Statenvertaling.nl

sample header image

2 Kronieken 19 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

2 Kronieken 19

Iosaphat wort door den Propheet Iehu berispt, vers 1, etc. Hy blijft te Ierusalem, ende stelt daerna over al in sijn lant Richteren, die hy vermaent tot trouwe bedieninge van haer ampt, 4. item in Ierusalem kerckelicke, ende burgerlicke Richteren, 8.
 
1 ENde Iosaphat de Coninck van Iuda keerde met vrede weder nae sijn huys tot Ierusalem.
2 Ende 1 Iehu de soon van 2 Hanani de 3 Siender ginck uyt, hem tegen, ende seyde tot den Coninck Iosaphat; Soudt ghy 4 den godtloosen helpen, ende die den HEERE haten, lief hebben? nu is daerom over u 5 van het aengesichte des HEEREN groote 6 toornicheyt.
1 Siet van desen Propheet, 1.Reg. 16. op vers.1.
2 Siet van desen oock, bov. 16.7.
3 D. Propheet. siet 1.Sam. 9. op vers 9. ende bov. 9. op vers 29.
4 N. Achab, den welcken hy geholpen hadde tegen de Syriers, bov. 18.3, etc.
5 Hebr. van voor het aengesichte des Heeren.
6 Die Iosaphat eenichsins gevoelt hadde, bov. 18.31. ende naderhant noch gevoelt heeft, ond. 20.1.
 
3 Evenwel goede dingen zijn 7 by u gevonden: a want ghy de bosschen uyt den lande 8 wechgedaen, ende u herte 9 gericht hebt, om Godt te soecken.
7 T.w. niet die uyt sijne natuere maer uyt de genade der weder-geboorte waren, want Godt onderhout, ende beloont uyt genade sijne eygene gaven, alsoo Nehem. 9.8. Luc. 12.43. Actor. 13.22.
a 2.Chron. 17.4, 6.
8 Het Hebreeusch woort beteeckent oock aensteken, verbranden. Exod. 35.3. Lev. 6.12. bov. 4.20. Voor wechdoen ist genomen 2.Sam. 4.11. 1.Reg. 21.21. 2.Reg. 23.24.
9 Te weten, door de kracht der genade Godes, die hem tot dit werck voor-gekomen was, hem daer toe gevende verstant, wille, ende vermogen, Eph. 2.10. Phil. 2.13. Vergel. bov. 12. de aenteeck. op vers 14.
 
4 Iosaphat nu woonde te Ierusalem: ende hy 10 tooch wederom uyt door het volck, 11 van Ber Seba aen, tot het geberchte Ephraims toe, ende 12 dedese weder keeren tot den HEERE harer vaderen Godt.
10 Hebr. Hy quam weder, ende ginck uyt. And. bekeert zijnde, (T.w. door de vermaninge des Propheten) tooch hy uyt.
11 Dat is, van het Suyt-eynde sijns Coninckrijcks, het welcke was de stadt BerSeba, tot het Noort-eynde, het welcke was het geberchte Ephraims.
12 T.w. van de afgoderye, valsche Godesdiensten, ende godtloosheyt des levens.
 
5 Ende hy stelde Richteren in het lant, in alle vaste steden van Iuda, 13 van stadt tot stadt.
13 Hebr. voor stadt, ende stadt, dat is, in elcke stadt.
 
6 Ende hy seyde tot de Richteren, Siet wat ghy doet, want 14 ghy en houdet het gerichte niet den mensche, maer den HEERE, ende hy is by u 15 inde sake van’t gerichte.
14 D. ghy en bedienet dit Richterschap niet eygentlick in den name, ende uyt last van een mensche, maer in den name, ende uyt last van Godt, den welcken het gerichte toebehoort, ende die u daer in gestelt heeft, om sijne plaetse te bewaren.
15 D. in de rechts-handelingen, geschillen, ende Processen die u sullen mogen voorkomen. Siet Psal. 82.1.
 
7 Nu dan, de verschrickinge des HEEREN zy op u lieden: 16 nemet waer, ende doet het: b want by den HEERE onsen Godt en is geen onrecht, c nochte 17 aenneminge van persoonen, nochte ontfanginge van 18 geschencken.
16 T.w. u ampt, ten eynde dat ghy het behoorlick uytvoert.
b Deut. 32.4. Rom. 9.14.
c Deut. 10.17. Iob 34.19. Actor. 10.34. Rom. 2.11. Galat. 2.6. Ephes. 6.9. Coloss. 3.20. 1.Pet. 1.17.
17 Hebr. opneminge des aengesichts. Siet Levit. 19.15. ende Deut. 1.17. met de aenteeck.
18 Hebr. geschenck, D. eenich geschenck, of geschencken.
 
8 Daer toe stelde Iosaphat oock te Ierusalem [eenige] vande Leviten, ende vande Priesteren, ende vande Hoofden 19 der vaderen Israëls, over 20 het gerichte des HEEREN, ende over rechts-geschillen, als 21 sy weder te Ierusalem gekomen waren.
19 Dat is, der vaderlicke huysgesinnen, die onder het gebiet Iosaphats stonden.
20 Verst. door het gerichte des Heeren, ende de rechts-geschillen, kerckelicke, ende politijcke saken, ende vergel. hier mede vers 11.
21 Hebr. eygentlick, ende sy quamen weder, ofte, waren weder gekomen te Ierusalem. D. als sy weder gekomen waren. N. Iosaphat, ende die met hem door het gantsche lant getrocken waren, om over al in kerckelicke, ende burgerlicke saken de Godtlicke ordinancien in te voeren. Andere vertalen dit aldus: Over de gerichts-saken, ofte rechts-handelingen, als die weder quamen te Ierusalem, T.w. als die daer by forme van appell gebracht waren: met dit verstant, dat dese Rechters te Ierusalem gestelt wierden om de geschillen af te handelen, als de selve van de partyen door appell te Ierusalem quamen. ofte als de Onder-richters in eenige donckere sake te Ierusalem verschenen, om daer raet te vragen, ende verklaringe te hebben, over ’t gene sy niet en verstonden.
 
9 Ende hy geboodt hen, seggende; Doet alsoo inde vreese des HEEREN met getrouwicheyt, ende met 22 een volkomen herte.
22 D. met een oprecht, onvervalscht, ende onstraffelick gemoet. Vergel 1.Reg. 8. op vers 67.
 
10 Ende [in] alle geschil, het welcke van uwe broederen, die in hare steden woonen tot u sal komen, 23 tusschen bloet, ende bloet, 24 tusschen wet, ende gebodt, ende insettingen, ende rechten, so vermaent haer, datse niet schuldich en worden aen den HEERE, ende eene groote 25 toornicheyt over u, ende over uwe broederen zy: doet alsoo, ende ghy en sult niet schuldich worden.
23 D. aengaende het onderscheyt, ende oordeel over eenigen dootslach, ofte quetsure. Siet Deut. 17. vers 8.
24 Dat is, rakende het oordeel over de onderhoudinge ofte overtredinge der wetten ende geboden, ende wat daer aen kleeft. siet van ’t onderscheyt deser vier woorden, Genes. 26. op vers 5. item Deu. 5. op vers 31. ende 1.Reg. 2. op vers 3.
25 D. straffe van den Heere. Vergel. ond. 28.13. ende de aenteeck.
 
11 Ende siet, 26 Amaria de Hooft-priester is over u in alle sake des HEEREN, ende Zebadia de sone Ismaëls, de Vorst van het huys Iuda in alle sake des Conincks; oock zijn 27 de Ampt-lieden, de Leviten, 28 voor u aengesicht: weest sterck, ende doet het, ende de HEERE sal met 29 den goeden zijn.
26 Hier uyt verstaetmen dat te Ierusalem twee onderscheydene opperste richter-stoelen geweest zijn: de eene die over geestelicke saken, ende de andere die over politijcke geschillen oordeelen moeste: tot dewelcke men van alle andere gerechten uyt het gansche lant appelleeren mochte. Vergel. Deut. 17.8, etc. item Exod. 18.26. Deut. 1.15.
27 Siet 1.Chron. 26.29. ende ’t volg. met d’aenteeck.
28 Dat is, tot uwen besten, bereyt om u te dienen. Siet gelijcke maniere van spreken, Genes. 13. op vers 9.
29 T.w. menschen, ofte persoonen, die het goede voor hebben, ende pogen voor te staen: ofte met de goede sake.

Einde 2 Kronieken 19