Statenvertaling.nl

codex alexandrinus

Kolossenzen 3 – Griekse tekst en Statenvertaling

Op deze pagina wordt de Griekse tekst van het Nieuwe Testament en de Statenvertaling parallel weergegeven. De Griekse tekst is de reconstructie van de door de vertalers gevolgde tekst. Deze tekst is gebaseerd op de Textus Receptus edities van de 16e en begin 17e eeuw. De verschillen tussen de belangrijkste edities van de Textus Receptus zijn in noten vermeld (zie bijvoorbeeld Matth. 1:11, 23 en 2:11).
(Afkortingen in de noten: St=Stephanus 1550, 1551, B=Beza 1565 t/m 1604, Elz=Elzevir 1624, 1633, Sc=Scrivener 1881, M=Meerderheidstekst, edd=edities, kt=kanttekening.)

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4
Weergave: Grieks en Statenvertaling zonder kanttekeningen
Grieks en Statenvertaling met kanttekeningen

Kolossenzen 3

1 De apostel, naar zijn gewoonte, de gronden van de leer tot hiertoe voorgesteld hebbende, komt in de twee volgende hoofdstukken tot de vermaningen van godzaligheid, en vooral vermaant hij hen in het gemeen, dat zij zoeken zouden hetgeen dat in den hemel is. 3 Waarvan zij nu wel enige beginselen hebben, maar de volle bezitting in de openbaring van Christus verwachten. 5 Stelt hun daarna den weg voor ogen die daartoe leidt, namelijk de doding van den ouden mens met zijn leden of ondeugden, die hij verhaalt. 10 En de aantrekking van den nieuwen mens, die naar Gods beeld geschapen is, met zijn geestelijke deugden. 16 Voegt daarbij enige middelen daartoe dienstig, als daar zijn rijke inwoning van Gods Woord onder hen, zingen van psalmen en dergelijke. 17 Vermaant hen dat zij alles richten tot Gods eer. 18 Komt daarna tot de bijzondere plichten, namelijk der vrouwen en mannen jegens elkander. 20 Der kinderen jegens hun ouders, en der vaders jegens hun kinderen. 22 En eindelijk der dienstknechten jegens hun heren.
  
Het oude en het nieuwe leven
1 Εἰ οὖν συνηγέρθητε τῷ Χριστῷ, τὰ ἄνω ζητεῖτε, οὗ ὁ Χριστός ἐστιν ἐν δεξιᾷ τοῦ Θεοῦ καθήμενος. 1 INDIEN1 gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen 2die boven zijn, awaar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods.
1 Dit besluit ziet op het twaalfde en dertiende vers van het voorgaande hoofdstuk, waar Paulus getuigd had dat wij door den doop met Christus begraven en opgewekt zijn, om te bewijzen dat wij noch de ceremoniën der wet, noch de leer der filosofie, noch de menselijke inzettingen van node hebben. Waaruit hij ook nu deze vermaningen trekt. Zie de aantt. op de voorzeide twee verzen.
2 Dat is, de eeuwige gelukzaligheid en heerlijkheid, waarvan Christus in den hemel het bezit ingenomen heeft, mitsgaders de geestelijke gaven tot de zaligheid nodig, die Christus aan de rechterhand Zijns Vaders Zijn gemeente mededeelt, gelijk Hand. 2:33. Ef. 4:8, enz., verklaard wordt. verwijsteksten
a Ef. 1:20. verwijsteksten
   
2 τὰ ἄνω φρονεῖτε, μὴ τὰ ἐπὶ τῆς γῆς. 2 3Bedenkt de dingen die boven zijn, niet 4die op de aarde zijn.
3 Dat is, bevroedt die en tracht daarnaar, gelijk dit woord ook elders wordt genomen, Rom. 8:5. verwijsteksten
4 Dat is, aardse en vergankelijke dingen, Filipp. 3:19. Of: menselijke en aardse inzettingen, die met het gebruik vergaan, waarvan hij tevoren ook had gesproken. verwijsteksten
   
3 ἀπεθάνετε γάρ, καὶ ἡ ζωὴ ὑμῶν κέκρυπται σὺν τῷ Χριστῷ ἐν τῷ Θεῷ. 3 bWant 5gij zijt gestorven, en 6uw leven is met Christus c7verborgen in God.
b Rom. 6:2. verwijsteksten
5 Namelijk der zonde en der wereld. Zie Rom. 6:2, enz. verwijsteksten
6 Dat is, uw geestelijk en onvergankelijk leven. Want al hebben de gelovigen enige beginselen daarvan, nochtans blijkt dat voor de wereld niet, en zij zelven verwachten de volheid daarvan in Christus en met Christus, uit den hemel, met een hoop die niet bedriegt, Rom. 8:24, 25. verwijsteksten
c Rom. 8:24. 2 Kor. 5:7. verwijsteksten
7 Dat is, gelijk Christus ter rechterhand Zijns Vaders is in het bezit Zijner heerlijkheid, hoewel zulks voor de ogen der wereld is verborgen, alzo wordt ook het leven dat ons in Christus en met Christus toekomt, aldaar bewaard om te zijner tijd aan ons geopenbaard te worden voor de ogen der gehele wereld, 1 Petr. 1:4, 5, enz. verwijsteksten
   
4 ὅταν ὁ Χριστὸς φανερωθῇ, ἡ ζωὴ ἡμῶν, τότε καὶ ὑμεῖς σὺν αὐτῷ φανερωθήσεσθε ἐν δόξῃ. 4 dWanneer nu Christus 8zal geopenbaard zijn, 9Die ons Leven is, dan zult ook gij met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid.
d Filipp. 3:21. 1 Joh. 3:2. verwijsteksten
8 Namelijk door Zijn komst ten oordeel, om ons Zichzelven in heerlijkheid gelijkvormig te maken. Zie Filipp. 3:21. 1 Joh. 3:2. verwijsteksten
9 Dat is, de Fontein en Oorzaak van ons geestelijk en eeuwig leven, Hebr. 2:10. verwijsteksten
   
5 Νεκρώσατε οὖν τὰ μέλη ὑμῶν τὰ ἐπὶ τῆς γῆς, πορνείαν, ἀκαθαρσίαν, πάθος, ἐπιθυμίαν κακήν, καὶ τὴν πλεονεξίαν, ἥτις ἐστὶν εἰδωλολατρεία, 5 e10Doodt dan f11uw leden 12die op de aarde zijn, namelijk hoererij, 13onreinheid, g14schandelijke beweging, kwade begeerlijkheid, en de gierigheid, hwelke is 15afgodendienst;
e Ef. 4:22; 5:3. verwijsteksten
10 Namelijk meer en meer; want hij heeft tevoren gezegd dat zij alrede gestorven waren, vers 3, namelijk ten aanzien van de heersende macht der zonde, hoewel de overblijfselen daarvan allengskens meer en meer moesten tenietgedaan worden, Rom. 6:12, enz. verwijsteksten
f Rom. 7:5, 23. verwijsteksten
11 Dat is, de kwade bewegingen die nog in uw leden zijn, of: die als leden zijn van dit lichaam der zonde, gelijk hij tevoren heeft gesproken, Kol. 2:11. Want gelijk de mens door de leden zijns lichaams zijn werkingen uitvoert, alzo werpt ook deze verdorvenheid in den mens door haar verscheidene begeerten haar lusten uit, tenzij dezelve door Gods Geest van ons wederstaan en gedood worden. Zie Rom. 8:13, 14. verwijsteksten
12 Alzo noemt de apostel de kwade begeerten, omdat zij de mensen altijd tot aardse dingen bewegen, namelijk tot begeerlijkheid des vleses, begeerlijkheid der ogen en grootsheid des levens, 1 Joh. 2:16, waarvan wij in den hemel gans vrij zullen zijn, Openb. 21:27. verwijsteksten
13 Daardoor worden de andere soorten van onkuisheid verstaan, als overspel en dergelijke besmettingen des vleses.
g 1 Thess. 4:5. verwijsteksten
14 Het Griekse woord pathos betekent zulke beweging waardoor iemand ontucht lijdt, ook zelfs die tegen de natuur is, gelijk Paulus daarvan breder handelt Rom. 1:26, enz. verwijsteksten
h Ef. 5:5. verwijsteksten
15 De reden waarom de gierigheid afgodendienst genaamd wordt, zie in de aant. op Ef. 5:5. verwijsteksten
   
6 δι’ ἃ ἔρχεται ἡ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ ἐπὶ τοὺς υἱοὺς τῆς ἀπειθείας· 6 iOm welke 16de toorn Gods komt over 17de kinderen der ongehoorzaamheid;
i 1 Kor. 6:10. Gal. 5:19. Ef. 5:5. Openb. 22:15. verwijsteksten
16 Dat is, Gods rechtvaardige wraak en straf. Zie Rom. 1:18. verwijsteksten
17 Gr. zonen, dat is, mensen der ongehoorzaamheid overgegeven, gelijk Ef. 2:2; 5:6. Want hoewel God ook de gelovigen, wanneer zij in enige zulke zonden komen te vallen, wel zwaarlijk kastijdt, zo geschiedt zulks nochtans niet om hen te verderven, maar om hen tot bekering te brengen, gelijk in David en anderen te zien is. Zie Ps. 6:2; 103:8, enz. Hebr. 12:5, enz. verwijsteksten
   
7 ἐν οἷς καὶ ὑμεῖς περιεπατήσατέ ποτε, ὅτε ἐζῆτε ἐν αὐτοῖς. 7 kIn dewelke ook gij 18eertijds hebt gewandeld, toen gij in dezelve leefdet.
k 1 Kor. 6:11. Ef. 2:1. Tit. 3:3. verwijsteksten
18 Namelijk voor uw bekering tot Christus. Zo waren dan in hen geen werken der voorbereiding, die sommigen verkeerdelijk menen in de mensen voor de bekering te zijn, waardoor God zou bewogen worden om hen tot Christus door het Evangelie te roepen. Zie 1 Kor. 6:11. Ef. 2:2; 4:17. Tit. 3:3, enz. verwijsteksten
   
8 νυνὶ δὲ ἀπόθεσθε καὶ ὑμεῖς τὰ πάντα, ὀργήν, θυμόν, κακίαν, βλασφημίαν, αἰσχρολογίαν ἐκ τοῦ στόματος ὑμῶν· 8 lMaar nu, legt ook gij dit alles af, namelijk 19gramschap, toornigheid, 20kwaadheid, lastering, vuil spreken uit uw mond.
l Ef. 4:22. Hebr. 12:1. Jak. 1:21. 1 Petr. 2:1. verwijsteksten
19 Hoe dit moet verstaan worden, zie de aant. op Ef. 4:26. verwijsteksten
20 Hierdoor wordt verstaan het kwade hart dat iemand behoudt tegen een ander, ook wanneer de gramschap en toornigheid schijnt over te zijn, waardoor hij gelegenheid zoekt om zichzelven over een ander te wreken, gelijk Kaïn tegen Abel deed, Gen. 4:5. Zie ook Ef. 4:31. verwijsteksten
   
9 μὴ ψεύδεσθε εἰς ἀλλήλους, ἀπεκδυσάμενοι τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον σὺν ταῖς πράξεσιν αὐτοῦ, 9 mLiegt niet tegen elkander, dewijl gij uitgedaan hebt 21den ouden mens met zijn werken,
m Ef. 4:25. verwijsteksten
21 Zie hiervan, gelijk ook van hetgeen de apostel zegt in het volgende vers van den nieuwen mens, de aantt. op Ef. 4:22, 24. verwijsteksten
   
10 καὶ ἐνδυσάμενοι τὸν νέον, τὸν ἀνακαινούμενον εἰς ἐπίγνωσιν κατ’ εἰκόνα τοῦ κτίσαντος αὐτόν· 10 nEn aangedaan hebt den nieuwen mens, 22die vernieuwd wordt 23tot kennis, onaar het evenbeeld Desgenen 24Die hem geschapen heeft;
n Rom. 6:4. verwijsteksten
22 Namelijk van dag tot dag, gelijk Paulus daarbij voegt, 2 Kor. 4:16. Want hoewel de gelovigen den ouden mens alrede hebben afgelegd en den nieuwen aangedaan, ten aanzien van de heersende kracht van beide, zo moeten dezelve nochtans daarin nog dagelijks toenemen, gelijk de apostel hier vermaant, door het gebruik der middelen, daartoe van God ingesteld; waarvan zie de aantt. op Ef. 4:24. verwijsteksten
23 Of: tot erkentenis. Want daartoe worden wij door den Geest van Christus in ons verstand verlicht, opdat wij God recht zouden kennen, en voor onzen God erkennen, gelijk Hij in de eerste schepping gekend en erkend was.
o Gen. 1:26; 5:1; 9:6. 1 Kor. 11:7. verwijsteksten
24 Namelijk naar Zijn evenbeeld, Gen. 1:26, 27, waartoe wij nu wederom door den Geest van Christus worden herschapen, 2 Kor. 3:18. verwijsteksten
   
11 ὅπου οὐκ ἔνι Ἕλλην καὶ Ἰουδαῖος, περιτομὴ καὶ ἀκροβυστία, βάρβαρος, Σκύθης, δοῦλος, ἐλεύθερος· ἀλλὰ τὰ πάντα καὶ ἐν πᾶσι Χριστός. 11 25Waarin p26niet is Griek en Jood, besnijdenis en voorhuid, barbaar en 27Scyth, qdienstknecht en vrije, maar 28Christus is alles en in allen.
25 Dat is, in welken stand der wedergeboorte, ten tijde des Nieuwen Testaments.
p Gal. 3:28; 5:6; 6:15. verwijsteksten
26 Dat is, voor God niet aangezien of geacht wordt op Griek en Jood, enz., gelijk Gal. 3:28. verwijsteksten
27 Dit woord doet de apostel daarbij, omdat deze onder de volken die van de Grieken barbaars genoemd werden, wel de grofste en wreedste gehouden werden, gelijk nu nog de Tartaren, van hen afkomstig.
q 1 Kor. 7:21, 22; 12:13. verwijsteksten
28 Dat is, Christus door het geloof maakt alleen den mens, wie hij ook zij, aangenaam voor God; en de mens, van wat staat hij ook zij, vindt in Hem alleen alles ter zaligheid nodig. Zie Hand. 4:12. 1 Kor. 1:30. verwijsteksten
  
Onderlinge liefde
12 Ἐνδύσασθε οὖν, ὡς ἐκλεκτοὶ τοῦ Θεοῦ, ἅγιοι καὶ ἠγαπημένοι, σπλάγχνα οἰκτιρμῶν, χρηστότητα, ταπεινοφροσύνην, πρᾳότητα, μακροθυμίαν· 12 rZo doet dan aan, sals uitverkorenen Gods, heiligen en 29beminden, 30de innerlijke bewegingen der barmhartigheid, goedertierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, lankmoedigheid;
r Ef. 4:32; 6:11. verwijsteksten
s 1 Thess. 1:4. verwijsteksten
29 Namelijk Gods, die derhalve God weder moeten beminnen en gehoorzamen.
30 Gr. de ingewanden der barmhartigheden. Een Hebreeuwse wijze van spreken, waardoor innerlijke of hartelijke beweging tot enige zaak verstaan wordt. Zie Ef. 4:32. Filipp. 1:8; 2:1. verwijsteksten
   
13 ἀνεχόμενοι ἀλλήλων, καὶ χαριζόμενοι ἑαυτοῖς, ἐάν τις πρός τινα ἔχῃ μομφήν· καθὼς καὶ ὁ Χριστὸς ἐχαρίσατο ὑμῖν, οὕτω καὶ ὑμεῖς· 13 Verdragende elkander ten vergevende de een den ander, zo iemand tegen iemand 31enige klacht heeft; gelijkerwijs als Christus u vergeven heeft, doet ook gij alzo.
t Matth. 6:14. Mark. 11:25. Ef. 4:32. verwijsteksten
31 Dat is, enige oorzaak van klacht.
   
14 ἐπὶ πᾶσι δὲ τούτοις τὴν ἀγάπην, ἥτις ἐστὶ σύνδεσμος τῆς τελειότητος. 14 vEn boven dit alles doet aan de liefde, dewelke xis 32de band der volmaaktheid.
v Joh. 13:34; 15:12. Ef. 5:2. 1 Thess. 4:9. 1 Joh. 3:23; 4:21. verwijsteksten
x Ef. 4:3. Kol. 2:2. verwijsteksten
32 Namelijk waardoor al de leden der gemeente ten volle met elkander verenigd zijn, en elkander alle behoorlijke diensten en broederlijke toegenegenheid bewijzen. Of: de band der volmaaktheid van al de christelijke deugden, die alle in de liefde zijn begrepen, Rom. 13:8. Gal. 5:14. Naar de mate dan dat de liefde in ons is, zo zijn ook de andere deugden in ons. verwijsteksten
   
15 καὶ ἡ εἰρήνη τοῦ Θεοῦ βραβευέτω ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν, εἰς ἣν καὶ ἐκλήθητε ἐν ἑνὶ σώματι· καὶ εὐχάριστοι γίνεσθε. 15 En 33de vrede Gods 34heerse in uw harten, tot welken gij ook geroepen zijt 35in één lichaam; en 36weest dankbaar.
33 Namelijk niet alleen die wij met God hebben in onze consciëntie door het geloof, Rom. 5:1. Filipp. 4:7, maar ook die de gelovigen onder elkander moeten hebben, die God hun gebiedt, en waarvan Hij een Auteur is, Mark. 9:50. Ef. 4:3. verwijsteksten
34 Dat is, hebbe de overhand, het beleid en bestier, om alles in rust tot een goed einde te richten. Het Griekse woord is genomen van degenen die het beleid hadden in de strijd- en schouwspelen, waarvan zie breder hiervoor Kol. 2:18. verwijsteksten
35 Dat is, in één gemeente, die het geestelijke lichaam van Christus is, waarvan al de leden aan de andere in vrede moeten verbonden zijn, Ef. 1:22, 23. verwijsteksten
36 Namelijk niet alleen jegens uw naaste, om vrede met hem te houden, maar ook jegens God. Want die jegens God dankbaar is, die zal Zijn gemeente niet zoeken te verstoren of te verdelen.
   
16 ὁ λόγος τοῦ Χριστοῦ ἐνοικείτω ἐν ὑμῖν πλουσίως ἐν πάσῃ σοφίᾳ· διδάσκοντες καὶ νουθετοῦντες ἑαυτούς, ψαλμοῖς, καὶ ὕμνοις, καὶ ᾠδαῖς πνευματικαῖς, ἐν χάριτι ᾄδοντες ἐν τῇ καρδίᾳ ὑμῶν τῷ Κυρίῳ. 16 37Het woord van Christus 38wone rijkelijk in u, 39in alle wijsheid; yleert en vermaant elkander 40met psalmen en lofzangen en geestelijke liedekens, zingende den Heere met 41aangenaamheid 42in uw hart.
37 Dat is, de leer des Evangelies, die ons door Christus is verkondigd, en begrepen wordt niet alleen in het Nieuwe, maar ook in het Oude Testament, 1 Petr. 1:10, 11. verwijsteksten
38 Dat is, zijt daarmede veel bezig; want waarmede men woont, daar spreekt men en verkeert men veel mede.
39 Dat is, om met allen eerbied daardoor in wijsheid en kennis gesticht te worden.
y Ef. 5:19. verwijsteksten
40 Van het onderscheid dezer zie de aant. op Ef. 5:19. verwijsteksten
41 Of: dankbaarheid. Want het Griekse woord betekent beide. Zie Ef. 4:29. Kol. 4:6. verwijsteksten
42 Dat is, niet alleen met den mond, maar ook met het hart.
   
17 καὶ πᾶν ὅ τι ἂν ποιῆτε, ἐν λόγῳ ἢ ἐν ἔργῳ, πάντα ἐν ὀνόματι Κυρίου Ἰησοῦ, εὐχαριστοῦντες τῷ Θεῷ καὶ Πατρὶ δι’ αὐτοῦ. 17 En al wat gij doet met woorden of met werken, doet het alles 43in den Naam van den Heere Jezus, zdankende God en den Vader door Hem.
43 Dat is, naar Zijn bevel en tot Zijn eer, met aanroeping van de hulp van Christus. Want al deze dingen begrijpt deze wijze van spreken. Zie Ps. 31:4. Matth. 18:20. verwijsteksten
z Ef. 5:20. 1 Thess. 5:18. verwijsteksten
  
Regels voor het huisgezin
18 Αἱ γυναῖκες, ὑποτάσσεσθε τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν, ὡς ἀνῆκεν ἐν Κυρίῳ. 18 aGij vrouwen, zijt uw eigen mannen onderdanig, gelijk het betaamt 44in den Heere.
a Gen. 3:16. 1 Kor. 14:34. Ef. 5:22. Tit. 2:5. 1 Petr. 3:1. verwijsteksten
44 Dat is, volgens het bevel des Heeren, Die u zulks heeft willen opleggen. Of: alzo dat gij nochtans in deze gehoorzaamheid niet doet tegen het bevel des Heeren. Zie Hand. 5:29. verwijsteksten
   
19 οἱ ἄνδρες, ἀγαπᾶτε τὰς γυναῖκας, καὶ μὴ πικραίνεσθε πρὸς αὐτάς. 19 bGij mannen, hebt uw vrouwen lief, en wordt niet verbitterd tegen haar.
b Ef. 5:25. verwijsteksten
   
20 τὰ τέκνα, ὑπακούετε τοῖς γονεῦσι κατὰ πάντα· τοῦτο γάρ ἐστιν εὐάρεστον τῷ Κυρίῳ. 20 cGij kinderen, zijt uw ouders gehoorzaam 45in alles, want dat is den Heere welbehaaglijk.
c Ef. 6:1. verwijsteksten
45 Namelijk in den Heere, gelijk hij uitdrukt Ef. 6:1. verwijsteksten
   
21 οἱ πατέρες, μὴ ἐρεθίζετε τὰ τέκνα ὑμῶν, ἵνα μὴ ἀθυμῶσιν. 21 Gij vaders, 46tergt uw kinderen niet, opdat zij niet moedeloos worden.
46 Namelijk door al te grote en gedurige hardigheid. Zie de aant. op Ef. 6:4. verwijsteksten
   
22 οἱ δοῦλοι, ὑπακούετε κατὰ πάντα τοῖς κατὰ σάρκα κυρίοις, μὴ ἐν ὀφθαλμοδουλείαις ὡς ἀνθρωπάρεσκοι, ἀλλ’ ἐν ἁπλότητι καρδίας, φοβούμενοι τὸν Θεόν· 22 dGij dienstknechten, zijt 47in alles gehoorzaam uw heren naar het vlees, niet met 48ogendiensten als mensenbehagers, maar met eenvoudigheid des harten, 49vrezende God.
d Ef. 6:5. 1 Tim. 6:1. Tit. 2:9. 1 Petr. 2:18. verwijsteksten
47 Gelijk vers 20. verwijsteksten
48 Zie van dit woord en het gehele vers de aantt. op Ef. 6:5, 6, 7. verwijsteksten
49 Namelijk Die u dezen dienst voor een tijd heeft opgelegd, en Dien gij hierin ook moet gehoorzaam zijn en vrezen.
   
23 καὶ πᾶν ὅ τι ἐὰν ποιῆτε, ἐκ ψυχῆς ἐργάζεσθε, ὡς τῷ Κυρίῳ καὶ οὐκ ἀνθρώποις· 23 En al wat gij doet, doet dat van harte als voor den Heere en 50niet voor de mensen,
50 Dat is, niet alleen, of voornamelijk. Want die dient, moet ook de mensen dienen, maar voornamelijk den Heere, Dien hij van al zijn doen moet rekenschap geven, Ef. 6:7. verwijsteksten
   
24 εἰδότες ὅτι ἀπὸ Κυρίου ἀπολήψεσθε τὴν ἀνταπόδοσιν τῆς κληρονομίας· τῷ γὰρ Κυρίῳ Χριστῷ δουλεύετε. 24 Wetende dat gij van den Heere zult ontvangen 51de vergelding der erfenis; want gij dient den Heere Christus.
51 Dat is, zult tot een vergelding van uw trouwen dienst ontvangen de eeuwige erve der kinderen Gods, wanneer gij van alle slavernij en dienst der mensen zult vrijgesteld zijn, en de aanneming tot kinderen in u zal geopenbaard worden, Rom. 8:23. Zo is dan deze vergelding niet uit verdienste, maar uit genade; alzo de erve onder geen verdienste valt, maar den kinderen vanwege hun geboorte alleen, of aanneming toekomt. Zie Rom. 8:15, 16, 17. verwijsteksten
   
25 ὁ δὲ ἀδικῶν κομιεῖται ὃ ἠδίκησε· καὶ οὐκ ἔστι προσωποληψία. 25 Maar 52die onrecht doet, die zal 53het onrecht dragen dat hij gedaan heeft; en er is geen 54uitneming des persoons.
52 Namelijk hetzij heer of dienstknecht. Dit doet de apostel daarbij om de ontrouwe dienstknechten te waarschuwen en de trouwe te vertroosten, dat God eenmaal wraak zal doen over de hardigheid van enige heren, waaronder zij hier moeten staan.
53 Dat is, de straf van het onrecht, gelijk 2 Kor. 5:10. verwijsteksten
54 Of: aanneming. Zie hiervan de aantt. op Matth. 22:16. Hand. 10:34. verwijsteksten

Einde Kolossenzen 3