Statenvertaling.nl

sample header image

1 Koningen 15 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

1 Koningen 15

1 IN het achtiende jaer nu des Conincks Ierobeams des soons Nebats, wert Abiam Coninck over Iuda.
2 Hy regeerde drie jaren te Ierusalem: ende de naem sijner moeder was, Maacha, eene dochter Abisaloms.
3 Ende hy wandelde in alle de sonden sijns vaders, die hy voor hem gedaen hadde: ende sijn herte en was niet volkomen met den HEERE sijnen Godt, gelijck het herte sijns vaders Davids.
4 Maer om Davids wille gaf de HEERE sijn Godt hem eene lampe in Ierusalem; verweckende sijnen soon na hem, ende bevestigende Ierusalem.
5 Om dat David gedaen hadde, dat recht was in de oogen des HEEREN, ende niet geweken en was van alles dat hy hem geboden hadde, alle de dagen sijns levens; dan alleen in de sake van Uria den Hethiter.
6 Ende daer was krijch geweest tusschen Rehabeam, ende tusschen Ierobeam, alle de dagen sijns levens.
7 Het overige nu der geschiedenissen Abiams, ende alles wat hy gedaen heeft; is dat niet geschreven in het boeck der Chroniken der Coningen van Iuda? daer was oock krijch tusschen Abiam, ende tusschen Ierobeam.
8 Ende Abiam ontsliep met sijne vaderen, ende sy begroeven hem in de stadt Davids: ende Asa sijn sone regeerde in sijne plaetse.
9 In het twintichste jaer Ierobeams, des Conincx Israëls, wert Asa Coninck over Iuda.
10 Ende hy regeerde een ende veertich jaer te Ierusalem, ende de naem sijner moeder was, Maacha, een dochter Abisaloms.
11 Ende Asa dede wat recht was in de oogen des HEEREN; gelijck sijn vader David.
12 Want hy nam wech de schant-jongers uyt den lande, ende dede wech alle de dreck-goden, die sijne vaders gemaeckt hadden;
13 Ia selfs sijne moeder Maacha die settede hy oock af, datse geene Coninginne en ware, om dat sy eenen afgrijselicken Afgodt in een bosch gemaeckt hadde: oock roeyde Asa uyt, haren afgrijselicken Afgodt, ende verbrandde [hem] aende beke Kidron.
14 De hoochten en werden wel niet wech genomen; nochtans was het herte van Asa volcomen met den HEERE, alle sijne dagen.
15 Ende hy bracht in het Huys des HEEREN de geheylichde dingen sijns vaders; ende [sijne] geheylichde dingen, silver, ende gout, ende vaten.
16 Ende daer was krijch tusschen Asa, ende tusschen Baësa den Coninck Israëls, alle hare dagen.
17 Want Baësa de Coninck van Israël tooch op tegen Iuda, ende bouwde Rama; op dat hy niemant toe en liete uyt te gaen, ende in te komen, tot Asa den Coninck van Iuda.
18 Doe nam Asa al het silver, ende gout dat overgebleven was inde schatten van het Huys des HEEREN, ende de schatten van het huys des Conincks, ende gafse inde hant sijner knechten: ende de Coninck Asa sandtse tot Benhadad den sone Tabrimmons des soons Hezions, den Coninck van Syrien, die te Damascus woonde, seggende:
19 Daer is een Verbont tusschen my, ende tusschen u, tusschen mijnen vader, ende tusschen uwen vader: siet, ick sende u een Geschenck, silver, ende gout, gaet henen, maeckt u verbont te niete met Baësa den Coninck Israëls, dat hy aftrecke van tegens my.
20 Ende BenHadad hoorde nae den Coninck Asa, ende sondt de Overste der heyren die hy hadde, tegen de steden Israëls: ende sloech Ijon, ende Dan, ende Abel Beth-Maacha; ende het gantsche Chinneroth, met het gantsche lant Naphtali.
21 Ende het geschiedde, als Baësa [sulcks] hoorde; dat hy afliet van Rama te bouwen: ende hy bleef te Tirza.
22 Doe liet de Coninck Asa door gantsch Iuda uytroepen, (niemant was vry) Dat sy de steenen van Rama, ende het hout daer, van souden wech dragen, daer Baësa mede gebouwt hadde: ende de Coninck Asa bouwde daer mede Geba Benjamins, ende Mizpa.
23 Het overige nu aller geschiedenissen van Asa, ende al sijne macht, ende al dat hy gedaen heeft, ende de steden die hy gebouwt heeft; zijn die niet geschreven in het boeck der Chroniken der Coningen van Iuda? Doch inden tijt sijnes ouderdoms wert hy kranck aen sijne voeten.
24 Ende Asa ontsliep met sijne vaderen, ende wert begraven met sijne vaderen inde stadt sijns vaders Davids: ende sijn sone Iosaphat wert Coninck in sijne plaetse.
25 Nadab nu de sone Ierobeams wert Coninck over Israël, in het tweede jaer van Asa den Coninck van Iuda: ende hy regeerde twee jaren over Israël.
26 Ende hy dede dat quaet was in de oogen des HEEREN, ende wandelde in den wech sijns vaders, ende in sijne sonde, daer mede hy Israël hadde doen sondigen.
27 Ende Baësa de soon van Ahia vanden huyse Issaschars maeckte eene verbintenisse tegen hem, ende Baësa sloech hem te Gibbethon, welcke der Philistijnen is, als Nadab, ende gantsch Israël Gibbethon belegerden.
28 Ende Baësa doodde hem, in het derde jaer van Asa den Coninck van Iuda, ende wert Coninck in sijne plaetse.
29 Het geschiedde nu als hy regeerde, dat hy het gantsche huys Ierobeams sloech; hy en liet niets over van Ierobeam wat adem hadde, tot dat hy hem verdelgt hadde, nae het woort des HEEREN, dat hy gesproken hadde door den dienst van sijnen knecht Ahia de Siloniter:
30 Om de sonden Ierobeams, die sondichde, ende die Israël sondigen dede; [ende] om sijne terginge, daer mede hy den HEERE den Godt Israëls getergt hadde.
31 Het overige nu der geschiedenissen Nadabs, ende al wat hy gedaen heeft; is dat niet geschreven in het boeck der Chroniken der Coningen Israëls?
32 Ende daer was oorloge tusschen Asa, ende tusschen Baësa den Coninck Israëls, alle hare dagen.
33 In het derde jaer van Asa Coninck van Iuda, wert Baësa de soon van Ahia Coninck over gantsch Israël, te Tirza, [ende regeerde] vier en twintich jaer.
34 Ende dede dat quaet was in de oogen des HEEREN; ende wandelde in den wech Ierobeams, ende in sijne sonde, daer mede hy Israël hadde doen sondigen.

Einde 1 Koningen 15