Statenvertaling.nl

sample header image

Leviticus 17 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

Leviticus 17

Wetten verbiedende yewers offerhande te offeren, dan alleene inden Tabernakel, vers 1, etc. ende niemant anders dan alleen den Heere, 5. geensins den Duyvelen, op straffe van uytroeyinge, 7. Item, verbiedende bloet te eten, op gelijcke straffe, 10. Mitsgaders eenich doodt aes, ofte dat verscheurt is, 15.
 
1 VOorder sprack de HEERE tot Mose, seggende:
2 Spreeckt tot Aaron, ende tot sijne sonen, ende tot alle de kinderen Israëls, ende segt tot hen; Dit is 1 het woort, ’twelck de HEERE geboden heeft, seggende:
1 Ofte, de sake.
 
3 2 Een yeder van het huys Israëls, die eenen os, ofte lam, ofte geyte 3 in het leger 4 slachten sal; ofte die[se] slachten sal buyten het leger:
2 Hebr. man man. dat is, een yeder, wie het oock zy, alsoo bov. 15.2. ende ond. vers 8, ende 10.
3 Wel verstaende, buyten het voorhof des Tabernakels, gelijck het volgende vers uytwijst.
4 Te weten, om de selve den Heere te offeren: gelijck klaerlick blijckt uyt het volgende vers 4.
 
4 Ende de selve aen de deure van de Tente der t’ samen-komste niet brengen en sal, om een offerhande den HEERE voor den Tabernakel des HEEREN te offeren: 5 het bloet sal dien selven man toegerekent worden, hy heeft bloet vergoten; daerom sal de selve 6 man uyt het midden sijnes volcks uytgeroeyt worden:
5 D. men sal hem daer voor houden, als of hy onnoosel bloet vergoten hadde. Siet de reden hier van, ond. vers 11.
6 Siet Genes. 17. op vers 14. ende ond. 18. op vers 29.
 
5 Op dat, wanneer de kinderen Israëls hare slacht-offeren brengen, welcke sy 7 op het velt slachten, datse die den HEERE toebrengen, aen de deure der Tente der t’ samenkomste tot den Priester: ende de selve tot danckofferen den HEERE slachten.
7 Hebr. op het aengesicht des velts. Dit hadden de Israëliten gedaen voor het oprichten des Tabernakels, Exod. 5.3. ende 8. vers 27. het welcke nu de Heere op straffe der uytroeyinge uyt sijnen volcke verboden heeft, bov. vers 4. ende ond. vers 9.
 
6 Ende de Priester sal het bloet op den altaer des HEEREN, aen de deure van de Tente der t’ samen-komste sprengen: ende hy sal het vet aensteken, tot a eene 8 lieflicke reucke den HEERE.
a Exod. 29.18. Bov. 4.31.
8 Siet Genes. 8. op het vers 21.
 
7 Ende sy en sullen oock niet meer hare slacht-offeren den 9 Duyvelen, de welcke sy 10 nahoereren, offeren: Dat sal hen eene eeuwige insettinge zijn voor hare geslachten.
9 Het Hebr. woort beteeckent eygentlick de gene die ruych, ende gehayrt zijn, als bocken, ende die den menschen in soodanige gedaente by-wijlen verscheenen, ende van de Heydenen af-geschildert, ende op Godes-dienstiger wijse ver-eert werden. Siet van dese oock, 2.Chron. 11.15.
10 D. met dewelcke sy afgoderije bedrijven. Want gelijck eene vrouwe hoereert, hare lichaem yemant anders dan haren wettelicken man gemeyn makende: alsoo is ’t geestelicke hoererije, als de mensche de liefde ende eere, die hy Godt alleene schuldich is, den Afgoden, ofte eenige schepselen uytwendelick, ofte inwendelick, toe-eygent. Siet Exod. 34.15. ond. 20. versen 5, 6. met de aenteeck. Iud. 8.33. Ezech. 16.16, 26. ende 23. versen 8, 19, 21, etc.
 
8 Segt dan tot hen, Een yeder vanden huyse Israëls, ende vande vreemdelingen, die in ’t midden van hen als vreemdelingen verkeeren: die een brand-offer, ofte slachtoffer sal offeren,
9 Ende dat tot de deure van de Tente der t’ samen-komste niet en sal brengen, om ’t selve den HEERE te bereyden: die selve man sal uyt sijne volcken uytgeroeyt worden.
10 Ende een yeder uyt den huyse Israëls, ende uyt de vreemdelingen, die in ’t midden van hen, als vreemdelingen verkeeren, b die eenich bloet sal gegeten hebben, tegen diens ziele, die dat bloet sal gegeten hebben, sal ick 11 mijn aengesichte setten, ende sal die uyt het midden hares volcks uytroeyen.
b Genes. 9.4. Bov. 3.17. ende 7.27. Ond. 19.26. Deut. 12.16, 23. 1.Sam. 14.33.
11 Hebr. ick sal mijn aengesichte geven tegen die ziele. D. ick sal op dien mensche vergramt zijn, dat ick hem tegenstaen ende tot vyant wesen sal, ende mijn werck daer van maken, om rechtveerdige straffe, ende wrake tegens hem uyt te voeren. Alsoo ond. 20.3. ende 26.17. Ezech. 14.8. etc.
 
11 Want de ziele 12 des vleesches is in het bloet, daerom ick het u op den altaer gegeven hebbe, om over uwe zielen versoeninge te doen: want het is het bloet, dat voor de ziele 13 versoeninge doen sal.
12 D. der levendiger beeste. siet Gen. 9. op ’t vers 4.
13 T.w. sacramentischer wijse, om dat het wees op het bloet Iesu Christi, des onbevleckten lams, het welcke op den altaer des cruyces voor de menschen geslacht moeste werden, Rom. 3.25. Coloss. 1.20. Hebr. 9.12.
 
12 Daerom hebbe ick den kinderen Israëls geseyt; Geene ziele van u en sal bloet eten: nochte de vreemdelinck, die als vreemdelinck in ’t midden van u verkeert, sal bloet eten.
13 Een yeder oock van de kinderen Israëls, ende van de vreemdelingen, die als vreemdelingen in ’t midden van hen verkeeren, 14 die een wildt gedierte, ofte gevogelte, dat gegeten wort, in de jacht gevangen sal hebben; die sal des selven bloet vergieten, ende sal dat met stof bedecken.
14 Hebr. die de jacht van een wildt gedierte etc. gejaecht sal hebben. Dat is, met jagen gevangen sal hebben. Vergelijckt hier mede Genes. 27. de aenteeckeninge op vers 3.
 
14 c Want het is de ziele van alle vleesch; sijn bloet is 15 voor sijne ziele: Daerom hebb’ ick den kinderen Israëls geseyt, Ghy en sult geenes vleesches bloet eten: want 16 de ziele van alle vleesch, dat is sijn bloet, so wie dat eet, sal uytgeroeyt worden.
c Genes. 9.4.
15 And. in, ofte, met de ziele.
16 Siet bov. vers 11.
 
15 d Ende alle ziele onder den inboorlingen, ofte onder den vreemdelingen, die een doodt aes, of het verscheurde sal 17 gegeten hebben: die sal sijne kleederen wasschen, ende sich met water baden, ende onreyn zijn tot aen den avont, daerna sal hy reyn zijn.
d Exod. 22.31. Bov. 11.40. Ezech. 44.31.
17 Te weten, door onwetenheyt, ofte onvoorsichticheyt, ende niet met voorbedachten raet, ofte opgesetten wille. Siet bov. 11. op het vers 40.
 
16 Maer indien hy [18 die] niet en wascht, ende sijn vleesch niet en baedt: so sal hy 19 sijne ongerechticheyt dragen.
18 T.w. sijne kleederen.
19 Siet bov. 5. op ’t vers 1.

Einde Leviticus 17