Statenvertaling.nl

sample header image

Leviticus 26 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

Leviticus 26

1 GHy en sult u lieden geene Afgoden maken; nochte gesneden beelt, nochte opgericht-beelt, en sult ghy u stellen, nochte gebeelden steen in uwen lande setten, om u daer voor te buygen: want ick ben de HEERE uwe Godt.
2 Mijne Sabbathen sult ghy houden, ende mijn Heylichdom sult ghy vreesen: ick ben de HEERE.
3 Indien ghy in mijne insettingen wandelen, ende mijne geboden houden, ende die doen sult:
4 So sal ick uwe regenen geven op haren tijt: ende het lant sal sijne inkomste geven, ende het geboomte des velts sal sijne vrucht geven.
5 Ende de dorsch-tijt sal u reycken tot den wijn-oogst, ende de wijn-oogst sal reycken tot den zaey-tijt: ende ghy sult u broot eten tot versadens toe, ende sult seker in uwen lande woonen.
6 Oock sal ick vrede geven in den lande, dat ghy sult te slapen liggen, ende niemant zy die verschricke: ende ick sal het boose gedierte uyt den lande doen ophouden, ende het sweert en sal door u lant niet doorgaen.
7 Ende ghy sult uwe vyanden vervolgen: ende sy sullen voor u aengesichte door het sweert vallen.
8 Vijve uyt u sullen hondert vervolgen, ende hondert uyt u sullen tien duysent vervolgen: ende uwe vyanden sullen voor u aengesichte door het sweert vallen.
9 Ende ick sal my tot u wenden, ende sal u vruchtbaer maken, ende u vermenichvuldigen: ende mijn verbont sal ick met u bevestigen.
10 Ende ghy sult het oude, dat veroudert is, eten: ende het oude sult ghy van wegen het nieuwe uytbrengen.
11 Ende ick sal mijnen Tabernakel in ’t midden van u setten: ende mijne ziele en sal van u niet walgen.
12 Ende ick sal in het midden van u wandelen, ende sal u tot een Godt zijn: ende ghy sult my tot een volck zijn.
13 Ick ben de HEERE uwe Godt, die u uyt der Egyptenaren lant uytgevoert hebbe, op dat ghy hare slaven niet en soudet zijn: ende ick hebbe de dijssel-boomen uwes jocks verbroken, ende hebbe u doen recht opgaen.
14 Maer indien ghy my niet en sult hooren, ende alle dese geboden niet en sult doen;
15 Ende so ghy mijne insettinge sult smadelick verwerpen, ende so uwe ziele van mijne rechten sal walgen; dat ghy niet en doet alle mijne geboden, om mijn verbont te vernietigen;
16 Dit sal ick u oock doen: dat ick over u stellen sal Verschrickinge, Teeringe, ende Coortse, die de oogen verteeren, ende de ziele pijnigen: ghy sult oock u zaet te vergeefs zaeyen, ende uwe vyanden sullen dat op eten.
17 Daer toe sal ick mijn aengesichte tegen u lieden setten, dat ghy geslagen sult worden voor het aengesichte uwer vyanden: ende uwe haters sullen over u heerschappye hebben, ende ghy sult vlieden als u niemant en vervolcht.
18 Ende so ghy my tot dese dingen toe noch niet hooren en sult: ick sal noch daer toe doen, om u sevenvoudelick over uwe sonden te tuchtigen.
19 Want ick sal de hooveerdicheyt uwer kracht verbreken, ende sal uwen hemel als yser maken, ende uwe aerde als koper.
20 Ende uwe macht sal ydelick verdaen worden: ende u lant en sal sijne inkomste niet geven, ende ’t geboomte des lants en sal sijne vrucht niet geven.
21 Ende so ghy met my [in] tegenheyt wandelen sult, ende my niet en sult willen hooren, so sal ick over u nae uwe sonden sevenvoudelick slagen toe doen.
22 Want ick sal onder u senden het gedierte des velts, het welcke u berooven, ende u vee uytroeyen, ende u verminderen sal: ende uwe wegen sullen woest worden.
23 Indien ghy noch door dese dingen my niet getuchticht en sult zijn, maer met my [in] tegenheyt wandelen;
24 So sal ick oock met u in tegenheyt wandelen: ende ick sal u oock sevenvoudelick over uwe sonden slaen.
25 Want ick sal een sweert over u brengen, dat de wrake des verbonts wreken sal, so dat ghy in uwe steden vergadert sult worden: dan sal ick de peste in’t midden van u senden, ende sult inde hant des vyants overgegeven worden.
26 Als ick u den staf des broots sal gebroken hebben, dan sullen tien wijven u broot in eenen oven backen, ende sullen u broot by het gewichte wedergeven: ende ghy sult eten, maer niet versadigt worden.
27 Als ghy hierom oock my niet hooren en sult; maer met my wandelen sult in tegenheyt:
28 So sal ick oock met u in heet-grimmige tegenheyt wandelen: ende ick sal u oock sevenvoudelick over uwe sonden tuchtigen.
29 Want ghy sult het vleesch uwer sonen eten: ende het vleesch uwer dochteren sult ghy eten.
30 Ende ick sal uwe hoochten verderven, ende uwe sonne-beelden uytroeyen, ende sal uwe doode lichamen op de doode lichamen uwer dreckgoden werpen: ende mijne ziele sal aen u walgen.
31 Ende ick sal uwe steden eene woestijne maken, ende uwe Heylichdommen verwoesten: ende ick en sal uwen lieflicken reuck niet riecken.
32 Ia ick sal dat lant verwoesten; dat uwe vyanden, die daer in sullen woonen, hen daer over ontsetten sullen.
33 Daer toe sal ick u onder de Heydenen verstroyen, ende een sweert achter u uyttrecken, ende u lant sal woest, ende uwe steden sullen eene woestijne zijn.
34 Dan sal het lant aen sijne Sabbathen een welgevallen hebben, alle de dagen der verwoestinge, ende ghy sult in het lant uwer vyanden zijn: dan sal het lant rusten, ende aen sijne Sabbathen een welgevallen hebben.
35 Alle de dagen der verwoestinge sal het rusten: overmits het niet en rustede in uwe Sabbathen, als ghy daer in woondet.
36 Ende aengaende de overgeblevene onder u, ick sal in haer herte eene weeckicheyt inde landen harer vyanden laten komen: so dat het geruysch eens gedrevenen blats haer jagen sal, ende sullen vlieden, alsoo men vliedt voor een sweert, ende sullen vallen, daer niemant en is die jaegt.
37 Ende sullen de een op den anderen als voor het sweert vallen, daer niemant en is die jaegt, ende ghy en sult voor het aengesichte uwer vyanden niet konnen bestaen.
38 Maer ghy sult omkomen onder de Heydenen: ende het lant uwer vyanden sal u verteeren.
39 Ende de overgeblevene onder u sullen om hare ongerechticheyt inde landen uwer vyanden uytteeren: ja oock om de ongerechticheden harer vaderen sullen sy met hen uytteeren.
40 Dan sullen sy hare ongerechticheyt belijden, ende de ongerechticheyt harer vaderen met hare overtredingen, daer mede sy tegen my overtreden hebben: ende oock dat sy met my in tegenheyt gewandelt hebben:
41 Dat ick oock met hen in tegenheyt gewandelt, ende hen in het lant harer vyanden gebracht sal hebben: so dan haer onbesneden herte gebogen wort; ende sy dan aen de straffe harer ongerechticheyt een welgevallen hebben:
42 Dan sal ick gedencken aen mijn verbont [met] Iacob: ende oock aen mijn verbont [met] Isaac, ende oock aen mijn verbont [met] Abraham, sal ick gedencken; ende aen het lant sal ick gedencken:
43 Als het lant om harent wille sal verlaten zijn geweest, ende aen sijne Sabbathen een welgevallen gehadt hebben, wanneer het om harent wille verwoest was, ende sy aende straffe harer ongerechticheyt een welgevallen sullen gehadt hebben; daerom, ende om datse mijne rechten hadden verworpen, ende hare ziele aen mijne in-settingen gewalget hadde.
44 Ende hier en boven is dit oock; als sy in het lant harer vyanden sullen zijn, sal ick haer niet verwerpen, nochte van hen niet walgen, om een eynde van hen te maken, vernietigende mijn verbont met hen: want ick ben de HEERE hare Godt.
45 Maer ick sal, hen [ten besten] gedencken des verbonts der voor-ouderen, die ick uyt Egyptenlande voor de oogen der Heydenen uytgevoert hebbe, op dat ick hen tot eenen Godt ware, ick ben de HEERE.
46 Dit zijn die Insettingen, ende die Rechten, ende die Wetten, de welcke de HEERE gegeven heeft tusschen hem, ende tusschen de kinderen Israëls, op den berch Sinai, door de hant Mose.

Einde Leviticus 26