Statenvertaling.nl

sample header image

Leviticus 20 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

Leviticus 20

Verhael van straffen, tegens eenige grove sonden; als tegen het offeren sijner kinderen aen den Molech, vers 1, etc. Tegen het loopen na de Waerseggers, ende Duyvels-constenaren, 6. Tegen het vloecken van vader, ofte moeder, 9. Tegen overspel, 10. Tegen eenige bloetschanden, onnatuerlicke grouwelen, ende onwettelicke byslapingen, ende houwelicken, 11. Met eene vermaninge tot de onderhondinge der Geboden Godts, 22. Ende onder andere vande gewoonte der Heydenen te vlieden, 23. Van reyne, ende onreyne beesten te onderscheyden, 24. Vande Waerseggers, ende de Duyvels-konstenaren te steenigen, 27.
 
1 VOorder sprack de HEERE tot Mose, seggende:
2 Ghy sult oock tot de kinderen Israëls seggen; a 1 Een yeder uyt de kinderen Israëls, ofte uyt de vreemdelingen, die in Israël, als vreemdelingen verkeeren, die van sijn zaet 2 den Molech gegeven sal hebben, sal 3 sekerlick gedoodt worden: het volck des lants sal hem met steenen steenigen.
a Bov. 18.21.
1 Hebr. man man. Alsoo ond. vers 9.
2 Siet bov. 18. op ’t vers 21.
3 Hebr. stervende gedoot worden. D. sonder eenige verschooninge. Alsoo ond. versen 9, 10, 11, 12, 15, etc.
 
3 Ende ick sal 4 mijn aengesicht tegen dien man setten, ende 5 sal hem uyt het midden sijnes volcks uytroeyen: want hy van sijn zaet den 6 Molech gegeven heeft, op dat hy 7 mijn Heylichdom ontreynigen, ende 8 mijnen heyligen Naem ontheyligen soude.
4 Siet bov. 17. op het vers 10. Alsoo ond. vers 5, etc.
5 T.w. door eene bysondere straffe, die ick over hem oock in dit leven sal laten komen, so hy van de Overicheyt niet gestraft en wort. Alsoo in ’t volgende.
6 Bov. vers 2.
7 T.w. als hy daer in soude komen, zijnde met sulcke grouwelicke sonden besmet. Vergel. boven 16.15.
8 Hebr. den Naem mijner Heylicheyt. Siet bov. 18. op het vers 21.
 
4 Ende indien het volck des lants hare oogen 9 eenichsins verbergen sal van dien man, als hy van sijn zaet den Molech sal gegeven hebben, dattet hem niet en doode,
9 Hebr. Verbergende verborgen sal hebben. Dat is, sal met opset sulcke misdaet hebben ongemerckt laten henen gaen, sonder die te straffen.
 
5 So sal ick mijn aengesicht tegen dien man, ende tegen sijn 10 huysgesin setten: ende ick sal hem, ende alle de gene, die hem 11 na hoereren, om den Molech na te hoereren, uyt het midden hares volcks uytroeyen.
10 Ofte, geslachte. D. kinderen ende nakomelingen, die de voetstappen sijner afgoderye navolgen: gelijck uyt de volgende woorden verstaen kan worden. Vergel. Exod. 20.5.
11 D. afgoderye bedrijven, wijckende vanden Heere (die de rechte man sijnes volcx is, Hos. 2.18, 19. 2.Corint. 11.4). om de Afgoden aen te hangen: ’t welcke als ’t geschiet, wort Godt geseyt jalours te zijn, Exod. 20.5. Deuter. 5.9. Siet bov. cap. 17. op vers 7.
 
6 Wanneer eene ziele is die haer tot de 12 b waerseggers, ende tot de Duyvels-konstenaren sal gekeert hebben, om die na te hoereren, so sal ick mijn aengesicht tegen die ziele setten, ende salse uyt het midden hares volcks uytroeyen.
12 Siet van dese bov. 19. op vers 31.
b Bov. 19.31.
 
7 c Daerom 13 heyliget u, ende weest heylich: want ick ben de HEERE uwe Godt.
c Bov. 11.44. ende 19.2. 1.Pet. 1.16.
13 Siet bov. 11. op het vers 44.
 
8 Ende onderhoudet mijne insettingen, ende doet de selve: ick ben de HEERE, die u 14 heyligt.
14 T.w. mits u af te sonderen van de werelt, uyt genade, door des Messiae verdiensten te rechtveerdigen, ende tot een heylich leven door mijnen geest te vernieuwen. Alsoo is dit woort oock te neme, Ezech. 37.28.
 
9 d Alsser 15 yemant is, die sijnen Vader, ofte sijne Moeder sal gevloeckt hebben, die sal sekerlick gedoodt worden: hy heeft sijnen vader, ofte sijne moeder gevloeckt; 16 sijn bloet 17 is op hem.
d Exod. 21.17. Prov. 20.20. Matth. 15.4.
15 Hebr. man man.
16 Hebr. sijne bloeden. D. hy is oorsake, ende heeft de schult dat sijn bloet moet vergoten worden. Siet gelijcke maniere van spreken, Ios. 2.19. 2.Sam. 1.16. alsoo oock in ’t volgende 11. vers item Matt. 27.25. Actor. 18.6.
17 And. zy op hem.
 
10 e Een man oock die met yemants huysvrouwe sal overspel gedaen hebben, dewijle hy met sijnes naestens wijf overspel gedaen heeft, sal sekerlick gedoodt worden, de overspeelder, ende de overspeeldersse.
e Bov. 18.20. Deuter. 22.22. Iohan. 8.5.
 
11 f Ende een man, die by sijnes vaders huysvrouwe sal gelegen hebben, heeft sijnes vaders schaemte ontdeckt: sy beyde sullen sekerlick gedoodt worden; haer bloet is op hen.
f Bov. 18.8.
 
12 g Insgelijcks als een man, by sijnes soons wijf sal gelegen hebben, sy sullen beyde sekerlick gedoodt worden: sy hebben eene 18 grouwelicke vermenginge gedaen; haer bloet is op hen.
g Bov. 18.15.
18 Siet bov. 18.23. mitsgaders de aent.
 
13 h Wanneer oock een man by een mans-persoon sal gelegen hebben, met 19 vrouwelicke byligginge, sy beyde hebben eenen grouwel gedaen: 20 sy sullen sekerlick gedoodt worden; haer bloet is op hen.
h Bov. 18.22.
19 Siet bov. 18.22.
20 T.w. sy beyde; ten ware dat den eenen gewelt geschiet ware. Siet Deuter. 22.25.
 
14 i Ende wanneer een man eene vrouwe, ende hare moeder sal genomen hebben, ’t is een schendelicke daet: men sal hem, ende 21 die selve met vyere verbranden, op dat geen schendelicke daet in’t midden van u en zy.
i Bov. 18.17.
21 T.w. soose beyde wetenschap van sulcke grouwelicke daet hadden. Ten minsten moesten de schuldige sterven.
 
15 k Daer toe als een man by een vee sal gelegen hebben, hy sal sekerlick gedoodt worden: oock sult ghy lieden het beest dooden.
k Bov. 18.23.
 
16 Alsoo wanneer eene vrouwe tot eenich beest genaedert sal zijn, om daer mede te doen te hebben, so sult ghy die vrouwe, ende 22 dat beest dooden: sy sullen sekerlick gedoodt worden; haer bloet is op hen.
22 T.w. om de gedachtenisse sulcker grouwelicker sonde wech te nemen, ende tegen der selver navolginge by alle menschen eene afschrickinge te maken.
 
17 l Ende als een man sijne suster, de dochter sijnes vaders, ofte de dochter sijner moeder sal genomen hebben, ende hy hare schaemte gesien, ende sy sijne schaemte sal gesien hebben, het is eene 23 schandvlecke: daerom sullen sy voor de oogen der kinderen hares volcks uytgeroeyt worden: hy heeft de schaemte sijner suster ontdeckt, hy sal 24 sijne ongerechticheyt dragen.
l Bov. 18.9.
23 Het Hebr. woort beteeckent ordinaerlick eene goede daet, ofte, weldadicheyt, maer hier, ende Pro. 14.34. gantsch het tegendeel, dat is, eene quade, schandelicke, eyselicke daet, daer mede een mensche Godt ten hoochsten vertoornt, sijnen naesten ontsticht, ende hem selven in schande brengt. Alsoo is oock het woort segenen voor sijn tegen-deel genomen, D. vloecken, 1.Reg. 21.10.
24 Alsoo ond. vers 19. ende 20. siet bov. 5. op vers 1.
 
18 m Ende als een man by eene vrouwe die hare kranckheyt heeft, 25 sal gelegen, ende hare schaemte ontdeckt, hare fonteyne ontbloot, ende sy selve de fonteyne hares bloets ontdeckt sal hebben: so sullen sy beyde uyt het midden hares volcks uytgeroeyt worden.
m Bov. 18.19.
25 Namelick, te vooren dat wel wetende. Verg. bov. 15. de aent. op vers 24.
 
19 n Daer toe en sult ghy de schaemte der suster uwer moeder, ende der suster uwes vaders niet ontdecken: dewijle hy sijne naebestaende ontbloot heeft, sullense hare ongerechticheyt dragen.
n Bov. 18.12, 13.
 
20 o Als oock een man by sijne 26 moeye sal gelegen hebben, hy heeft de schaemte sijnes ooms ontdeckt: sy sullen hare sonde dragen; 27 sonder kinderen sullense sterven.
o Bov. 18.14.
26 D. de huysvrouwe sijnes Ooms, die door houwelick hem eene moeye geworden is.
27 D. (alsoo eenige uytleggen) men salse dooden. ofte: Godt sal hare byslapinge vervloecken, datter geene kinderen van en sullen geworden ofte over-blijven, soose van de Overicheyt niet gestraft en worden.
 
21 p Ende wanneer een man sijns broeders huysvrouwe sal genomen hebben, het is 28 onreynicheyt: hy heeft de schaemte sijns broeders ontdeckt, sy sullen 29 sonder kinderen zijn.
p Bov. 18.16.
28 Hebr. afsonderinge. D. eene sake, die behoort uyt het midden der menschen, van wegen hare onreynicheyt, wech gedaen, ende geweert te worden. Het Hebr. woort wort oock gebruyckt van de onreynicheyt eener vrouwe, die hare kranckheyt heeft, om dewelke sy van de gemeynschap der menschen moeste afgesondert zijn, bov. 15.19, 20, etc. Van dese wet moeste uytgenomen zijn de wet verhaelt, Deuter. 25.5.
29 Siet de aent. op het voorgaende vers.
 
22 q Onderhoudet dan alle mijne insettingen, ende alle mijne rechten, ende doet de selve: op dat u dat lant, daer henen ick u brenge, om daer in te woonen, 30 niet uyt en spouwe.
q Bov. 18.26.
30 Siet bov. 18. op het vers 25.
 
23 r Ende en wandelt niet in de insettingen des volcks, het welcke ick voor u aengesichte uytwerpe: want alle dese dingen hebben sy gedaen: daerom ben ick harer verdrietich geworden.
r Bov. 18.3, 30.
 
24 Ende ick hebbe u geseyt; ghy sult haer lant erffelick besitten, ende ick sal u dat geven, op dat ghy het selve erffelick besit, s een lant 31 vloeyende van melck, ende honich: ick ben de HEERE uwe Godt, die u vande volckeren 32 afgesondert hebbe.
s Exod. 3.8.
31 Siet van dese maniere van spreken Exod. 3.8.
32 T.w. op dat ghy mijn volck ende eygendom soudt wesen, om my hier te kennen ende te dienen, ende hier na in eeuwicheyt met my te leven. siet ond. vers 26. Exod. 19.5. Deuter. 7.6.
 
25 t Daerom sult ghy onderscheyt maken tusschen reyne, ende onreyne beesten, ende tusschen het onreyn, ende het reyn gevogelte: ende ghy en sult 33 uwe zielen niet verfoeyelick maken aen de beesten, ende aen het gevogelte, ende aen al wat op den aerdbodem kruypt, het welcke ick voor u afgesondert hebbe, op dat ghy ’t onreyn houdet.
t Bov. 11.2. Deuter. 14.4.
33 Siet bov. 11. op het vers 43.
 
26 Ende ghy sult my heylich zijn, want ick de HEERE ben heylich: ende ick hebbe u vande volckeren afgesondert, op dat ghy mijne soudet zijn.
27 v Als nu een man ofte vrouwe, in sich eenen 34 waerseggenden geest sal hebben, ofte een duyvels-konstenaer sal zijn, sy sullen sekerlick gedoodt worden: men sal de selve met steenen steenigen, haer bloet is op hen.
v Deuter. 18.10. 1.Sam. 28.7.
34 Siet bov. 19. op het vers 31. als oock in dit cap. het vers 6. alwaer verboden wort den waerseggeren raet te vragen. Maer hier wort straffe gestelt tegen de waerseggers, ende dergelijcke duyvelsche konstenaren selve.

Einde Leviticus 20