Statenvertaling.nl

sample header image

Leviticus 15 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

Leviticus 15

Wetten rakende de zaet-vloeyende mannen, ofte door swackheyt, ende sieckte, vers 1, etc. ofte inden slaep, 16, 17, 18. ende der vrouwen, die de maenstonden hebben, ofte ordinaerlick, 19. ofte extraordinaerlick, 25. met hare reyninge, 29. ende eene vermaninge tot reynicheyt, 31. waer op volgt het besluyt des Capittels, 32.
 
1 VOorder sprack de HEERE tot Mose, ende tot Aaron, seggende:
2 Spreeckt tot de kinderen Israëls, ende segt tot hen; 1 Een yeder man, als hy vloeyende sal zijn uyt sijnen 2 vleesche, sal om sijnen vloet onreyn zijn.
1 Hebr. Man man. welcke herhalinge beteeckent alle, ofte een yeder man. alsoo Exo. 36.4. ende ond. 17.3, 8, 10, etc.
2 Soo wort eerbaerlick genaemt de schamelheyt des mans. gelijck oock bov. 12.3. Ezech. 16.26. ende 23.20. ende hier in ’t volgende vers.
 
3 Dit nu sal sijne onreynicheyt om sijnen vloet zijn: So sijn vleesch sijnen vloet 3 uytseevert, ofte sijn vleesch van sijnen vloet sich verstopt, dat is sijne onreynicheyt.
3 T.w. door swackheyt, ende natuerlicke sieckte, die de medicinen Gonorrhoeam noemen.
 
4 Alle leger, daer op, die de vloet heeft, sal liggen, sal onreyn zijn: ende alle 4 tuych daer op hy sal sitten, sal onreyn zijn.
4 Ofte vat. het Hebreeusch woort beteeckent hier allerley huysraet, gereetschap, vaten, kleederen, wercktuych, roerende goet. Alsoo ond. vers 6. ende 22.
 
5 Een yder oock, die sijnen leger sal aenroeren; sal sijne kleederen wasschen, ende sich met water baden, ende sal onreyn zijn tot aen den avont.
6 Ende die op dat tuych sitt, daer op hy, die den vloet heeft, geseten sal hebben, sal sijne kleederen wasschen, ende sich met water baden, ende sal onreyn zijn tot aen den avont.
7 Ende die 5 het vleesch des genen, die den vloet heeft, aenroert, sal sijne kleederen wasschen, ende sich met water baden, ende onreyn zijn tot aen den avont.
5 D. het lichaem des genen, die den vloet heeft, uytgenomen sijne handen die gewasschen zijn. Siet ond. vers 11.
 
8 Als oock hy, die den vloet heeft, op eenen reynen sal gespogen hebben: dan sal 6 hy sijne kleederen wasschen, ende sal sich met water baden, ende onreyn zijn tot aen den avont.
6 T.w. die bespogen is.
 
9 Insgelijcks alle 7 sadel, daer op hy, die den vloet heeft, sal 8 gereden hebben, sal onreyn zijn.
7 Verstaet allerley tuych, gereetschap, ofte maecksel, ende kussen-werck, bequaem om op te sitten.
8 Ofte, gevaren hebben. want het Hebr. woort beteeckent niet alleen, rijden op een beest, Gen. 24.61. Num. 22.22. maer oock varen op een wagen 2.Chron. 35.24. Ierem. 17.25.
 
10 Ende al die yets aenroert, dat onder hem sal geweest zijn, sal onreyn zijn tot aen den avont: ende die het selve draegt, sal sijne kleederen wasschen, ende sich met water baden, ende onreyn zijn tot aen den avont.
11 Daer toe een yder, dien hy, die de vloet heeft, sal aengeroert hebben, sonder sijne handen met water gespoelt te hebben: die sal sijne kleederen wasschen, ende sich met water baden, ende onreyn zijn tot aen den avont.
12 a Oock het aerden vat, het welcke hy, die den vloet heeft, sal aengeroert hebben, sal gebroken worden: maer alle houten vat sal met water gespoelt worden.
a Bov. 6.28. ende 11.33.
 
13 Als hy nu die den vloet heeft, van sijnen vloet 9 gereynigt sal zijn, so sal hy tot 10 sijner reyniginge 11 seven dagen voor sich tellen, ende sijne kleederen wasschen: ende hy sal sijn vleesch met 12 levendich water baden, so sal hy reyn zijn.
9 D. als sijn bloet sal op houden.
10 Verstaet de onderhoudinge der ceremonien, die nae de wet vereyscht waren, op dat hy voor reyn gehouden mochte worden.
11 Siet Num. 19.11. etc.
12 Siet bov. 14. op het vers 5.
 
14 Ende ten achtsten dage sal hy voor sich twee tortelduyven, ofte 13 twee jonge duyven nemen: ende sal voor het aengesicht des HEEREN, aen de deure der Tente der t’ samen-komste komen, ende salse den Priester geven.
13 Hebr. twee sonen eener duyve, ende soo ond. vers 29.
 
15 Ende de Priester sal die bereyden, eene ten sond-offer, ende eene ten brand-offer: so sal de Priester over hem voor het aengesicht des HEEREN, van wegen sijnen vloet, versoeninge doen.
16 Voorder een man als van hem het zaet des byliggens 14 sal uytgegaen zijn, die sal sijn gantsche vleesch met water baden, ende onreyn zijn tot aen den avont.
14 T.w. inden slaep. want dit is een andere soorte van onreynicheyt, dan de voorgemelte, die uyt lichamelicke swackheyt veroorsaeckt wiert.
 
17 Oock alle kleet, ende alle vel, aen ’twelcke het zaet des byliggens wesen sal: dat sal met water gewasschen worden, ende onreyn zijn tot aen den avont:
18 Mitsgaders 15 de vrouwe, 16 als een man met het zaet des byliggens by haer gelegen sal hebben: daerom sullense sich met water baden, ende onreyn zijn tot aen den avont.
15 T.w. sal onreyn zijn.
16 Verstaet hier een sodanich man, die de voorgemelte sieckte hadde, ofte die andersins in den slaep verontreynicht was.
 
19 Maer als eene vrouwe vloeyende zijn sal, zijnde haren vloet van bloet in haren vleesche; so salse seven dagen in hare 17 afsonderinge zijn, ende al wiese aenroert, sal onreyn zijn tot aen den avont.
17 Siet bov. 12. op het vers 2.
 
20 Ende al ’t gene, daer op sy in hare afsonderinge sal gelegen hebben, sal onreyn zijn: mitsgaders alles, waer op sy sal geseten hebben, sal onreyn zijn.
21 Ende al die haren leger aenroert: sal sijne kleederen wasschen, ende sich met water baden, ende onreyn zijn tot aen den avont.
22 Oock al die eenich 18 tuych, daer op sy geseten sal hebben, aenroert; sal sijne kleederen wasschen, ende sich met water baden, ende onreyn zijn tot aen den avont.
18 Siet bov. op het vers 4.
 
23 Selfs indien 19 het op den leger geweest sal zijn, ofte op het tuych, daer op sy sat, als hy dat aenroerde, hy sal onreyn zijn tot aen den avont.
19 T.w. tuych, ofte vat, ofte roerende goet liggende op haren leger, ofte op eenich dinck, dat daer op is.
 
24 b Insgelijcks so yemant 20 sekerlick by 21 haer gelegen heeft, dat hare 22 afsonderinge 23 op hem zy, so sal hy seven dagen onreyn zijn: daer toe alle leger, daer op hy sal gelegen hebben, sal onreyn zijn.
b Ond. 18.19.
20 Hebr. liggende gelegen heeft.
21 Hebbende haren vloet, doch buyten weten des byliggers. want wetens ende willens by eene maenstondige te slapen, was op lijfstraffe verboden, ond. 20.18.
22 D. hare maenstonden; soo genoemt, om datse geduerende de selve, van het geselschap der menschen afgesondert wert.
23 D. dat hy met hare maenstonden besmet wert.
 
25 c Wanneer oock eene vrouwe veel dagen buyten den 24 tijt harer afsonderinge van den vloet hares bloets vloeyen sal, ofte wanneer sy vloeyen sal 25 boven hare afsonderinge; sy sal alle de dagen des vloets harer onreynicheyt, als in de dagen harer afsonderinge onreyn zijn.
c Matth. 9.20.
24 Verstaet den ordinaren tijt harer maenstonden.
25 D. langer als sy gewoone was.
 
26 Alle leger, daer op sy alle de dagen hares vloets gelegen sal hebben, sal haer zijn als het leger harer afsonderinge: ende alle tuych, daer op sy sal geseten hebben, sal onreyn zijn, nae de onreynicheyt harer afsonderinge.
27 Ende so wie die dingen aenroert, sal onreyn zijn: daerom sal hy sijne kleederen wasschen, ende sich met water baden, ende onreyn zijn tot aen den avont.
28 Maer 26 als sy van haeren vloet reyn wort: dan salse voor haer seven dagen tellen, ende daerna salse reyn zijn.
26 D. als de vloet ophoudt.
 
29 Ende op den achtsten dach salse voor haer twee tortelduyven, ofte twee jonge duyven nemen: ende sy sal die tot den Priester brengen, aen de deure der Tente der t’samen-komste.
30 Dan sal de Priester eene ten sondoffer, ende eene ten brand-offer bereyden: ende de Priester sal voor haer vanden vloet harer onreynicheyt versoeninge doen voor het aengesicht des HEEREN.
31 Also sult ghy de kinderen Israëls afsonderen van hare onreynicheyt: op datse 27 in hare onreynicheyt niet en sterven, als sy mijnen Tabernakel, die in ’t midden van hen is, verontreynigen souden.
27 D. om hare onreynicheyt.
 
32 Dit is de Wet des genen die de vloet heeft, ende van den welcken het zaet der byligginge uytgaet, so dat hy daer door onreyn wort;
33 Mitsgaders eener swacker vrouwe in hare afsonderinge, ende des genen die van sijnen vloet is vloeyende, voor een man, ende voor een wijf; ende voor een man, die by eene onreyne sal gelegen hebben.

Einde Leviticus 15