Statenvertaling.nl

sample header image

Leviticus 16 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

Leviticus 16

1 ENde de HEERE sprack tot Mose, na dat de twee sonen Aarons gestorven waren: als sy hen genaedert hadden voor het aengesicht des HEEREN, ende gestorven waren.
2 De HEERE dan seyde tot Mose; Spreeckt tot uwen broeder Aaron, dat hy niet t’ aller tijt en gae in het Heylige; binnen den voorhanck, voor het versoendecksel, dat op de Arke is, op dat hy niet en sterve; want ick in eene wolcke op het versoendecksel verschijne.
3 Hier mede sal Aaron in dat Heylige gaen; met eenen varre, eenen jongen runt ten sond-offer, ende eenen ram ten brand-offer.
4 Hy sal den heyligen linnen rock aen doen, ende een linnen onderbroeck sal aen sijnen vleesche zijn, ende met eenen linnen gordel sal hy hem gorden, ende met den linnen hoet bedecken: dit zijn heylige kleederen, daerom sal hy zijn vleesch met water baden, als hyse sal aendoen.
5 Ende van de vergaderinge der kinderen Israëls sal hy nemen twee geyten bocken ten sond-offer: ende eenen ram ten brand-offer.
6 Daerna sal Aaron den varre des sond-offers, die voor hem sal zijn, offeren: ende sal voor sich, ende voor sijn huys versoeninge doen.
7 Hy sal oock beyde de bocken nemen: ende hy sal die stellen voor het aengesicht des HEEREN, aen de deure der Tente der t’ samen-komste.
8 Ende Aaron sal de loten over die twee bocken werpen: een lot voor den HEERE, ende een lot voor den wech-gaenden-bock.
9 Dan sal Aaron den bock, op den welcken het lot voor den HEERE sal gekomen zijn, toebrengen: ende sal hem ten sond-offer maken.
10 Maer den bock op den welcken het lot sal gekomen zijn, om eenen wech-gaenden-bock te zijn, sal levendich voor het aengesicht des HEEREN gestelt worden, om door hem versoeninge te doen: op datmen hem als eenen wech-gaenden-bock nae de woestijne uytlate.
11 Aaron dan sal den varre des sond-offers, die voor hem selven sal zijn, toebrengen, ende voor hem selven, ende voor sijn huys versoeninge doen: ende sal den varre des sond-offers, die voor hem selven sal zijn, slachten.
12 Hy sal oock een wieroock vat vol vyerige kolen nemen van den altaer, van voor het aengesicht des HEEREN, ende sijne handen vol reuckwercks van welrieckende speceryen, kleyn gestooten: ende hy sal ’t binnen den voorhanck dragen.
13 Ende hy sal dat reuckwerck op het vyer leggen voor het aengesicht des HEEREN: op dat de nevel des reuckwercks het versoendecksel, het welcke is op het getuygenisse, bedecke, ende dat hy niet en sterve.
14 Ende hy sal vanden bloede des varren nemen, ende sal met sijnen vinger op het versoendecksel oostwaert sprengen: ende voor dat versoendecksel sal hy seven-mael met sijnen vinger van dat bloet sprengen.
15 Daerna sal hy den bock des sond-offers, die voor het volck sal zijn, slachten, ende sal sijn bloet tot binnen inden voorhanck dragen: ende sal met sijn bloet doen, gelijck als hy met het bloet des varren gedaen heeft, ende sal dat sprengen, op het versoendecksel, ende voor het versoendecksel.
16 So sal hy voor het Heylige van wegen de onreynicheden der kinderen Israëls, ende van wegen hare overtredingen nae alle hare sonden versoeninge doen: ende alsoo sal hy doen aen de Tente der t’ samen-komste, welcke met hen woont in ’t midden harer onreynicheden.
17 Ende geen mensche en sal inde Tente der t’ samen-komste zijn, als hy sal ingaen, om in het Heylige versoeninge te doen, tot dat hy sal uytkomen: alsoo sal hy versoeninge doen voor hem selven, ende voor sijn huys, ende voor de geheele gemeynte Israëls.
18 Daerna sal hy tot den altaer, die voor het aengesicht des HEEREN is, uytkomen, ende versoeninge voor den selven doen: ende hy sal van het bloet des varren, ende van het bloet des bocks nemen, ende doen ’t rontom op de hoornen des altaers.
19 Ende hy sal daer op van dat bloet met sijnen vinger seven-mael sprengen: ende hy sal dien reynigen, ende heyligen vande onreynicheden der kinderen Israëls.
20 Als hy nu sal geeyndicht hebben van het Heylige, ende de Tente der t’samen-komste, ende den Altaer te versoenen: so sal hy dien levendigen bock toebrengen.
21 Ende Aaron sal beyde sijne handen op het hooft des levendigen bocks leggen, ende sal daer op alle de ongerechticheden der kinderen Israëls, ende alle hare overtredingen, nae alle hare sonden, belijden: ende hy sal die op het hooft des bocks leggen, ende sal [hem] door de hant eens mans , die voor handen is, nae de woestijne uytlaten.
22 Also sal die bock op hem alle hare ongerechticheden in een afgesondert lant wechdragen: ende hy sal dien bock inde woestijne uytlaten.
23 Daerna sal Aaron komen inde Tente der t’ samen-komste, ende sal de linnen kleederen uytdoen die hy aengedaen hadde, als hy in het Heylige ginck: ende hy salse daer laten.
24 Ende hy sal sijn vleesch in de heylige plaetse met water baden, ende sijne kleederen aendoen: dan sal hy uytgaen, ende sijn brand-offer, ende het brand-offer des volcks bereyden, ende voor hem, ende voor het volck versoeninge doen.
25 Oock sal hy het vet des sond-offers op den altaer aensteken.
26 Ende die den bock welcke een wech-gaende-bock was, sal uytgelaten hebben, sal sijne kleederen wasschen, ende sijn vleesch met water baden: ende daerna sal hy in het leger komen.
27 Maer den varre des sond-offers, ende den bock des sond-offers, welcker bloet ingebracht is, om versoeninge te doen in ’t Heylige, salmen tot buyten den leger uytvoeren: doch hare vellen, haer vleesch, ende haer mist, sullense met vyer verbranden.
28 Die nu de selve verbrandt, sal sijne kleederen wasschen, ende sijn vleesch met water baden: ende daerna sal hy in ’t leger komen.
29 Ende [dit] sal voor u tot een eeuwige insettinge zijn: Ghy sult in de sevende maent, op den tienden der maent uwe zielen verootmoedigen, ende geen werck doen, inboorlinck, noch vreemdelinck, die in ’t midden van u als vreemdelinck verkeert.
30 Want op dien dach sal hy voor u versoeninge doen, om u te reynigen: van alle uwe sonden sult ghy voor het aengesicht des HEEREN gereynigt worden.
31 Dat sal u een Sabbath der ruste zijn, op dat ghy uwe zielen verootmoediget: het is eene eeuwige insettinge.
32 Ende de Priester, diemen gesalft, ende wiens hant men gevult sal hebben, om voor sijnen vader het Priester-ampt te bedienen, sal de versoeninge doen: als hy de linne kleederen, de heylige kleederen, sal aengetrocken hebben:
33 So sal hy het heylige Heylichdom versoenen, ende de Tente der t’ samenkomste, ende den Altaer sal hy versoenen: desgelijcks voor de Priesteren, ende voor al het volck der Gemeynte, sal hy versoeninge doen.
34 Ende dit sal u tot eene eeuwige insettinge zijn, om voor de kinderen Israëls van alle hare sonden eenmael des jaers versoeninge te doen: ende men dede, gelijck als de HEERE Mose geboden hadde.

Einde Leviticus 16