Statenvertaling.nl

sample header image

Inleiding 2 Koningen – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

Het tweede Boeck der CONINGEN

Inhoudt deses Boecks.

DE Historie van de Coningen Israëls, ende luda, die in’t voorgaende boeck aengevangen was, wort nu in dit boeck voltrocken. Ende wat aengaet de Coningen Israëls, die zijn in hare afgoderye, (hoe wel de eene grouwelicker dan de andere,) met hare ondersaten hardneckelick gebleven. Daerom heeftse de HEERE niet alleen door den dienst sijner Propheten, maer oock door seer sware straffen doorgaens tot bekeeringe geroepen: Ia tot een voorspel van haren gantschen onderganck, sose hen niet en bekeerden, heeft hy den stam Naphthali laten door Tiglath-Pileser in Assyrien vervoeren. Maer ten heeft al niet geholpen.’T is wel soo, dat Godt hem altijt een uytverkoren overblijfsel der ware geloovigen behouden heeft; waer toe de Scholen, ende Collegien der Propheten veel goets gedaen hebben: maer dewijle de afvallige geen eynde der godtloosheyt en maeckten, heeftse Godt ten laetsten, nae een rechtveerdich oordeel, van sijn aengesichte wech geworpen. VVant Salmanassar de Coninck van Assyrien, in’t lant van Israël met eene groote macht gevallen zijnde, heeft na eene drie-jarige belegeringe de stadt van Samaria ingenomen, ende de Israëliten nae Assyrien sijn lant, gevanckelick wech gevoert: waer mede dit Coninckrijcke een eynde genomen heeft, hebbende geduert, nae sommiger rekeninge, van de verdeelinge der stammen af, den tijt van ontrent 262 jaren. Niet seer ongelijcke straffe is het Coninckrijcke van Iuda eyndelick overgekomen. VVant hoewel de wettelicke Godes-dienst by de Ioden veeltijts plaetse hadde, voornemelick als godtvruchtige Coningen, ende kloecke Overpriesteren, alle neersticheyt aenleyden, dat de afgoderye geweert, ende het vervallene in den Godes-dienst trouwelick weder opgericht soude worden, nochtans heeft het volck den wettelicken Godes-dienst met vele afgodische superstitien vermengt, oft immers niet recht gemeynt. Of nu schoon de eernstige vermaningen der Propheten, ende de dadelicke castijdingen des Heeren, waer door sy tot bekeeringe geroepen wierden, niet op en hielden; so zijn evenwel de grouwelen in den Godes-dienst, ende de overtredingen in het gemeyne leven soo groot, ende menichvuldich geworden, dat Godt dit volck overgegeven heeft in de hant NebucadneZars des Conincks van Babel, die het lant verwoest, de stadt Ierusalem ingenomen, den Tempel verbrandt, ende de Ioden gevanckelick nae Babel vervoert heeft. Het welcke geschiet is, als dit Rijcke van Iuda, na dat de 10 stammen daer van gescheurt waren, ontrent 395 jaren (nae eeniger meeninge) gestaen hadde. Doch Godt heeft alsoo sijnen toorn gematicht, dat hy in sijn woort ende beloften, getrouwe gebleven is, overmits hy altijt een uytverkoren volck, ende het geslachte Davids, daer uyt de Messias nae den vleesche voortkomen moeste, tot den tijt sijner komste toe, door een gantsch vaderlicke sorchvuldicheyt bewaert heeft. De Historie deses boecks begrijpt den tijt van ontrent 320 jaren.

Einde inleiding 2 Koningen