Statenvertaling.nl

codex alexandrinus

Openbaring 5 – Griekse tekst en Statenvertaling

Op deze pagina wordt de Griekse tekst van het Nieuwe Testament en de Statenvertaling parallel weergegeven. De Griekse tekst is de reconstructie van de door de vertalers gevolgde tekst. Deze tekst is gebaseerd op de Textus Receptus edities van de 16e en begin 17e eeuw. De verschillen tussen de belangrijkste edities van de Textus Receptus zijn in noten vermeld (zie bijvoorbeeld Matth. 1:11, 23 en 2:11).
(Afkortingen in de noten: St=Stephanus 1550, 1551, B=Beza 1565 t/m 1604, Elz=Elzevir 1624, 1633, Sc=Scrivener 1881, M=Meerderheidstekst, edd=edities, kt=kanttekening.)

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Weergave: Grieks en Statenvertaling zonder kanttekeningen
Grieks en Statenvertaling met kanttekeningen

Openbaring 5

1 Na de beschrijving Desgenen Die op den troon zat, verhaalt de apostel de eigenschappen van het verzegelde boek, dat in Zijn hand was. 3 Hetwelk alzo het geen schepsel in hemel of op aarde kon openen, 5 Zo wordt de Leeuw uit het geslacht van Juda alleen verklaard deszelven waardig te zijn. 7 Die het boek uit Zijn hand ontvangt. 8 Waarop de vier dieren met de vier en twintig ouderlingen Zijn waardigheid loven. 11 En de menigte der engelen met hun lofzang dezelve ook erkennen. 13 En alle schepselen in hemel en aarde nevens hen toestemmen.
  
Het boek met de zeven zegelen
1 Καὶ εἶδον ἐπὶ τὴν δεξιὰν τοῦ καθημένου ἐπὶ τοῦ θρόνου βιβλίον γεγραμμένον ἔσωθεν καὶ ὄπισθεν, κατεσφραγισμένον σφραγῖσιν ἑπτά. 1 EN ik zag 1in de rechterhand Desgenen Die op den troon zat, aeen boek, geschreven 2vanbinnen en vanbuiten, 3verzegeld met zeven zegelen.
1 Het Griekse woordje epi wordt ook overgezet aan de rechterhand; doch uit het zevende vers blijkt dat deze overzetting beter is.
a Ez. 2:10. verwijsteksten
2 Of: vanbinnen en van achteren. Hieruit blijkt dat dit boek een rol is geweest aan weerszijden beschreven, gelijk de ouden veel plachten te gebruiken. Zie een voorbeeld Ps. 40:8. Zach. 5:1. verwijsteksten
3 Sommigen verstaan dit van het boek des Ouden en des Nieuwen Testaments; doch alzo hier gesproken wordt van een openbaring der toekomende dingen, die God Jezus Christus gegeven heeft om daarna Johannes bekend te maken, welke in dit hoofdstuk wordt vertoond, zo wordt het beter verstaan van het boek der regering Gods over Zijn gemeente, en Zijner oordelen tegen de vijanden derzelve, gelijk ook het opendoen dezer zeven zegelen het een na het ander, waarop deze openbaring volgt, hetzelve genoeg te kennen geeft.
   
2 καὶ εἶδον ἄγγελον ἰσχυρὸν κηρύσσοντα φωνῇ μεγάλῃ, Τίς ἐστιν ἄξιος ἀνοῖξαι τὸ βιβλίον, καὶ λῦσαι τὰς σφραγῖδας αὐτοῦ; 2 En ik zag 4een sterken engel, uitroepende met een grote stem: 5Wie is waardig het boek te openen en zijn zegelen open te breken?
4 Namelijk om door sterk roepen van eenieder door de gehele wereld gehoord te worden. Deze titel wordt allen engelen Gods gegeven, Ps. 103:20. verwijsteksten
5 Dat is, met aanzien en macht daartoe gerechtigd en bekwaam.
   
3 καὶ οὐδεὶς ἠδύνατο ἐν τῷ οὐρανῷ, οὐδὲ ἐπὶ τῆς γῆς, οὐδὲ ὑποκάτω τῆς γῆς, ἀνοῖξαι τὸ βιβλίον, οὐδὲ βλέπειν αὐτό. 3 En niemand bin den hemel, noch op de aarde, noch onder de aarde, kon het boek openen noch hetzelve 6inzien.
b vers 13. Filipp. 2:10. verwijsteksten
6 Namelijk om hetgeen daarin begrepen is Johannes, en door hem de gehele gemeente tot haar troost en waarschuwing bekend te maken, volgens de belofte tevoren gedaan, Openb. 1:1. verwijsteksten
   
4 καὶ ἐγὼ ἔκλαιον πολλά, ὅτι οὐδεὶς ἄξιος εὑρέθη ἀνοῖξαι καὶ ἀναγνῶναι τὸ βιβλίον, οὔτε βλέπειν αὐτό. 4 En 7ik weende zeer, dat niemand waardig gevonden was om het boek te openen en te lezen, noch hetzelve in te zien.
7 Namelijk uit oorzaak dat hij vreesde dat hierdoor de belofte aan hem tevoren geschied, zo haast geen voortgang mocht hebben; waar hij nochtans zeer naar verlangde.
   
5 καὶ εἷς ἐκ τῶν πρεσβυτέρων λέγει μοι, Μὴ κλαῖε· ἰδού, ἐνίκησεν ὁ λέων ὁ ὢν ἐκ τῆς φυλῆς Ἰούδα, ἡ ῥίζα Δαβίδ, ἀνοῖξαι τὸ βιβλίον καὶ λῦσαι τὰς ἑπτὰ σφραγῖδας αὐτοῦ. 5 En 8een van de ouderlingen zeide tot mij: Ween niet; zie, c9de Leeuw Die uit den stam van Juda is, d10de Wortel Davids, heeft overwonnen, om het boek te openen, en zijn zeven zegelen open te breken.
8 Namelijk die hem de naaste was.
c Gen. 49:9, 10. verwijsteksten
9 Alzo wordt Christus genaamd uit de zegening van Juda in het testament van Jakob, Gen. 49:9, en dat vanwege Zijn Koninklijke en overwinnende kracht over den duivel, wereld, zonde en dood. verwijsteksten
d Jes. 11:10. Rom. 15:12. Openb. 22:16. verwijsteksten
10 Gelijk ook Openb. 22:16; Christus wordt alzo genaamd omdat Hij uit den zade Davids als een wortel die uitspruit, voortgekomen is, en onder dezen naam ook beloofd wordt, Jes. 53:2. verwijsteksten
  
Het Lam ontvangt het boek
6 καὶ εἶδον, καὶ ἰδού, ἐν μέσῳ τοῦ θρόνου καὶ τῶν τεσσάρων ζώων, καὶ ἐν μέσῳ τῶν πρεσβυτέρων, ἀρνίον ἑστηκὸς ὡς ἐσφαγμένον, ἔχον κέρατα ἑπτὰ καὶ ὀφθαλμοὺς ἑπτά, οἵ εἰσι τὰ ἑπτὰ τοῦ Θεοῦ πνεύματα τὰ ἀπεσταλμένα εἰς πᾶσαν τὴν γῆν. 6 En ik zag, en zie, in het midden van den troon en van de vier dieren en in het midden van de ouderlingen een 11Lam, staande 12als geslacht, hebbende 13zeven hoornen en ezeven ogen; dewelke zijn de f14zeven Geesten Gods, 15Die uitgezonden zijn in alle landen.
11 Alzo wordt Christus hier afgebeeld omdat het paaslam en andere lammeren die voor de zonde dagelijks geofferd werden, Ex. 29:38, schaduwen van Christus waren, gelijk Hij ook alzo genaamd wordt Jes. 53:7. Zie ook Joh. 1:29. verwijsteksten
12 Of: geslacht geweest zijnde. Het woordje als nemen sommigen voor de waarheid der zaak, gelijk het Joh. 1:14 en elders meer genomen wordt. Anderen nemen het alleen voor een gelijkenis, namelijk omdat Christus nu verheerlijkt op den troon Zijns Vaders, de littekenen van Zijn wonden en andere smarten die Hij tevoren voor ons gedragen had, in dit gezicht nog droeg, gelijk Hij Luk. 24:40 en Joh. 20:27 ook deed. verwijsteksten
13 Hierdoor wordt de Heilige Geest afgebeeld, Dien Christus zonder mate heeft ontvangen, Joh. 3:34, door Welken Hij ook Zijn macht en Zijn voorzienigheid in het regeren Zijner gemeente uitvoert. verwijsteksten
e Zach. 3:9; 4:10. verwijsteksten
f Openb. 4:5. verwijsteksten
14 Dat is, de volheid des Heiligen Geestes. De reden van deze wijze van spreken zie Openb. 1:4. verwijsteksten
15 Gr. uitgezonden in al het land of de aarde. Deze woorden zijn genomen uit Zach. 3:9, alwaar zeven ogen worden gegraveerd op den steen waar God Zijn tempel onder Jozua op bouwt, die Zach. 4:10 verklaard worden te zijn de ogen Gods, die het aardrijk doorgaan, dat is, Zijn voorzienigheid en Geest, waardoor Hij de wereld en inzonderheid Zijn gemeente regeert. verwijsteksten
   
7 καὶ ἦλθε, καὶ εἴληφε τὸ βιβλίον ἐκ τῆς δεξιᾶς τοῦ καθημένου ἐπὶ τοῦ θρόνου. 7 En 16Het kwam, en heeft het boek genomen uit de rechterhand Desgenen Die op den troon zat.
16 Namelijk als een Middelaar tussen God en de mensen.
   
8 καὶ ὅτε ἔλαβε τὸ βιβλίον, τὰ τέσσαρα ζῶα καὶ οἱ εἰκοσιτέσσαρες πρεσβύτεροι ἔπεσον ἐνώπιον τοῦ ἀρνίου, ἔχοντες ἕκαστος κιθάρας, καὶ φιάλας χρυσᾶς γεμούσας θυμιαμάτων, αἵ εἰσιν αἱ προσευχαὶ τῶν ἁγίων. 8 En als Het het boek 17genomen had, 18vielen de vier dieren en de vier en twintig ouderlingen voor het Lam neder, hebbende elk g19citers en gouden fiolen, zijnde vol reukwerk, 20welke zijn hde gebeden der heiligen.
17 Namelijk om de zegelen daarvan te openen, en hetgeen daarin begrepen was te openbaren, gelijk Openb. 6:1 en vervolgens tot het einde van deze openbaring. verwijsteksten
18 Gelijk zij Openb. 4:10 voor Dengene Die op den troon zat, hadden gedaan; waarmede zij bewijzen dat zij Hem ook erkennen voor den enigen en waarachtigen God, van één Wezen en heerlijkheid met den Vader, gelijk de engelen en alle andere schepselen in het volgende Hem ook dezelfde eer geven die zij God den Vader geven. verwijsteksten
g Openb. 14:2. verwijsteksten
19 Namelijk gelijk de priesters en Levieten in den tempel plachten te gebruiken. Van de citers als instrumenten van muziek, waarmede zij hun harten verhieven en God loofden, is alom te lezen in de psalmen Davids. Van de fiolen, schalen of kruiken van reukwerk, zie 2 Kron. 4:22. Zach. 14:20, door welk reukwerk de gebeden die tot God opklommen en Hem in Christus aangenaam waren, werden betekend, als te zien is Ps. 141:2. verwijsteksten
20 Dat is, welke betekenen de gebeden der heiligen; hier wordt gezien op de wijze van doen in het Oude Testament. Want gelijk de priesters dagelijks en de hogepriester eens des jaars het reukwerk gevoegd met het bloed der offeranden, Lev. 16:13. Hebr. 9:4, enz., voor God opofferden, om te kennen te geven dat zij als voorgangers der gemeente, en tezamen met de gemeente des Ouden Testaments, hun gebeden en dankzeggingen tot God brachten, alzo wordt ook hier afgebeeld dat de voorgangers der gemeente zo des Ouden als des Nieuwen Testaments in de triomferende kerk in den hemel ook gezamenlijk hun gebeden en dankzeggingen in Christus voor Gods troon brengen; gelijk met deze vier dieren en vier en twintig ouderlingen ook alle andere heiligen in den hemel hier verstaan worden, naar den inhoud van den lofzang die in het volgende vers wordt uitgedrukt en nader verklaard Openb. 6:10; 7:9, 10, 15; 8:3. verwijsteksten
h Ps. 141:2. verwijsteksten
   
9 καὶ ᾄδουσιν ᾠδὴν καινήν, λέγοντες, Ἄξιος εἶ λαβεῖν τὸ βιβλίον, καὶ ἀνοῖξαι τὰς σφραγῖδας αὐτοῦ· ὅτι ἐσφάγης, καὶ ἠγόρασας τῷ Θεῷ ἡμᾶς ἐν τῷ αἵματί σου ἐκ πάσης φυλῆς καὶ γλώσσης καὶ λαοῦ καὶ ἔθνους, 9 En zij zongen ieen 21nieuw lied, zeggende: kGij zijt waardig het boek te nemen en zijn zegelen te openen; want Gij zijt geslacht, en hebt ons Gode lgekocht 22met Uw bloed, uit alle geslacht en taal en volk en natie;
i Openb. 14:3. verwijsteksten
21 Dat is, van een nieuw maaksel en van een nieuwen inhoud, gelijk Ps. 33:3. Jes. 42:10. verwijsteksten
k Openb. 4:11. verwijsteksten
l Hand. 20:28. Ef. 1:7. Kol. 1:14. Hebr. 9:12; 10:10. 1 Petr. 1:19. 1 Joh. 1:7. verwijsteksten
22 Gr. in Uw bloed, dat is, door of met.
   
10 καὶ ἐποίησας ἡμᾶς τῷ Θεῷ ἡμῶν βασιλεῖς καὶ ἱερεῖς, καὶ βασιλεύσομεν ἐπὶ τῆς γῆς. 10 mEn Gij hebt ons onzen God gemaakt 23tot koningen en priesters, en wij zullen als koningen 24heersen op de aarde.
m Ex. 19:6. 1 Petr. 2:5, 9. Openb. 1:6. verwijsteksten
23 Zie Openb. 1:6. verwijsteksten
24 Sommigen verstaan dit van de heerschappij der heiligen op de aarde ten tijde van de duizend jaren waarvan gesproken zal worden Openbaring 20. Zie daar de wederlegging van dit gevoelen. Anderen verstaan dit van een heerschappij die de heiligen in den hemel nu alrede over de mensen die op de aarde zijn, voeren. Doch dit strijdt tegen andere plaatsen der Schrift, 2 Kon. 22:20. Zie Job 14:21. Jes. 63:16. En hier wordt uitdrukkelijk gesproken, niet van een tegenwoordige, maar van een toekomende heerschappij, die namelijk alsdan wezen zal wanneer zij met Christus in Zijn laatste toekomst zullen zitten op tronen, en de wereld, ook de engelen zelve oordelen, Matth. 19:28. Luk. 22:30. 1 Kor. 6:3, en wanneer de nieuwe hemel en de nieuwe aarde zal zijn, in welke de rechtvaardigheid zal wonen, 2 Petr. 3:13. Zie ook Matth. 5:5. verwijsteksten
   
11 καὶ εἶδον, καὶ ἤκουσα φωνὴν ἀγγέλων πολλῶν κυκλόθεν τοῦ θρόνου καὶ τῶν ζώων καὶ τῶν *πρεσβυτέρων· καὶ ἦν ὁ ἀριθμὸς αὐτῶν μυριάδες μυριάδων, καὶ χιλιάδες χιλιάδων,
* πρεσβυτέρων· καὶ ἦν ὁ ἀριθμὸς αὐτῶν μυριάδες μυριάδων B, Elz, Sc, M | πρεσβυτέρων St
11 En ik zag, en ik hoorde een stem veler engelen rondom den troon en de dieren en de ouderlingen; en nhun getal was 25tienduizendmaal tienduizenden en duizendmaal duizenden;
n Dan. 7:10. Hebr. 12:22. verwijsteksten
25 Dit is genomen uit Dan. 7:10, waardoor de heerlijkheid en macht van God en Christus wordt afgebeeld, Die ontelbare dienaren rondom Zich heeft. verwijsteksten
   
12 λέγοντες φωνῇ μεγάλῃ, Ἄξιόν ἐστι τὸ ἀρνίον τὸ ἐσφαγμένον λαβεῖν τὴν δύναμιν καὶ πλοῦτον καὶ σοφίαν καὶ ἰσχὺν καὶ τιμὴν καὶ δόξαν καὶ εὐλογίαν. 12 Zeggende met een grote stem: oHet Lam Dat geslacht is, is waardig 26te ontvangen de kracht, en 27rijkdom, en wijsheid, en sterkte, en eer, en heerlijkheid, en 28dankzegging.
o Openb. 4:11. verwijsteksten
26 Niet dat Hij ze nog niet had; want Hij was verheven boven allen naam die genoemd wordt in hemel en op aarde, Filipp. 2:9, maar dit moet verstaan worden van de erkentenis van al deze eigenschappen onder alle creaturen, gelijk hierna wordt uitgedrukt. verwijsteksten
27 Want in Hem zijn al de schatten der wijsheid en kennis verborgen, Kol. 2:3. verwijsteksten
28 Gr. zegening, gelijk ook in het volgende vers.
   
13 καὶ πᾶν κτίσμα ὅ ἐστιν ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ ἐν τῇ γῇ, καὶ ὑποκάτω τῆς γῆς, καὶ ἐπὶ τῆς θαλάσσης ἅ ἐστι, καὶ τὰ ἐν αὐτοῖς πάντα, ἤκουσα λέγοντας, Τῷ καθημένῳ ἐπὶ τοῦ θρόνου καὶ τῷ ἀρνίῳ ἡ εὐλογία καὶ ἡ τιμὴ καὶ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 13 En alle schepsel dat in den hemel is, en op de aarde, en 29onder de aarde, en die in de zee zijn, en alles wat in dezelve is, hoorde ik zeggen: Hem Die op den troon zit, en het Lam zij de dankzegging en de eer en de heerlijkheid en de kracht 30in alle eeuwigheid.
29 Dit wordt gezegd, gelijk hierna in de zee, van alle schepselen, levende en levenloze, omdat zij alle stof en oorzaak geven dat men Christus lof en eer geve, gelijk Ps. 148:1, enz. Anderen verstaan door degenen die onder de aarde zijn degenen die te zijner tijd uit de graven zullen opstaan. verwijsteksten
30 Gr. in de eeuwigheden der eeuwigheden.
   
14 καὶ τὰ τέσσαρα ζῶα ἔλεγον, Ἀμήν. καὶ οἱ εἰκοσιτέσσαρες πρεσβύτεροι ἔπεσαν καὶ προσεκύνησαν ζῶντι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 14 En de vier dieren zeiden: 31Amen. En de vier en twintig ouderlingen vielen neder en aanbaden Dengene Die leeft in alle eeuwigheid.
31 Zie hiervan Openb. 1:7. verwijsteksten

Einde Openbaring 5