Statenvertaling.nl

codex alexandrinus

Kolossenzen 2 – Griekse tekst en Statenvertaling

Op deze pagina wordt de Griekse tekst van het Nieuwe Testament en de Statenvertaling parallel weergegeven. De Griekse tekst is de reconstructie van de door de vertalers gevolgde tekst. Deze tekst is gebaseerd op de Textus Receptus edities van de 16e en begin 17e eeuw. De verschillen tussen de belangrijkste edities van de Textus Receptus zijn in noten vermeld (zie bijvoorbeeld Matth. 1:11, 23 en 2:11).
(Afkortingen in de noten: St=Stephanus 1550, 1551, B=Beza 1565 t/m 1604, Elz=Elzevir 1624, 1633, Sc=Scrivener 1881, M=Meerderheidstekst, edd=edities, kt=kanttekening.)

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4
Weergave: Grieks en Statenvertaling zonder kanttekeningen
Grieks en Statenvertaling met kanttekeningen

Kolossenzen 2

1 De apostel betuigt hoe zorgvuldig hij is voor de Kolossenzen en anderen waar hij zelf nooit had gepredikt, opdat zij meer en meer zouden gesterkt worden in de rechte kennis van God, en van Christus, in Welken alle schatten der wijsheid verborgen zijn. 4 Vermaant hen dat zij door geen schijnredenen van deze aangenomen leer zich zouden laten afleiden. 8 Waarschuwt hen dat zij deze leer met geen filosofie, noch andere inzettingen der wet zouden vermengen. 9 Dewijl al de Godheid in Christus lichamelijk woont, en wij in Hem volmaakt zijn. 11 En dewijl wij ook in Christus geestelijk zijn besneden. 12 En de doop een zegel daarvan is. 13 Aangezien ook Christus de wet der ceremoniën, als een handschrift, aan het kruis heeft tenietgedaan, en zelfs over den satan daaraan heeft getriomfeerd. 16 Handelt verder tegen het onderscheid der spijzen en der tijden. 18 Tegen den dienst der engelen. 20 En tegen al de inzettingen der mensen en eigenwillige godsdiensten.
  
Zorg over de Kolossenzen
1 Θέλω γὰρ ὑμᾶς εἰδέναι ἡλίκον ἀγῶνα ἔχω περὶ ὑμῶν καὶ τῶν ἐν Λαοδικείᾳ, καὶ ὅσοι οὐχ ἑωράκασι τὸ πρόσωπόν μου ἐν σαρκί, 1 WANT1 ik wil dat gij weet hoe groten 2strijd ik voor u heb, en voor degenen die 3te Laodicéa zijn, en zovelen als er 4mijn aangezicht in het vlees niet hebben gezien,
1 Dit woordje want ziet op hetgeen in het einde van het voorgaande hoofdstuk van Paulus is gezegd; en wijst daarmede aan dat hij niet alleen bij degenen waar hij zelf had gepredikt, met alle kracht had gearbeid, maar ook zorgvuldig was voor degenen waar hij zelf niet was geweest.
2 Namelijk door zorgvuldige gedachten, gebeden, vermaningen aan degenen die derwaarts reizen, en bezendingen; en dat alles niettegenstaande de beletselen, die de satan mij daartegen voortbrengt; hetwelk hij daarom een strijd noemt.
3 Een stad niet ver van Kolosse gelegen, waar het schijnt dat deze valse leraars dezelfde dwalingen strooiden. Waarom hij dezen brief bij hen ook beveelt te lezen, Kol. 4:16. verwijsteksten
4 Dat is, mijn lichamelijke tegenwoordigheid niet hebben gehad; gelijk Hand. 20:38. verwijsteksten
   
2 ἵνα παρακληθῶσιν αἱ καρδίαι αὐτῶν, συμβιβασθέντων ἐν ἀγάπῃ, καὶ εἰς πάντα πλοῦτον τῆς πληροφορίας τῆς συνέσεως, εἰς ἐπίγνωσιν τοῦ μυστηρίου τοῦ Θεοῦ καὶ Πατρὸς καὶ τοῦ Χριστοῦ, 2 5Opdat hun harten 6vertroost mogen worden, 7en zij samengevoegd zijn in de liefde, en dat tot allen rijkdom 8der volle verzekerdheid des verstands, a9tot kennis der verborgenheid van God en den Vader, en van Christus,
5 Deze drie dingen, namelijk vertroosting, liefde en volle verzekering, kunnen óf de vrucht zijn van den strijd van Paulus voor hen, óf de zaak zelve waaromtrent deze zorgvuldigheid en strijd van Paulus zich bezighield.
6 Namelijk verstaande mijn zorg voor hen, en mijn getuigenis van de oprechtheid der leer, die zij door Epafras en anderen hadden ontvangen.
7 Een gelijkenis van enig timmerwerk, hetwelk samengevoegd en in elkander gesloten zijnde, te sterker en te vaster is. Nu is er niets dat de harten meer samenbindt dan enigheid in het ware geloof, Hand. 4:32, waaruit de rechte liefde ook vloeit. verwijsteksten
8 Namelijk door den Heiligen Geest in ons gewrocht. Want hoewel het Evangelie zelf ons deze wetenschap des geloofs toebrengt, zo kan nochtans de volle verzekerdheid daarvan in ons hart niet zijn, dan door deze bijzondere verzekering des Geestes. Zie Ef. 1:13. verwijsteksten
a Jes. 53:11. Jer. 9:23. Joh. 17:3. Filipp. 3:8. verwijsteksten
9 Dit is een nadere verklaring van de wetenschap des geloofs, waarvan hij tevoren had gesproken. Want hierin bestaat het geheel van de leer der zaligheid, dat wij God den Vader recht kennen en Jezus Christus, Dien Hij gezonden heeft, Joh. 17:3. verwijsteksten
   
3 ἐν ᾧ εἰσὶ πάντες οἱ θησαυροὶ τῆς σοφίας καὶ τῆς γνώσεως ἀπόκρυφοι. 3 b10In Denwelken al de schatten 11der wijsheid en der kennis 12verborgen zijn.
b 1 Kor. 1:24. verwijsteksten
10 Namelijk Christus. Of: In welke verborgenheid van God den Vader en van Christus. Want het Griekse woordje kan tot beide gebracht worden, zodat de zin is, dat in Christus, of in de leer van God den Vader en van Christus alle schatten der wijsheid en kennis (namelijk tot de zaligheid nodig) verborgen zijn. Dit wordt alzo van den apostel betuigd, om den Kolossenzen te tonen dat dan nergens elders de zaligheid moet gezocht worden dan in deze leer, die ons tot God door Christus wijst, gelijk 1 Kor. 1:30; 2:2, enz. Anderen nemen dit niet voor de zaak die wij ter zaligheid moeten kennen, maar voor de wijsheid die in Christus’ Persoon Zelven is, die alle andere wijsheid van mensen en engelen te boven gaat; hetwelk wel waar is, maar schijnt op het doel van Paulus zo wel niet te passen dan door een ver genomen besluit. verwijsteksten
11 Deze twee woorden onderscheiden enigen hier aldus, dat door de wijsheid de wetenschap van alle leerstukken des geloofs, en door de kennis de wetenschap van al de bevelen van Christus tot den christelijken wandel nodig, verstaan worden.
12 Dat is, begrepen of besloten zijn. Doch de apostel gebruikt het woord verborgen, omdat de natuurlijke mens deze dingen niet begrijpt, maar dat zij geestelijk worden onderscheiden, Matth. 11:25. 1 Kor. 1:23. verwijsteksten
   
4 τοῦτο δὲ λέγω, ἵνα μή τις ὑμᾶς παραλογίζηται ἐν πιθανολογίᾳ. 4 En dit zeg ik, copdat niet iemand u 13misleide met 14beweegredenen die een schijn hebben.
c vers 18. Ef. 5:6. verwijsteksten
13 Het Griekse woord betekent: iemand overreden met bedrieglijke disputaties of sluitredenen.
14 Namelijk gelijk de oratoren en filosofen plachten te gebruiken, waardoor zij onder den glimp van waarschijnlijke redenen, die dikwijls geen vastigheid hadden, de harten innamen en wijsmaakten wat zij wilden.
   
5 εἰ γὰρ καὶ τῇ σαρκὶ ἄπειμι, ἀλλὰ τῷ πνεύματι σὺν ὑμῖν εἰμί, χαίρων καὶ βλέπων ὑμῶν τὴν τάξιν, καὶ τὸ στερέωμα τῆς εἰς Χριστὸν πίστεως ὑμῶν. 5 Want dhoewel ik 15met het vlees ván u ben, nochtans ben ik met den geest bij u, mij verblijdende en 16ziende 17uw eordening en de vastigheid 18van uw geloof in Christus.
d 1 Kor. 5:3. verwijsteksten
15 Dat is, naar mijn lichaam, gelijk hij spreekt 1 Kor. 5:3. verwijsteksten
16 Namelijk in mijn geest, gelijk hij tevoren had betuigd, en gelijk hij spreekt 1 Kor. 5:3; hetzij de apostel dit verstaat van de wetenschap die hij hiervan had door het aandienen van Epafras en anderen, hetzij ook door enige bijzondere openbaringen van den Heiligen Geest, gelijk Elisa had van het doen van zijn dienaar Gehazi, 2 Kon. 5:26. verwijsteksten
17 Namelijk in uw gewonen wandel, en ook in het oefenen van de discipline en regering uwer gemeente.
e 1 Kor. 14:40. verwijsteksten
18 Dat is, van de belijdenis uws geloofs, zonder daarvan in het minste te wijken, wat men u ook zoekt wijs te maken; welke standvastigheid de apostel in hen prijst, om hen daarin meer en meer te versterken.
  
De algenoegzaamheid van Christus
6 Ὡς οὖν παρελάβετε τὸν Χριστὸν Ἰησοῦν τὸν Κύριον, ἐν αὐτῷ περιπατεῖτε, 6 Gelijk gij dan Christus Jezus, den Heere, hebt 19aangenomen, wandelt alzo 20in Hem,
19 Namelijk door het ware geloof, Joh. 1:12. verwijsteksten
20 Dat is, gelijk het Hem of Zijn gemeenschap waardig is.
   
7 ἐρριζωμένοι καὶ ἐποικοδομούμενοι ἐν αὐτῷ, καὶ βεβαιούμενοι ἐν τῇ πίστει, καθὼς ἐδιδάχθητε, περισσεύοντες ἐν αὐτῇ ἐν εὐχαριστίᾳ. 7 fGeworteld en opgebouwd in Hem, en bevestigd in het geloof, 21gelijkerwijs gij geleerd zijt, govervloedig zijnde in hetzelve 22met dankzegging.
f Ef. 3:17. verwijsteksten
21 Namelijk van Epafras en uw voorgaande trouwe leraars, niet gelijk deze anderen u zoeken wijs te maken.
g 1 Kor. 1:5. verwijsteksten
22 Namelijk over de genade die gij alrede hebt ontvangen, Kol. 1:12. verwijsteksten
   
8 Βλέπετε μή τις ὑμᾶς ἔσται ὁ συλαγωγῶν διὰ τῆς φιλοσοφίας καὶ κενῆς ἀπάτης, κατὰ τὴν παράδοσιν τῶν ἀνθρώπων, κατὰ τὰ στοιχεῖα τοῦ κόσμου, καὶ οὐ κατὰ Χριστόν· 8 h23Ziet toe dat niemand u 24als een roof vervoere door 25de filosofie en ijdele verleiding, naar de 26overlevering der mensen, naar 27de eerste beginselen der wereld, en 28niet naar Christus.
h Rom. 16:17. Hebr. 13:9. verwijsteksten
23 Hier begint de apostel het verhaal der dwalingen, waartegen hij hen waarschuwt, namelijk filosofie, menselijke inzettingen, en vermengingen van de wet der ceremoniën, die hij de ene voor, de andere na, wederspreekt.
24 Of: berove, tot een roof wegvoere, namelijk van Christus en Zijn waarheid tot andere leringen of middelen ter zaligheid buiten Christus. Een gelijkenis genomen van rovers, die niet alleen de goederen, maar ook de mensen zelven tot een roof wegvoerden, om hen tot slaven van zich of van anderen te maken. Zie een voorbeeld 1 Samuël 30. verwijsteksten
25 Hierdoor wordt de rechte filosofie niet verstaan, die een gave Gods is, en zelfs een instrument of middel is, dienstig om Gods Woord beter te verstaan en te verklaren; maar de sofisterij of bedrieglijke schijnwijsheid van enige heidense filosofen, gelijk de volgende woorden ijdele verleiding verklaren, en gelijk Paulus hiervan spreekt Rom. 1:21, 22, welke filosofen in deze hun schijnwijsheid enige dingen van God en van den weg tot het opperste goed hadden voorgesteld, die deze leraars met het Evangelie wilden vermengen, gelijk ook de scholastieke leraars in het pausdom doen, waardoor de eenvoudigheid en oprechtheid van de zaligmakende leer des Evangelies merkelijk is verduisterd en vervalst. verwijsteksten
26 Dit is de tweede dwaling die dezen bij het Evangelie van Christus wilden voegen, om naar hun mening aan de eenvoudigheid van het Evangelie een meerderen luister bij de mensen te geven, gelijk eertijds de farizeeën deden, Matth. 15:3, enz. verwijsteksten
27 Gr. elementen. Alzo noemt de apostel de ceremoniën der wet, omdat het God beliefd heeft in de verdeling der tijden de Israëlieten, en vervolgens in hen de rest der wereld die zalig werden, door dit middel alzo tot Christus te leiden, gelijk een kind door het leren van het abc tot het lezen wordt bereid, en als door een schoolmeester tot meerdere wijsheid gebracht. Zie hiervan bredere verklaring Gal. 3:24; 4:3, 9, enz. verwijsteksten
28 Dat is, naar de leer of instelling van Christus, die alleen in de gemeente van Christus moet gelden, Gal. 1:6, 8, 9. verwijsteksten
   
9 ὅτι ἐν αὐτῷ κατοικεῖ πᾶν τὸ πλήρωμα τῆς θεότητος σωματικῶς, 9 iWant 29in Hem 30woont al 31de volheid der Godheid 32lichamelijk;
i Joh. 1:14. Kol. 1:19. verwijsteksten
29 Namelijk als waarachtig Mens, Die onder ons heeft gewoond vol genade en heerlijkheid, Joh. 1:14. verwijsteksten
30 Namelijk met een wezenlijke inwoning van den Zone Gods in de menselijke natuur, door de vereniging Zijner Goddelijke natuur met de menselijke in enigheid Zijns Persoons, gelijk het lichaam een tabernakel en woning wordt genaamd onzer ziel, 2 Kor. 5:1, en gelijk ook Christus Zijn menselijke natuur daarom een tempel noemt, waar namelijk Zijn Godheid in woonde, Die denzelven weder zou opbouwen, Joh. 2:19. verwijsteksten
31 Dat is, de gehele Godheid, namelijk van den Zoon, met al Zijn eigenschappen; niet alleen ten aanzien van enige gaven, gelijk Hij in de profeten, apostelen en andere heiligen ook woont.
32 Dat is, persoonlijk, gelijk het Griekse woord soma somwijlen een persoon betekent, of: wezenlijk, waarachtiglijk, tegengesteld tegen de schaduwen en figuren des Ouden Testaments, gelijk het woord soma in ditzelfde hoofdstuk vers 17 wordt genomen. Doch de zaak komt op hetzelfde uit. Want God wordt wel in het Oude Testament gezegd te wonen in den tabernakel, tempel, en ark des verbonds, enz., maar alleen als in schaduwen of figuren van Christus’ menselijke natuur, die Hij in de volheid des tijds zou aannemen, om persoonlijk of waarachtiglijk en wezenlijk in dezelve met al Zijn volheid te wonen. Is Hij dan waarachtig God en waarachtig Mens in één Persoon, en woont de volheid der Godheid in Hem, zo wil de apostel zeggen, dat wij buiten Hem geen zaligheid moeten zoeken, noch in de ceremoniën der wet, noch in de filosofische aanradingen van den dienst der engelen, noch in enige andere menselijke inzettingen of bedenkingen, maar alleen in Hem en in Zijn Woord. verwijsteksten
   
10 καί ἐστε ἐν αὐτῷ πεπληρωμένοι, ὅς ἐστιν ἡ κεφαλὴ πάσης ἀρχῆς καὶ ἐξουσίας· 10 kEn gij zijt 33in Hem 34volmaakt, Die het Hoofd is van 35alle overheid en macht;
k Joh. 1:16. verwijsteksten
33 Gr. in Hem vervuld, dat is, wij hebben alles in Hem wat tot onze volmaakte zaligheid nodig is, 1 Kor. 1:30. verwijsteksten
34 Zie Ef. 1:23; 4:16. verwijsteksten
35 Dat is, ook zelfs der engelen in den hemel, die onder Hem staan, gelijk Kol. 1:16 betuigd is. Waaruit blijkt dat wij niet in hen, maar in Christus de zaligheid hebben. Want dit vereist de eigenschap van het Hoofd en Zijn werking, dat al de leden, waaronder hier ook de engelen merkelijk worden gesteld, van Hem hangen, en hun geestelijk leven ontvangen, Ef. 5:23. En hoewel de goede engelen de verlossing door Christus niet van node hadden, als niet gevallen zijnde, nochtans blijkt hieruit dat zij door Hem ook in hun gelukzaligen stand in der eeuwigheid worden behouden. Waarom zij ook, onder de vergadering dergenen waar de gelovigen bij zijn gekomen, geteld worden, Hebr. 12:22, en uitverkoren engelen worden genaamd, 1 Tim. 5:21, en zij zichzelven ook stellen onder de dienstknechten van Christus en mededienstknechten der gelovigen, Openb. 22:9. verwijsteksten
   
11 ἐν ᾧ καὶ περιετμήθητε περιτομῇ ἀχειροποιήτῳ, ἐν τῇ ἀπεκδύσει τοῦ σώματος τῶν ἁμαρτιῶν τῆς σαρκός, ἐν τῇ περιτομῇ τοῦ Χριστοῦ, 11 l36In Welken gij ook 37besneden zijt met een besnijdenis die 38zonder handen geschiedt, in de uittrekking van 39het lichaam der zonden 40des vleses, 41door de besnijdenis van Christus;
l Deut. 10:16. Jer. 4:4. Rom. 2:29. Filipp. 3:3. verwijsteksten
36 Namelijk Christus.
37 Namelijk niet met de uitwendige besnijdenis, die door Christus’ dood nevens de andere ceremoniën des Ouden Testaments tenietgedaan is, gelijk de apostel hier leert en Gal. 5:1, 2, maar met de inwendige besnijdenis des harten, in den geest, welke de betekende zaak was van de uitwendige besnijdenis, en die de apostel in de volgende woorden nader verklaart. Waaruit hij wil besluiten, dat dan de uitwendige ons niet meer nodig noch nut is. verwijsteksten
38 Dat is, van God Zelven, door Zijn Geest, Deut. 30:6. Rom. 2:29. verwijsteksten
39 Dat is, de ganse massa der verdorvenheid, die bij een lichaam wordt vergeleken, dat vele leden heeft, zie Rom. 6:6. Kol. 3:5, vanwege de velerlei begeerlijkheden die de zonde in ons werkt. verwijsteksten
40 Hierdoor wordt verklaard waaruit deze zondige aard zijn oorsprong heeft, namelijk uit de vleselijke geboorte, Joh. 3:6. verwijsteksten
41 Niet eigenlijk, waardoor Christus Zelf ten achtsten dage is besneden geweest, maar door welke Hij ons met Zijn Geest in onze harten besnijdt, dat is, van de schuld en heerschappij der zonde verlost, en onze harten reinigt, gelijk de volgende verzen breder verklaren.
   
12 συνταφέντες αὐτῷ ἐν τῷ βαπτίσματι, ἐν ᾧ καὶ συνηγέρθητε διὰ τῆς πίστεως τῆς ἐνεργείας τοῦ Θεοῦ, τοῦ ἐγείραντος αὐτὸν ἐκ τῶν νεκρῶν. 12 mZijnde met Hem 42begraven in den doop, 43in welken gij ook met Hem opgewekt zijt n44door het geloof 45der werking Gods, Die Hem uit de doden opgewekt heeft.
m Rom. 6:4. Gal. 3:27. verwijsteksten
42 Of: begraven door den doop. Want in den doop wordt ons betekend en verzegeld dat onze oude mens door den dood van Christus is gedood en vervolgens ook begraven, dat is, door Christus’ lijden en sterven alzo zijn heersende kracht heeft verloren, dat hij is gelijk een dood en begraven lichaam, hetwelk zich niet kan bewegen om te heersen, hoewel het zijn stank nog wel van zich geeft, totdat het door denzelven dood en Geest van Christus geheel wordt vernietigd. Zie Rom. 6:3, enz. verwijsteksten
43 Namelijk doop, of: Christus. Want beide is waarachtig, doch op verscheiden wijze. Want door de kracht der opstanding van Christus zijn wij opgewekt tot nieuwheid des levens, en door den doop wordt hetzelve ook verzegeld. Zie Rom. 6:4, enz. De apostel wil daarmede bewijzen dat wij zelven het zegel der besnijdenis in het Nieuwe Testament niet meer van node hebben, dewijl de doop ons nu even hetzelfde betekent en verzegelt. verwijsteksten
n Ef. 1:19; 3:7. verwijsteksten
44 Namelijk zonder hetwelk de uitwendige doop geen kracht heeft. Want die gelooft en gedoopt wordt, zal zalig worden, Mark. 16:16. Het geloof dan neemt de weldaad aan, die de doop ons aanwijst en verzegelt. verwijsteksten
45 Hierdoor kan verstaan worden óf de kracht Gods waardoor het geloof in ons wordt gewrocht, óf het steunsel des geloofs, waarop het in onze vernieuwing ziet, namelijk op de kracht Gods die Christus uit de doden heeft opgewekt, waardoor wij ook uit den dood der zonde opgewekt worden.
   
13 καὶ ὑμᾶς, νεκροὺς ὄντας ἐν τοῖς παραπτώμασι καὶ τῇ ἀκροβυστίᾳ τῆς σαρκὸς ὑμῶν, συνεζωοποίησε σὺν αὐτῷ, χαρισάμενος *ὑμῖν πάντα τὰ παραπτώματα,
* ὑμῖν St-1551, B, Elz, Sc | ἡμῖν St-1550, M
13 oEn Hij heeft 46u, als gij 47dood waart in de misdaden en 48in de voorhuid uws vleses, 49mede levend gemaakt met Hem, al uw misdaden u 50vergevende;
o Ef. 2:1. verwijsteksten
46 Namelijk die nu in Christus gelooft en gedoopt zijt.
47 Zie Ef. 2:1. verwijsteksten
48 Dit wordt niet gesproken van de eigenlijk genoemde voorhuid, die de gelovige Kolossenzen nog hadden, maar van de natuurlijke verdorvenheid, waarin zij voor hun bekering waren, die alzo bij gelijkenis genaamd wordt, omdat de voorhuid in het Oude Testament een schandelijk en verachtelijk ding was bij de Israëlieten. Zie dergelijke wijze van spreken Deut. 10:16. Jer. 9:25, enz. verwijsteksten
49 Zie Ef. 2:5. verwijsteksten
50 Of: genadiglijk vergevende, of vergeven hebbende. Want door het geloof worden ons onze misdaden en zondige aard uit kracht van Christus’ verdienste vergeven, en wordt het lichaam der zonde, of de oude mens, in ons ook gedood; van welke beide weldaden de doop een teken en zegel in het Nieuwe Testament is, gelijk de besnijdenis in het Oude was, Rom. 2:29; 4:11. verwijsteksten
   
14 ἐξαλείψας τὸ καθ’ ἡμῶν χειρόγραφον τοῖς δόγμασιν, ὃ ἦν ὑπεναντίον ἡμῖν· καὶ αὐτὸ ἦρκεν ἐκ τοῦ μέσου, προσηλώσας αὐτὸ τῷ σταυρῷ· 14 51Uitgewist hebbende 52het handschrift dat tegen ons was, 53in inzettingen bestaande, hetwelk, zeg ik, 54enigerwijze ons tegen was, en heeft datzelve uit het midden weggenomen, hetzelve aan het kruis genageld hebbende;
51 Dat is, doorgetrokken en geroyeerd, of ten enenmale vernietigd, gelijk wij spreken.
52 Het Griekse woord cheirographon, dat is, handschrift, nemen hier sommigen voor een schrift dat met Gods hand zelve in stenen tafelen was geschreven, gelijk van de wet der tien geboden betuigd wordt, Ex. 34:1. Dit wordt bij hen verstaan van de wet der zeden of der tien geboden, die tegen ons te zijn gezegd wordt, ten aanzien van haar scherpen eis van volkomen gehoorzaamheid, of bij gebreke van die, vanwege haar vervloeking, die Christus voor ons aan het kruis gedragen, en ons daarvan verlost heeft, Gal. 3:10, 13. Doch alzo de apostel hier eigenlijk handelt tegen de onderhouding der besnijdenis en andere ceremoniën, zo wordt dit handschrift hier verstaan van de wet der ceremoniën des Ouden Testaments, die een handschrift worden genaamd, dat tegen ons was, omdat dezelve als een obligatie of schuldbrief waren, waardoor de mensen hun misdaden en schulden dagelijks voor God wel bekenden, en nochtans door het uiterlijk oefenen derzelve nooit werden verlost, gelijk Paulus verklaart Hebr. 10:1, enz., gelijk dit woord cheirographon, of handschrift, ook genomen wordt in den Grieksen tekst, Tobias 5:3; 9:6. Dit blijkt ook uit de vergelijking van deze plaats met Ef. 2:14, 15, waar dit woord handschrift in inzettingen genoemd wordt de wet der geboden in inzettingen; welk woord dogmasi, dat is, ordinantiën of inzettingen, nergens in Gods Woord voor de wet der tien geboden wordt gebruikt, noch ook het woord dogmatizesthe, vers 20. En hetgeen van Paulus aldaar wordt bijgevoegd, bewijst dat ook klaarlijk. Want de wet der zeden maakt eigenlijk geen vijandschap tussen Joden en heidenen, alzo die ook in de natuur geschreven is, Rom. 2:14, maar het is alleen de wet der ceremoniën, door welke dit onderscheid en deze vijandschap tussen deze volken werd veroorzaakt, gelijk aldaar is aangetekend. Van de wet der zeden kan ook niet wel gezegd worden, dat Christus die uit het midden heeft weggenomen door Zijn dood, om ons van de onderhouding derzelve ten enenmale te bevrijden, gelijk Paulus hier voorheeft te bewijzen. Want hoewel wij van den vloek en de scherpe onderhouding van de wet der zeden zijn verlost door Christus, zo blijven wij nochtans aan de onderhouding derzelve verbonden, als aan een regel van dankbaarheid, die wij Gode voor onze verlossing schuldig zijn. verwijsteksten
53 Of: door de inzettingen, of bevelen; waardoor sommigen verstaan de inzettingen of leringen des Nieuwen Testaments, door welke de wet der ceremoniën is verklaard tenietgedaan te zijn; doch de vergelijking met de plaats Ef. 2:15 toont dat dit handschrift in deze inzettingen bestond, en hier wordt geleerd dat dit handschrift niet simpellijk door de leer en inzettingen van Christus, maar door den dood van Christus aan het kruis is tenietgedaan, Die hetzelve aan het kruis heeft genageld, en ten enenmale vernietigd, wanneer Hij voor onze misdaden en voor de schuld van die aan het kruis heeft voldaan. Want waar voldoening van schuld is, daar is geen handschrift, noch schuldbrief meer van node, en wordt derhalve vernietigd. verwijsteksten
54 Of: heimelijk, in het verborgen, namelijk omdat de wassingen, offeranden en andere ceremoniën des Ouden Testaments de mensen wel schenen te reinigen, doch inderdaad zulks niet deden, maar hen van hun schuld alleen overtuigden, tenware zij door dezelve tot Christus werden gebracht, Wiens bloed de consciënties alleen kon reinigen van dodelijke werken, Hebr. 9:9, enz. verwijsteksten
   
15 ἀπεκδυσάμενος τὰς ἀρχὰς καὶ τὰς ἐξουσίας, ἐδειγμάτισεν ἐν παρρησίᾳ, θριαμβεύσας αὐτοὺς ἐν αὐτῷ. 15 pEn 55de overheden en de machten 56uitgetogen hebbende, heeft Hij die 57in het openbaar 58tentoongesteld, en heeft 59door hetzelve over hen 60getriomfeerd.
p Gen. 3:15. Matth. 12:29. Luk. 11:22. Joh. 12:31; 16:11. verwijsteksten
55 Dat is, den satan met al zijn boze geesten, die grote macht over de mensen hebben, zolang zij van de heerschappij der zonde niet zijn verlost. Zie Ef. 6:12. 2 Tim. 2:26. verwijsteksten
56 Dat is, van hun macht en wapenen ontbloot hebbende, welke wapenen waren de zonde en dood, welker macht was de wet, 1 Kor. 15:55, 56. Zie ook Luk. 11:22. Een gelijkenis genomen van de overwonnen veldoversten met hun krijgsknechten, die alzo van hun wapenen ontbloot zijnde, plachten voor de ogen van eenieder tot een schouwspel omgevoerd te worden, totdat zij in de gevangenis gebracht, en aldaar opgesloten of omgebracht werden. verwijsteksten
57 Of: vrijmoediglijk, met vrijmoedigheid.
58 Of: te schande gemaakt, namelijk tot hun verkleining en versmaadheid. Zie van dit woord Matth. 1:19. verwijsteksten
59 Of: in hetzelve, namelijk kruis. Want door Zijn dood heeft Hij den satan, die de macht des doods had, benomen de macht om ons te beschadigen of beschuldigen. En hoewel hij ons nog strijd aandoet, zo zijn wij evenwel verzekerd van de volle overwinning in Christus Jezus, Luk. 10:17. Rom. 16:20. Hebr. 2:14. Openb. 12:10. Anders: in Zichzelven, of: door Zichzelven. verwijsteksten
60 Dit wordt verstaan van een geestelijken triomf, waardoor Christus, alle geestelijke macht den satan benomen hebbende, een Overwinnaar van hel, dood en verdoemenis is gebleven.
  
De eigenwillige godsdienst
16 Μὴ οὖν τις ὑμᾶς κρινέτω ἐν βρώσει ἢ ἐν πόσει, ἢ ἐν μέρει ἑορτῆς ἢ νουμηνίας ἢ σαββάτων· 16 q61Dat u dan niemand 62oordele 63in spijze of 64in drank, 65of in het stuk r66des feestdags of der nieuwe maan of der sabbatten,
q Lev. 11:2. Rom. 14:2. Gal. 4:10. verwijsteksten
61 Hiermede besluit de apostel de voorgaande verhandeling, en eerst tegen de ceremoniën, daarna tegen de platonische filosofie, en eindelijk tegen de inzettingen van mensen.
62 Dat is, veroordele als onreinen en overtreders der wet, gelijk de Joden plachten te doen.
63 Dat is, omdat gij zulk onderscheid der spijze of drank niet meer onderhoudt, als God in het Oude Testament had ingesteld.
64 Gelijk den Joden in het Oude Testament in zeker geval bevolen was, ook in den drank onderscheid te maken, Num. 6:3. verwijsteksten
65 Of: vanwege de zaak des feestdags; gelijk deze wijze van spreken ook genomen wordt 1 Petr. 4:16. verwijsteksten
r Lev. 23:2, enz. verwijsteksten
66 Hierdoor worden verstaan de drie jaarlijkse feestdagen, die God in het Oude Testament had ingesteld, Lev. 23:4, gelijk door de nieuwe maan de maandelijkse feesten, Num. 28:11, en door het woord sabbatten de sabbatten der jaren, en bijzonderlijk de wekelijkse, voor zoveel dezelve ceremonieel waren, Ex. 20:11. Lev. 19:3, welke door de komst van Christus zijn tenietgedaan, ten aanzien van hun bijzondere en meerdere heiligheid, die zij door Gods instelling hadden, alsook vanwege hun betekenis en noodwendigheid. Hoewel de christelijke kerk ook sommige feestdagen, naar de vrijheid der Christenen, heeft goedgevonden te onderhouden, tot gedachtenis van enige bijzondere weldaden van Christus, om God naar Zijn bevel in dezelve te dienen, met gehoor van Zijn Woord, gebruik der heilige sacramenten, openbare en gemene gebeden en lofzangen, en geven van aalmoezen, enz. Aan welke dagen evenwel de consciëntie der Christenen nu niet verder is gebonden, dan om goede orde te onderhouden, en om elkander in de christelijke vergaderingen, door onderlinge opwekkingen, meer en meer te stichten en te sterken. Hetwelk ook op andere tijden wel mag gedaan worden, wanneer het met goede orde kan geschieden. Zie 1 Kor. 11:17, enz.; 14:23, enz. Doch in plaats van den wekelijksen sabbat is van der apostelen tijden af de eerste dag der week tot hetzelve einde altijd onderhouden. Zie Hand. 20:7. 1 Kor. 16:1, 2. Openb. 1:10. verwijsteksten
   
17 ἅ ἐστι σκιὰ τῶν μελλόντων, τὸ δὲ σῶμα τοῦ Χριστοῦ. 17 Welke zijn seen schaduw der toekomende dingen, maar 67het lichaam is van Christus.
s Hebr. 8:5; 10:1. verwijsteksten
67 Dat is, de betekende zaak is van Christus, dat is, in Christus vervuld. Want alle schaduwen des Ouden Testaments hebben op Christus en Zijn weldaden gezien, door Wiens komst zij ook een einde hebben. Zie Joh. 1:17. Gal. 4:3, 4. verwijsteksten
   
18 μηδεὶς ὑμᾶς καταβραβευέτω θέλων ἐν ταπεινοφροσύνῃ καὶ θρησκείᾳ τῶν ἀγγέλων, ἃ μὴ ἑώρακεν ἐμβατεύων, εἰκῆ φυσιούμενος ὑπὸ τοῦ νοὸς τῆς σαρκὸς αὐτοῦ, 18 tDat dan niemand 68u overheerse 69naar zijn wil in nederigheid en 70dienst der engelen, 71intredende in hetgeen hij niet gezien heeft, tevergeefs 72opgeblazen zijnde door het 73verstand zijns vleses;
t Jer. 29:8. Matth. 24:4. Ef. 5:6. 2 Thess. 2:9. 1 Joh. 4:1. verwijsteksten
68 Of: den prijs ontvreemde. Het Griekse woord katabrabeuein betekent een misbruik van de macht die iemand over anderen wordt gegeven. En is eigenlijk genomen van degenen die in de openbare loop- of strijdspelen het gezag hebben om elk zijn beurt van lopen of strijden te vergunnen, en den prijs, die in het Grieks brabeion genaamd wordt, 1 Kor. 9:24, daarna dien die hem verdiend heeft, te geven. Zo nu iemand zulks niet naar billijkheid, maar met ongelijk, of naar zijn wil alleen doet, die wordt gezegd katabrabeuein of heersende hierin te handelen, gelijk het woord brabeuein daarentegen betekent naar billijkheid hierin te handelen of heersen. Zie Kol. 3:15. verwijsteksten
69 Gr. willende, dat is, gewillig, eigenwillig, willens.
70 Dezen dienst der engelen zochten sommigen uit de platonische filosofie in te voeren in de gemeenten van Frygië, gelijk enige oude schrijvers getuigen. Waartegen zelfs lang na dezen tijd een synode te Laodicea is gehouden. Deze verleiders gaven voor dat men uit nederigheid niet regelrecht tot God noch tot Christus moest gaan, maar door de engelen, die dienaars Gods waren, en die als middelaars zouden zijn tussen God en ons, gelijk nog heden ten dage enigen voorgeven van de verstorven heiligen.
71 Of: indringende, namelijk met hun spitsvondige en stoute voorgevingen, en sprekende van deze zaken, alsof zij uit den hemel kwamen; daar het anders niet waren dan menselijke vonden en bedenkingen zonder grond.
72 Dat is, zichzelven hierin behagende en verhovaardigende, alsof hij grote dingen had gevonden.
73 Of: vernuft zijns vleses, dat is, niet door Gods ingeven verlicht, maar door de verdorven natuur verleid. Want het verstand des vleses is vijandschap tegen God, Rom. 8:7. verwijsteksten
   
19 καὶ οὐ κρατῶν τὴν κεφαλήν, ἐξ οὗ πᾶν τὸ σῶμα, διὰ τῶν ἁφῶν καὶ συνδέσμων ἐπιχορηγούμενον καὶ συμβιβαζόμενον, αὔξει τὴν αὔξησιν τοῦ Θεοῦ. 19 En 74het Hoofd niet behoudende, uit Hetwelk 75het gehele lichaam, door 76de samenvoegselen en samenbindingen voorzien en samengevoegd zijnde, 77opwast met Goddelijken wasdom.
74 Namelijk Christus Jezus, Die het Hoofd is van Zijn gemeente, en ook zelfs van alle engelen, van welk Hoofd, en dienvolgens van de werking van dit Hoofd in al de leden, dezulken afwijken.
75 Namelijk der gemeente. Zie Kol. 1:24. verwijsteksten
76 Zie van deze gehele gelijkenis de aantt. op Ef. 4:16, waar dezelfde woorden ook verhaald en verklaard worden. verwijsteksten
77 Gr. wast den wasdom Gods.
   
20 Εἰ οὖν ἀπεθάνετε σὺν τῷ Χριστῷ ἀπὸ τῶν στοιχείων τοῦ κόσμου, τί, ὡς ζῶντες ἐν κόσμῳ, δογματίζεσθε, 20 78Indien gij dan met Christus 79vde eerste beginselen der wereld zijt afgestorven, wat wordt gij, gelijk of gij 80in de wereld leefdet, 81met inzettingen belast,
78 Met dit besluit komt de apostel tot de laatste soort van dwalingen, namelijk de menselijke instellingen.
79 Dat is, de ceremoniën der wet, van God Zelven in het Oude Testament ingesteld, gelijk hij die ook in het 8ste vers alzo genoemd heeft. Hoeveel te meer, wil hij zeggen, zijt gij dan vrij van de inzettingen die alleen op mensengoeddunken gegrond zijn.
v Gal. 4:9. verwijsteksten
80 Dat is, alsof uw leven en gelukzaligheid in deze uitwendige wereldse beginselen ware gelegen.
81 Of: bevelen; dat is, laat ulieden van zulke leraars met inzettingen niet belasten.
   
21 Μὴ ἅψῃ, μηδὲ γεύσῃ, μηδὲ θίγῃς; 21 Namelijk 82raak niet, en smaak niet, en roer niet aan?
82 Dit zijn de woorden van deze bijgelovige mensen, die Paulus verhaalt; wijzende met deze drieërlei wijze van spreken aan, dat het bijgeloof altijd groeit. Want eerst verbieden zij aan te raken, namelijk om te eten of te drinken; daarna zelfs om te smaken; eindelijk om zelfs aan te roeren. Want dat hier alleen gesproken wordt van zulke dingen waarmede het lichaam geoefend en gevoed wordt, blijkt uit de twee navolgende verzen, in welke dingen vele valse leraars eertijds grote heiligheid hebben gesteld en nog stellen tegen de leer van Paulus alhier, en Rom. 14:17. 1 Tim. 4:3, 4. verwijsteksten
   
22 ἅ ἐστι πάντα εἰς φθορὰν τῇ ἀποχρήσει, κατὰ τὰ ἐντάλματα καὶ διδασκαλίας τῶν ἀνθρώπων· 22 Welke dingen alle 83verderven door het gebruik, xingevoerd naar 84de geboden en leringen der mensen;
83 Gr. zijn ten verderve, dat is, vergaan zelve in het lichaam des mensen, wanneer zij nu gebruikt zijn, en dienen alleen tot onderhoud van dit vergankelijke leven, doch hebben geen kracht om het geestelijke leven in ons voort te brengen. Zie Matth. 15:11. 1 Kor. 6:13; 8:8. Maar die naar Gods Woord doet, blijft in der eeuwigheid, 1 Joh. 2:17. verwijsteksten
x Jes. 29:13. Matth. 15:9. Tit. 1:14. verwijsteksten
84 Dat is, zijn ingesteld niet van God, maar naar het goedvinden van mensen, daar nochtans in zaken van den godsdienst en van de consciëntie het Woord Gods alleen moet gelden. Zie Deut. 12:32. Matth. 15:9. verwijsteksten
   
23 ἅτινά ἐστι λόγον μὲν ἔχοντα σοφίας ἐν ἐθελοθρησκείᾳ καὶ ταπεινοφροσύνῃ καὶ ἀφειδίᾳ σώματος, οὐκ ἐν τιμῇ τινὶ πρὸς πλησμονὴν τῆς σαρκός. 23 yDewelke wel hebben een schijnrede 85van wijsheid 86in eigenwilligen godsdienst en nederigheid, en in het lichaam niet te sparen, doch 87zijn niet in enige waarde, maar z88tot verzadiging des vleses.
y 1 Tim. 4:8. verwijsteksten
85 Dat is, van een zeer hoge leer, waarover zich de menselijke wijsheid verwondert.
86 Dat is, in zulken godsdienst dien de mensen zichzelven opleggen, alsof zij meer wilden doen dan God van hen eist. Want dezen dekmantel, alsook de navolgende twee andere, van nederigheid en temming des lichaams, plegen deze mensen gemeenlijk voor te wenden.
87 Of: zijn niet in enige eer, namelijk die men het lichaam aandoet, tot verzadiging des vleses, dat is, in enige achting bij God, of van enige kracht tot de zaligheid. Zie 1 Kor. 8:8. 1 Tim. 4:8. Hebr. 13:9. verwijsteksten
z 1 Tim. 5:23. verwijsteksten
88 Dat is, dienen alleen om het lichaam te sterken en van nodig voedsel te voorzien.

Einde Kolossenzen 2