Statenvertaling.nl

sample header image

Leviticus 1 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

Leviticus 1

1 ENDE de HEERE riep Mose, ende sprack tot hem uyt de Tente der t’ samencomste, seggende:
2 Spreeckt tot de kinderen Israëls, ende segt tot hen: Als een mensche uyt u, den HEERE een offerhande sal offeren; ghy sult uwe offerhanden offeren van het vee; van runderen ende van schapen.
3 Indien sijne offerhande een brant-offer van runderen is, so sal hy een volkomen manneken offeren: aen de deure van de Tente der t’samenkomste sal hy dat offeren, nae sijn welgevallen, voor het aengesichte des HEEREN.
4 Ende hy sal sijne hant op des brantoffers hooft leggen, op dat het voor hem aengenaem zy, om hem te versoenen.
5 Daerna sal hy het jonge runt slachten voor het aengesichte des HEEREN: ende de sonen Aarons, de Priesters, sullen het bloet offeren, ende dat bloet sprengen rontom dien altaer, die voor de deure van de Tente der t’ samenkomste is.
6 Dan sal hy het brantoffer de huyt aftrecken, ende dat in sijne stucken deelen.
7 Ende de sonen Aarons des Priesters sullen vyer maken op den altaer: ende sullen het hout op het vyer schicken.
8 Oock sullen de sonen Aarons, de Priesters, de stucken, het hooft, ende het smeer schicken op het hout, dat op het vyer is, ’t welck op den altaer is.
9 Doch sijn ingewant, ende sijne schenckelen, salmen met water wasschen: ende de Priester sal dat al aensteken op den altaer: ’t is een brantoffer, een vyeroffer [ten] lieflicken reucke den HEERE.
10 Ende indien sijne offerhande is van kleyn vee, van schapen, ofte van geyten ten brantoffer, sal hy een volkomen manneken offeren.
11 Ende hy sal dat slachten aen de zijde van den altaer noordwaert, voor het aengesichte des HEEREN: ende de sonen Aarons, de Priesters, sullen sijn bloet rontom op den altaer sprengen.
12 Daerna sal hy het in sijne stucken deelen, mitsgaders sijn hooft, ende sijn smeer: ende de Priester sal die schicken op het hout, dat op het vyer is, ’t welck op den altaer is.
13 Doch het ingewant, ende de schenckelen salmen met water wasschen: ende de Priester sal dat alles offeren, ende aensteken op den altaer: ’t is een brantoffer, een vyeroffer ten lieflicken reucke den HEERE.
14 Ende indien sijne offerhande voor den HEERE een brantoffer van gevogelte is, so sal hy sijne offerhande van tortelduyven, ofte van jonge duyven offeren.
15 Ende de Priester sal die tot den altaer brengen, ende desselven hooft met sijnen nagel splijten, ende op den altaer aensteken: ende sijn bloet sal aen de wandt des altaers uytgedouwt worden.
16 Ende sijnen krop met sijne vederen sal hy wech doen: ende sal dat werpen by den altaer, oostwaert, aen de plaetse van de assche.
17 Voorder sal hy die met sijne vleugelen klieven, niet afscheyden, ende de Priester sal die aensteken op den altaer, op het hout, dat op het vyer is: ’t is een brantoffer, een vyeroffer [ten] lieflicken reucke den HEERE.

Einde Leviticus 1