Statenvertaling.nl

sample header image

2 Koningen 21 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

2 Koningen 21

1 Manasse was twaelf jaer out, doe hy Coninck wert, ende hy regeerde vijf en vijftich jaer te Ierusalem: ende de naem sijner moeder was HephziBa.
2 Ende hy dede dat quaet was in de oogen des HEEREN; nae de grouwelen der Heydenen, die de HEERE voor het aengesicht der kinderen Israëls uyt de besittinge verdreven hadde.
3 Want hy bouwde de hoochten weder op, die Hizkia sijn vader verdorven hadde; ende hy richtede den Baal altaren op; ende maeckte een bosch, gelijck als Achab de Coninck Israëls gemaeckt hadde; ende booch sich neder voor al het heyr des hemels, ende diendese.
4 Ende hy bouwde altaren in het Huys des HEEREN: daer van de HEERE geseyt hadde; Te Ierusalem sal ick mijnen Name setten.
5 Daertoe bouwde hy altaren al den heyre des Hemels, in beyde de Voorhoven van het Huys des HEEREN.
6 Ia hy dede sijnen sone door het vyer gaen; ende pleechde guychelrye; ende gaf op vogelgeschrey acht; ende hy stelde waerseggers, ende duyvels-konstenaren: hy dede seer veel quaets inde oogen des HEEREN; om [hem] tot toorn te verwecken.
7 Hy stelde oock een gesneden beelt des boschs, dat hy gemaeckt hadde, in het Huys daer van de HEERE geseyt hadde tot David, ende tot sijnen sone Salomo; In dit Huys, ende in Ierusalem, die ick uyt alle stammen Israëls verkoren hebbe, sal ick mijnen Name setten in eeuwicheyt.
8 Ende ick en sal niet voortvaren den voet Israels te bewegen, uyt dit lant, dat ick haren vaderen gegeven hebbe; alleenlick, sose waernemen te doen, nae alles dat ick hen geboden hebbe, ende nae de gantsche wet, die mijn knecht Mose hen geboden heeft.
9 Maer sy en hoorden niet; want Manasse dedese dwalen, datse erger deden, dan de Heydenen, die de HEERE voor het aengesichte der kinderen Israëls verdelcht hadde.
10 Doe sprack de HEERE door den dienst sijner knechten der Propheten, seggende:
11 Dewijle dat Manasse de Coninck van Iuda dese grouwelen gedaen heeft, erger doende, dan al dat de Amoriten gedaen hebben, die voor hem geweest zijn; ja oock Iuda door sijne Dreck-goden heeft doen sondigen:
12 Daerom, alsoo seyt de HEERE de Godt Israëls: Siet ick sal een quaet over Ierusalem, ende Iuda brengen, dat een yeder die ’t hoort, beyde sijne ooren klincken sullen.
13 Ende ick sal over Ierusalem het meetsnoer van Samaria trecken, mitsgaders het pas-loot van het huys Achabs: ende ick sal Ierusalem uytwisschen, gelijck alsmen eene schotel uytwischt; men wischtse uyt, ende men keertse om op hare hollicheyt.
14 Ende ick sal het overblijfsel mijnes erfdeels verlaten, ende salse inde hant harer vyanden geven; ende sy sullen tot eenen roof, ende plonderinge worden allen haren vyanden:
15 Daerom datse gedaen hebben, dat quaet was in mijnen oogen, ende my tot toorn verwecket hebben, van dien dach, dat hare vaderen van Egypten uytgegaen zijn, oock tot op desen dach toe.
16 Daer toe vergoot Manasse oock seer veel onschuldich bloets, tot dat hy Ierusalem van ’t een eynde tot het andere vervult hadde: behalven sijne sonde, die hy Iuda sondigen dede, doende dat quaet was inde oogen des HEEREN.
17 Het overige nu der geschiedenissen van Manasse, ende al dat hy gedaen heeft, ende sijne sonde, die hy gesondicht heeft, zijn die niet geschreven in ’t boeck der Chroniken der Coningen van Iuda?
18 Ende Manasse ontsliep met sijne vaderen, ende wert begraven inden hof van sijn huys, inden hof van Uzza: ende sijn sone Amon wert Coninck in sijne plaetse.
19 Amon was twee en twintich jaer out, doe hy Coninck wert, ende hy regeerde twee jaer te Ierusalem: ende de name sijner moeder was Mesullemet, eene dochter van Haruz van Iotba.
20 Ende hy dede wat quaet was in de oogen des HEEREN; gelijck als sijn vader Manasse gedaen hadde.
21 Want hy wandelde in al den wech, dien sijn vader gewandelt hadde, ende hy diende de Dreckgoden, die sijn vader gedient hadde, ende hy booch sich voor die neder.
22 So verliet hy den HEERE sijner vaderen Godt; ende hy en wandelde niet in den wech des HEEREN.
23 Ende de knechten Amons maeckten eene verbintenisse tegen hem; ende sy doodden den Coninck in sijn huys.
24 Maer het volck des lants versloech alle, die tegen den Coninck Amon eene verbintenisse gemaeckt hadden: ende het volck des lants maeckte sijnen sone Iosia Coninck in sijne plaetse.
25 Het overige nu der geschiedenissen Amons, die hy gedaen heeft; zijn die niet geschreven in het boeck der Chroniken der Coningen van Iuda?
26 Ende men begroef hem in sijn graf, in den hof van Uzza: ende sijn sone Iosia wert Coninck in sijne plaetse.

Einde 2 Koningen 21