Statenvertaling.nl

sample header image

Leviticus 1 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

Leviticus 1

Wetten aengaende de maniere van het vrywillich Brantoffer in den Tabernakel te slachten, vers 1, etc. Het welcke moeste zijn, ofte van groot vee, als van runderen, 2. ofte van kleyn, als van schapen ende geyten, 10. ofte van vogelen, als van tortelduyven, ende jonge duyven, 14.
 
1 ENDE de HEERE riep Mose, ende sprack tot hem uyt 1 de Tente der t’ samencomste, seggende:
1 Verstaet den Tabernakel, daer in Godt quam, om sijn volck toe te spreken, Exod. 29.42. ende sy komen moesten, om hem te vragen, ende te hooren spreken, Exod. 33.7.
 
2 Spreeckt tot de kinderen Israëls, ende segt tot hen: Als een mensche uyt u, den HEERE een offerhande sal 2 offeren; ghy sult uwe offerhanden offeren van het vee; van runderen ende 3 van schapen.
2 And. aen ofte toebrengen. Alsoo in de volgende versen 3, 5, etc. Verstaet dit offeren, van het werck des volcx, ende niet des Priesters.
3 Dit woort begrijpt niet alleen schapen, maer oock geyten, gelijck te sien is onder vers 10. Siet oock Gen. 12. op het vers 16.
 
3 Indien sijne offerhande een 4 brant-offer van runderen is, so sal hy een 5 volkomen manneken offeren: 6 a aen de deure van de Tente der t’samenkomste sal hy dat offeren, 7 nae sijn welgevallen, 8 voor het aengesichte des HEEREN.
4 Siet Genes. 8. op het vers 20.
5 Dat geen gebreck aen den lichame en heeft. siet ond. c. 22. vers 20, 21, 22.
6 Alwaer des brantoffer altaer stont: gelijck te sien is ond. vers 5.
a Exod. 29.10.
7 Uyt dese woorden blijckt, dat hier gesproken wort van Vrywillige offeren, dewelcke niet en geschiedden nae de gewoonlicke, ende gesette order, maer nae het goetvinden van yemant in sijn besonder, om Godt te bidden, ofte te dancken.
8 Voor de Tente der t’ samenkomste, in welcker innerste deel was de Arke des verbonts, het teecken van Godts tegenwoordige bywooninge, Exod. 25.22. waerom oock de Tente genoemt wort Godts huys. 1.Sam. 3.15. gelijck Godt oock geseyt wort daer in te zijn, ond. 4.7.
 
4 Ende hy sal 9 sijne hant op des brantoffers hooft leggen, op dat 10 het voor hem aengenaem zy, om 11 hem te versoenen.
9 Hebr. met sijne hant steunen: T.w. om daer mede te betuygen, dat hy dit offer Gode toeheylichde, overgaf, ende voorstelde, als inde plaetse van hem selven, om voor sich genade by den HEERE te vinden, door de toekomende offerhande vanden Messias, die door dese afgebeelt was. Siet Exod. 29.10.
10 D. op dattet hem, die het offert, voor een wettelick, ende Gode aengenaem offer verstrecke.
11 D. om hem te beteeckenen, ende te versegelen de versoeninge, die door den Messiam in de volheyt des tijts geschieden soude, Rom. 3.25. 2.Cor. 5.19. Ephes. 1.7. Col. 1.14, 19, 20.
 
5 Daerna sal 12 hy het jonge runt 13 slachten voor het aengesichte des HEEREN: ende de sonen Aarons, de Priesters, sullen het bloet offeren, ende dat bloet sprengen rontom dien altaer, die voor de deure van de Tente der t’ samenkomste is.
12 Namelick, de Priester; ofte, die het offert, door den Priester, gelijck Godt bevolen hadde, Exod. 29.11. ende oock geschiet is, ond. 8.15. Ofte, daerna salmen het jonge runt slachten, T.w. door den Priester.
13 Het Hebreeusch woort beteeckent eygentlick, de kele afsteken.
 
6 Dan sal 14 hy het brantoffer de huyt aftrecken, ende dat in sijne stucken deelen.
14 T.w. een der Priesteren. Siet 2.Chron. 30.34.
 
7 Ende de sonen Aarons des Priesters sullen 15 vyer maken op den altaer: ende sullen het hout op het vyer schicken.
15 Hebr. vyer geven. T.w. van het vyer het welcke van den Hemel vallen soude, alsmen eerst op desen altaer soude offeren, ond. 9.24. ende daerom geduerichlick bewaert moeste worden. Siet ond. 6.12.
 
8 Oock sullen de sonen Aarons, de Priesters, de stucken, het hooft, ende 16 het smeer schicken op het hout, dat op het vyer is, ’t welck op den altaer is.
16 And. ingewant: and. romp, daer van het hooft, ende de schenckelen af zijn, ende het ingewant uytgedaen.
 
9 Doch sijn 17 ingewant, ende sijne schenckelen, salmen met water wasschen: ende de Priester sal dat al aensteken op den altaer: ’t is een brantoffer, een 18 vyeroffer 19 [ten] lieflicken reucke den HEERE.
17 Het Hebr. woort beteeckent eygentlick, het naeste eeniges dincks, het welcke is, het binnenste. of het midden daer van, soodanich is het ingewant der beesten.
18 D. dat van het vyer gantsch verteert ende verslonden moeste worden. Siet Exo. 29.18. Soodanich was het brantoffer.
19 D. den HEERE seer aengenaem ende welgevallich, ende daer mede hy wel te vreden is. Het welcke van de offerhanden der beesten geseyt wort, ten aensien niet van haer selven, maer van de offerhande Christi, diese beteeckenden, dewelcke eygentlick het slachtoffer is, Gode tot een welrieckende reucke, Eph. 5.2. Siet oock Genes. 8. op vers 21.
 
10 Ende indien sijne offerhande is van kleyn vee, van schapen, ofte van geyten ten brantoffer, sal hy een volkomen manneken offeren.
11 Ende 20 hy sal dat slachten aen de zijde van den altaer 21 noordwaert, 22 voor het aengesichte des HEEREN: ende de sonen Aarons, de Priesters, sullen sijn bloet rontom op den altaer sprengen.
20 De Priester, als bov. vers 5.
21 D. in ’t voorhof ter rechter zijde van den altaer des brantoffers, alsomen quam in de Tente der t’samenkomste.
22 Siet bov. op het vers 3.
 
12 Daerna sal hy het in sijne stucken deelen, mitsgaders sijn hooft, ende sijn smeer: ende de Priester sal die schicken op het hout, dat op het vyer is, ’t welck op den altaer is.
13 Doch het ingewant, ende de schenckelen salmen met water wasschen: ende de Priester sal dat alles offeren, ende aensteken op den altaer: ’t is een brantoffer, een vyeroffer ten lieflicken reucke den HEERE.
14 Ende indien sijne offerhande voor den HEERE een brantoffer van gevogelte is, so sal hy sijne offerhande van tortelduyven, ofte van 23 jonge duyven offeren.
23 Hebr. sonen der Duyven. alsoo ond. 12.6. alsoo wort oock genaemt een jonge os, de soon van een runt, Genes. 18.17. ende boven vers 5. een jonck esel, de soon eener esellinne, Genes. 49.11. een jonck eenhoorn, de soon der eenhoornen, Psal. 29.6.
 
15 Ende de Priester sal 24 die tot den altaer brengen, ende desselven hooft 25 met sijnen nagel splijten, ende op den altaer aensteken: ende sijn bloet sal aen de wandt des altaers uytgedouwt worden.
24 T.w. offerhande van gevogelte, als onder 17.
25 Ofte, omdrayen, omwringen, afwringen.
 
16 Ende sijnen krop met sijne 26 vederen sal hy wech doen: ende sal dat werpen by den altaer, 27 oostwaert, 28 aen de plaetse van de assche.
26 And. dreck, vuylicheyt, Te weten, die in de krop, ende darmen is.
27 D. tot de eerbiedinge tegen de Goddelicke Majesteyt, seer verre van de Arke des verbonts, die westwaert was, in ’t heylige der heyligen.
28 In de welcke de assche der offerhanden eerst gedragen wert, om daer na met andere vuylicheyt buyten het leger gevoert te worden, Siet ond. 4.12. ende 6.10, 11. ende 8.17.
 
17 Voorder sal hy 29 die 30 met sijne vleugelen klieven, 31 niet afscheyden, ende de Priester sal die aensteken op den altaer, op het hout, dat op het vyer is: ’t is een brantoffer, een vyeroffer [ten] lieflicken reucke den HEERE.
29 T.w. offerhande: als bov. vers 15.
30 Ofte, tusschen sijne vleugelen.
31 D. niet ontleden, nochte in stucken verdeelen, gelijckmen den anderen beesten dede, maer men moeste de vogelen alleen in ’t midden tusschen de vleugelen klieven.

Einde Leviticus 1