Statenvertaling.nl

sample header image

Leviticus 12 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

Leviticus 12

Wetten rakende soo wel de onreynicheyt eener Kraemvrouwe gelegen van eenen sone, vers 1, etc. ofte van eene dochter, 5. Als hare reyninge, ’t zy datse rijck ware, 6. ofte arm, 8.
 
1 VOorder sprack de HEERE tot Mose, seggende:
2 Spreeckt tot de kinderen Israëls, seggende; Wanneer eene vrouwe 1 zaet gegeven, ende een knechtken gebaert sal hebben: so salse seven dagen onreyn zijn; 2 naevolgens de dagen der 3 afsonderinge harer kranckheyt salse onreyn zijn.
1 Verstaet hier door, de ontfanckenisse des menschen in des moeders lichaem, die niet alleen van den man, maer oock van de vrouwe voort komt. Want het woort beteeeckent zaet geven, ende voort brengen. Gen. 1.11, 12. Verg. Hebr. 11.11.
2 D. gelijckse seven dagen onreyn is in hare maenstonden, ond. 15.19. soo salse oock seven dagen onreyn zijn, alsse gebaert heeft.
3 Soo genoemt, om datse inden tijt harer stonden afgesondert moeste wesen van het geselschap der menschen, om van niemant aengeroert te worden: dan met conditie dat de menschen die haer, ofte de dingen die haer lichaem raecten, mitsgaders die dese aenroerden, sekeren tijt moesten voor onreyn gehouden worden. siet ond. cap. 15. vers 19, 20, 21, etc.
 
3 a Ende 4 op den achtsten dach, sal het vleesch sijnes voorhuyts besneden werden.
a Genes. 17.12. Luc. 1.59. ende 2.21. Iohan. 7.22.
4 Op den welcken de kraem-vrouwe van hare voorgaende onreynicheyt, (waer van vers 2.) vry was, sulcx dat om dese oorsake de besnijdenisse voor desen dach niet geschieden en mochte, zijnde de moeder, ende het kint beyde onreyn.
 
4 Daerna salse 5 drye en dertich dagen blijven 6 inden bloede harer reyniginge: 7 niet heylichs en salse aenroeren, ende tot het heylichdom en salse niet komen, tot dat de dagen haerer reyniginge vervult zijn.
5 T.w. eer sy sal voor geheel reyn gehouden worden, blijvende afgesondert niet geheel van ’t geselschap der menschen, gelijck in de eerste seven dagen, maer alleene van het Heylichdom, ende van de dingen die tot den Godesdienst behoorden.
6 Hebr. inde bloeden. D. in het bloet harer maenstonden, daer van sy eerst geheel moet gesuyvert zijn, eer sy in het Heylichdom des Heeren gaet.
7 D. niet overichs van het gene dat den Heere geoffert of geheyligt is geweest.
 
5 Maer indien sy een meysken gebaert sal hebben, so salse twee 8 weken onreyn zijn, 9 naevolgens hare afsonderinge: daerna salse ses ende ’t sestich dagen blijven inden bloede harer reyniginge.
8 D. noch eenmael so lange, als wanneer sy een soonken gebaert hadde: gelijck sy oock noch so lange uyt het Heylichdom moeste blijven, dat is, 66 dagen.
9 D. gelijck wanneerse van de menschen afgesondert wort, uyt oorsake van hare maenstonden. Siet bov. op ’t vers 2.
 
6 Ende als de dagen harer reyniginge voor den soon, ofte voor de dochter vervult sullen zijn, so sal sy een jarich lam ten brand-offer, ende eene jonge duyve, ofte tortelduyve ten sond-offer brengen; voor de deure der Tente der t’ samen-komste, tot den Priester.
7 Die sal dat offeren voor het aengesicht des HEEREN, ende sal voor haer versoeninge doen, so salse reyn zijn vanden vloet haeres bloets: Dit is de wet der gener, die een knechtken, ofte meysken gebaert heeft.
8 Maer 10 indien hare hant niet 11 genoech voor een lam en vindt, so salse twee tortelduyven, ofte twee jonge duyven nemen, eene ten brand-offer, ende eene ten 12 sond-offer: ende de Priester sal voor haer versoeninge doen, so salse reyn zijn.
10 D. indien sy de macht, ofte middel niet en heeft, soo veel op te brengen. Siet gelijcke maniere van spreken, ond. 25.26. De Moeder des Heeren is oock soo arm geweest, datse het vermogen niet en hadde, om een lammeken te offeren, Luc. 2.24.
11 Hebr. genoechsaemheyt eens lams.
12 Dit offer sach eygentlick op de erfsonde, in de welcke, gelijck de kraemvrouwe, alsoo oock hare vrucht, ontfangen ende geboren was; niemant uytgenomen, dan alleen onse Heere Iesus Christus.

Einde Leviticus 12