Statenvertaling.nl

sample header image

Leviticus 10 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

Leviticus 10

Nadab ende Abihu hen besondigende, worden door des Heeren vyer gedoodt, vers 1, etc. Mose haren Vader Aaron, vermaent hebbende, doet hare doode lichamen buyten het leger voeren, 4. Verbiet Aaron ende sijnen tween anderen sonen, rouwe daer over te dragen, 6. Mitsgaders wijn ofte eenigen stercken dranck te gebruycken, als sy in de Tente der t’ samen-komste souden gaen, 8. Hy verklaert hen oock, watse van de vyer-offeren des Heeren eten moesten, 12. ende is gram om het ongegeten sond-offer, 16. maer wort van Aaron gestilt, 19.
 
1 ENde de sonen Aarons Nadab, ende Abihu namen een yeder sijn 1 wieroockvat, ende deden vyer daer in, ende leyden reuckwerck daer op, ende 2 brachten 3 vreemt vyer 4 voor het aengesicht des HEEREN; ’t welck hy hen niet geboden en hadde.
1 Een vat om wieroock daer in aen te steken: soo ooc Num. 16.17. Het Hebreeus woort beteeckent oock een blusch-vat, Exod. 25.28. ende eene coolpanne, Exo. 27.3.
2 And. offerden. dat is, meynden te offeren.
3 T.w. dat niet genomen en was van het heylige vyer des Tabernakels; van het welcke siet bov. 1. op het vers 7. ende cap. 6. vers 12.
4 Siet bov. 1. op het vers 3.
 
2 Doe ginck een vyer uyt 5 van het aengesicht des HEEREN, ende 6 verteerdese: ende a sy storven 7 voor het aengesicht des HEEREN.
5 Siet bov. 9. op ’t vers 24.
6 D. dooddese, ende verteerde haer leven. want gelijck hare kleederen, alsoo hare lichamen, zijn geheel gebleven, so datse door het vyer niet en zijn verteert geweest: gelijck blijckt uyt het vers 4. ende 5.
a Num. 3.4. ende 26.61. 1.Chron. 24.2.
7 D. in het voorhof vande Tente der t’ samenkomste.
 
3 Ende Mose seyde tot Aaron; Dat ist dat de HEERE 8 gesproken heeft, seggende, b Inde gene 9 die tot my naederen, sal ick 10 geheyligt worden, ende voor het aengesicht van al het volck sal ick verheerlickt worden: doch Aaron 11 sweech stil.
8 Verg. bov. 8.35. alwaer gesproken wort van de straffe der gener die haer ampt in den Tabernakel niet wel en souden bedienen.
b Bov. 8.35.
9 D. die my in den Tabernakel dienen, te weten, de Priesteren. siet Exod. 19.22. ond. 21.17. Ezech. 42.13, 14.
10 D. Heylich verklaert werden mits te straffen de gene, die mijne wetten niet en onderhouden. Alsoo Ezech. cap. 28. vers 2. siet gelijck gebruyck van het woort rechtveerdigen, Ies. 51.6. Godt wort oock geheyligt als hy sijne weldaden bewijst, ende daer over milde ende goetdadich verklaert wort. Ezech. 20.41.
11 Niet murmurerende door onverduldicheyt tegen de oordeelen Godts.
 
4 Ende Mose riep 12 Misaël, ende Elzaphan de sonen van 13 Uzziël Aarons oom: ende seyde tot hen; Tredet toe, draget uwe 14 broederen wech van voor het Heylichdom, 15 tot buyten het leger.
12 Hebr. Mischaël ende Eltsaphan.
13 Hebr. Huzziël, de broeder Amrams des vaders van Aaron ende Mose. Exod. 6.18. ende Num. 3.19.
14 D. bloetverwanten, want sy ende Aaron waren broeders kinderen, maer Nadab ende Abihu waren een lidt verder. siet Gen. 24. op’t vers 27.
15 Om daer begraven te worden.
 
5 Doe traden sy toe, ende droegense in hare rocken, tot buyten het leger: gelijck als Mose gesproken hadde.
6 Ende Mose seyde tot Aaron, ende tot 16 Eleazar, ende tot Ithamar sijne sonen; 17 Ghy en sult uwe hoofden niet ontblooten, noch uwe kleederen verscheuren, op dat ghy niet en sterft, 18 ende groote toorn over de gantsche vergaderinge kome: Maer uwe 19 broederen, het gantsche huys Israëls, sullen 20 desen brant, die de HEERE aengesteken heeft, beweenen.
16 Hebr. Elhazar.
17 D. ghy en sult over Nadab ende Abihu niet gebruycken eenige rouwe, welcker teeckenen waren, de ontblootinge des hoofts, ende de scheuringe der kleederen, ond. 13.45. ende 20.10.
18 And. ende [de Heere] over de gantsche vergaderinge seer toornich worde.
19 Siet Exod. 2. op het vers 11.
20 Daer mede Nadab ende Abihu verbrant zijn.
 
7 c Ghy en sult oock uyt de deure vande Tente der t’samen-komste 21 niet uytgaen, op dat ghy niet en stervet; want de 22 salf-olie des HEEREN is op u: ende sy deden nae het woort van Mose.
c Ond. 21.12.
21 Verstaet dit van den tegenwoordigen tijt.
22 Siet bov. 8.2. ende 20.
 
8 Ende de HEERE sprack tot Aaron, seggende:
9 Wijn ende 23 stercken dranck en sult ghy niet drincken, ghy, noch uwe sonen met u, 24 als ghy gaen sult in de Tente der t’ samenkomste, op dat ghy niet en stervet: ’t zy eene 25 eeuwige insettinge onder uwe geslachten:
23 Het Heb. woort SCHECHAR beteeckent allerley dranck, waer door de menschen konnen droncken worden.
24 T.w. om u Priesterschap te bedienen.
25 Hebr. eene insettinge der eeuwicheyt. Siet Gen. 13. op het vers 15. ende bov. 3.17.
 
10 Ende om onderscheyt te maken 26 tusschen het heylige, ende tusschen het onheylige: ende tusschen het onreyne, ende tusschen het reyne:
26 Verstaet dit al ten aensien, ten eersten, vande leere, als in’t volgende vers etc. ten tweeden, vande ceremonien, als in ’t volgende 11 cap. etc. ten derden, vande zeden, ond. cap. 18. etc.
 
11 Ende om den kinderen Israëls te leeren alle de insettingen, die de HEERE door den 27 dienst van Mose, tot hen gesproken heeft.
27 Hebr. door de hant. Siet bov. 8. op het vers 36.
 
12 Ende Mose sprack tot Aaron, ende tot Eleazar, ende tot Ithamar sijne overgeblevene sonen; Nemet het spijs-offer, dat vande vyerofferen des HEEREN overgebleven is; ende etet ’t selve 28 ongesuert by den 29 altaer: want het is eene heylicheyt der 30 heylicheden.
28 Ofte: ongesuerde koecken, gemaeckt van de meel-bloeme des spijs-offers, dat den HEERE geoffert was. Siet bov. 2.1.
29 T.w. des brant-offers, dewelcke was in’t voorhof voor de deure van de Tente der t’ samenkomste. Verg. bov. 1.3.
30 Siet bov. 2. op’t vers 3.
 
13 Daerom sult ghy dat eten 31 in de heylige plaetse; dewijle het u bescheyden deel, ende het bescheyden deel uwer sonen uyt des HEEREN vyer-offeren is: d want alsoo is my geboden.
31 D. by den altaer: in ’t voorgaende vers, in den voor-hof des Heeren. Siet bov. 6. op vers 16.
d Bov. 2.3. ende 6.16.
 
14 Oock de 32 beweeg-borst, ende de 33 hef-schouder sult ghy in eene 34 reyne plaetse eten, ghy, ende uwe sonen, ende uwe dochteren met u: want tot u bescheyden deel, ende uwer sonen bescheyden deel zijnse uyt de danckofferen der kinderen Israëls gegeven.
32 Hebr. de borst der beweginge, ofte, des beweech-offers.
33 Hebr. de schouder der opheffinge, ofte des hef-offers.
34 Reyne. T.w. nae de wet der Ceremonien, dewelcke konde zijn yewers in het leger. Want niet alleen de mannen, maer oock de vrouwen daer van mochten eten. Volgens is dese Reyne plaetse te onderscheyden vande Heylige, gemelt in het voorgaende vers, dewelcke was in het voorhof des Heeren.
 
15 De hef-schouder, ende de beweegborst sullen sy neffens de vyerofferen des vets toebrengen; om ten beweeg-offer voor het aengesicht des HEEREN te bewegen: 35 ’t welck u, ende uwe sonen met u tot eene eeuwige insettinge zijn sal: gelijck als de HEERE geboden heeft.
35 Ofte, ’t welcke u ende uwen sonen tot een bescheyden deel sal zijn eeuwichlick. Heb. tot een bescheyden deel der eeuwicheyt.
 
16 Ende Mose 36 socht seer neerstelick den 37 bock des sond-offers, ende, siet, hy was verbrandt: dies was hy op Eleazar, ende op Ithamar de overgeblevene sonen Aarons, seer 38 toornich, seggende;
36 Hebr. soeckende socht. dat is, hy socht seer vlijtelick.
37 Die voor de sonde des volcx was geoffert geweest, bov. 9.15. welverstaende het deel daer van, het welcke den Priester toequam.
38 Om datse niet nae behooren haer ampt bedient en hadden, hebbende verbrant datse moesten gegeten hebben.
 
17 Waerom en hebt ghy dat sond-offer niet gegeten in de 39 heylige plaetse? want het is eene heylicheyt der heylicheden: ende 40 Hy heeft u dat gegeven, op dat ghy de ongerechticheyt der vergaderinge soudet 41 dragen, om over die versoeninge te doen voor het aengesicht des HEEREN.
39 Siet bov. vers 13.
40 De Heere.
41 Siet Exod. 11. op vers 35.
 
18 Siet, des selven bloet en is niet binnen in het 42 Heylichdom gedragen: ghy moestet dat 43 gantschelick gegeten hebben 44 in het Heylichdom, e gelijck als ick geboden hebbe.
42 Hebr. heylicheyt. D. in het eerste deel des Tabernakels, anders genaemt het heylige, in het welcke dit bloet moeste ingebracht wesen. Siet bov. versen 5, en 16. het welcke indien het geschiet ware, so hadde de bock geheel moeten verbrant werden, namelick buyten het leger. Siet bov. 4. versen 12, ende 21. ende Levit. 6.30. ende 16.27.
43 Hebr. etende moestet ghy gegeten hebben.
44 D. by het heylichdom in het voorhof, alwaer de heylige eet-plaetse was. siet bov. vers 12.
e Bov. 4.5. ende 6.26. ond. 16.27.
 
19 Doe sprack Aaron tot Mose; Siet, heden hebben sy haer sond-offer, ende haer brandoffer, voor het aengesicht des HEEREN geoffert, ende sulcke dingen zijn my 45 wedervaren: ende hadde ick heden het sond-offer gegeten, soude dat 46 goet geweest zijn inde oogen des HEEREN?
45 Ofte, ontmoet, ofte bejegent: T.w. dat ick mijne twee sonen Nadab, ende Abihu verloren hebbe, ende daer over geene rouwe hebbe mogen dragen, sulcx dat ick door de droefheyt mijns herten vanden offer niet en hebbe konnen eten.
46 D. soude dat den Heere behagelick ende aengenaem geweest zijn? T.w. dat ick, die noch inde droeffenisse steke over de straffe mijner twee sonen, met bedroefden gemoede het sond-offer soude gegeten hebben?
 
20 Als Mose dat hoorde, so wast goet in sijnen oogen.

Einde Leviticus 10