Statenvertaling.nl

sample header image

Leviticus 3 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

Leviticus 3

Wetten rakende de maniere, alsoomen de danckofferen moeste offeren, van runderen, vers 1, etc. van schapen, ende van geyten, 12. met een verbodt van het vet ofte bloet te eten, 17.
 
1 ENde indien sijne offerhande een 1 danck-offer is: so hyse vande runderen offert, ’t zy manneken, ofte wijfken, 2 volkomen sal hy die offeren, voor het aengesicht des HEEREN.
1 Het Hebr. woort beteeckent welvaren, ende voorspoedicheyt, ofte, vergeldinge: als ofmen seyde; Eene offerhande, daer mede men Gode dancksegginge vergeldt voor allerley welstant, voorspoet, vrede, ende segeninge: ende soude konnen vergeldt-offer genoemt worden.
2 Siet bov. 1. op ’t vers 3.
 
2 Ende 3 hy sal 4 sijne hant op het hooft sijner offerhande leggen; ende 5 salse slachten voor de deure van de Tente der t’ samencomste: ende de sonen Aarons, de Priesteren, sullen het bloet rontom op den altaer sprengen.
3 Namelick, diese brengt, om geoffert te worden.
4 Siet bov. 1. op ’t vers 4.
5 N. de Priester, als bov. 1. vers 5.
 
3 Daerna sal hy van dat danck-offer een 6 vyer-offer den HEERE offeren; a het vet, dat het ingewant bedeckt, ende al het vet, dat 7 aen het ingewant is.
6 Siet bov. 1. op ’t vers 9.
a Exod. 29.13, 22.
7 And. over, ofte, op.
 
4 Dan sal hy beyde de nieren, ende het vet, dat daer aen is, dat aen de 8 weeckdarmen is; ende het net over de lever 9 met de nieren, dat sal hy 10 afnemen.
8 Verstaet de darmen, die in ’t weecke des buycx, by de Latinen Ilia genoemt, liggen.
9 Hebr. boven, als cap. 2. vers 2. etc. Dat is, t’ samen met de nieren, die hy niet alleene tot dit offer afsonderen moeste, maer oock ten selven eynde afnemen haer vet, etc. ende het net der lever.
10 Ofte, afdoen, aftrecken.
 
5 Ende de sonen Aarons sullen dat aensteken b op den altaer, 11 op het brandoffer, ’t welck op het hout sal zijn, dat op het vyer is: ’t is een vyeroffer der lieflicker reucke den HEERE.
b Exod. 29.25. Levit. 6.12.
11 T.w. datmen alle morgen, ofte avont, moeste offeren; ofte, datmen eerst na dit offer, offeren soude; ofte op het brantoffer, dat is, dat nae de wijse van het brant-offer geoffert moeste worden. Alsoo ond. 4.35. ende 5.12.
 
6 Ende indien sijne offerhande van 12 kleyn vee is, den HEERE tot een danck-offer, ’tzy manneken, ofte wijfken, volcomen sal hy die offeren.
12 D. schapen, ende geyten, gelijck af te nemen is, uyt de volgende versen 7. ende 12. Siet bov. 1. op vers 2.
 
7 Indien hy een Lam tot sijne offerhande offert, so sal hy ’t offeren, 13 voor het aengesicht des HEEREN.
13 Siet bov. 1. op vers 3.
 
8 Ende hy sal sijne hant op het hooft sijner offerhande leggen; ende 14 hy sal die slachten voor de Tente der t’ samen-komste: ende de sonen Aarons sullen het bloet daer van sprengen op den altaer rontom.
14 T.w. de Priester. siet bov. 1. op vers 5.
 
9 Daerna sal hy van dat danckoffer een vyeroffer den HEERE offeren, sijn vet, den geheelen steert, dien hy dicht aen den 15 rug-graet sal afnemen: ende het vet, bedeckende het ingewant, ende al het vet, dat aen het ingewant is.
15 Verstaet hier mede, het uyterste deel, ofte eynde van den rug-graet, eyndigende in het stuytbeen, genoemt by de Latinen Os sacrum.
 
10 Oock beyde de nieren, ende het vet, dat daer aen is, dat aen de weeckdarmen is: ende het net over de lever, met de nieren, dat sal hy afnemen.
11 Ende de Priester sal dat aensteken op den altaer: ’t is eene c 16 spijse 17 des vyeroffers den HEERE.
c Levit. 21.6, 8, 17, 21, 22. ende 22.25. Ezech. 44.7. Malach. 1.12.
16 Hebr. broot.
17 Verstaet het vleesch der offerhanden, dat van het vyer, Gode ter eere, verteert moeste worden, als het broot, ofte de spijse van de mont des menschen: ofte dat van de offerhanden den Priesteren toequam, om van hen gegeten te worden. Siet de plaetsen recht te vooren aengeteeckent.
 
12 Indien nu sijne offerhande eene geyte is, so sal hy die offeren, voor het aengesicht des HEEREN.
13 Ende hy sal sijne hant op haer hooft leggen, ende hy salse slachten voor de Tente der t’ samen-comste: ende de sonen Aarons sullen haer bloet sprengen op den altaer, rontom.
14 Dan sal hy daer van sijne offerhande offeren, een vyeroffer den HEERE; het vet bedeckende het ingewant: ende al het vet, dat aen het ingewant is:
15 Mitsgaders beyde de nieren, ende het vet, dat daer aen is, dat aen de weeck-darmen is; ende het net over de lever, met de nieren, dat sal hy afnemen.
16 Ende de Priester sal die aensteken op den altaer: ’tis eene spijse des vyeroffers tot 18 eene lieflicke reucke: 19 Alle vet sal des HEEREN zijn.
18 Siet Gen. 8. op het vers 21.
19 Volgens dien en mochte het vet geener beeste, die tot de offerhande bequaem was, nochte van den Priester, nochte van den eygenaer gegeten worden, maer moeste den HEERE geheyligt ende aengesteken zijn. Siet ond. 7.23. etc.
 
17 [Dit] zy eene 20 eeuwige insettinge voor uwe geslachten, in alle uwe 21 wooningen: Geen vet, nochte d 22 geen bloet en sult ghy eten.
20 Hebr. insettinge der eeuwicheyt. Siet Genes. 13. op vers 15.
21 Hen wort verboden het vet te eten van het vee, niet alleen dat in de Tente der ’t samenkomste Gode geoffert wiert, maer oock datse te huys voor haer eygen gebruyck slachteden. Doch verstaet niet alle vet sonder onderscheyt, maer eygentlick het smeerich ende roetich vet, dat aen de eynden, ende vellen der musculen groeyt, ende hangt, ende door koude klonterende, hart, ende brekelick wort, genaemt by den Latinen, adeps. welverstaende van die drie soorten, die uytgedruckt worden Levit. 7.23, 24.
d Genes. 9.4. Levit. 7.26. ende 17.10, 14.
22 Siet Genes. 9. op ’t vers 4. Levit. 3.17. ende 17.10.

Einde Leviticus 3