Statenvertaling.nl

sample header image

Leviticus 27 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

Leviticus 27

1 VOorder sprack de HEERE tot Mose, seggende:
2 Spreeckt tot de kinderen Israëls, ende segt tot hen, Wanneer yemant eene gelofte sal afgesondert hebben; nae uwe schattinge sullen de zielen des HEEREN zijn;
3 Als uwe schattinge eenes mans sal zijn van twintich jaren out, tot eenen die sestich jaren out is: dan sal uwe schattinge zijn van vijftich sikelen silvers, nae den sikel des Heylichdoms.
4 Maer ist eene vrouwe, dan sal uwe schattinge zijn dertich sikelen.
5 Ende is’t van eenen, die vijf jaren out is, tot eenen die twintich jaer out is, so sal uwe schattinge eenes mans twintich sikelen zijn: ende voor eene vrouwe tien sikelen.
6 Maer is ’t van eenen, die een maent out is, tot eenen die vijf jaren out is, so sal uwe schattinge eenes mans zijn vijf sikelen silvers: ende uwe schattinge over eene vrouwe, sal zijn drie sikelen silvers.
7 Ende ist van eenen die ’t sestich jaren out is, ende daer boven, ist een man, so sal uwe schattinge zijn vijftien sikelen: ende voor eene vrouwe tien sikelen:
8 Maer so hy armer is, dan uwe schattinge, so sal hy sich voor het aengesicht des Priesters setten, op dat de Priester hem schatte: nae dat de hant des genen, die de gelofte gedaen heeft, sal kunnen bekomen, sal de Priester hem schatten.
9 Ende indien het een beest is, daer van men den HEERE offerhande offert; al wat hy daer van den HEERE sal gegeven hebben, sal heylich zijn.
10 Hy en sal niet vermangelen, noch ’t selve verwisselen een goet voor een quaet, ofte een quaet voor een goet: indien hy nochtans een beest voor een beest eenichsins verwisselt; so sal dit, ende dat daer voor verwisselt is, heylich zijn.
11 Ende indien ’t eenich onreyn beest is, van welck men den HEERE geene offerhande en offert: so sal hy dat beest voor het aengesichte des Priesters setten.
12 Ende de Priester sal dat schatten nae dat het goet, ofte quaet is: nae uwe schattinge, Priester, soo sal het zijn.
13 Maer indien hy ’t immers lossen sal; soo sal hy desselven vijfde deel boven uwe schattinge toe doen.
14 Ende wanneer yemant sijn huys sal geheylicht hebben, dat het den HEERE heylich zy, so sal de Priester dat schatten nae dat het goet ofte quaet is: gelijck als de Priester dat geschat sal hebben, soo sal het stant hebben.
15 Ende indien hy, die’t geheylicht heeft, sijn huys sal lossen: so sal hy een vijfdedeel des gelts uwer schattinge daer boven toe doen, so sal het sijne zijn.
16 Indien oock yemant van den acker sijner besittinge den HEERE wat geheylicht sal hebben, so sal uwe schattinge zijn nae sijn zaet: een Homer gersten-zaet, sal zijn op vijftich sikelen silvers.
17 Indien hy sijnen acker van het Iubel-jaer aen geheylicht sal hebben; so sal’t nae uwe schattinge stant hebben.
18 Maer so hy sijnen acker nae het Iubel-jaer geheylicht sal hebben, dan sal hem de Priester het gelt rekenen, nae de jaren die noch overich zijn tot het Iubel-jaer: ende sal van uwe schattinge afgetrocken worden.
19 Ende indien hy den acker, die den selven geheylicht heeft gantschelick lossen sal; so sal hy een vijfde deel des gelts uwer schattinge daer boven toe doen, ende deselve sal hem gevesticht zijn.
20 Ende indien hy dien acker niet en sal lossen, ofte indien hy dien acker aen een ander man verkocht heeft; so en sal hy niet meer gelost worden.
21 Maer dien acker, na dat hy in het Iubel-jaer sal uytgegaen zijn, sal den HEERE heylich zijn, als een verbannen acker: de besittinge daer van sal des Priesters zijn.
22 Ende indien hy den HEERE eenen acker heeft geheylicht dien hy gekocht heeft, ende niet en is van den acker sijner besittinge;
23 So sal de Priester hem rekenen de somme uwer schattinge tot het Iubel-jaer: ende hy sal op den selven dach uwe schattinge geven, eene heylicheyt den HEERE.
24 In het Iubel-jaer sal dien acker wederkomen tot dien, van welcken hy hem gekocht hadde, tot hem, diens de besittinge van dat lant was.
25 Alle uwe schattinge nu sal nae den sikel des Heylichdoms geschieden; De sikel sal zijn van twintich Gera.
26 Maer het eerstgeboren, dat den HEERE van een beest eerst-geboren wort, dat en sal niemant heyligen; het zy een os, ofte kleyn vee; het is des HEEREN.
27 Doch is’t van een onreyn beest, hy sal dat lossen nae uwe schattinge, ende sal sijn vijfde deel daer boven toe doen: ende in dien het niet gelost en wort, so sal het verkocht worden, nae uwe schattinge.
28 Evenwel niets dat verbannen is, dat yemant den HEERE sal verbannen hebben, van al ’t gene dat hy heeft, van een mensche, ofte een beest, ofte van den acker sijner besittinge, en sal verkocht, nochte gelost worden: al wat verbannen is sal den HEERE eene heylicheyt der heylicheden zijn.
29 Al wat verbannen is, dat van de mensche sal verbannen zijn, sal niet gelost worden: het sal sekerlick gedoodt worden.
30 Oock alle Tienden des lants, van den zade des lants, van de vrucht des geboomtes, zijn des HEEREN: sy zijn den HEERE heylich.
31 Maer so yemant van sijne tienden immers yet lossen sal, hy sal sijn vijfde deel daer boven toe doen.
32 Aengaende alle de tienden van runderen, ende kleyn vee, alles dat onder de roede sal doorgaen, het tiende sal den HEERE heylich zijn.
33 Hy en sal tusschen het goede, ende het quade niet ondersoecken, hy en sal het oock niet verwisselen: maer indien hy dat immers verwisselen sal; so sal dit, ende dat daer voor verwisselt is, heylich zijn, ’t en sal niet gelost worden.
34 Dit zijn de geboden, die de HEERE Mose geboden heeft, aen de kinderen Israëls op den berch Sinai.

Einde Leviticus 27