Statenvertaling.nl

sample header image

2 Koningen 11 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

2 Koningen 11

1 DOe nu Athalia de moeder van Ahazia sach, dat haer sone doot was; so maeckte sy haer op, ende bracht al het Conincklicke zaet om.
2 Maer Ioseba de dochter des Conincks Iorams, de suster van Ahazia, nam Ioas den sone van Ahazia, ende stal hem uyt het midden van des Conincks sonen, die gedoodt werden, [settende] hem, ende sijne voester in eene slaep-kamer: ende sy verberchden hem voor Athalia, dat hy niet gedoodt en wert.
3 Ende hy was met haer versteken inden Huyse des HEEREN ses jaren: ende Athalia regeerde over het lant.
4 Inden sevenden jare nu sondt Iojada, ende nam de Overste van hondert met de Hooft-mannen, ende met de Trauwanten, ende hy brachtse tot sich, in het Huys des HEEREN, ende hy maeckte een verbondt met hen, ende hy be-eedichdese in het Huys des HEEREN, ende hy toondese den sone des Conincks.
5 Ende hy geboodt hen, seggende: Dit is de sake, die ghy doen sult: een derde deel van u, die op den Sabbath ingaen, sullen de wacht waernemen, van het huys des Conincks.
6 Ende een derde deel sal zijn aen de poorte Sur; ende een derde deel aen de poorte achter de Trauwanten: so sullet ghy waernemen de wacht van dit huys, tegens inbrekinge.
7 Ende de twee deelen van u lieden, alle die op den Sabbath uytgaen, die sullen de wacht van het Huys des HEEREN waernemen by den Coninck.
8 Ende ghy sult den Coninck rontom omcingelen, een yeder met sijne wapenen in sijne hant, ende hy, die tusschen de ordeningen intreedt, sal gedoodt worden: ende zijt ghy by den Coninck, als hy uytgaet, ende als hy inkomt.
9 De Overste dan van hondert deden nae al dat de Priester Iojada geboden hadde, ende namen, yeder sijne mannen, die op den Sabbath ingingen, met de gene, die op den Sabbath uytgingen: ende sy quamen tot den Priester Iojada.
10 Ende de Priester gaf den Oversten van hondert de spiessen, ende de schilden, die des Conincks Davids geweest waren: die inden Huyse des HEEREN waren.
11 Ende de Trauwanten stonden, yeder met sijne wapenen in sijne hant, van de rechter zijde des Huyses, tot de slincker zijde des Huyses, nae den Altaer, ende nae het Huys toe, by den Coninck rontom.
12 Daerna bracht hy des Conincks sone voort, ende settede hem de Croone op, ende [gaf hem] het Getuygenisse; ende sy maeckten hem Coninck, ende salfden hem: daer toe klaptense met de handen, ende seyden: De Coninck leve.
13 Doe Athalia hoorde de stemme der Trauwanten, [ende] des volcx, so quam sy tot het volck in het huys des HEEREN.
14 Ende sy sach toe, ende siet, de Coninck stont by den Pilaer, nae de wijse, ende de Overste, ende de trompetten by den Coninck, ende al het volck des lants was blijde, ende blies met trompetten: doe verscheurde Athalia hare kleederen, ende sy riep; Verraet, verraet.
15 Maer de Priester Iojada geboodt de Oversten van hondert, die over het heyr gestelt waren, ende seyde tot hen; Brengtse uyt, tot buyten de ordeningen, ende wie haer volgt, doodet met den sweerde; want de Priester hadde geseyt, Laetse in ’t Huys des HEEREN niet gedoodt worden.
16 Ende sy leyden de handen aen haer, ende sy ginck den wech vanden inganck der peerden nae het huys des Conincks: ende sy wert daer gedoodt.
17 Ende Iojada maeckte een verbondt tusschen den HEERE, ende tusschen den Coninck, ende tusschen het Volck, dattet den HEERE tot een volck soude zijn: mitsgaders tusschen den Coninck, ende tusschen het Volck.
18 Daerna ginck al het volck des lants in het huys Baals, ende braken dat af, sijne altaren, ende sijne beelden verbrakense recht wel, ende Mattan den Priester Baals sloegen sy doodt, voor de altaren: De Priester nu bestelde de ampten inden Huyse des HEEREN.
19 Ende hy nam de Oversten van hondert, ende de Hooft-mannen, ende de Trauwanten, ende alle het volck des lants; ende sy brachten den Coninck af uyt het Huys des HEEREN, ende quamen door den wech vande poorte der Trauwanten tot het huys des Conincks, ende hy sat op den throon der Coningen.
20 Ende alle het volck des lants was blijde, ende de stadt wert stille, na datse Athalia met den sweerde gedoodet hadden [by] des Conincks huys.
21 Ioas was seven jaer out doe hy Coninck wert.

Einde 2 Koningen 11