Statenvertaling.nl

sample header image

Leviticus 7 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

Leviticus 7

1 DIt is nu de wet des Schult-offers: het is eene heylicheyt der heylicheden.
2 Inde plaetse daer sy het brant-offer slachten, sullen sy het schult-offer slachten: ende men sal des selven bloet rontomme op den altaer sprengen.
3 Ende daer van sal men al sijn vet offeren; den steert, ende het vet dat het ingewant bedeckt.
4 Oock beyde de nieren, ende het vet, dat daer aen is, dat op de weeckdarmen is: ende het net over de lever met de nieren, dat sal men afnemen.
5 Ende de Priester sal die aensteken op den altaer ten vyeroffer den HEERE: het is een schult-offer.
6 Al wat manlick is onder de Priesteren sal dat eten: inde heylige plaetse sal ’t gegeten worden; ’t is eene heylicheyt der heylicheden.
7 Gelijck het sond-offer, alsoo sal oock het schult-offer zijn; eenerley wet sal voor de selve zijn: het sal des Priesters zijn, die daer mede versoeninge gedaen sal hebben.
8 Oock de Priester die yemants brandoffer offert, die Priester sal de huyt des brand-offers hebben, dat hy geoffert heeft:
9 Daer toe al het spijs-offer, dat inden oven gebacken wort; met al dat inden ketel, ende inde panne bereydt wort; sal des Priesters zijn, die dat offert:
10 Oock alle spijs-offer met olie gemengt, ofte drooge; sal aller sonen Aarons zijn, des eenen, als des anderen.
11 Dit is nu de wet des danckoffers, dat men den HEERE offeren sal.
12 Indien hy dat tot een lof-offer offert, so sal hy neffens het lof[offer] ongesuerde koecken met olie gemengt, ende ongesuerde vladen met olie bestreken, offeren: ende sullen die koecken met olie gemengt, van gerooste meel-bloeme zijn.
13 Beneven de koecken sal hy tot sijne offerhande gedeessemt broot offeren; met het lof-offer sijnes danckoffers.
14 Ende een daer van uyt de gantsche offerhande sal hy den HEERE ten hef offer offeren: het sal des Priesters zijn, die dat bloet des danckoffers sprengt.
15 Maer het vleesch van het lof-offer sijnes danckoffers sal op den dach van des selven offerhande gegeten worden: daer van en salmen niet tot den morgen overlaten.
16 Ende so het slachtoffer sijner offerhande een gelofte, ofte vrywillich offer is, dat sal ten dage als hy sijn offer offeren sal, gegeten worden: ende het overgeblevene daer van sal oock des anderen daechs gegeten worden.
17 Wat noch van het vleesch des slachtoffers overgebleven is; sal op den derden dach met vyer verbrandt worden;
18 Want so eenichsins van dat vleesch sijnes danck-offers op den derden dach gegeten wort, die dat geoffert heeft, en sal niet aengenaem zijn, ’t en sal hem niet toegerekent worden, ’tsal een afgrijselijck dinck zijn: ende de ziele die daer van eet, sal hare ongerechticheyt dragen.
19 Ende het vleesch, dat yet onreyns aengeroert sal hebben, en sal niet gegeten worden; met den vyere salt verbrandt worden: maer aengaende het [ander] vleesch, dat vleesch sal een yeder, die reyn is, mogen eten.
20 Doch als eene ziele het vleesch van het danck-offer, het welcke des HEEREN is, gegeten sal hebben, ende hare onreynicheyt aen haer is; so sal die selve ziele uyt hare volckeren uytgeroeyt worden.
21 Ende wanneer eene ziele yet onreyns sal aengeroert hebben, [als] de onreynicheyt des menschen, ofte het onreyne vee, ofte eenich onreyn verfoeysel, ende sal van het vleesch des danckoffers, het welcke des HEEREN is, gegeten hebben; so sal die selve ziele uyt hare volckeren uytgeroeyt worden.
22 Daerna sprack de HEERE tot Mose, seggende:
23 Spreeckt tot de kinderen Israëls, seggende; Geen vet van een os, ofte schaep, ofte geyte en sult ghy eten.
24 Maer het vet van een doot aes, ende het vet van het verscheurde, mach tot allen wercke gebesicht worden: doch en sult ghy dat gantschelick niet eten.
25 Want al wie het vet van een vee eten sal, van het welcke men den HEERE een vyeroffer sal geoffert hebben: die ziele, die’t gegeten sal hebben, sal uyt hare volckeren uytgeroeyt worden.
26 Oock en sult ghy in alle uwe wooningen geen bloet eten; ’t zy van het gevogelte, ofte van het vee.
27 Alle ziele die eenich bloet eten sal, die selve ziele sal uyt hare volckeren uytgeroeyt worden.
28 Voorts sprack de HEERE tot Mose, seggende:
29 Spreeckt tot de kinderen Israëls, seggende; Wie sijn danckoffer den HEERE offert: sal sijne offerhande van sijnen danckoffer den HEERE toebrengen.
30 Sijne handen sullen de vyerofferen des HEEREN brengen: het vet aen de borst sal hy met die borst brengen, om die tot een Beweeg-offer voor het aengesicht des HEEREN te bewegen.
31 Ende de Priester sal dat vet op den altaer aensteken: doch de borst sal Aarons ende sijner sonen zijn.
32 Ghy sult oock den rechteren schouder tot een hef-offer den Priester geven; uyt uwe danck-offeren.
33 Wie uyt de sonen Aarons het bloet des danckoffers, ende het vet offert, dien sal de rechter schouder ten deele zijn.
34 Want de beweeg-borst ende de hef-schouder hebbe ick van de kinderen Israëls uyt hare danck-offeren genomen: ende hebbe de selve Aaron den Priester, ende sijne sonen tot eene eeuwige insettinge gegeven vande kinderen Israëls.
35 Dit is de salvinge Aarons, ende de salvinge sijner sonen vande vyerofferen des HEEREN; ten dage als hyse dede naederen, om het Priesterdom den HEERE te bedienen:
36 ’T welcke de HEERE hen vande kinderen Israëls, te geven geboden heeft, ten dage als hyse salfde: ’t zy eene eeuwige insettinge voor hare geslachten.
37 Dit is de wet des Brand-offers, des Spijs-offers, ende des Sond-offers, ende des Schult-offers, ende des Vul-offers, ende des Danck-offers:
38 Die de HEERE Mose op den berch Sinai geboden heeft; ten dage als hy den kinderen Israëls geboot, datse hare offerhanden den HEERE inde woestijne Sinai souden offeren.

Einde Leviticus 7