Statenvertaling.nl

sample header image

Hosea 2 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

Hosea 2

1 TWistet tegen u-lieder moeder, twistet, om dat sy mijn wijf niet en is, ende ick haer man niet en ben: ende laetse hare hoereryen van haer aengesichte, ende hare overspeelderyen van tusschen hare borsten wechdoen.
2 Op dat ickse niet naeckt uyt en stroope, ende settese als ten dage doe sy geboren wert: Ia makese als eene woestijne, ende settese als een dor lant, ende doodese door dorst:
3 Ende my harer kinderen niet en ontferme: om dat sy kinderen der hoereryen zijn.
4 Want haerlieder moeder hoereert, die haerlieden ontfangen heeft handelt schandelick: want sy seyt; Ick sal mijne boelen na-gaen, die [my] mijn broot ende mijn water, mijne wolle, ende mijn vlas, mijne olye ende mijnen dranck geven.
5 Daerom, siet ick sal uwen wech met doornen betuynen: ende ick sal eenen heyning-muer maken, dat sy hare paden niet en sal vinden.
6 Ende sy sal hare boelen naloopen, maer de selve niet aentreffen; ende sy salse soecken, maer niet vinden: dan sal sy seggen; Ick sal henen gaen ende keeren weder tot mijnen voorigen man; want doe was my beter dan nu.
7 Sy en bekent doch niet, dat ick haer het koorn, ende den most, ende de olye gegeven hebbe, ende haer het silver ende gout vermenichvuldicht hebbe, [dat] sy tot den Baal gebruyckt hebben.
8 Daerom sal ick wederkomen, ende mijn koorn wechnemen op sijnen tijt, ende mijnen most op sijnen gesetten tijt: ende ick sal wechrucken mijne wolle ende mijn vlas, [dienende] om hare naecktheyt te bedecken.
9 Ende nu sal ick hare dwaesheyt ontdecken voor de oogen harer boelen: ende niemant en salse uyt mijne hant verlossen.
10 Ende ick sal doen ophouden alle hare vrolickheyt, hare feesten, hare nieuwe maenden, ende hare Sabbathen: ja alle hare gesette hoochtijden.
11 Ende ick sal verwoesten haren wijnstock, ende haren vygeboom, waer van sy seyt; Dese zijn my een hoeren-loon, dat my mijne boelen gegeven hebben: maer ick salse stellen tot een wout, ende het wilt-gedierte des velts salse vreten.
12 Ende ick sal over haer besoecken de dagen des Baals, daerin sy die geroockt heeft, ende haer verciert met haer voorhooftciersel, ende haren hals-cieraet, ende is hare boelen nagegaen, maer heeft mijner vergeten, spreeckt de HEERE.
13 Daerom, siet ick salse locken, ende salse voeren in de woestijne: ende ick sal nae haer herte spreken.
14 Ende ick sal haer geven hare wijngaerden van daer af, ende het dal Achor, tot eene deure der hope: ende aldaer sal sy singen, als in de dagen haerder jeucht, ende als ten dage doe sy optooch uyt Egyptenlant.
15 Ende het sal te dien dage geschieden, spreeckt de HEERE, dat ghy [my] noemen sult, mijn Man: ende my niet meer noemen sult, mijn Baal.
16 Ende ick sal de namen der Baals van haren mont wechdoen: ende sy en sullen niet meer by hare namen gedacht worden.
17 Ende ick sal te dien dage een verbont voor hen maken met het wilt-gedierte des velts, ende met het gevogelte des hemels, ende het kruypende gedierte des aerdbodems: ende ick sal den boge, ende het sweert, ende den krijch van der aerden verbreken, ende salse in sekerheyt doen nederliggen.
18 Ende ick sal u my ondertrouwen in eeuwicheyt: Ia ick sal u my ondertrouwen in gerechticheyt ende in gerichte, ende in goedertierenheyt, ende in barmherticheden.
19 Ende ick sal u my ondertrouwen in geloove: ende ghy sult den HEERE kennen.
20 Ende het sal te dien dage geschieden, dat ick verhooren sal, spreeckt de HEERE; Ick sal den hemel verhooren: ende die sal de aerde verhooren.
21 Ende de aerde sal het koorn verhooren, mitsgaders den most, ende de olye: ende die sullen Iizreël verhooren.
22 Ende ick salse my op der aerden zaeyen, ende sal my ontfermen over Lo-Ruchama: ende ick sal seggen tot Lo-Ammi: Ghy zijt mijn volck; ende dat sal seggen, ô mijn Godt.

Einde Hosea 2