Statenvertaling.nl

codex alexandrinus

1 Timotheüs 6 – Griekse tekst en Statenvertaling

Op deze pagina wordt de Griekse tekst van het Nieuwe Testament en de Statenvertaling parallel weergegeven. De Griekse tekst is de reconstructie van de door de vertalers gevolgde tekst. Deze tekst is gebaseerd op de Textus Receptus edities van de 16e en begin 17e eeuw. De verschillen tussen de belangrijkste edities van de Textus Receptus zijn in noten vermeld (zie bijvoorbeeld Matth. 1:11, 23 en 2:11).
(Afkortingen in de noten: St=Stephanus 1550, 1551, B=Beza 1565 t/m 1604, Elz=Elzevir 1624, 1633, Sc=Scrivener 1881, M=Meerderheidstekst, edd=edities, kt=kanttekening.)

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6
Weergave: Grieks en Statenvertaling zonder kanttekeningen
Grieks en Statenvertaling met kanttekeningen

1 Timotheüs 6

1 De apostel vermaant de dienstknechten dat zij hun heren gehoorzamen. 3 Beschrijft de valse en bedrieglijke leraars, en beveelt dat men hen vliede. 6 Vermaant tot godzaligheid en genoegzaamheid en schuwen van gierigheid. 11 En tot verscheidene andere christelijke deugden. 13 Betuigt voor God en Jezus Christus, dat hij dit alzo waarneme. 15 En uit overdenking van Christus’ komst ten oordeel en van de heerlijkheid Gods breekt hij uit tot Gods lof. 17 Schrijft den rijken voor hoe zij zich moeten gedragen voor God en de mensen. 20 Waarschuwt hem nog eens met groten ernst voor valse en bedrieglijke leer. 21 En besluit den brief met den gewoonlijken groet.
  
De plichten der dienstknechten
1 Ὅσοι εἰσὶν ὑπὸ ζυγὸν δοῦλοι, τοὺς ἰδίους δεσπότας πάσης τιμῆς ἀξίους ἡγείσθωσαν, ἵνα μὴ τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ διδασκαλία βλασφημῆται. 1 DEa dienstknechten, zovelen als er onder 1het juk zijn, zullen hun heren alle eer waardig achten, opdat de Naam Gods en de leer 2niet gelasterd worde.
a Ef. 6:5. Kol. 3:22. Tit. 2:9. 1 Petr. 2:18. verwijsteksten
1 Dat is, slavernij of dienstbaarheid, welke een juk wordt genaamd om de zwaarte en lastigheid derzelve in die tijden.
2 Namelijk alsof de christelijke religie de dienstknechten of slaven, onder den dekmantel van de christelijke vrijheid, aan hun heren onttrok, of van hun gehoorzaamheid tegen der heren wil losmaakte.
   
2 οἱ δὲ πιστοὺς ἔχοντες δεσπότας μὴ καταφρονείτωσαν, ὅτι ἀδελφοί εἰσιν· ἀλλὰ μᾶλλον δουλευέτωσαν, ὅτι πιστοί εἰσι καὶ ἀγαπητοὶ οἱ τῆς εὐεργεσίας ἀντιλαμβανόμενοι. ταῦτα δίδασκε καὶ παρακάλει. 2 En die gelovige heren hebben, zullen hen niet verachten omdat zij broeders zijn; maar zullen hen te meer dienen, omdat zij gelovig en geliefd zijn, als die 3dezer weldaad mededeelachtig zijn. Leer en vermaan deze dingen.
3 Namelijk der verlossing door Christus verworven. Anderen verstaan dit van de weldaad welke de dienstknechten van hun heren wederom hebben te verwachten, die wanneer zij gelovig zijn, niet zullen nalaten der dienstknechten trouwen dienst met dergelijke zorg en weldaad te belonen; en zetten het over: die dit weldoen weder zullen aannemen of vergelden.
  
De dwaalleraars en de hebzucht
3 Εἴ τις ἑτεροδιδασκαλεῖ, καὶ μὴ προσέρχεται ὑγιαίνουσι λόγοις, τοῖς τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ τῇ κατ’ εὐσέβειαν διδασκαλίᾳ, 3 Indien iemand 4een andere leer leert, en 5niet overeenkomt met de gezonde woorden van onzen Heere Jezus Christus, en met de leer die naar de godzaligheid is,
4 Namelijk dan ik geleerd heb.
5 Gr. niet komt tot de gezonde woorden, dat is, zich daaraan niet vasthoudt.
   
4 τετύφωται, μηδὲν ἐπιστάμενος, ἀλλὰ νοσῶν περὶ ζητήσεις καὶ λογομαχίας, ἐξ ὧν γίνεται φθόνος, ἔρις, βλασφημίαι, ὑπόνοιαι πονηραί, 4 Die is opgeblazen en 6weet niets, maar 7hij raast omtrent twistvragen en woordenstrijd; buit welke komt nijd, twist, lasteringen, kwade nadenkingen,
6 Namelijk hoewel hij zichzelven wijs houdt, of gaarne voor wijs zou gehouden worden.
7 Gr. is ziek, of krank, namelijk van zinnen of verstand, gelijk wargeesten en bedrieglijke leraars plegen, die de eenvoudige leer der godzaligheid te gering achten, en daarom met hogere spitsvondigheden of nieuwe leringen voor de gemeente zoeken te pronken, welke de apostel verklaart ongezond van verstand te zijn, omdat zij de gezonde leer verwerpen of voorbijgaan.
b 1 Tim. 1:4. 2 Tim. 2:23. Tit. 3:9. verwijsteksten
   
5 παραδιατριβαὶ διεφθαρμένων ἀνθρώπων τὸν νοῦν, καὶ ἀπεστερημένων τῆς ἀληθείας, νομιζόντων πορισμὸν εἶναι τὴν εὐσέβειαν. ἀφίστασο ἀπὸ τῶν τοιούτων. 5 c8Verkeerde krakelingen van mensen die een verdorven verstand hebben en van de waarheid beroofd zijn, menende dat de godzaligheid 9een gewin is. Wijk af van dezulken.
c 1 Kor. 11:16. verwijsteksten
8 Of: oefeningen, disputen, waarmede zij hun en anderer verstanden gelijk als verslijten, zonder dat van zulke krakelingen of disputen enige vaste nuttigheid tot een oprecht geloof en de oprechte godzaligheid voortkomt.
9 Dat is, maar dient om wereldse eer of gewin daardoor te zoeken, gelijk de bedrieglijke leraars onder hun discipelen plegen te doen, waar de een met nieuwe gevoelens, spitsvondigheden en disputen de discipelen van den ander naar zich zoekt te trekken.
   
6 ἔστι δὲ πορισμὸς μέγας ἡ εὐσέβεια μετὰ αὐταρκείας· 6 dDoch de godzaligheid 10is een groot gewin 11met vergenoeging.
d Spr. 15:16. Hebr. 13:5. verwijsteksten
10 Dat is, in de godzaligheid zelve is het grootste gewin gelegen, dewijl die de belofte heeft des tegenwoordigen en des toekomenden levens, gelijk hij 1 Tim. 4:8 spreekt. verwijsteksten
11 Dat is, met een gemoed dat genoeg heeft en tevreden is met hetgeen hem de Heere verleent, welke vergenoeging ook zelve uit de godzaligheid spruit. Want die Christus heeft, die heeft alles met Hem.
   
7 οὐδὲν γὰρ εἰσηνέγκαμεν εἰς τὸν κόσμον, δῆλον ὅτι οὐδὲ ἐξενεγκεῖν τι δυνάμεθα· 7 eWant wij hebben niets in de wereld gebracht; het is openbaar dat wij ook niet kunnen iets daaruit dragen;
e Job 1:21; 27:19. Ps. 49:18. verwijsteksten
   
8 ἔχοντες δὲ διατροφὰς καὶ σκεπάσματα τούτοις ἀρκεσθησόμεθα. 8 fMaar als wij voedsel en deksel hebben, gwij zullen daarmede 12vergenoegd zijn.
f Spr. 27:26. verwijsteksten
g Ps. 55:23. Matth. 6:25. 1 Petr. 5:7. verwijsteksten
12 Namelijk zonder naar andere rijkdommen gieriglijk te staan.
   
9 οἱ δὲ βουλόμενοι πλουτεῖν ἐμπίπτουσιν εἰς πειρασμὸν καὶ παγίδα καὶ ἐπιθυμίας πολλὰς ἀνοήτους καὶ βλαβεράς, αἵτινες βυθίζουσι τοὺς ἀνθρώπους εἰς ὄλεθρον καὶ ἀπώλειαν. 9 hDoch die 13rijk willen worden, vallen in verzoeking en 14in den strik, en in vele dwaze en schadelijke begeerlijkheden, welke de mensen doen verzinken in verderf en ondergang.
h Spr. 11:28. Matth. 13:22. Jak. 5:1. verwijsteksten
13 Dat is, hun zinnen daarmede te zeer bekommeren, of met al te grote begeerte trachten om rijk te worden.
14 Namelijk des duivels, die hen door deze begeerte van rijk te worden tot vele onbehoorlijke dingen verzoekt, en als met een strik in de wereld vasthoudt. Zie Matth. 6:24. verwijsteksten
   
10 ῥίζα γὰρ πάντων τῶν κακῶν ἐστὶν ἡ φιλαργυρία· ἧς τινὲς ὀρεγόμενοι ἀπεπλανήθησαν ἀπὸ τῆς πίστεως, καὶ ἑαυτοὺς περιέπειραν ὀδύναις πολλαῖς. 10 iWant de 15geldgierigheid is een wortel van alle kwaad, tot welke sommigen lust hebbende zijn afgedwaald 16van het geloof, en hebben zichzelven 17met vele smarten doorstoken.
i Ex. 23:8. Deut. 16:19. Spr. 15:16. verwijsteksten
15 Gr. liefde des gelds.
16 Dat is, van de gezonde leer des geloofs.
17 Dat is, hun zielen met angst en zorg vele kwellingen aangedaan om die te vergaderen, en als zij vergaderd zijn, om die te behouden. Waarom Christus ze ook bij doornen vergelijkt, Matth. 13:22, die de mensen kwetsen en het goede zaad verstikken. verwijsteksten
  
De strijd des geloofs
11 Σὺ δέ, ὦ ἄνθρωπε τοῦ Θεοῦ, ταῦτα φεῦγε· δίωκε δὲ δικαιοσύνην, εὐσέβειαν, πίστιν, ἀγάπην, ὑπομονήν, πρᾳότητα. 11 kMaar gij, 18o mens Gods, vlied deze dingen, en jaag na gerechtigheid, godzaligheid, geloof, liefde, lijdzaamheid, zachtmoedigheid.
k 2 Tim. 2:22. verwijsteksten
18 Aldus noemt de Schrift degenen die door Gods Geest worden geregeerd, en in het bijzonder de trouwe profeten en leraars. Zie 2 Kon. 1:9, enz. 2 Tim. 3:17. verwijsteksten
   
12 ἀγωνίζου τὸν καλὸν ἀγῶνα τῆς πίστεως, ἐπιλαβοῦ τῆς αἰωνίου ζωῆς, εἰς ἣν καὶ ἐκλήθης, καὶ ὡμολόγησας τὴν καλὴν ὁμολογίαν ἐνώπιον πολλῶν μαρτύρων. 12 lStrijd den goeden 19strijd des geloofs, 20grijp naar het eeuwige leven, tot hetwelk gij ook geroepen zijt, en 21de goede belijdenis beleden hebt voor vele getuigen.
l 1 Tim. 1:18. verwijsteksten
19 Dat is, benaarstig u met alle vlijt niet alleen in het prediken van het woord des geloofs, maar ook in het beleven van hetzelve, 2 Tim. 4:7. verwijsteksten
20 Een gelijkenis genomen van degenen die om prijs lopen, en al lopende hun handen uitsteken om te grijpen als zij omtrent het perk komen. Zie 1 Kor. 9:24. Filipp. 3:13, 14. verwijsteksten
21 Namelijk van Christus getrouwelijk te zullen dienen, toen gij van mij tot een evangelist in de tegenwoordigheid der ouderlingen zijt verkoren. Zie 1 Tim. 4:14. verwijsteksten
   
13 παραγγέλλω σοι ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ τοῦ ζωοποιοῦντος τὰ πάντα, καὶ Χριστοῦ Ἰησοῦ τοῦ μαρτυρήσαντος ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου τὴν καλὴν ὁμολογίαν, 13 mIk beveel u voor God, nDie alle ding 22levend maakt, en voor Christus Jezus, o23Die onder Pontius Pilatus de goede belijdenis betuigd heeft,
m 1 Tim. 5:21. verwijsteksten
n Deut. 32:39. 1 Sam. 2:6. verwijsteksten
22 Dat is, onderhoudt en alles het leven geeft wat leven heeft, Hand. 17:25, ja, ook tot het leven verwekt hetgeen alrede gestorven is; hetwelk Paulus hierbij doet, om Timotheüs tegen alle gevaar des doods te versterken. verwijsteksten
o Matth. 27:11. Joh. 18:37. verwijsteksten
23 Of: Die voor. Zie hiervan Joh. 18:37, enz. verwijsteksten
   
14 τηρῆσαί σε τὴν ἐντολὴν ἄσπιλον, ἀνεπίληπτον, μέχρι τῆς ἐπιφανείας τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, 14 Dat gij 24dit gebod houdt, onbevlekt en onberispelijk, tot op de verschijning van onzen Heere Jezus Christus;
24 Dat is, deze bevelen, die ik u tot hiertoe heb gegeven, zelf onderhoudt en anderen beveelt te onderhouden.
   
15 ἣν καιροῖς ἰδίοις δείξει ὁ μακάριος καὶ μόνος δυνάστης, ὁ Βασιλεὺς τῶν βασιλευόντων, καὶ Κύριος τῶν κυριευόντων, 15 Welke te zijner tijd 25vertonen zal pde zalige en 26alleen machtige Heere, qde Koning der koningen en Heere der heren,
25 Dat is, tevoorschijn zal brengen uit den hemel om te oordelen de levenden en de doden.
p 1 Tim. 1:17. verwijsteksten
26 Alzo wordt God de Vader alleen wijs, 1 Tim. 1:17, en alleen goed genaamd, Matth. 19:17, en in het volgende vers gezegd de onsterfelijkheid alleen te bezitten, omdat Hij die alleen van Zichzelven en volmaaktelijk heeft. De apostel spreekt hier alzo, niet om Christus hier uit te sluiten, Dien deze titels ook worden gegeven, Openb. 1:8; 19:16 en elders, maar om God alzo van alle schepselen te onderscheiden, en om aan te wijzen dat wij geen macht die ons tegen is, in de wereld hebben te vrezen, wanneer wij ons beroep trouwelijk uitvoeren, en dienvolgens God voor ons hebben, Die door Christus eenmaal alles zal richten. Zie ook Joh. 17:3. verwijsteksten
q Openb. 17:14; 19:16. verwijsteksten
   
16 ὁ μόνος ἔχων ἀθανασίαν, φῶς οἰκῶν ἀπρόσιτον, ὃν εἶδεν οὐδεὶς ἀνθρώπων, οὐδὲ ἰδεῖν δύναται· ᾧ τιμὴ καὶ κράτος αἰώνιον. ἀμήν. 16 Die alleen onsterfelijkheid heeft en 27een ontoegankelijk licht bewoont, rDenwelken geen mens 28gezien heeft, noch zien kan; Welken zij eer en eeuwige kracht. Amen.
27 Dat is, een volmaaktheid en heerlijkheid in Zichzelven bezit, die niemand kan begrijpen, gelijk het woord licht ook genomen wordt, 1 Joh. 1:5, enz. verwijsteksten
r Ex. 33:20. Deut. 4:12. 1 Joh. 4:12. verwijsteksten
28 Namelijk met het oog des lichaams, dewijl Hij een geestelijk wezen heeft, gelijk Hij daarom ook onzienlijk genaamd wordt, 1 Tim. 1:17. Zie ook Joh. 1:18. 1 Joh. 4:20. verwijsteksten
  
De plichten der rijken
17 Τοῖς πλουσίοις ἐν τῷ νῦν αἰῶνι παράγγελλε, μὴ ὑψηλοφρονεῖν, μηδὲ ἠλπικέναι ἐπὶ πλούτου ἀδηλότητι, ἀλλ’ ἐν τῷ Θεῷ τῷ ζῶντι, τῷ παρέχοντι ἡμῖν πλουσίως πάντα εἰς ἀπόλαυσιν· 17 Beveel den rijken in deze tegenwoordige 29wereld, dat zij niet hoogmoedig zijn, snoch hun hoop stellen op de ongestadigheid des rijkdoms, maar op den levenden God, Die ons 30alle dingen rijkelijk verleent 31om te genieten;
29 Gr. eeuw.
s Mark. 4:18. Luk. 8:14. verwijsteksten
30 Zelfs dan ook de rijkdommen.
31 Gr. tot genieting, namelijk met dankbaarheid en matigheid. Zie Deut. 8:10, enz. verwijsteksten
   
18 ἀγαθοεργεῖν, πλουτεῖν ἐν ἔργοις καλοῖς, εὐμεταδότους εἶναι, κοινωνικούς, 18 Dat zij weldadig zijn, rijk worden in goede werken, gaarne mededelende zijn en 32gemeenzaam,
32 Deze deugd van gemeenzaamheid wordt gesteld tegen den trots en de teruggetrokkenheid van sommige rijken, die de kleinen en armen verachten, en zelfs niet ter sprake willen staan. Anderen nemen het voor een gemeenzaamheid om aan anderen gaarne alle vriendschap en hulp te bewijzen, gelijk de mededeelzaamheid, welke voorafgaat, alleen de goederen aangaat. Zie Gal. 6:6. Hebr. 13:16. verwijsteksten
   
19 ἀποθησαυρίζοντας ἑαυτοῖς θεμέλιον καλὸν εἰς τὸ μέλλον, ἵνα ἐπιλάβωνται τῆς αἰωνίου ζωῆς. 19 tLeggende voor zichzelven weg tot een schat 33een goed fundament tegen het toekomende, opdat zij het eeuwige leven verkrijgen mogen.
t Matth. 6:20. Luk. 12:33; 16:9. verwijsteksten
33 Namelijk van hoop; niet dat de weldadigheid der rijken zulks verdient, maar omdat dezelve een vrucht is des geloofs, en God beloofd heeft dezelve uit genade om Christus’ wil te belonen. Zie Hebr. 13:21. 1 Petr. 2:5. verwijsteksten
  
Bewaar het pand. Zegenbede
20 Ὦ Τιμόθεε, τὴν παρακαταθήκην φύλαξον, ἐκτρεπόμενος τὰς βεβήλους κενοφωνίας καὶ ἀντιθέσεις τῆς ψευδωνύμου γνώσεως· 20 O Timótheüs, bewaar 34het pand u toebetrouwd, veen afkeer hebbende van 35het ongoddelijk ijdel roepen en van de 36tegenstellingen der valselijk genaamde wetenschap;
34 Dat is, de gezonde leer des geloofs, welke u als een pand is te bewaren gegeven, om hetzelve wel aan te leggen en ook anderen te bewaren te geven.
v 1 Tim. 1:4; 4:7. 2 Tim. 2:16. Tit. 1:14; 3:9. verwijsteksten
35 Gr. onheilige ijdele roepingen; waardoor de apostel wederom de spitsvondige krakelingen der bedrieglijke leraars verstaat, die van hen met grote hevigheid en roepen zonder stichting worden gevoerd.
36 Namelijk zo tegen de gezonde leer, alsook zelfs tegen elkander in zaken waaraan geen zaligheid hangt, gelijk de bedrieglijke leraars plegen van de ene ijdele kwestie tot de andere te vervallen.
   
21 ἥν τινες ἐπαγγελλόμενοι περὶ τὴν πίστιν ἠστόχησαν. Ἡ χάρις μετὰ σοῦ. ἀμήν. 21 Dewelke sommigen 37voorgevende, zijn 38van het geloof 39afgeweken. 40De genade zij met u. Amen.
37 Dat is, daarvan professie of belijdenis doende, en zichzelve voor zulken uitgevende.
38 Dat is, van de gezonde leer des geloofs, gelijk vers 10. verwijsteksten
39 Of: gemist, gelijk iemand die het doel mist waarnaar hij scheen te schieten. Want zulken mensen overkomt dit dikmaals, dat zij door hun spitsvondigheid en ijdele wijsheid van de ware wijsheid vervallen. Zie 2 Tim. 2:18. verwijsteksten
40 Zie hiervoor het besluit van de andere brieven.
* De eerste zendbrief aan Timotheüs is geschreven van Laodicea, welke is de hoofdstad van Phrygia Pacatiana.
* Dat dit onderschrift ook niet vaststaat, blijkt uit hetgeen Paulus zegt 1 Tim. 1:3; 4:13. Zie ook Kol. 2:1. Daarom menen anderen dat deze brief veeleer van Filippi of enige andere stad van Macedonië is geschreven, om Timotheüs te onderrichten hoe hij zich te Efeze had te gedragen, terwijl hij zelf in Macedonië zou blijven, en weder tot hem zou keren. verwijsteksten

Einde 1 Timotheüs 6