Statenvertaling.nl

sample header image

Leviticus 9 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

Leviticus 9

Aaron wort bevolen den dienst sijnes Priesterlijcken ampts aen te vangen, vers 1, etc. Hy doet sulcx, offerende eerst voor hem selven, 8. Daerna voor het volck, 15. Het welcke hy oock segent, 22. Godt bevestigt desen dienst met een Teecken, 24.
 
1 ENde het geschiedde ten 1 achtsten dage, dat Mose riep Aaron, ende sijne sonen, ende 2 de Outste Israëls.
1 Dewelcke volchde nae de seven dagen der inwyinge, daer van bov. gemelt is, cap. 8. vers 35. Verg. Ezech. 43.26, 27.
2 Siet bov. cap. 4. op ’t vers 15.
 
2 Ende hy seyde tot Aaron; a Neemt 3 u een kalf, een 4 jonck runt, ten sond-offer, ende eenen ram ten brand-offer, [die] volkomen zijn: ende brengtse 5 voor het aengesicht des HEEREN.
a Exod. 29.1.
3 D. om voor u geslachtet te worden. Siet ond. vers 8.
4 Hebr. de soon eens runts. D. eenen jongen os.
5 Siet bov. 1. op ’t vers 3.
 
3 Daerna spreeckt tot de kinderen Israëls, seggende, Nemet eenen geytenbock ten sond-offer, ende een kalf, ende een lam, 6 een-jarige, volkomene, ten brand-offer.
6 Hebr. sonen eens jaers. also ond. 14.10.
 
4 Oock eenen os, ende ram ten danckoffer, om voor het aengesicht des HEEREN te offeren: ende spijs-offer met olie gemengt; want heden 7 sal de HEERE u verschijnen.
7 Hebr. is u de Heere verscheenen. Hy spreeckt van de toekomende geschiedenisse, waer van vers 24. als ofse tegenwoordich ende geschiet ware, om de sekerheyt ende vasticheyt daer van hen in te scherpen. alsoo Gen. 20.3. Exod. 9.3. Matth. 26.28. etc.
 
5 Doe namen sy dat Mose geboden hadde, 8 [brengende dat] tot voor aen de Tente der t’ samen-komste: ende de geheele vergaderinge naederde, ende stont voor ’t aengesicht des HEEREN.
8 Dit is hier ingevoecht, om dat het woort nemen, dat voorgaet, dickwijls noch een ander woort met hem insluyt, dat den sin vervullen moet. Siet Gen. 12. op vers 15. And. Doe brachten sy dat Mose geboden hadde tot, etc.
 
6 Ende Mose seyde; Dese sake, die de HEERE geboden heeft, sult ghy doen: ende de 9 Heerlickheyt des HEEREN sal u verschijnen.
9 Verstaet de heerlicke teeckenen der openbaringe Godes door het vyer, dat van den Heere uytquam, waer door het brant-offer van selfs aengesteken ende verteert wiert. siet ond. vers 23, 24. Verg. Exod. 24.16, 17. ende 40.34, 35. Ezech. 43.2.
 
7 Ende Mose seyde tot Aaron; Naedert tot den altaer, ende maeckt u b sond-offer, ende u brand-offer toe; ende doet versoeninge 10 voor u, ende voor het volck: Daerna maeckt de offerhande des volcks toe, ende doet de versoeninge voor hen, gelijck als de HEERE geboden heeft.
b Ond. 16.6. Hebr. 7.27.
10 Eerst voor u, op dat ghy alsoo bequaem moocht wesen, om de versoeninge voor het volck te doen, als ghy selve eerst versoent sult zijn. Want de Levitische Priesteren sondaren zijnde, moesten oock voor haer selven offeren, Hebr. 7. vers 27, 28.
 
8 Doe naederde Aaron tot den altaer: ende slachtede 11 het kalf des sond-offers, dat 12 voor hem was.
11 D. dat voor de sonde geoffert moeste wesen. Verg. ond. de aent. op ’t vers 15.
12 Siet bov. op het vers 2.
 
9 Ende de sonen Aarons brachten het bloet tot hem, ende hy dopte sijnen vinger in dat bloet, ende dedet op de hoornen des altaers: daerna goot hy het bloet uyt aen den bodem des altaers.
10 Maer het vet, ende de nieren, ende het net vande lever van het sond-offer heeft hy op den altaer 13 aengesteken: gelijck als de HEERE Mose geboden hadde.
13 D. bereyt, ende toegemaeckt om aengesteken, ende verbrant te worden. Alsoo ond. 13.14, 17, 20. Want het is terstont daerna aengesteken, ende verteert met vyer dat wonderbaerlick uyt den Hemel viel, ofte, uyt het Heylige der Heyligen voortquam. ond. vers 24.
 
11 Doch het vleesch ende de 14 huyt verbrandde hy met vyer buyten den leger.
14 Met al dat noch overich was van dit calf. Verg. bov. 4.11.
 
12 Daerna slachtede hy het brand-offer: ende de sonen Aarons 15 leverden aen hem het bloet; ende hy sprengde dat rontom op den altaer.
15 Hebr. deden aen hem vinden. D. leverden, langden hem, ofte dienden hem aen, ofte, brachten tot hem. Alsoo in ’t volgende vers 13. ende 18. etc.
 
13 Oock leverden sy aen hem het brandoffer in sijne stucken, met het hooft: ende hy stack’t aen op den altaer.
14 Ende hy wiesch het ingewant, ende de schenckelen: ende hy stackse aen op het brand-offer, op den altaer.
15 Daerna dede hy de offerhande c des volcks toebrengen: ende nam den bock des sond-offers, die 16 voor het volck was; ende slachtede hem, ende 17 bereydde hem ten sond-offer, gelijck het 18 eerste.
c Bov. 4.13.
16 Ofte, des volcx. dat is, die voor het volck geoffert soude werden. Verg. bov. vers 8. de aent.
17 Hebr. hy maeckte hem sonde. D. hy bereydde hem tot een offer voor de sonde. ofte, hy ontsondichde hem. D. met hem ontsondichde hy; te weten, het volck: dat is, hy reynichde het van sijne sonden: welverstaende niet inder daet, maer in de beteeckeninge, wijsende op d’eenige offerhande Christi, dewelcke alleene dadelick de sonden wech nemen kan, Hebr. 9. ende 10. Siet bov. 4. op het vers 20. waerom hy oock geseyt wort, ons sonde gemaeckt te zijn, 2.Corint. 5.21.
18 T.w. offer van het kalf. Siet bov. vers 1. ende 8.
 
16 Voorder dede hy het brand-offer toe brengen, ende maeckte dat toe 19 nae het recht.
19 D. nae de wettelicke wijse, alsoo dat geschieden moeste. siet bov. 5. op het vers 10.
 
17 Ende hy dede d het 20 spijs-offer toebrengen, ende vulde 21 daer van sijne hant, ende stack’t aen op den altaer; behalven het 22 e morgens brand-offer.
d Bov. 2.1.
20 Het welcke altijt by het brant-offer gaen moeste, gelijck af te nemen is bov. uyt het 6. cap.
21 T.w. van de meel-bloeme daer uyt het spijs-offer bestont. Siet bov. 2.2.
22 D. dat op allen morgen ordinaerlick met spijs-offer geoffert moeste werden. Siet Exod. 29.38, 39, 40.
e Exod. 29.38, etc.
 
18 Daerna slachtede hy den os, ende den ram ten danckoffer, dat 23 voor het volck was: ende de sonen Aarons leverden het bloet aen hem; (’t welck hy rontom op den altaer sprengde):
23 T.w. om voor het selve geslachtet te worden. Verg. bov. de aent. op ’t vers 8.
 
19 Ende het vet van den os, ende van den ram, den steert, ende 24 dat het [ingewant] bedeckt, ende de nieren, ende het net des levers.
24 Verstaet het vet het welcke het ingewant bedeckt. Verg. bov. 3. vers 3, 9, 14. ende cap. 4. vers 8. ende cap. 7. vers 3. etc. uyt welcke plaetsen dit woort ingewant hier tot vervullinge van den sin ingevoecht is.
 
20 Ende sy leyden het vet op de borsten: ende 25 hy stack dat vet aen op den altaer.
25 Namelick, Aaron.
 
21 Maer de borsten, ende f de rechter schouder beweegde Aaron ten beweeg-offer, voor het aengesicht des HEEREN: gelijck als Mose geboden hadde.
f Bov. 7.32.
 
22 Daerna hief Aaron sijne handen op tot het volck, ende 26 segendese: ende 27 hy quam af, 28 na dat hy het sond-offer, ende brand-offer ende danckoffer gedaen hadde.
26 T.w. als Priester, wiens officie was, de geestelicke goederen met leeren, offeren, ende bidden den volcke Godes uyt te deylen. De publijcke segeninge nu is geweest eene soorte des gebedts, waer van wy het formulier lesen Numer. 6. vers 23.
27 T.w. van het kleyn heuvelken, niet steyl, maer allencxkens opgaende, op het welcke den altaer stont, so datmen bequamelick van rontom sien konde wat daer op geschiedde. Verg. Exod. 20.26. And. afgekomen zijnde.
28 Hebr. van het doen des sont-offers, brant-offers, etc.
 
23 Doe ginck Mose met Aaron inde Tente der t’samen-komste; daerna quamen sy uyt, ende 29 segenden het volck: ende de 30 Heerlickheyt des HEEREN verscheen allen den volcke.
29 T.w. als Dienaren Godts over sijne Gemeynte. Welcke segeninge opentlick geschiedde met aenroepinge des Goddelicken naems, nae het voorschrift van Num. 6.24. etc. Siet oock van dese Deut. 10.8.
30 Siet het volgende vers, ende bov. op ’t vers 6.
 
24 Want g een vyer ginck uyt 31 van het aengesicht des HEEREN; ende verteerde op den altaer het brand-offer, ende het vet: als het gantsche volck dit sach, 32 so juychten sy, ende 33 vielen op hare aengesichten.
g 1.Reg. 18.38. 2.Chron. 7.1.
31 D. van het Heylige der Heyligen, genoemt met den geheelen Tabernakel Godes huys, 1.Sam. 3.15. 1.Chron. 6.31, 32. alwaer de Arke des verbonts was, een teecken van Godts tegenwoordicheyt: ofte verstaet dit van den Hemel, die de Wooninge des Heeren genoemt wert, Deut. 26.15. Ies. 63.15. 2.Chron. 30.27. van waer ten tijde Eliae het vyer over sijne offerhande gevallen is, 1.Reg. 18.38.
32 D. sy hebben een vreuchden-geschrey, ofte vrolick toe-geroep gemaeckt.
33 Tot een teecken van ootmoedige eerbiedinge. Siet Gen. 17. op het vers 3.

Einde Leviticus 9