Statenvertaling.nl

sample header image

2 Koningen 2 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

2 Koningen 2

1 HEt geschiedde nu, als de HEERE Elia met een onweder ten hemel opnemen soude; dat Elia met Elisa ginck van Gilgal.
2 Ende Elia seyde tot Elisa; Blijft doch hier; want de HEERE heeft my nae Bethel gesonden: maer Elisa seyde: [ Soo waerachtig als] de HEERE leeft, ende uwe ziele leeft; ick en sal u niet verlaten: Also gingen sy af nae Bethel.
3 Doe gingen de sonen der Propheten, die te Bethel waren, tot Elisa uyt, ende seyden tot hem; Weet ghy dat de HEERE heden uwen heere van uwen hoofde wech nemen sal? ende hy seyde; Ick weet het oock wel, swijget ghy stille.
4 Ende Elia seyde tot hem, Elisa, blijft doch hier: want de HEERE heeft my nae Iericho gesonden: maer hy seyde; [Soo waerachtich als] de HEERE leeft, ende uwe ziele leeft, ick en sal u niet verlaten: also quamen sy te Iericho.
5 Doe traden de sonen der Propheten, die te Iericho waren, nae Elisa toe, ende seyden tot hem; Weet ghy dat de HEERE heden uwen heere van u hooft wech nemen sal? ende hy seyde; Ick weet het oock wel, swijget ghy stille.
6 Ende Elia seyde tot hem; Blijft doch hier, want de HEERE heeft my nae de Iordane gesonden; maer hy seyde; [Soo waerachtich als] de HEERE leeft, ende uwe ziele leeft, ick en sal u niet verlaten: ende sy beyde gingen henen.
7 Ende vijftich mannen vanden sonen der Propheten gingen henen, ende stonden tegen over van verre: ende die beyde stonden aen de Iordane.
8 Doe nam Elia sijnen mantel, ende wont [hem] ’tsamen, ende sloech het water, ende het wert herwaert, ende derwaert verdeelt: ende sy beyde gingen daer door op het drooge.
9 Het geschiedde nu, als sy overgekomen waren, dat Elia seyde tot Elisa: Begeert wat ick u doen sal, eer ick van by u wechgenomen worde: ende Elisa seyde: Dat doch twee deelen van uwen geest op my zijn.
10 Ende hy seyde; Ghy hebt eene harde sake begeert: Indien ghy my sult sien als ick van by u wechgenomen worde, ’t sal u alsoo geschieden: doch so niet, ’t en sal niet geschieden.
11 Ende het gebeurde, als sy voort gingen, gaende ende sprekende, siet, so wasser een vyerige wagen met vyerige peerden, die tusschen hen beyden scheydinge maeckten: alsoo voer Elia met een onweder ten hemel.
12 Ende Elisa sach ’t, ende hy riep: Mijn vader, mijn vader,) wagen Israëls, ende sijne ruyteren; ende hy en sach hem niet meer: ende hy vattede sijne kleederen, ende scheurdese in twee stucken.
13 Hy hief oock Elias mantel op, die van hem afgevallen was, ende keerde weder, ende stont aen den oever der Iordane.
14 Ende hy nam den mantel van Elia die van hem afgevallen was, ende sloech het water; ende seyde, Waer is de HEERE de Godt van Elia? Ia deselve? Ende hy sloech het water ende het wert herwaert ende derwaert verdeelt, ende Elisa ginck daer door.
15 Als nu de kinderen der Propheten die tegen over te Iericho waren, hem sagen, so seyden sy, De Geest van Elia rust op Elisa: ende sy quamen hem te gemoete, ende bogen sich voor hem neder ter aerde.
16 Ende sy seyden tot hem; Siet nu, daer zijn by uwe knechten vijftich dappere mannen, laetse doch heden gaen, ende uwen heere soecken, misschien of niet de Geest des HEEREN hem op- genomen, ende op eenen der bergen, of in een der dalen hem geworpen heeft: doch hy seyde, En sendet niet.
17 Maer sy hielden by hem aen, tot schamens toe, ende hy seyde; Sendet: ende sy sonden vijftich mannen, die drie dagen sochten, doch hem niet en vonden.
18 Doe quamen sy weder tot hem, daer hy te Iericho gebleven was; ende hy seyde tot hen; Hebbe ick tot u lieden niet geseyt, En gaet niet?
19 Ende de mannen der stadt seyden tot Elisa: Siet doch, de wooninge deser stadt is goet, gelijck als mijn heere siet, maer het water is quaet, ende het lant onvruchtbaer.
20 Ende hy seyde; Brenget my eene nieuwe schale, ende legget daer sout in: ende sy brachtense tot hem.
21 Doe ginck hy uyt tot de water-welle, ende wierp het sout daer in: ende seyde; Soo seyt de HEERE; Ick hebbe dit water gesont gemaeckt, daer en sal geen doot, nochte onvruchtbaerheyt meer van worden.
22 Alsoo wert dat water gesont, tot op desen dach: nae het woort van Elisa, dat hy gesproken hadde.
23 Ende hy ginck van daer op nae Bethel: als hy nu den wech opginck, so quamen kleyne jongens uyt de stadt, die bespotteden hem, ende seyden tot hem, Kael-kop gaet op, kael-kop gaet op.
24 Ende hy keerde sich achter om, ende hy sachse, ende vloecktese, inden name des HEEREN:Doe quamen twee beeren uyt het wout, ende verscheurden vande selve twee en veertich kinderen.
25 Ende hy ginck van daer nae den berch Carmel: ende van daer keerde hy weder nae Samaria.

Einde 2 Koningen 2