Statenvertaling.nl

sample header image

Leviticus 18 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

Leviticus 18

Wetten ordinerende den Israëliten, niet te leven nae de gewoonten, ofte zeden der Egyptenaren, ende Canaaniten, vers 1, etc. maer nae de insettinge Godts, 4. Te schouwen de bloetschandige byslapingen, ende houwelicken, 6. De byslapinge met eene maenstondige vrouwe, 19. ende Overspel, 20. sijne kinderen den Molech niet op te offeren, 21. Te verfoeyen alle onnatuerlicke byslapinge, 22. Met de redenen dienende tot bevestinge deser Wetten, 24.
 
1 VOorder sprack de HEERE tot Mose, seggende:
2 Spreeckt tot de kinderen Israëls, ende segt tot hen: Ick ben 1 de HEERE uwe Godt.
1 T.w. dien ghy als uwen eenigen Godt, ende Heylant gehoorsamen moet, ende die de gehoorsame beloonen, ende de ongehoorsame kan, ende wil straffen.
 
3 Ghy en sult niet doen nae de wercken des Egyptischen lants, daer in ghy gewoont hebt: nochte nae de wercken des lants Canaan, daer henen ick u brenge, en sult ghy niet doen, ende en sult in hare 2 insettingen niet wandelen.
2 Soo worden genoemt de afgrijselicke gewoonten, die door toelatinge, ende het gemeyne gebruyc onder de gemelde volckeren soo de overhant genomen hadden, datse voorgestelde wetten gehouden wierden. Vergel. onder het vers 30. ende capit. 20. vers 23.
 
4 Mijne rechten sult ghy doen, ende mijne insettingen sult ghy houden, om in die te wandelen: Ick ben de HEERE uwe Godt.
5 Iae mijne insettingen, ende mijne rechten sult ghy houden; a Welck 3 mensche de selve sal doen, die sal door de selve leven: Ick ben de HEERE.
a Ezech. 20.11, 13. Rom. 10.5. Galat. 3.12.
3 Dese spreucke leert 3 dingen. 1. de volmaecktheyt van de leere der Wet. 2. de gerechtichcheyt der wercken. 3. den loon die sulcke gerechticheyt van Godt toegeseyt is, maer dewijle de verdorven mensche, die in hem niet en heeft, so is de loon uyt enckele genade, om de versoeninge Christi, door het geloove aengenomen, Ies. 53.11. Rom. 3.20, 21, 22, 23, etc. Verg. Deuter. 6. de aenteeck. op het vers 25.
 
6 4 Niemant en sal tot eenige 5 naebestaende sijnes vleesches naederen, om de 6 schaemte te ontdecken: Ick ben de HEERE.
4 Hebr. man, man en sal niet, etc. D. geen man. Want alle dese geboden spreken eygentlick tot de mans-personen, doch alsoo dat by nootwendich gevolch het vroulick geslacht daer onder mede begrepen is.
5 Het Hebr. woort is wel gemeen den man ende de vrouwe, maer wort hier eygentlick van de vrouwe genomen. ende verstreckt hem tot de graden, ofte trappen der maechschap, ende swagerschap, die hier uytgedruckt staen, ende uyt de selve door gelijckformicheyt des bestaensels besloten konnen worden.
6 Hebr. naecktheyt, ende soo in ’t volgende. ’T is eene eerbare maniere van spreken, beteeckenende soo veel, als dat de schrift anders noemt, yemant bekennen. Siet Genes. 4. op het vers 1. Eene gelijcke maniere van spreken is, den zoom der kleedinge ontdecken. Deuter. 22.30. ende cap. 27. vers 20.
 
7 Ghy en sult de schaemte uwes Vaders, 7 ende uwer Moeder schaemte niet ontdecken: 8 sy is uwe Moeder, ghy en sult hare schaemte niet ontdecken.
7 ’Twoordeken, Ende, dient hier tot uytlegginge, als oft men seyde: te weten. want Vaders schaemte ende Moeders schaemte worden hier voor een genomen. Siet oock vers 8. ende 16.
8 D. ghy zijt uyt haer geboren: ende verstaet, by gevolch, het selve van den vader, die de schaemte sijner dochter niet en mach ontdecken, om dat hy haer vader, ende sy van hem geboren is.
 
8 b Ghy en sult de schaemte 9 der huysvrouwe uwes Vaders niet ontdecken: het is de schaemte 10 uwes vaders.
b Ond. 20.11. 1.Corinth. 5.1.
9 D. uwer stiefmoeder: alsoo oock uwes stiefvaders. Want onder een exempel moeten de gelijcke trappen begrepen worden.
10 Den welcken het alleen geoorlooft is die te ontdecken.
 
9 De schaemte uwer Suster, der dochter uwes 11 vaders, ofte der dochter uwer 12 moeder, te 13 huys geboren, ofte 14 buyten geboren; hare schaemte en sult ghy niet ontdecken.
11 D. uwer halver suster van vaders zijde.
12 D. uwer halver suster van moeders zijde.
13 D. in een wetlick houwelick.
14 D. onwettelick. Andere nemen ’t alsoo: dat Godt in ’t gemeen verbiet de suster te trouwen, het zy datse zy de dochter uwes Vaders, te huys geboren. Dat is, uwe volle suster, het zy datse zy de dochter uwer moeder buyten geboren. Dat is, uwe halve suster van moeders zijde. gelijck vers 11. verboden wort de trouwe met de halve suster van des vaders zijde.
 
10 De schaemte der 15 dochter uwes soons, ofte der dochter uwer dochter, hare schaemte en sult ghy niet ontdecken: want 16 sy zijn uwe schaemte.
15 Ende alsoo nederwaert in de rechte linie, van alle kinderen uwer kinderen.
16 Dat is, sy zijn door middel uwer kinderen van u voortgekomen, ende geboren.
 
11 c De schaemte vande dochter der huysvrouwe uwes vaders, die uwen vader geboren is, (sy is uwe suster) hare schaemte en sult ghy niet ontdecken.
c Ond. 10.17.
 
12 d Ghy en sult de schaemte van de 17 Suster uwes vaders niet ontdecken: sy is uwes vaders naebestaende.
d Ond. 20.19.
17 T.w. die uwe moeye is, van des vaders zijde: gelijck in het volgende vers, van de moeye der moederlicke zijde gesproken wort.
 
13 Ghy en sult de schaemte van de suster uwer moeder niet ontdecken: want sy is uwer moeder naebestaende.
14 e Ghy en sult de schaemte van den 18 Broeder uwes vaders niet ontdecken: tot sijne huysvrouwe en sult ghy niet 19 naederen, sy is 20 uwe moeye.
e Ond. 20.20. Ezech. 22.11.
18 D. van de huysvrouwe des broeders uwes vaders: gelijck de volgende woorden mede brengen: welcker schaemte des ooms schaemte genoemt wert, om datse met hem een vleesch is.
19 T.w. om met haer vleeschelicke gemeynschap te hebben. Siet Gen. 20. op vers 4.
20 T.w. behouwde moeye, die een cousijn, ofte neve des overledenen oock niet en mochte trouwen. hierom was noch meer ongeoorlooft het houwelick tusschen den oom, ende sijnes broeders dochter.
 
15 Ghy f en sult de schaemte uwer schoon-dochter niet ontdecken: 21 sy is uwes soons huysvrouwe, ghy en sult hare schaemte niet ontdecken.
f Ond. 20.12.
21 In gelijcken was ongeoorlooft het houwelick tusschen den schoonsoon ende de behouwde moeder. Ond. 20.14.
 
16 g Ghy en sult de schaemte 22 der huysvrouwe uwes broeders niet ontdecken: het is de schaemte uwes broeders.
g Ond. 20.21.
22 Van dese wet wiert daemaels uytgenomen, wanneer de broeder sonder mannelicke erfgenamen na te laten, gestorven was; want dan moeste de naeste broeder, of bloetvrient, de weduwe trouwen, om sijnen gestorvenen broeder zaet te verwecken. Deut. 25.5. Matth. 22.24. Uyt dese wet volgt nootsakelick, dat een vrouwe met den eenen broeder getrouwt zijnde, niet en mach, nae sijn doot, met den anderen broeder trouwen: ende gelijckformelick een man met de eene suster getrouwt zijnde, en mach na hare doot, d’ ander suster niet trouwen.
 
17 h Ghy en sult de schaemte eener vrouwe, ende harer dochter niet ontdecken: 23 de dochter hares soons, noch de dochter harer dochter en sult ghy niet nemen, om hare schaemte te ontdecken, sy zijn naebestaende, het is een schendelicke daet.
h Bov. 20.14.
23 Verstaet de stiefdochter, ende stiefsone, ende de kinderen vande selve voortkomende, van de welcke de stiefvader, ende de stief-grootvader hen moesten, als van hare eygene kinderen, ende kints kinderen onthouden.
 
18 24 Ghy en sult oock geene vrouwe tot hare 25 suster nemen: om [haer] te 26 benauwen, mits hare schaemte neffens haer, 27 in haer leven te ontdecken.
24 Dese wet wort van sommigen aldus verstaen, dat een man niet t’ seffens twee vrouwen in houwelicke mochte hebben. want hoewel eenige Outvaderen dit gedaen hebben, ende Godt het selve te dier tijt geduldt heeft, nochtans en wast soo van den beginne niet geweest, gelijck Christus leert Matth. 19.8. uyt Genes. 2.24. ende is in den nieuwen Testamente afgeschaft. doch vele verstaen door het woort suster hier, de eygen suster van de vrouwe.
25 Achtervolgende de eerste uytlegginge soude het woort Suster hier niet die van de selve natuerlicke ouderen geboren is, maer slechts een andere vrouwe beteeckenen, gelijck het aldus voor het woort andere genomen wort. Exod. 26.3. Ezech. 1.9. ende 3.13. etc.
26 D. schande, spijt, ende quellinge aen te doen: het welcke gemeynlick geschiet, daer meer vrouwen dan eene zijn: Siet 1.Sam. 1. vele meer daer twee susteren te gelijck zijn, gelijck te sien is in de Huysvrouwen Iacobs, Genes. 30.
27 Alsmen dit verstaet van de eygentlicke suster, konnen dese woorden dienen tot vergrootinge van de benautheyt die haer van haer eygen suster in haer leven soude wedervaren. dien volgens en kan geensins daer uyt besloten worden, dat de man na haren doot hare suster soude mogen trouwen. waer van siet op vers 16.
 
19 Oock i en sult ghy tot de vrouwe inde 28 af-sonderinge harer onreynicheyt niet naederen, om hare schaemte te ontdecken.
i Ond. 20.18.
28 D. als sy om haren bloetganck moet afgesondert worden. Siet bov. 12.2. ende 15.24, 25.
 
20 k 29 Ende ghy en sult niet liggen by uwes naesten huysvrouwe ter bezadinge, om met haer onreyn te worden.
k Ond. 20.10.
29 Hebr. ende tot de huysvrouwe uwes naesten sult ghy niet geven u byliggen tot zaet, ofte, bezadinge. Alsoo in ’t volgende meermaels.
 
21 l Ende van uwen zade en sult ghy niet geven, om voor den 30 Molech door [’t vyer] te doen gaen: ende den naem uwes Godts en sult ghy 31 niet ontheyligen; Ick ben de HEERE.
l Ond. 20.2. Deuter. 18.10. 2.Reg 17.17. ende 23.10.
30 Alsoo wort genaemt den Afgodt der Ammoniten, die oock anders Milcom geheeten wort, 1.Reg. 11.5, 7. tot wiens Godts-dienstige eere de Ouders hare kinderen deden levendich verbranden, ofte (als sommige schrijven) ten minsten tusschen twee groote vyeren doorgaen, om (soose meynden) gesuyvert te worden. ’t Welcke te doen Godt hier uytdruckelick verbiet. Siet oock ond. 20.2. Deuter. 18.10. 2.Reg. 17.17. ende 23.10.
31 D. niet onteeren, mits te doen dat hy verboden, ende na te laten dat hy geboden heeft. Vergel. ond. 22.2. Alsoo worden geseyt Godes insettingen, ende Sabbath ontheyligt te worden, Psa. 80.32. Nehem. 13.17.
 
22 m By een mans-persoon en sult ghy niet liggen 32 met vrouwelicke byligginge: dat is een grouwel.
m Ond. 20.13.
32 D. gelijckmen by de vrouwen licht. Alsoo ond. 20.13.
 
23 n Insgelijcks en sult ghy by geen Beest liggen, om daer mede onreyn te worden: eene vrouwe oock en sal niet staen voor een beest, om daer mede te doen te hebben; het is 33 eene grouwelicke vermenginge.
n Ond. 20.15, 16.
33 Ofte, eene grouwelicke verstooringe ende verwerringe der order van Godt inde natuere ingestelt, ende eene schandelicke confusie der eerbaerheyt.
 
24 En verontreynigt u niet met eenige van dese: want de Heydenen die ick van u aengesicht uytwerpe, zijn met allen desen verontreyniget:
25 So dat het lant onreyn is, ende ick over het selve 34 sijne ongerechticheyt besoecke: ende het lant sijne inwoonderen 35 uytspouwt.
34 D. straffe om sijne ongerechticheyt. Alsoo Ies. 26.21. Ier. 36.31. Siet Genes. 21. op vers 1.
35 Het Hebr. woordeken beteeckent eygentlick door walginge overgeven, dat de mage niet en kan verdragen: het welcke by gelijckenisse geseyt wort van een lant het welcke met quade inwoonderen beswaert is. Alsoo ond. vers 28. ende cap. 20. vers 22.
 
26 o Maer ghy sult mijne insettingen, ende mijne rechten onderhouden, ende van alle die grouwelen niets doen, inboorlinck, nochte vreemdelinck, die in’t midden van u als vreemdelinck verkeert.
o Ond. 20.22.
 
27 Want de lieden deses lants, die voor u geweest zijn, hebben alle dese grouwelen gedaen: ende het lant is onreyn geworden.
28 Dat u dat lant niet uyt en spouwe; als ghy het selve sult verontreyniget hebben: gelijck alst het volck, dat voor u was, uytgespogen heeft.
29 Want al wie eenige van dese grouwelen doen sal; die zielen, diese doen, sullen 36 uyt het midden van haer volck uytgeroeyet worden.
36 Hier uyt (als oock uyt meer andere plaetsen) blijckt klaerlick, dat het Hebreeus woort, ’t welck hier gebruyckt wort, oock dickwijls eene smadelicke lijf- ende doot-straffe begrijpt.
 
30 Daerom sult ghy mijn 37 bevel onderhouden, dat ghy niet en doet van die 38 grouwelicke insettingen, die voor u zijn gedaen geweest, ende u daer mede niet en verontreyniget: Ick ben de HEERE uwe Godt.
37 Hebr. onderhoudinge. D. dat ick bevolen hebbe te onderhouden. Alsoo oock Gen. 26.5. Elders wort dit woort overgeset wacht, als Num. 3.7, etc. Siet aldaer de aenteeck.
38 Hebr. insettingen der grouwelen. Siet bov. op ’t vers 2.

Einde Leviticus 18