Statenvertaling.nl

sample header image

Nehemia 6 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

Nehemia 6

De vyanden, hoorende dat het werck bykans voltrocken was, versoecken Nehemia meermalen tot een bedriechlick gespreck met hem buyten de stadt, om hem alsoo in handen te krijgen, vers 1, etc. ende, als hy sulcx wijslick afsloech, soecken sy hem van’t werck af te schricken door verdichte leugens, ende valsche geruchten van sijne rebellie tegen den Coninck, maer al te vergeefs, 5. Oock wort hy van binnen getenteert door gehuerde ende valsche Propheten, doch blijft onvertsaegt, 10. Verraderlicke gemeynschap sommiger Grooten met den vyant, 17.
 
1 VOorts is’t geschiet, als van Saneballat, ende Tobia, ende van Gesem den Arabier, ende van 1 onse andere vyanden gehoort was, dat ick den muer gebouwt hadde, ende dat geene scheure daerin en was overgelaten: oock en hadde ick tot deser tijt toe de deuren 2 niet opgesett in de poorten:
1 Hebr. het overige onser vyanden.
2 Vergel. bov. 3. op vers 3.
 
2 So sondt Saneballat ende Gesem tot my, om te seggen; Komt ende laet ons te samen vergaderen in de 3 dorpen, inden dale 4 Ono: maer sy dachten my 5 quaet te doen.
3 D. in een van de dorpen. siet Iud. 12. op vers 7. Andere: Cephirim, houdende het voor eenen eygenen naem van een plaetse: als Cephira is, onder 7.29.
4 Gelegen in Benjamin, ond. 11.35.
5 D. om te brengen.
 
3 Ende ick sondt boden tot hen, om te seggen; Ick doe een groot werck, so dat ick niet en sal konnen afkomen: waerom soude dit werck ophouden, terwijlen ick het soude nalaten, ende tot ulieden afkomen?
4 Sy sonden nu [wel] viermael tot my, 6 op deselve wijse: Ende ick antwoordde hen op deselve wijse.
6 Hebr. nae dit selve woort: ende soo in dit vers ende het volgende terstont wederom.
 
5 Doe sondt Saneballat tot my op deselve wijse, ten vijfsten male, sijnen Iongen, met eenen openen brief in sijner hant.
6 Daer in was geschreven; Het is onder de volcken gehoort, ende 7 Gasmu seyt; Ghy ende de Ioden dencket te rebelleren, daerom bouwt ghy den muer, ende ghy sult hen ten Coninck zijn, 8 nae dat dese saken zijn.
7 Bov. vers 1. genoemt Gesem, de Arabier.
8 Dat is, nae dat dese saken haer laten insien. And. volgens dese woorden, ofte, nae datmen hier van spreeckt. Hebr. nae dese woorden, ofte, saken, dingen.
 
7 Dat ghy oock Propheten hebt bestelt, om van u te Ierusalem uyt te roepen, seggende; 9 Hy is Coninck in Iuda: Nu sal’t van den Coninck gehoort worden, 10 nae dat dese saken zijn: komt dan nu, ende laet ons te samen 11 raetslaen.
9 Hebr. Een Coninck in Iuda: dat is, wy hebben nu eenen eygenen Coninck onder ons.
10 D. soo als dese saken gepasseert zijn. And. achtervolgende dese woorden.
11 Hoe wy sullen voorkomen, dat de Coninck van Persen dit hoorende, niet vertoornt en worde, ende een groot quaet tegen u ende ons allen voorneme.
 
8 Doch ick sondt tot hem, om te seggen; Daer en is van alsulcke saken, als ghy segt, niets geschiet: maer ghy versiertse uyt u herte.
9 Want sy alle 12 sochten ons vreesachtich te maken, 13 seggende; Hare handen sullen van’t werck aflaten, dat het niet en sal gedaen worden: Nu dan 14 sterckt mijne handen.
12 Hebr. maeckten ons vreesachtich, Te weten, soo veel in hen was, ’twas haer oogemerck in dit alles, dat sy ons sochten vreese aen te jagen. Alsoo onder vers 14. vergel. Psal. 56. op vers 2. Ier. 2. op vers 3.
13 T.w. by haerselven, dat is, denckende.
14 Dit wort van velen genomen als een gebedt Nehemiae tot Godt, tegen de aenslagen sijner vyanden. sommige nement aldus: Maer nu, ick sal mijne handen stercken. Ofte: ’t is om mijne handen te stercken. D. ick sal niet dan te wackerder ende moediger daer tegens zijn.
 
10 15 Als ick nu quam in’t huys Semaja des soons 16 Delaja, des soons Mehethabeëls (hy nu was 17 besloten,) so seyde hy; Laet ons te samen komen in den Huyse Godes, 18 in ’t midden des Tempels, ende laet ons de deuren des Tempels toesluyten, want sy sullen komen om u te dooden, ja by nachte sullen sy comen om u te dooden.
15 Het voorgaende hadden de vyanden van buyten gedaen: hier verhaelt Nehemia, wat hem van sijne valsche broederen zy wedervaren van binnen.
16 1.Chro. 24.18. wort vermelt van eenen Delaja, dat hy de voorneemste Priester der 23 beurte geweest zy, van welcken sommige meenen dat dese Semaja een nakomelinck geweest sy.
17 Veynsende, dat hy sich in sijne kamer aen den Tempel (als te vermoeden is, om dat de Priesters aldaer hare kameren hadden) in eensaemheyt hielde, van wegen devotie, ofte eenige religieuse gelofte, om alsoo Nehemia onder schijn van heylicheyt met sijne Prophetie (als ofse van Godt quam) te bequamer te bedriegen, waer van in’t volg. vergel. 1.Sam. 21.7.
18 D. inden Tempel.
 
11 Maer ick seyde; Soude een man, 19 als ick, vlieden? ende wie isser, zijnde als ick, die inden Tempel soude gaen, dat hy 20 levendich bleve? Ick en salder niet ingaen.
19 Die eene goede conscientie hebbe, ende ten vollen versekert ben, dat mijn beroep ende werck van Godt is. Hier uyt conde Nehemia oock afnemen, dat sijne Prophetie niet van Godt en was.
20 Gelijck somtijts de misdadige hen soecken te salveren in het huys Godes. Siet Exod. 21.14. 1.Reg. 1.51. ende 2.28. Oock waren de deuren in de poorten noch niet opgehangen, ond. 7.1. sulcx datter apparentie van perijckel by nachte voor Nehemia zijnde, dese Semaja sich veynst uyt goede genegentheyt in den Tempel wilde bergen. Maer ’twas bedroch. And. ende leven, ofte, levendich blijven, als of hy seyde: ick soude doch den doot hebben te vreesen ofte te verwachten, so ick tegen Godts bevel in den Tempel ginck.
 
12 Want ick merckte, ende siet, Godt en hadde hem niet gesonden: maer hy sprack dese Prophetie 21 tegen my, om dat Tobia ende Saneballat hem gehuert hadden.
21 Niet tot mijnen besten, gelijck hy hem geliet, maer door ingeven mijner vyanden, om my vreesachtig te maken, ende in schande te brengen; als volcht.
 
13 Daerom was hy gehuert, op dat ick soude vreesen, ende alsoo doen, ende 22 sondigen: op dat sy yets souden hebben 23 tot eenen quaden naem, op datse my souden hoonen.
22 Tegen Godts wet, ende mijn beroep. Siet bov. op. vers 11.
23 D. om my eenen quaden naem te maken: ofte, een quaet geruchte van my te stroyen. Vergel. Eccl. 7. op vers 1.
 
14 Gedenckt, mijn Godt, aen Tobia ende aen Saneballat, nae dese 24 sijne wercken: ende oock aen de 25 Prophetisse Noadja, ende aen 26 de andere Propheten die my 27 gesocht hebben vreesachtich te maken.
24 And. hare. Hebr. sijne; datmen kan duyden op eenen ofte elcken van desen, ofte op Semaja, die sich van haer tot dese boose wercken hadde laten hueren.
25 Die haer desen tijtel valschlick aen-nam.
26 Hebr. het overige der Propheten.
27 Als boven vers 9. Siet aldaer.
 
15 De muer nu wert volbracht, op den vijf ende twintichsten van 28 Elul: 29 in twee ende vijftich dagen.
28 De seste maent der Ioden, passende eensdeels op onsen Augustus, ander-deels op September.
29 Na datse begonnen hadden te bouwen. Dese omstandicheyt dient tot vergrootinge van Godts genade, in spijt der vyanden sijnen volcke bewesen.
 
16 Ende het geschiedde, als alle onse vyanden [dit] hoorden, so vreesden alle de Heydenen, die rontom ons waren, ende sy 30 vervielen seer in hare oogen: want sy merckten, dat dit werck van onsen Godt gedaen was.
30 D. haer gelaet verviel van mismoedicheyt, ofte haer selven dochte, dat sy na desen geene macht meer souden hebben om de Iooden te bestrijden. Vergel. Iob 12.3. met d’aenteeck.
 
17 Oock 31 schreven in die dagen 32 Edele van Iuda vele brieven, die nae Tobia gingen: ende 33 die van Tobia quamen tot hen.
31 Hebr. vermenichvuldichden hare brieven.
32 Hebr. witte. Siet bov. 2. op vers 16.
33 T.w. de brieven, die Tobia weder schreef.
 
18 Want vele in Iuda hadden hem 34 gesworen, om dat hy was een 35 schoonsone van Sechanja, den sone van Arah: Ende sijn soon Iohanan hadde genomen de dochter van Mesullam, den sone van Berechja.
34 Hebr. heeren, ofte, meesters des eedts, dat is, eedt-genooten, met eede aen hem verplicht. Dit waren de vruchten van de verbodene houwelijcken, die hier verhaelt worden.
35 And. swager.
 
19 Oock 36 verhaelden sy sijne 37 goetdadicheden voor mijn aengesichte, ende mijne woorden brachten sy uyt tot hem: 38 Tobia [dan] sondt brieven om my 39 vreesachtich te maken.
36 Hebr. Sy waren seggende.
37 Hebr. Goetheden.
38 And. dat Tobia brieven gesonden hadde, etc. nemende het voor de woorden die Nehemia tot haer gesproken hadde.
39 Als vers 9.

Einde Nehemia 6