Statenvertaling.nl

sample header image

Inleiding Leviticus – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

Het derde Boeck MOSIS, genaemt LEVITICUS

Inhoudt deses Boecks.

DE naem deses boecx is genomen vande voornaemste materie, die daer in verhandelt wort, dewelcke is van de Levitische Ceremonien, met haer toebehooren: welcker bedieninge, ende waerneminge den Priesteren, ende Leviten (die beyde uyt den Stam Levi gesproten waren) tot onderhoudinge vanden Heyligen Godes-dienst door des Heeren ordinantie bevolen was. Vvant hier worden meest Ceremoniale wetten gestelt, niet alleen van verscheydene soorten der offerhanden, van reyne ende onreyne, soo persoonen, als gedierten, van hoochtijden, ende vierdagen; maer oock vande Priesteren ten aensiene soo van hare persoonen, als van haer ampt. Hier by komen Morale wetten, leerende watmen nae de wet der Tien geboden doen, ofte laten moet. Boven dese zijnder Burgerlicke wetten, ende ordinantien van straffen tegens eenige grouwelicke sonden, door de Overheyt uyt te voeren. Onder de wetten worden Historien in-gevoegt vande Inwyinge der Priesteren in haer ampt, vande Salvinge des Tabernakels, ende sijner Gereetschap, vande dadelicke bedieninge des Priesterlicken ampts, ende de bevestinge des selven door een goddelick teecken, ende straffen der twee Priesteren Nadabs ende Abihu, die sich in haer ampt vergrijpen: ende van de straffe eens Godts-lasteraers. Oock vinden wy hier Beloften aen den genen die Godts wetten souden onderhouden, ende schrickelicke Dreygementen tegens de gene, diese souden overtreden. Dese dingen alle zijn geschiet in eene maent, te weten, van het begin des tweeden jaers, na dat de Israëliten uyt Egypten gekomen waren, tot het begin der tweeder maent des selven jaers.

Einde inleiding Leviticus