Statenvertaling.nl

sample header image

Leviticus 7 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

Leviticus 7

Wetten rakende het Schult-offer, vers 1, etc. met verklaringe wat den Priester daervan, ende van eenige andere offerhanden toequam, 7. Wetten van Danck-offer, 11. soo wel van Lof-offer, 12. Als van Geloft-offer, ende Vrywillich-offer, 16. Verbodt van het Vet te eten, met eene verklaringe, van wat vet men tot andere dingen gebruycken mochte, 22. Verbodt van bloet te eten, 26. Noch een aenhancksel rakende het Danck-offer, 28. Besluyt aller voorgaende Wetten, 35.
 
1 DIt is nu de wet 1 des Schult-offers: het is eene 2 heylicheyt der heylicheden.
1 Siet bov. 5. op ’t vers 6.
2 Siet bov. 2. op ’t vers 3.
 
2 3 Inde plaetse daer 4 sy het 5 brant-offer slachten, sullen sy het schult-offer slachten: ende 6 men sal des selven bloet rontomme op den altaer sprengen.
3 Siet van dese plaetse, bov. 1.3.
4 Namelick, de Priesteren.
5 Siet van dit offer, bov. 6. op ’t vers 9.
6 ’T welck door der Priesteren een, geschieden moeste. siet bov. 1.5.
 
3 Ende daer van sal men al sijn vet offeren; den steert, ende het vet dat het ingewant bedeckt.
4 Oock beyde de nieren, ende het vet, dat daer aen is, dat op de weeckdarmen is: ende het net over de lever 7 met de nieren, dat sal men afnemen.
7 Siet bov. 3. op het vers 4.
 
5 Ende de Priester sal die aensteken op den altaer ten vyeroffer den HEERE: het is een schult-offer.
6 Al wat manlick is onder de Priesteren sal dat eten: 8 inde heylige plaetse sal ’t gegeten worden; ’t is eene heylicheyt der heylicheden.
8 Siet bov. 6. op ’t vers 16.
 
7 Gelijck het sond-offer, alsoo sal oock het schult-offer zijn; eenerley wet sal voor de selve zijn: 9 het sal des Priesters zijn, die daer mede versoeninge 10 gedaen sal hebben.
9 T.w. het offer.
10 Namelick, bedienende dese ceremonie, die de versoeninge beteeckende, ende wees op den Messiam, diese verwerven soude. Siet bov. 1. op ’t vers 4.
 
8 Oock de Priester die yemants brandoffer offert, die Priester sal de huyt des brand-offers hebben, dat hy geoffert heeft:
9 Daer toe al het spijs-offer, dat inden oven gebacken wort; met al dat inden ketel, ende inde panne bereydt wort; sal des Priesters zijn, die dat offert:
10 Oock alle spijs-offer met olie gemengt, ofte 11 drooge; sal aller sonen Aarons zijn, 12 des eenen, als des anderen.
11 D. sonder olye, of dranck-offer: gelijck de spijs-offeren voor de sonde waren, bov. capit. 5.11. ende de yver-offeren, Num. 5.15.
12 Hebr. des mans als sijns broeders.
 
11 Dit is nu de wet 13 des danckoffers, dat men den HEERE offeren sal.
13 Siet bov. cap. 3. op het vers 1.
 
12 Indien hy dat tot a een 14 lof-offer offert, so sal hy neffens het lof[offer] ongesuerde koecken met olie gemengt, ende ongesuerde vladen met olie bestreken, offeren: ende sullen die koecken met olie gemengt, van 15 gerooste meel-bloeme zijn.
a Psal. 116.17.
14 Ofte, beken-offer: waer doormen de weldaden van Godt ontfangen, met ootmoet, ende eerbiedinge opentlick bekende, ende prees, ende Godt voor de selve danckte. Siet van dit offer oock onder 22.29. 2.Chron. 29.31. ende 33.16. Psal. 50.14.
15 Siet bov. cap. 6. op het vers 21.
 
13 Beneven de koecken sal hy tot sijne offerhande gedeessemt broot offeren; met het lof-offer sijnes danckoffers.
14 Ende 16 een daer van uyt de gantsche offerhande sal hy den HEERE ten 17 hef offer offeren: 18 het sal des Priesters zijn, die dat bloet des danckoffers sprengt.
16 T.w. een van de gedeessemde brooden, in ’t voorgaende vers vermelt.
17 Verstaet eene offerhande, die in ’t offeren van den Priester om hooge geheven wiert. Siet van de selve oock ond. vers 32. Exod. 29. vers 27, 28. ende verg. hier mede onder de aent. op het vers 30.
18 T.w. het hefoffer.
 
15 Maer het vleesch van het lof-offer sijnes danckoffers sal op den dach 19 van des selven offerhande gegeten worden: daer van en salmen niet tot den morgen overlaten.
19 D. als de offerhande geschieden sal.
 
16 Ende so het slachtoffer sijner offerhande een 20 gelofte, ofte 21 vrywillich offer is, b dat sal ten dage als hy sijn offer offeren sal, gegeten worden: ende het overgeblevene daer van sal oock des anderen daechs gegeten worden.
20 Verstaet eene Godtsdienstige belofte den Heere vrywillichlick gedaen van het gene dat voor hem geoorlooft, ende in onse macht is, ter eere Godts, ende tot bewijs van danckbaerheyt. Verg. Num. 30.2.
21 D. het welcke yemant niet genootsaeckt zijnde door eenige wet, uyt enckele mildicheyt sijnes herten den Heere opofferde. Siet van sulck offer oock ond. 22.23. Ezech. 46.12.
b Levit. 19.6.
 
17 Wat noch van het vleesch des slachtoffers overgebleven is; sal op den derden dach met vyer verbrandt worden;
18 Want so 22 eenichsins van dat vleesch sijnes danck-offers op den derden dach gegeten wort, die dat geoffert heeft, en sal niet 23 aengenaem zijn, ’t en sal hem niet 24 toegerekent worden, ’tsal 25 een afgrijselijck dinck zijn: ende 26 de ziele die daer van eet, sal 27 hare ongerechticheyt dragen.
22 Hebr. etende gegeten wert.
23 T.w. Voor den Heere.
24 Voor een aengenaem danck-offer.
25 Het Hebr. woort beteeckent eygentlick dat door outheyt, van quaden reucke, ende coleur geworden is.
26 D. mensche: alsoo in ’t volgende.
27 Siet bov. 5. op het vers 1.
 
19 Ende 28 het vleesch, dat yet onreyns aengeroert sal hebben, en sal niet gegeten worden; met den vyere salt verbrandt worden: maer 29 aengaende het [ander] vleesch, dat vleesch sal 30 een yeder, die reyn is, mogen eten.
28 Des danck-offers. Siet het voorgaende, ende ’t volgende vers.
29 T.w. dat noch overgebleven is, ende niet onreyns aengeroert en heeft.
30 T.w. van de Priesteren, ende van de gene, die de offerhande brengen, om geoffert te werden.
 
20 Doch als eene ziele het vleesch van het danck-offer, het welcke des HEEREN is, c gegeten sal hebben, ende hare 31 onreynicheyt aen haer is; so sal die selve ziele 32 uyt hare volckeren uytgeroeyt worden.
c Levit. 15.3.
31 Verstaet ceremoniale onreynicheyt, daer van de mensche hem noch niet en sal gereynicht hebben, gelijck nier na c. 21. ende 22. geboden wort.
32 Siet Genes. 17. op het vers 14.
 
21 Ende wanneer eene ziele yet onreyns sal aengeroert hebben, [als] de onreynicheyt des menschen, ofte het onreyne vee, ofte eenich onreyn 33 verfoeysel, ende sal van het vleesch des danckoffers, het welcke des HEEREN is, gegeten hebben; so sal die selve ziele uyt hare volckeren uytgeroeyt worden.
33 D. eenich dinck dat voor onreyn verklaert, ende daerom verfoeyelick, ende te schouwen is.
 
22 Daerna sprack de HEERE tot Mose, seggende:
23 Spreeckt tot de kinderen Israëls, seggende; 34 Geen vet van een os, ofte schaep, ofte geyte en sult ghy eten.
34 Siet bov. 3. op het vers 18.
 
24 Maer het vet van een doot aes, ende het vet van het verscheurde, mach tot 35 allen wercke 36 gebesicht worden: 37 doch en sult ghy dat gantschelick niet eten.
35 D. allerley.
36 Hebr. gedaen.
37 Hebr. etende en sult ghy dat niet eten.
 
25 Want al wie het vet van een vee eten sal, van het welcke men den HEERE een vyeroffer sal geoffert hebben: die ziele, die’t gegeten sal hebben, sal uyt hare volckeren uytgeroeyt worden.
26 d Oock en sult ghy in alle uwe wooningen geen bloet eten; ’t zy van het gevogelte, ofte van het vee.
d Genes. 9.4. bov. 3.17. ond. 17.14.
 
27 Alle ziele die eenich bloet eten sal, die selve ziele sal uyt hare volckeren uytgeroeyt worden.
28 Voorts sprack de HEERE tot Mose, seggende:
29 Spreeckt tot de kinderen Israëls, seggende; Wie sijn danckoffer den HEERE offert: 38 sal sijne offerhande 39 van sijnen danckoffer den HEERE toebrengen.
38 T.w. hy selve in persoone, niet een ander voor hem. Siet het volgende vers.
39 D. van die stucken ofte deelen, die ofte Gode geoffert, ofte den Priesteren gegeven moesten werden.
 
30 Sijne handen sullen de vyerofferen des HEEREN brengen: het vet 40 aen de borst sal hy met die borst brengen, e om die tot een 41 Beweeg-offer voor het aengesicht des HEEREN te bewegen.
40 Ofte, met.
e Exod. 29.24.
41 Verst. nae sommiger meyninge, een offer het welcke alst gedaen wert van den Priester, moeste nae de vyer hoecken der werelt bewogen worden: ende is alsoo onderscheyden van het Hef-offer, het welcke maer met opheffinge opwaert bewogen wiert, bov. vers 14. siet oock van dit Beweech-offer ond. 8.27. ende 9.21.
 
31 Ende de Priester sal dat vet op den altaer aensteken: doch de borst sal Aarons ende sijner sonen zijn.
32 Ghy sult oock den rechteren schouder tot een hef-offer den Priester geven; uyt uwe danck-offeren.
33 Wie uyt de sonen Aarons het bloet des danckoffers, ende het vet offert, dien sal de 42 rechter schouder ten deele zijn.
42 Siet Exod. 29. op het vers 22.
 
34 Want f de 43 beweeg-borst ende de 44 hef-schouder hebbe ick van de kinderen Israëls uyt hare danck-offeren genomen: ende hebbe de selve Aaron den Priester, ende sijne sonen tot eene 45 eeuwige insettinge gegeven vande kinderen Israëls.
f Exod. 29.27. Num. 18.11.
43 Hebr. borst der beweginge, siet bov. op het vers 14.
44 Hebr. schouder der opheffinge.
45 Siet Genes. 13. op ’t vers 15.
 
35 Dit is 46 de salvinge Aarons, ende de salvinge sijner sonen vande vyerofferen des HEEREN; 47 ten dage als 48 hyse dede naederen, om het Priesterdom den HEERE te bedienen:
46 D. het recht ende de wettelicke portie dewelcke Aaron ende sijnen sonen van wegen haer Priesterampt daer toe sy beroepen, ende door de salvinge ingewyet zijn, toebehoort.
47 Dat is, van dien dach af, datse in haer ampt ingewyet zijn.
48 Mose, ofte Godt door Mose. And. als hyse sal doen naederen. T.w. Aaron.
 
36 49 ’T welcke de HEERE hen vande kinderen Israëls, te geven geboden heeft, ten dage als hyse salfde: ’t zy eene eeuwige insettinge voor hare geslachten.
49 T.w. deel.
 
37 Dit is de wet des Brand-offers, des Spijs-offers, ende des Sond-offers, ende des Schult-offers, ende des 50 Vul-offers, ende des Danck-offers:
50 Ofte, des wy-offers. Hebr. der vervullingen. want den Priesteren als sy in haer ampt ingestelt wierden, zijn de handen met offerhande gevult geweest. Ofte, met die offerhande wert hare bevestinge in ’t Priesterlicke ampt vervult. Siet Exod. 28.41. ende 29.9. ende 32.29. ond. 8.33. 1.Reg. 13.33. Ezech. 43.26.
 
38 Die de HEERE Mose op den berch Sinai geboden heeft; ten dage als hy den kinderen Israëls geboot, datse hare offerhanden den HEERE inde woestijne Sinai souden offeren.

Einde Leviticus 7