Statenvertaling.nl

sample header image

Nehemia 3 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

Nehemia 3

Van wat persoonen, ende in wat ordre de mueren ende poorten van Ierusalem gebouwt zijn.
 
1 1 ENde 2 Eljasib de Hooge priester maeckte sich op met sijne 3 broederen de Priesteren, ende sy bouwden de 4 Schaeps-poorte; sy 5 heylichdense, ende 6 richteden hare deuren op: ja sy heylichdense tot aen den toren 7 Mea, tot aen den toren 8 Hananeël.
1 Vergel. dese beschrijvinge van Ierusalems omganck ende gelegentheyt, met onder cap. 12.31, etc.
2 Kints-kint van Iesua, ond. 12.10.
3 D. bloetverwanten, van Aarons linie.
4 Ofte, Vee-poorte, tegen het voorste deel des Tempels, alsoo, nae sommiger gevoelen, genoemt, om dat aldaer de vee-merckt geweest zy, tot gerijf, om offer-beesten by der hant te hebben, als wesende nae by den Tempel gelegen. hier was oock (als sommige meynen) de vyver Bethesda, waer van Iohan. 5.2. siet oock ond. vers 32. ende cap. 12.39.
5 D. deden gebeden, offerhanden, etc. na dat de poorte gemaeckt was, eerse tot het gemeyne gebruyck quam. vergelijckt Deut. 20.5. ofte, heylichden, Dat is, verordenden dese plaetse tot saken, die ten Tempels-dienste gehoorden, als offer-vee te koopen, ende te wasschen door’t gerijf des byliggenden vijvers, dien Godt oock daerom kan hebben gesegent met het mirakel der genesinge, Ioh. 5.4. item specerien, reuckwerck, ende gelt-wisselinge, want de goutsmeden ende kruydeniers hier woonden, ond. vers 32. And. heylichden, D. bereyden, rusteden toe. Vergel. Ierem. 51.27, etc.
6 Siet op vers 3.
7 Ofte, hondert toren, staende tusschen de Schaeps-poorte ende den toren Hananeel: misschien alsoo genoemt, om dat dese toren hondert ellen van beyden af-stont.
8 Siet Ier. 31.38.
 
2 Ende aen sijne 9 hant bouwden de mannen van Iericho: oock bouwde aen sijne hant Zacchur, de sone van Imri.
9 Ofte, zijde, D. naest hem. ende soo in’t volg.
 
3 De Visch-poorte nu, bouwden de kinderen van 10 Senaa: die solderdense, ende 11 richteden hare deuren op, [met] hare sloten ende hare grendelen.
10 And. Hassenaa.
11 Ofte, setteden op. wanneer de deuren in de Stadtpoorten eygentlick opgeset ende gehangen zijn, siet daer van ond. 6.1. ende 7.1. hoewel het gantsche werck hier met eenen verhaelt wort: Ten ware, dat de deuren, op desen tijt wel gereet ende op gesett zijnde, naderhant ten vollen door den last van Nehemia geschickt ende opgehangen mochten zijn.
 
4 Ende aen hare hant 12 verbeterde Meremoth de sone Uria, des soons 13 Koz, ende aen 14 hare hant verbeterde Mesullam de sone Berechja, des soons Mesesabeël: ende aen hare hant verbeterde Zadok, sone van Baëna.
12 Ofte, versterckte, herstelde, T.w. den vervallenen muer: ende alsoo in’t volgende.
13 Ofte, Hakkoz.
14 Der gener die in dit ende het voorgaende vers genoemt zijn.
 
5 Voorts aen hare hant verbeterden de 15 Thekoïten: maer hare Voortreffelicke en 16 brachten haren hals niet ten 17 dienste 18 hares Heeren.
15 Siet 2.Sam. 14. op vers 2.
16 D. de groote ofte aensienlicke ende machtige van Thekoa wilden hen niet buygen noch begeven om dit werck haers Godts mede te helpen vorderen. Dese onwillicheyt ende hoochmoet wort t’harer schande van den H. Geest bestraft.
17 Ofte, tot het werck.
18 And. harer Heeren: verstaende daer door, de Commissarisen die gestelt waren om opsicht te nemen, ende ordre op alles te stellen.
 
6 Ende de Oude-poorte verbeterden Iojada, de sone van Paseah, ende Mesullam de sone van Besodja; dese solderdense, ende richteden hare deuren op, met hare sloten, ende hare grendelen.
7 Ende aen hare hant verbeterden Melatja de Gibeoniter, ende Iadon de Meronothiter, de mannen van 19 Gibeon ende van Mizpa: tot aen den 20 stoel des Lant-voochts aen dese zijde 21 der Riviere.
19 Siet van Gibeon Ios. 10. ende van Mizpa Iud. 10. op vers 17.
20 D. het huys, daer de Lant-voocht ofte Stadt-houder des Conincks in Iudea sijn hof hieldt, ende daer Nehemia nu misschien selfs intrecken soude. Vergel. bov. 2.8.
21 Euphrates, in de schriftuere Phrat genoemt.
 
8 Aen sijne hant verbeterde Uziël de sone van Harhoja, [een] der gout-smeden, ende aen sijne hant verbeterde Hananja, de sone 22 van een der Apothekers: Ende sy 23 lieten Ierusalem tot aen den breeden muer.
22 Hebr. een sone der Apotekers. ’t welck sommige verstaen soo vele te zijn als, een Apoteker.
23 D. sy lieten het volgende deel des muers soo ’t was, dewijle het noch goet ende sterck genoech gebleven was. Andere verstaen, datter een binnen muer was, de boven stadt van de beneden stadt afscheydende, die sy, als voor ’t eerste niet noodich, oversloegen, om ’t noodichste werck te vorderen. And. sy richteden op. Vergel. Exod. 23. op vers 5.
 
9 Ende aen hare hant verbeterde Rephaja, de sone van Hur, Overste des 24 halven deels van Ierusalem.
24 Ierusalem was in verscheyden deelen ofte quartieren afgedeylt: Dese was Overste van de helft der stadt. Sommige meenen datter beneffens het voorneemste deel, van wegen d’uytnementheyt Ierusalems deel, ofte, quartier genoemt, andere mindere quartieren geweest zijn, als van Bethcherem, Mizpa, Bethzur, ende Kegila, hoewelder zijn, die’t daer voor houden, dat dese quartieren ofte contreyen, in’t volgende vermelt, buyten Ierusalem gelegen waren, als van Beth-cherem, vermelt ond. vers 14, te sien is, Ier. 6.1. And. de helft eens deels.
 
10 Voorts aen hare hant verbeterde Iedaja de sone van Harumaph, ende tegen over sijn huys: ende aen sijne hant verbeterde Hattus de sone van Hasabneja.
11 25 De andere mate verbeterde Malchia de sone van Harim, ende Hasub de sone van Pahat-Moab: daertoe den 26 Back-ovens-toren.
25 D. het volgende deel, liggende naest aen het deel van Hattus: ofte (als andere) even sulcken deel ofte mate des muers, als Hattus herstelt hadde.
26 Siet ond. 12.38.
 
12 Ende aen sijne hant verbeterde Sallum de sone van 27 Lohes, Overste des [anderen] halven deels van Ierusalem: hy ende sijne dochteren.
27 Ofte, Hallohes.
 
13 De Dal-poorte verbeterde Hanun, ende d’inwoonders van Zanoah, die bouwdense, ende richteden hare deuren op, [met] hare sloten ende hare grendelen: daertoe duysent ellen aen den muer, tot aen de 28 Mist-poorte.
28 Siet bov. 2. op vers 13.
 
14 De Mist-poorte nu verbeterde Malchia de sone van Rechab, Overste des deels 29 Beth-Cherem: hy bouwdese, ende richtede hare deuren op, [met] hare sloten, ende hare grendelen.
29 Siet van dit, ende eenige andere quartieren, in’t volgende vermeldt, d’aenteeck. op vers 9. ende vergel. Ierem. 6.1.
 
15 Ende de Fonteyn-poorte verbeterde Sallun de sone van Col-Hose, Overste des deels van Mizpa, hy bouwdese, ende overdecktese, ende richtede hare deuren op, [met] hare sloten, ende hare grendelen: Daer toe den muer des vijvers 30 Schelach by des Conincks hof, ende tot aen de 31 trappen, die afgaen van Davids stadt.
30 Dit wort by sommige genomen voor Siloe, waer van Ioh. 9.7. vergel. bov. 2. op vers 13. hier begint Nehemia te verhalen het verbouwen van’t gene dat tot het Palleys ende den Tempel gehoorde.
31 Siet ond. 12.39.
 
16 Na hem verbeterde Nehemia de sone van Azbuk, Overste des halven deels van Beth-Zur: tot tegen over Davids graven, ende tot aen den 32 gemaeckten vijver, ende tot aen ’t huys der 33 helden.
32 Siet, 2.Reg. 18.17. ende 20.20. alsoo, nae eeniger gevoelen genoemt, tot onderscheyt van den anderen, vers 15. die een natuerlicke vijver ofte poel geweest zy.
33 Daer de dapperste krijchs-helden, die steets omtrent den Coninck waren, haer logement plachten te hebben.
 
17 Na hem verbeterden de Leviten, Rehum de sone van Bani: Aen sijne hant verbeterde Hasabja, de Overste des halven deels van Kegila, 34 in sijn deel.
34 Ofte, voor, met sijn deel, dat is, voor, ofte, met die inwoonders van sijn quartier.
 
18 Na hem verbeterden hare broederen, Bavai de sone van Henadad, de Overste des [anderen] halven deels van Kegila.
19 Aen sijne hant verbeterde Ezer de sone van Iesua, de Overste van Mizpa, eene 35 andere mate: tegen over den opganck nae’t wapen-huys, 36 aen den hoeck.
35 Siet op vers 11.
36 Siet 2.Chro. 26. op vers 9.
 
20 Nae hem verbeterde seer 37 vyerichlick Baruch de sone van 38 Zabbai, eene andere mate: van den hoeck tot aen de deure van’t huys Eljasibs, des Hoogen-priesters.
37 Hebr. Ontstack, sterckte, dat is, hy verbeterde ofte herstelde ende verbouwde sijn deel met eenen sonderlingen yver. siet Psal. 45. op vers 5.
38 And. Zaccai.
 
21 Na hem verbeterde Meremoth, de sone Uria, des soons 39 Koz, eene andere mate: van de huys-deure Eljasibs af, tot aen’t eynde van Eljasibs huys.
39 Ofte, Hakkoz, als bov.
 
22 Ende na hem verbeterden de Priesteren, woonende in de 40 vlacke velden.
40 Hebr. mannen der pleyne, Dat is, woonende in de vlacke velden, tusschen Ierusalem ende Iericho gelegen. Siet 2.Sam. 2.29, etc.
 
23 41 Daer na verbeterde Benjamin, ende Hasub, tegen haren huyse over: na hem verbeterde Azarja, de sone Maaseja, des soons Hananja, by sijn huys.
41 Anders, Na hen: Hebr. eygentlick, na hem, het welcke sommige verstaen hier genomen te zijn voor het getal van velen; ende alsoo vers 27, 29.
 
24 Na hem verbeterde Binnui, de sone van Henadad, eene andere mate: van den huyse Azarja tot aen den hoeck, ende tot aen 42 het punt.
42 Het uyterste van den hoeck.
 
25 Palal, de sone van Uzai, 43 tegen den hoeck, ende den hoogen toren over, die van des Conincks huys 44 uytsteeckt, die by den voor-hof der 45 gevanckenisse is: Na hem Pedaja de sone van Parhos.
43 Verst. verbeterde den muer tegen den hoeck over.
44 Hebr. uytgaet. ende soo vers 26.
45 Siet ond. 12.39. ende Ierem. 32.2.
 
26 De 46 Nethinim nu, [die] in 47 Ophel woonden, 48 tot tegen over de water-poorte aen’t oosten, ende den uytstekenden toren.
46 Siet Ezr. 2. op vers 43.
47 Ofte, op de hoochte. siet 2.Chro. 27.3. ende 33.14.
48 Hier op kanmen verstaen, verbeterden.
 
27 Daer na verbeterden de 49 Thekoiten eene andere mate: tegen over den grooten uytstekenden toren, ende tot aen den muer van Ophel.
49 Siet vers 5.
 
28 50 Van boven de Peerde-poorte verbeterden de Priesteren, een yegelick tegen sijnen huyse over.
50 Ofte, van de Peerts-poorte aen. siet 2.Reg. 11.16.
 
29 Daer na verbeterde Zadok de sone van Immer, tegen sijn huys over: Ende na hem verbeterde Semaja de sone van Sechanja, de bewaerder van de 51 Oost-poorte.
51 Vergel. Ierem. 19. op vers 2.
 
30 Na 52 hem verbeterde Hananja, de sone van Selemja, ende Hanun de sone Zalaphs, de 53 seste, 54 eene andere mate: Na hem verbeterde Mesullam de sone van Berechja, tegen sijne kamer over.
52 And. naest my, ende soo in ’t volg. vers, verstaende dat Nehemia hier verhaelt, wie aen sijne beyde zijden gearbeyt hebben, sonder uyt te drucken, wat hy gedaen heeft om anderen met sijn exempel voor te gaen: toonende alsoo sijne nedricheyt. Siet ond. 4.16, 23. ende 5.16.
53 T.w. sone Zalaphs, ofte, hy selfs de seste.
54 Siet op vers 11.
 
31 Na hem verbeterde Malchia de sone eens goutsmits, tot aen het huys der Nethinim, ende der kruydeniers: tegen over de poorte van 55 Miphkad, ende tot de opper-sale van ’t punt.
55 D. bevel, opsicht, monsteringe, ofte, tellinge. Sommige, meenen, dat den grooten Raet hier by een quam, om op voor-komende swaricheden te letten, ende bevelen uyt te geven, ofte te publiceren.
 
32 Ende tusschen de opper-sale des punts tot de Schaeps-poorte toe, verbeterden de goutsmeden, ende de kruydeniers.

Einde Nehemia 3