Statenvertaling.nl

sample header image

Leviticus 8 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

Leviticus 8

Na dat Mose, achtervolgende Godes bevel, de gemeynte der Israëliten versamelt hadde, vers 1. etc. wascht hy Aaron ende sijne sonen, 6. Treckt Aaron de Hoochpriesterlicke kleederen aen, 7. salft den Tabernakel met den Altaer, ende het Wasch-vat, 10. salft Aaron, 12. doet sijne sonen de heylige kleederen aen, 13. doet voor hen offerhanden, 14. voecht daer by noch andere Ceremonien ontrent hare leden, ende kleederen; met een spijs-offer, 23. geeftse eenige geboden, 31. dewelcke sy nakomen, 36.
 
1 VOorder sprack de HEERE tot Mose, seggende:
2 a Neemt Aaron, ende sijne sonen met hem, ende 1 de kleederen, ende 2 de b salf-olie: daer toe den varre 3 des sond-offers, ende de twee rammen, ende den 4 korf van de ongesuerde [brooden].
a Exod. 28.1, 2.
1 Verstaet de heylige ende Priesterlicke kleederen, dewelcke Godt te maken bevolen hadde, Exod. 28.2. ende nae desen bevele zijn gemaeckt geweest, Exod. 39.1.
2 Hebr. olye der salvinge, alsoo in ’t volgende. Siet van dese, Exod. 30.23, 24, 25. ende 37.29.
b Exod. 30.25.
3 D. die tot een sond-offer geoffert moeste zijn. siet hier van, ende van de volgende dingen, Exod. 29.1. etc.
4 Daer in de ongesuerde ofte ongedeessemde dingen zijn, diemen Gode heeft geoffert.
 
3 Ende versamelt de gantsche vergaderinge; aen de deure der Tente der t’ samenkomste.
4 Mose nu dede gelijck als de HEERE hem geboden hadde: ende de vergaderinge wert versamelt aen de deure der Tente der t’ samenkomste.
5 Doe seyde Mose tot de vergaderinge; Dit is 5 de sake, c die de HEERE 6 geboden heeft te doen.
5 Hebr. het woort. Siet Genes. 20. op het vers 10.
c Exod. 29.4.
6 Siet Exod. 29. ende 30. ende verg. die 2. capp. met dit.
 
6 Ende Mose dede Aaron, ende sijne sonen naederen: ende wieschse met 7 dat water.
7 Siet bov. cap. 6. op ’t vers 28. ende ond. vers 11.
 
7 d Daer dede hy 8 hem 9 den rock aen, ende gordde hem met den gordel; ende trock hem den mantel aen; oock dede hy hem 10 den Ephod aen: ende gorrde dien met den konstelicken riem des Ephods, ende ombondt hem daer mede.
d Exod. 28.4.
8 Namelick, Aaron.
9 Siet van dit priesterlick gewaet, Exo. 28.4.
10 Siet van dit kleet, Exod. 28.4, 6, 7. het was tweederley. Het eene des Hooge-priesters van kostelicke stoffe gemaeckt; Exod. 28.6. daer van hier gesproken wort. Het andere van lijnen voor den anderen Priesteren, den Leviten, ende Koningen, 1.Sam. 2.18. ende 22.18. 1.Chron. 15.27.
 
8 Voorts dede hy hem den borstlap aen: ende voegde aen den e borstlap 11 de Urim ende de Tummim.
e Exod. 28.30.
11 Siet van dese, Exod. cap. 28.30. De woorden beteeckenen lichten, ende volmaecktheden, dingen die niet en zijn door eenige konste der menschen gemaect geweest, maer van Godt Mose gegeven, om die aenden heyligen borst-lap in te voegen.
 
9 Ende hy settede den hoet op sijn hooft: ende aen den hoet 12 boven sijn aengesicht settede hy de gouden 13 plate 14 de Croone der heylicheyt; f gelijck als de HEERE Mose geboden hadde.
12 Hebr. tegen over. Verg. Exod. 28.37, 38. ende 29.6.
13 Ofte, blat. Hebr. de bloeme des gouts.
14 Soo genoemt, om datse, (soo eenige schrijven) by nae als een kroone gemaeckt was. Siet wijders Exod. 29. op vers 6.
f Exod. 28.39. ende 29.6.
 
10 Doe nam Mose de salf-olie; ende salfde den 15 Tabernakel, ende al wat daer in was: ende 16 heylichdese.
15 De Tente der t’ samenkomste.
16 D. heeftse afgesondert tot een heylich gebruyck. Alsoo inde 2. volgende versen Item Genes. 2.3. Exod. 28.41. ende 29.1. 2.Chro. 7.7. Ioel. 1.14.
 
11 Ende hy sprengde daer van op den altaer sevenmael: ende hy salfde den altaer, ende alle sijne gereetschap, mitsgaders het 17 waschvat, ende sijnen voet, om die te heyligen.
17 D. een vat in ’t welcke de Priesteren als sy inden Tabernakel gingen, hare handen ende voeten, mitsgaders het vleesch der offerhanden, ende de gereetschap behoorende tot den Godts-dienst, wiesschen. siet Exod. 30. versen 18, 19, 20. ende c. 40. versen 7, 30. ende bov. 6.28.
 
12 Daerna g goot hy vande salf-olie op Aarons hooft: ende hy salfde hem, om hem te heyligen.
g Psal. 133.2.
 
13 Oock dede Mose de sonen Aarons naederen, ende trock hen rocken aen, ende gorddese met eenen gordel, ende bondt hen mutsen op: h gelijck als de HEERE Mose geboden hadde.
h Exod. 29.9.
 
14 i Doe dede hy den varre des sondoffers bykomen: ende Aaron ende sijne sonen 18 leyden hare handen op het hooft van den varre des sond-offers:
i Exod. 29.1.
18 And. steunden, ofte leenden met hare handen op het hooft. etc. Alsoo ond. 18. Siet bov. 1. op het vers 4.
 
15 Ende men slachtede [hem], ende Mose nam het bloet, ende dedet met sijnen vinger rontom op de hoornen des altaers; ende 19 ontsondichde den altaer: daerna goot hy 20 het bloet uyt aen den bodem des altaers, ende heylichde hem, om voor 21 hem versoeninge te doen.
19 D. sonderde hem af van het gemeen, ende onheylich gebruyck. Alsoo Exod. 29.36. ende ond. 14.49.
20 T.w. het andere ofte overige des bloets. Siet Exod. 29. op het vers 12.
21 D. om door dese offerhande hem tot een heylich gebruyck bequaem te maken, ofte om op hem versoeninge te doen. dat is, om op hem de offerhanden der versoeninge voor de menschen te offeren. Alsoo oock Exod. 29.36.
 
16 Voorts nam hy al het vet, dat 22 aen het ingewant is, ende het net der lever, ende de twee nieren ende haer vet: ende Mose stack het aen op den altaer.
22 And. op, over.
 
17 Maer den varre met sijne huyt, ende sijn vleesch, ende sijn mist, heeft hy buyten den leger met vyer verbrandt: k gelijck als de HEERE Mose geboden hadde.
k Exod. 29.14. Bov. 4.11.
 
18 Daerna dede hy den ram des brandoffers by brengen: ende Aaron ende sijne sonen leyden hare handen op het hooft des rams:
19 Ende men slachtede [hem] ende Mose sprengde het bloet op den altaer rontom.
20 23 Hy deylde oock den ram in sijne deelen: ende Mose stack het hooft aen, ende die deelen, ende het smeer:
23 Siet bov. 1.6.
 
21 Doch het ingewant ende de schenckelen wiesch hy 24 met water: ende Mose stack dien geheelen ram aen op den altaer; het was een brand-offer 25 der lieflicker reucke, een vyeroffer was het den HEERE; l gelijck als de HEERE Mose geboden hadde.
24 Siet bov. op het vers 11.
25 Siet bov. 1. op’t vers 9. ende Genes. 8. vers 21.
l Exod. 29.18.
 
22 Daerna dede hy den anderen ram, den ram 26 des vul-offers by brengen: ende Aaron met sijne sonen leyden hare handen op des rams hooft.
26 Hebr. der vervullingen. D. met welckes rams offerhande sy in haer Priester-ampt bevesticht wierden. Siet bov. 7. op het vers 37.
 
23 Ende men slachtede [hem], ende Mose nam van sijn bloet; ende dedet op het 27 lapken van Aarons rechter oore, ende op den duym sijner rechterhant, ende op de groote tee sijnes rechteren voets.
27 Verstaet het teere ende weecke van het onderste deel der oore, anders genoemt, het oorlapken, oft oortipken.
 
24 Hy dede oock de sonen Aarons naederen; ende Mose dede van dat bloet op het lapken van haer rechter-oore, ende op den duym van hare rechter hant, ende op de groote tee van haren rechteren voet: daerna sprengde Mose 28 dat bloet rontom op den altaer.
28 T.w. het andere ofte overige bloet. alsoo bov. vers 15.
 
25 m Ende hy nam het vet, ende den steert, ende al het vet, dat aen het ingewant is, ende het net der lever, ende beyde de nieren, ende haer vet: daer toe de rechter schouder.
m Exod. 29.22.
 
26 Oock nam hy uyt den korf van de ongesuerde [brooden], die 29 voor het aengesicht des HEEREN was, eene ongesuerde koecke, ende 30 eene ge-olyde broot-koecke, ende eene vlade: ende hy leydese op dat vet, ende op de rechter schouder.
29 Siet bov. 1. op het vers 3.
30 Hebr. eene koecke des broots der olye.
 
27 n Ende hy gaf dat al in de 31 handen Aarons, ende inde handen sijner sonen: ende beweegde die ten 32 beweeg-offer voor het aengesicht des HEEREN.
n Exod. 29.25.
31 Hebr. palmen, ende soo in ’t volgende.
32 Siet bov. 7. op’t vers 30.
 
28 Daerna namse Mose uyt hare handen; ende stackse aen op den altaer, op het brand-offer: dat waren 33 vul-offeren der lieflicker reucke; ’t was een vyeroffer den HEERE.
33 Hebr. vervullingen, ende soo in ’t volgende. Siet bov. 7. op het vers 37.
 
29 Voorts nam Mose de borst, ende beweegdese ten beweeg-offer voor het aengesicht des HEEREN: Sy wert Mose ten 34 deele van den ram des vul-offers; o gelijck als de HEERE Mose geboden hadde.
34 Wel verstaende, ten aensien van dien tijt, als het Priesterdom eerst ingestelt wert, ende Mose het ampt eenes Priesters extraordinaerlick bediende. Want daerna en heeft hy dat niet meer gedaen, hem houdende by de bedieninge des Politijcken ende Prophetischen ampts, ende sijne kinderen onder de gemeene Leviten stellende.
o Exod. 29.26. Bov. 7.33.
 
30 p Mose nam oock vande salf-olie, ende van het bloet, het welcke op den altaer was, ende sprengdet op Aaron, op sijne kleederen, ende op sijne sonen, ende op de kleederen sijner sonen met hem: ende 35 hy heylichde Aaron, sijne kleederen, ende sijne sonen, ende de kleederen sijner sonen met hem.
p Exod. 29.21.
35 Siet bov. op het vers 10.
 
31 Ende Mose seyde tot Aaron, ende tot sijne sonen; Siedet dat vleesch voor de deure van de Tente der t’ samen-komste, q ende etet ’t selve daer, mitsgaders het broot, dat in den korf des vul-offers is: gelijck als ick geboden hebbe, seggende, Aaron, ende sijne sonen sullen 36 dat eten.
q Exod. 29.32. Ond. 24.9.
36 T.w. het overige van het vleesch ende broot, dat inden corf is.
 
32 Maer het overige van het vleesch, ende van het broot, sult ghy met vyere verbranden.
33 Oock en sult ghy uyt de deure vande Tente der t’samen-komste seven dagen niet uytgaen, tot aen den dage, dat vervult worden de dagen uwes vul-offers: want seven dagen salmen 37 uwe handen vullen.
37 D. door sekere ceremonien in u Priesterampt bevestigen. Siet bov. 7. op het vers 37.
 
34 Gelijck als men op desen dach gedaen heeft; heeft de HEERE te doen geboden, om voor u versoeninge te doen.
35 Ghy sult dan aen de deure vande Tente der t’samen-komste dach ende nacht seven dagen blijven, ende sult de 38 wacht des HEEREN waernemen, 39 op dat ghy niet en stervet: want alsoo ist my geboden.
38 Ofte, dese ordinantie des Heeren onderhouden. Verstaet der Priesteren schuldigen plicht in het waernemen, ende onderhouden van al dat hen in den Tabernakel te doen bevolen was, ende bysonderlick, dat dese hare wyinge aenginck. Verg. Num. 3. versen 7, 8. ende 9.19. 2.Reg. 11. vers 5.
39 Gelijck Nadab ende Abihu naderhant wedervaren is, als sy, tegen d’ordinantie, vreemt vyer den Heere geoffert hebben.
 
36 Aaron nu ende sijne sonen deden, alle de dingen die de HEERE 40 door den dienst van Mose geboden hadde.
40 Hebr. door de hant van Mose. D. door sijnen dienst ende beleyt. Siet Exod. 4. op het vers 3. alsoo ond. 10.11. Num. 16.40. Ios. 14.2.

Einde Leviticus 8