Statenvertaling.nl

codex alexandrinus

1 Johannes 1 – Griekse tekst en Statenvertaling

Op deze pagina wordt de Griekse tekst van het Nieuwe Testament en de Statenvertaling parallel weergegeven. De Griekse tekst is de reconstructie van de door de vertalers gevolgde tekst. Deze tekst is gebaseerd op de Textus Receptus edities van de 16e en begin 17e eeuw. De verschillen tussen de belangrijkste edities van de Textus Receptus zijn in noten vermeld (zie bijvoorbeeld Matth. 1:11, 23 en 2:11).
(Afkortingen in de noten: St=Stephanus 1550, 1551, B=Beza 1565 t/m 1604, Elz=Elzevir 1624, 1633, Sc=Scrivener 1881, M=Meerderheidstekst, edd=edities, kt=kanttekening.)

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5
Weergave: Grieks en Statenvertaling zonder kanttekeningen
Grieks en Statenvertaling met kanttekeningen

Ἰωάννου τοῦ ἀποστόλου ἐπιστολὴ καθολικὴ πρώτη

De eerste algemene zendbrief van den apostel Johannes

1 Johannes 1

1 De apostel verklaart dat de leer die hij verkondigt, gans zeker en treffelijk is. 3 En dat hij die voorstelt opdat de gelovigen daardoor gemeenschap zouden hebben met God, en hun blijdschap volmaakt zij. 5 Dat wij met God, Die het Licht is, geen gemeenschap kunnen hebben als wij in duisternis wandelen. 7 Maar zo wij in het licht wandelen, dat onze zonden door Christus’ bloed gereinigd zijn. 8 Dat wij ons niet moeten laten voorstaan dat wij geen zondaars zijn, 9 Maar dat wij onze zonden voor God moeten belijden, en dat dezelve ons van God zullen vergeven worden.
  
Het apostolisch getuigenis
1 Ὃ ἦν ἀπ’ ἀρχῆς, ὃ ἀκηκόαμεν, ὃ ἑωράκαμεν τοῖς ὀφθαλμοῖς ἡμῶν, ὃ ἐθεασάμεθα, καὶ αἱ χεῖρες ἡμῶν ἐψηλάφησαν περὶ τοῦ Λόγου τῆς ζωῆς 1 HETGEEN a1van den beginne was, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben met onze ogen, bhetgeen wij 2aanschouwd hebben cen onze handen getast hebben 3van het Woord 4des levens;
a Joh. 1:1. verwijsteksten
1 Namelijk der schepping, dat is, van alle eeuwigheid; zie Micha 5:1. Joh. 1:1; waarmede de Goddelijke natuur van Christus beschreven wordt; gelijk met de volgende woorden Zijn menselijke natuur, naar welke Hij gehoord, gezien en getast is, en in dewelke Hij ook door wonderen en anderszins Zijn heerlijkheid somwijlen heeft geopenbaard. verwijsteksten
b Joh. 1:14. 2 Petr. 1:16. verwijsteksten
2 Dat zegt meer dan gezien; want dat geschiedt dikwijls terloops, maar hetgeen men aanschouwt, daarop let men met aandacht.
c Luk. 24:39. Joh. 20:27. verwijsteksten
3 Dat is, van den Heere Jezus Christus, Die het Woord door dezen apostel genaamd wordt, Joh. 1:1, 14. 1 Joh. 5:7. Openb. 19:13. Zie de aant. op Joh. 1:1. verwijsteksten
4 Deze titel wordt het Woord, dat is, den Zone Gods, toegeschreven, omdat Hij dat eeuwiglevende Wezen Gods in Zichzelven heeft, en den schepselen het leven geeft, en ons het eeuwige leven niet alleen heeft verkondigd, maar ook verworven heeft en mededeelt. Zie Joh. 1:4; 14:6. verwijsteksten
   
2 (καὶ ἡ ζωὴ ἐφανερώθη, καὶ ἑωράκαμεν, καὶ μαρτυροῦμεν, καὶ ἀπαγγέλλομεν ὑμῖν τὴν ζωὴν τὴν αἰώνιον, ἥτις ἦν πρὸς τὸν Πατέρα, καὶ ἐφανερώθη ἡμῖν)· 2 (5Want 6het Leven 7is geopenbaard, en 8wij hebben Het gezien, en wij getuigen en verkondigen ulieden 9dat eeuwige Leven, 10Hetwelk bij den Vader was en 11ons is geopenbaard)
5 Gr. En; gelijk ook 1 Joh. 3:4. verwijsteksten
6 Dat is, de Zone Gods; Die ook het Leven genaamd wordt, Joh. 1:4; 14:6. verwijsteksten
7 Namelijk in het vlees, gelijk Paulus spreekt, 1 Tim. 3:16. verwijsteksten
8 Namelijk apostelen hebben het Woord, dat is, den Zone Gods, gezien in Zijn aangenomen menselijke natuur. Een wijze van spreken van den Persoon van Christus gebruikelijk, als van Zijn gehelen Persoon, van de ene natuur benaamd, gezegd wordt hetgeen alleen naar de andere natuur moet verstaan worden. Zie dergelijke vers 7. Joh. 3:13. Hand. 20:28. verwijsteksten
9 Dat is, Christus, Die van eeuwigheid leeft en de Auteur en Gever is des eeuwigen levens, gelijk Hij tevoren ook het Leven genaamd wordt, vers 2. verwijsteksten
10 Dat is, gelijk Johannes spreekt in zijn Evangelie, Joh. 1:1, Dat bij God was. Zie de verklaring aldaar. verwijsteksten
11 Namelijk Zijn apostelen, die Hij tot Zijn getuigen had verkoren en beroepen, en hun gegeven te verstaan de verborgenheden van het Koninkrijk Gods. Zie Matth. 13:11. Hand. 1:8; 2:32. verwijsteksten
   
3 ὃ ἑωράκαμεν καὶ ἀκηκόαμεν, ἀπαγγέλλομεν ὑμῖν, ἵνα καὶ ὑμεῖς κοινωνίαν ἔχητε μεθ’ ἡμῶν· καὶ ἡ κοινωνία δὲ ἡ ἡμετέρα μετὰ τοῦ Πατρὸς καὶ μετὰ τοῦ Υἱοῦ αὐτοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ· 3 Hetgeen wij dan gezien en gehoord hebben, dat verkondigen wij u, opdat ook gij 12met ons 13gemeenschap zoudt hebben, en deze 14onze gemeenschap ook 15zij 16met den Vader en 17met Zijn Zoon Jezus Christus.
12 Apostelen van Christus en alle andere gelovigen met elkander, vers 7. verwijsteksten
13 Namelijk aan al de geestelijke weldaden die Christus ons heeft verworven, en die in het Evangelie worden verkondigd.
14 Namelijk die wij gelovigen gezamenlijk hebben.
15 Of: is.
16 Namelijk Die nu met ons door Christus verzoend is en ons Zijn hemelse goederen deelachtig maakt.
17 Namelijk door het geloof deelachtig wordende Zijn gerechtigheid en heerlijkheid. En het blijkt dat de apostel hier spreekt van een geestelijke gemeenschap die wij met Christus hebben.
   
4 καὶ ταῦτα γράφομεν ὑμῖν, ἵνα ἡ χαρὰ *ὑμῶν ᾖ πεπληρωμένη.
* ὑμῶν B, Elz, Sc | ἡμῶν St, M
4 En deze dingen schrijven wij u, opdat 18uw blijdschap 19vervuld zij.
18 Namelijk die door de predicatie des Evangelies en de werking des Heiligen Geestes in uw harten alrede ontstoken is, Rom. 14:17. verwijsteksten
19 Dat is, hier meer en meer toeneme, en hiernamaals volmaakt zij. Zie Joh. 15:11; 16:24. verwijsteksten
  
In het licht wandelen
5 Καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ *ἐπαγγελία ἣν ἀκηκόαμεν ἀπ’ αὐτοῦ καὶ ἀναγγέλλομεν ὑμῖν, ὅτι ὁ Θεὸς φῶς ἐστί, καὶ σκοτία ἐν αὐτῷ οὐκ ἔστιν οὐδεμία.
* ἐπαγγελία St, B, Elz (SV volgens kt) | ἀγγελία Sc, M (SV vertaling)
5 En dit is 20de verkondiging die wij van 21Hem gehoord hebben, en wij u verkondigen, ddat God 22een Licht is en 23gans geen duisternis in Hem is.
20 Gr. epangelia. Welk woord meest betekent belofte; doch wordt hier wel zo bekwamelijk overgezet met verkondiging; omdat hetgeen volgt, niet zozeer een belofte als wel een verkondiging vervat.
21 Namelijk Jezus Christus.
d Joh. 1:9; 8:12; 9:5; 12:35, 36. verwijsteksten
22 Namelijk zo in Zichzelven met Zijn verstand alles klaarlijk wetende, en in Zijn wil geheel zuiver en heilig zijnde; alsook omdat Hij de mensen verlicht door Zijn Geest, Joh. 1:4. verwijsteksten
23 Namelijk van enige onwetendheid, dwaling of onheiligheid.
   
6 ἐὰν εἴπωμεν ὅτι κοινωνίαν ἔχομεν μετ’ αὐτοῦ, καὶ ἐν τῷ σκότει περιπατῶμεν, ψευδόμεθα, καὶ οὐ ποιοῦμεν τὴν ἀλήθειαν· 6 Indien wij zeggen dat wij gemeenschap met Hem hebben, en wij in 24de duisternis 25wandelen, zo 26liegen wij, en 27doen de waarheid niet.
24 Namelijk van onwetendheid, dwalingen, onheiligheid en zonden, die werken der duisternis zijn, Ef. 5:11. verwijsteksten
25 Namelijk alzo dat de zonde over ons zou heersen, Rom. 6:12, 14, 17, 20. verwijsteksten
26 Dat is, zeggen de waarheid niet, overmits God den zodanigen Zijn gemeenschap niet heeft beloofd, en degenen die waarlijk in de gemeenschap Gods zijn, niet wandelen in de duisternis, 1 Joh. 3:9, want het licht en de duisternis hebben geen gemeenschap met elkander, 2 Kor. 6:14. verwijsteksten
27 Dat is, handelen niet oprechtelijk, Joh. 3:21. verwijsteksten
   
7 ἐὰν δὲ ἐν τῷ φωτὶ περιπατῶμεν, ὡς αὐτός ἐστιν ἐν τῷ φωτί, κοινωνίαν ἔχομεν μετ’ ἀλλήλων, καὶ τὸ αἷμα Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Υἱοῦ αὐτοῦ καθαρίζει ἡμᾶς ἀπὸ πάσης ἁμαρτίας. 7 Maar indien wij 28in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap 29met elkander, e30en het bloed van Jezus Christus, 31Zijn Zoon, 32reinigt ons van 33alle zonde.
28 Dat is, niet alleen in de ware kennis des Evangelies, maar ook in ware reinheid en heiligheid des levens.
29 Dat is, wij gelovigen onder elkander en gezamenlijk met God en Zijn Zoon, vers 3. Of: wij met God en God met ons. verwijsteksten
e Hebr. 9:14. 1 Petr. 1:19. Openb. 1:5. verwijsteksten
30 Dit doet de apostel daarbij om te tonen dat ons wandelen in het licht niet een verdienende of werkende oorzaak van deze onze gemeenschap met God is, maar een vrucht en kenteken derzelve. Alzo Christus, de Zone Gods, dezelve teweeggebracht heeft door Zijn bloed, dat is, bloedig lijden en sterven, ons met God daardoor verzoenende en verenigende.
31 Dat doet de apostel daarbij om daarmede uit te drukken de waardigheid van de verdienste van Christus; gelijk Hand. 20:28. verwijsteksten
32 Namelijk wegnemende van ons de schuld en straf der zonden door de weldaad der rechtvaardigmaking, en de smetten der zonde of verdorvenheid door de weldaad der wedergeboorte, die in dit leven haar begin heeft, en hiernamaals ook zal volkomen zijn.
33 Namelijk zo aangeboren als dadelijke, zo grote als kleine.
  
De zonde belijden
8 ἐὰν εἴπωμεν ὅτι ἁμαρτίαν οὐκ ἔχομεν, ἑαυτοὺς πλανῶμεν, καὶ ἡ ἀλήθεια οὐκ ἔστιν ἐν ἡμῖν. 8 fIndien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, 34zo verleiden wij onszelven, en 35de waarheid is in ons niet.
f 1 Kon. 8:46. 2 Kron. 6:36. Job 9:2. Ps. 143:2. Spr. 20:9. Pred. 7:20. verwijsteksten
34 Namelijk van den rechten weg die tot de zaligheid leidt.
35 Dat is, Gods Woord, hetwelk de waarheid genaamd wordt, Joh. 17:17, en doorlopend anders leert. Of: zulke mening of inbeelding bestaat in onwaarheid. verwijsteksten
   
9 ἐὰν ὁμολογῶμεν τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν, πιστός ἐστι καὶ δίκαιος ἵνα ἀφῇ ἡμῖν τὰς ἁμαρτίας, καὶ καθαρίσῃ ἡμᾶς ἀπὸ πάσης ἀδικίας. 9 gIndien wij onze zonden 36belijden, Hij is 37getrouw en 38rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve en ons reinige van alle ongerechtigheid.
g Ps. 32:5. Spr. 28:13. verwijsteksten
36 Namelijk voor God, met waar berouw en betering.
37 Namelijk in Zijn beloften, die Hij den boetvaardigen zondaren gedaan heeft.
38 Dat is, niet dat de belijdenis der zonden naar de rechtvaardigheid Gods de vergeving der zonden zou verdienen, maar dit woord verklaart het voorgaande, alzo de rechtvaardigheid vereist dat iemand volbrengt hetgeen hij beloofd heeft. Zie Ps. 143:1. 2 Petr. 1:1. verwijsteksten
   
10 ἐὰν εἴπωμεν ὅτι οὐχ ἡμαρτήκαμεν, ψεύστην ποιοῦμεν αὐτόν, καὶ ὁ λόγος αὐτοῦ οὐκ ἔστιν ἐν ἡμῖν. 10 Indien wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, zo 39maken wij Hem tot een leugenaar, en 40Zijn Woord is niet in ons.
39 Namelijk zoveel in ons is; dat is, beschuldigen Hem van leugen, alzo Hij in Zijn Woord anders getuigt.
40 Dat is, de waarheid; namelijk die God in Zijn Woord voorstelt, gelijk hij spreekt vers 8. verwijsteksten

Einde 1 Johannes 1