Statenvertaling.nl

sample header image

2 Koningen 15 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

2 Koningen 15

1 IN het seven-en-twintichste jaer Ierobeams des Konincks Israëls, wert Koninck Azaria de soon Amazia des Konincks van Iuda.
2 Hy was sestien jaer out doe hy Koninck wert, ende hy regeerde twee en vijftich jaer te Ierusalem: ende de naem sijner moeder was Iecholia van Ierusalem.
3 Ende hy dede dat recht was in de oogen des HEEREN; nae al dat sijn vader Amazia gedaen hadde.
4 Alleenlick en werden de hoochten niet wechgenomen: het volck offerde, ende roockte noch op de hoochten.
5 Ende de HEERE plaechde den Coninck, dat hy melaetsch wert, tot den dach sijnes doodts, ende hy woonde in een afgesondert huys: doch Iotham des Conincks sone was over het huys, richtende het volck des lants.
6 Het overige nu der geschiedenissen van Azaria, ende al dat hy gedaen heeft; zijn die niet geschreven in het boeck der Chroniken der Coningen Iuda?
7 Ende Azaria ontsliep met sijne vaderen, ende sy begroeven hem by sijne vaderen, inde stadt Davids: ende sijn soon Iotham wert Coninck in sijne plaetse.
8 In het acht-en-dertichste jaer van Azaria den Coninck van Iuda, regeerde Zacharia de soon Ierobeams over Israël te Samaria, ses maenden.
9 Ende hy dede dat quaet was inde oogen des HEEREN, gelijck als sijne vaderen gedaen hadden: hy en weeck niet af van de sonden Ierobeams des soons Nebats, die Israël sondigen dede.
10 Ende Sallum de sone van Iabes maeckte eene verbintenisse tegen hem, ende sloech hem voor het volck, ende doodde hem: ende hy wert Coninck in sijne plaetse.
11 Het overige nu der geschiedenissen van Zacharia; siet dat is geschreven in het boeck der Chroniken der Coningen Israëls.
12 Dit was het woort des HEEREN dat hy gesproken hadde tot Iehu, seggende; U sullen sonen van het vierde gelidt op den throon Israëls sitten: ende het is alsoo geschiet.
13 Sallum de sone van Iabes wert Coninck, in het negen en dertichste jaer Uzzia des Conincks van Iuda: ende hy regeerde een volle maent te Samaria.
14 Want Menahem de sone van Gadi tooch op van Tirza, ende quam te Samaria, ende sloech Sallum, den sone van Iabes, te Samaria, ende doodde hem, ende wert Coninck in sijne plaetse.
15 Het overige nu der geschiedenissen Sallums, ende sijne verbintenisse, die hy maeckte, siet, die sijn geschreven in ’t boeck der Chroniken der Koningen Israëls.
16 Doe sloech Menahem Tiphsah, met al die daerin waren, oock hare lantpalen, van Thirza aen: om datmen niet en hadde [voor hem] open gedaen, so sloech hy [hen]: alle hare bevruchte vrouwen hieuw hy in stucken.
17 In het negen en dertichste jaer van Azaria de Koninck van Iuda, wert Menahem de sone van Gadi Koninck over Israël, [ende regeerde] tien jaer te Samaria.
18 Ende hy dede dat quaet was in de oogen des HEEREN: hy en weeck alle sijne dagen niet af vande sonden Ierobeams des soons Nebats, die Israël sondigen dede.
19 [Doe] quam Pul de Koninck van Assyrien tegen het lant; ende Menahem gaf aen Pul duysent talenten silvers, op dat sijne hant met hem soude zijn, om het Koninckrijck in sijne hant te stercken.
20 Menahem nu bracht dit gelt op van Israël, van alle geweldige van vermogen, om den Koninck van Assyrien te geven, voor elck man vijftich silvere sikels: also keerde de Koninck van Assyrien weder, ende en bleef daer niet inden lande.
21 Het overige nu der geschiedenissen Menahems, ende al wat hy gedaen heeft, is dat niet geschreven in ’t boeck der Chroniken der Koningen Israëls?
22 Daerna ontsliep Menahem met sijne vaderen: ende sijn sone Pekahia wert Koninck in sijne plaetse.
23 In het vijftichste jaer van Azaria den Koninck van Iuda wert Pekahia de sone Menahems Koninck over Israël, [ende regeerde] twee jaer te Samaria.
24 Ende hy dede dat quaet was in de oogen des HEEREN: hy en weeck niet af vande sonden Ierobeams des soons Nebats, die Israël sondigen dede.
25 Ende Pekah de sone van Remalia sijn Hooftman, maeckte eene verbintenisse tegen hem, ende sloech hem te Samaria in het paleys van het huys des Konincx, met Argob, ende met Arje, ende met hem vijftich mannen van de kinderen der Gileaditen: also doodde hy hem, ende wert Koninck in sijne plaetse.
26 Het overige nu der geschiedenissen van Pekahia, ende al wat hy gedaen heeft; siet, dat is geschreven in het boeck der Chroniken der Koningen Israëls.
27 In het twee en vijftichste jaer van Azaria den Koninck van Iuda, wert Pekah de sone van Remalia Koninck over Israël, [ende regeerde] twintich jaer te Samaria.
28 Ende hy dede dat quaet was in de oogen des HEEREN: hy en weeck niet af van de sonden Ierobeams des soons Nebats, die Israël sondigen dede.
29 Inde dagen van Pekah den Koninck Israëls, quam Tiglath-Pileser de Koninck van Assyrien, ende nam Ijon in, ende Abel-Beth-Maacha, ende Ianoah, ende Kedes, ende Hazor, ende Gilead, ende Galilea, het gantsche lant van Naphtali: ende hy voerdese wech nae Assyrien.
30 Ende Hosea de sone van Ela maeckte eene verbintenisse tegen Pekah den sone van Remalia, ende sloech hem, ende doodde hem, ende wert Coninck in sijne plaetse; in het twintichste jaer Iothams des soons Uzzia.
31 Het overige nu der geschiedenissen van Pekah, ende al wat hy gedaen heeft, siet, dat is geschreven in het boeck der Chroniken der Koningen Israëls.
32 In het tweede jaer van Pekah, den sone van Remalia, den Koninck Israëls, wert Iotham Koninck, de sone van Uzzia Koninck van Iuda.
33 Vijf en twintich jaer was hy out, als hy Koninck wert ende regeerde sestien jaer te Ierusalem: ende de naem sijner moeder was Ierusa de dochter van Zadok.
34 Ende hy dede dat recht was in de oogen des HEEREN: nae alles dat sijn vader Uzzia gedaen hadde, dede hy.
35 Alleenlick en werden de hoochten niet wechgenomen; het volck offerde, ende roockte noch op de hoochten: de selve bouwde de Hooge-poorte aen het huys des HEEREN.
36 Het overige nu der geschiedenissen Iothams, ende al wat hy gedaen heeft; is dat niet geschreven in het boeck der Chroniken der Koningen van Iuda?
37 In die dagen begon de HEERE in Iuda te senden Rezin den Koninck van Syrien, ende Pekah den sone van Remalia.
38 Ende Iotham ontsliep met sijne vaderen; ende wert begraven by sijne vaderen in de stadt sijns vaders Davids: ende sijn sone Achaz wert Koninck in sijne plaetse.

Einde 2 Koningen 15