Statenvertaling.nl

sample header image

2 Koningen 24 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

2 Koningen 24

1 IN sijne dagen tooch Nebucadnezar de Coninck van Babel op, ende Iojakim wert sijn knecht drie jaren; daerna keerde hy sich om, ende rebelleerde tegen hem.
2 Ende de HEERE sondt tegen hem de benden der Chaldeen, ende de benden der Syriers, ende de benden der Moabiten, ende de benden der kinderen Ammons, ende sondtse tegen Iuda, om dat te verderven; nae het woort des HEEREN, dat hy gesproken hadde door den dienst sijner knechten der Propheten.
3 Sekerlick geschiedde [dit] nae het bevel des HEEREN tegen Iuda, dat hyse van sijn aengesichte wech dede, om de sonden van Manasse, nae alles dat hy gedaen hadde.
4 Als oock [om] het onschuldich bloet, dat hy vergoten hadde, so dat hy Ierusalem met onschuldich bloet vervult hadde; Daerom en wilde de HEERE niet vergeven.
5 Het overige nu der geschiedenissen Iojakims, ende al wat hy gedaen heeft; is dat niet geschreven in het boeck der Chroniken der Coningen van Iuda?
6 Ende Iojakim ontsliep met sijne vaderen: ende sijn soon Iojachin wert Coninck in sijne plaetse.
7 De Coninck nu van Egypten en tooch voortaen niet meer uyt sijn lant: want de Coninck van Babel hadde vande riviere van Egypten af, tot aen de riviere Phrath, ingenomen al dat des Conincks van Egypten was.
8 Iojachin was achtien jaer out, doe hy Coninck wert, ende regeerde drie maenden te Ierusalem: ende sijner moeder naem was Nehustha, eene dochter Elnathans van Ierusalem
9 Ende hy dede dat quaet was inde oogen des HEEREN; nae alles dat sijn vader gedaen hadde.
10 Te dier tijt togen de knechten Nebucadnezars des Conincks van Babel nae Ierusalem: ende de stadt wert belegert.
11 Selfs quam Nebucadnezar de Coninck van Babel tegen de Stadt; als sijne knechten die belegerden.
12 Doe ginck Iojachin de Coninck van Iuda uyt tot den Coninck van Babel, hy, ende sijne moeder, ende sijne knechten, ende sijne Vorsten, ende sijne hovelingen: ende de Coninck van Babel nam hem [gevangen] in’t achtste jaer sijner regeringe.
13 Ende hy bracht van daer uyt alle de schatten van het huys des HEEREN, ende de schatten van het huys des Conincks: ende hy hieuw alle gouden vaten af, die Salomo de Coninck Israëls in den Tempel des HEEREN gemaeckt hadde, gelijck als de HEERE gesproken hadde.
14 Ende hy voerde gantsch Ierusalem wech, mitsgaders alle de Vorsten, ende alle strijtbare helden, tien duysent gevangene, ende alle timmerlieden, ende smeden: niemant en wert overgelaten, dan het arme volck des lants.
15 So voerde hy Iojachin wech nae Babel, mitsgaders des Conincks moeder, ende des Conincks wijven, ende sijne hovelingen; daer toe de Machtige des lants bracht hy gevanckelick van Ierusalem nae Babel:
16 Ende alle kloecke mannen tot seven duysent, ende timmerlieden, ende smeden tot een duysent, [ende] alle helden die ter oorlooge geoeffent waren: dese bracht de Coninck van Babel gevanckelick nae Babel.
17 Ende de Coninck van Babel maeckte Mattania desselven oom Coninck in plaetse van hem, ende veranderde sijnen naem in Zedekia.
18 Zedekia was een en twintich jaer out, als hy Coninck wert, ende hy regeerde elf jaer te Ierusalem: ende sijner moeder name was Hamutal, een dochter van Ieremia, van Libna.
19 Ende hy dede dat quaet was in de oogen des HEEREN; nae alles wat Iojakim gedaen hadde.
20 Want het geschiedde, om den toorn des HEEREN tegen Ierusalem: ende tegen Iuda, tot dat hy haer van sijn aengesichte wechgeworpen hadde: ende Zedekia rebelleerde tegen den Coninck van Babel.

Einde 2 Koningen 24