Statenvertaling.nl

codex alexandrinus

Efeze 1 – Griekse tekst en Statenvertaling

Op deze pagina wordt de Griekse tekst van het Nieuwe Testament en de Statenvertaling parallel weergegeven. De Griekse tekst is de reconstructie van de door de vertalers gevolgde tekst. Deze tekst is gebaseerd op de Textus Receptus edities van de 16e en begin 17e eeuw. De verschillen tussen de belangrijkste edities van de Textus Receptus zijn in noten vermeld (zie bijvoorbeeld Matth. 1:11, 23 en 2:11).
(Afkortingen in de noten: St=Stephanus 1550, 1551, B=Beza 1565 t/m 1604, Elz=Elzevir 1624, 1633, Sc=Scrivener 1881, M=Meerderheidstekst, edd=edities, kt=kanttekening.)

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6
Weergave: Grieks en Statenvertaling zonder kanttekeningen
Grieks en Statenvertaling met kanttekeningen

Παύλου τοῦ ἀποστόλου ἡ πρὸς Ἐφεσίους ἐπιστολή

De zendbrief van den apostel Paulus aan die van Efeze

Efeze 1

1 Na het gewoonlijke opschrift van den brief, 3 Dankt de apostel God over al de geestelijke zegeningen waarmede wij van Hem in Christus zijn gezegend. 4 Namelijk dat wij in Hem van eeuwigheid zijn uitverkoren. 5 Dat wij in Hem verordineerd zijn tot de aanneming tot kinderen. 7 Dat wij door Zijn bloed met God zijn verzoend. 8 Dat Hij door het Evangelie ons heeft geroepen. 10 En dat alle uitverkorenen door Hem ineenvergaderd zijn, beide die in den hemel en die op de aarde zijn. 13 Dat ook de Efezeren die in Christus geloven, onder dezen zijn, en tot verzekering daarvan het pand des Geestes hebben ontvangen. 15 Bidt daarna God dat Hij hun verstand hierin meer en meer wil verlichten. 19 En door Zijn Geest hen laten gevoelen welke de kracht zij Zijner werking in dit alles. 20 Die dezelfde is waardoor Hij Christus van de doden heeft verwekt, en verheven tot Zijn rechterhand. 22 Om een Hoofd te zijn Zijner gemeente.
  
Opschrift en zegengroet
1 Παῦλος, ἀπόστολος Ἰησοῦ Χριστοῦ διὰ θελήματος Θεοῦ, τοῖς ἁγίοις τοῖς οὖσιν ἐν Ἐφέσῳ καὶ πιστοῖς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ· 1 PAULUS,1 een apostel van JEZUS CHRISTUS door den wil Gods, aden heiligen die te Éfeze zijn, en 2gelovigen in Christus Jezus:
1 Van dit gehele opschrift van Paulus zie de aantt. op Rom. 1:1. 1 Kor. 1:1, 2. verwijsteksten
a Rom. 1:7. 1 Kor. 1:2. 2 Kor. 1:1. verwijsteksten
2 Dezen laatsten titel voegt hij daarbij tot verklaring van den eersten, namelijk dat hij zodanige heiligen verstaat, die door het geloof en den Geest van Christus zijn geheiligd, Hand. 15:8, 9. 1 Petr. 1:22; niet gelijk vele Joden zich heiligen noemden omdat zij uiterlijk door de ceremoniën geheiligd waren, Hebr. 9:13, 23. verwijsteksten
   
2 χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ Πατρὸς ἡμῶν καὶ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ. 2 bGenade zij u en vrede van God onzen Vader en den Heere Jezus Christus.
b Gal. 1:3. 1 Petr. 1:2. verwijsteksten
  
Geestelijke zegeningen uit vrije genade naar Gods welbehagen
3 Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς καὶ Πατὴρ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ εὐλογήσας ἡμᾶς ἐν πάσῃ εὐλογίᾳ πνευματικῇ ἐν τοῖς ἐπουρανίοις *ἐν Χριστῷ·
* ἐν Χριστῷ B-edd, Elz, Sc, M | Χριστῷ St, B-edd
3 3Gezegend zij cde God 4en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met 5alle geestelijke zegening 6in den hemel 7in Christus.
3 Het woord zegenen wordt in dit vers op tweeërlei wijze genomen. Want de mens zegent God als hij Hem looft en dankt. En God zegent den mens wanneer Hij hem Zijn genade en weldaden bewijst. Beide een Hebreeuwse wijze van spreken. Hier ziet de apostel op de woorden des verbonds: in uw Zaad zullen alle geslachten der aarde gezegend worden, Gen. 22:18. verwijsteksten
c 2 Kor. 1:3. 1 Petr. 1:3. verwijsteksten
4 Dat is, God, Die de Vader is van onzen Heere Jezus Christus, 1 Kor. 15:24. Deze wijze van Gods benaming wordt van Paulus en andere apostelen onder het Nieuwe Testament gebruikt, in plaats dat in het Oude Testament God in zulke zegeningen genaamd wordt de Heere, de God Israëls, of de God Abrahams, Izaks en Jakobs, met welke God eerst Zijn verbond had gemaakt. Zie Luk. 1:68. verwijsteksten
5 Dat is, allerlei.
6 Gr. in de hemelse, of overhemelse, namelijk plaatsen, gelijk vers 20 en Ef. 2:6. Hierdoor wordt te kennen gegeven, dat God ons als uit Zijn troon deze geestelijke zegeningen heeft medegedeeld, en dat zij daartoe dienen om ons in den hemel gelukzalig te maken, Matth. 5:12. 1 Petr. 1:4. Welke zegeningen hierna tot het 15de vers toe in het bijzonder worden verhaald. verwijsteksten
7 Namelijk als in ons Hoofd, om ons zalig te maken. Zie vss. 22, 23. Ef. 2:5, 6, 7; 4:15, 16. Zie ook Joh. 1:16. Filipp. 3:20. verwijsteksten
   
4 καθὼς ἐξελέξατο ἡμᾶς ἐν αὐτῷ πρὸ καταβολῆς κόσμου, εἶναι ἡμᾶς ἁγίους καὶ ἀμώμους κατενώπιον αὐτοῦ ἐν ἀγάπῃ, 4 dGelijk Hij ons 8uitverkoren heeft 9in Hem, 10voor de grondlegging der wereld, eopdat wij zouden 11heilig en 12onberispelijk zijn voor Hem 13in de liefde;
d Joh. 15:16. 2 Tim. 1:9. verwijsteksten
8 Of: uitgelezen, namelijk uit den gemenen hoop der verdorven mensen. Zie Joh. 15:16, 19. Rom. 8:29. 2 Thess. 2:13. 1 Petr. 1:1, 2, enz. verwijsteksten
9 Namelijk Christus, als ons Hoofd, gelijk in het voorgaande vers, om ons den beelde Zijns Zoons gelijkvormig te maken, Joh. 17:6. Rom. 8:29. Of: door Hem, Joh. 15:16, 19. verwijsteksten
10 Dat is, van eeuwigheid, gelijk deze wijze van spreken alom genomen wordt. Zie Joh. 17:24. 1 Petr. 1:20. Zie ook Ps. 90:2. Spr. 8:23. verwijsteksten
e Luk. 1:75. Ef. 5:27. Kol. 1:22. 2 Tim. 1:9. Tit. 2:12. verwijsteksten
11 Hieronder wordt ook het ware geloof verstaan, hetwelk nimmermeer zonder heiligheid is, gelijk ook de heiligheid en liefde niet kan zijn zonder het ware geloof; want door het geloof worden onze harten gereinigd, Hand. 15:9. 1 Petr. 1:22. En dat wij ook uit genade in Christus tot het geloof verkoren zijn, blijkt Hand. 13:48. Rom. 8:30. 2 Tim. 1:9. Jak. 2:5. verwijsteksten
12 Dat is, niet alleen voor de mensen, gelijk de geveinsden somwijlen voor een tijd ook zijn, maar oprechtelijk als in Gods tegenwoordigheid. Zie Gen. 17:1. Luk. 1:6. Deze heiligheid en onberispelijkheid is in dit leven wel oprecht, en door de kracht van Gods Geest begonnen, maar zal in het toekomende leven eerst in alle delen volmaakt worden. Zie 1 Kor. 13:9. Ef. 5:27. Filipp. 3:12, enz. Doch deze onze onvolkomen heiligheid en onberispelijkheid is in Christus Jezus ook in dit leven Gode behaaglijk, en als volkomen van Hem aangenomen, omdat Hij ons onze gebreken door het geloof in Christus vergeeft en in Christus overziet, Kol. 2:10. Hebr. 13:21. 1 Petr. 2:5, enz. verwijsteksten
13 Dit verstaan sommigen van de liefde waarmede ons God liefgehad heeft, en voegen het bij het voorgaande woord uitverkoren. Doch het kan bekwamelijk bij de naaste woorden heilig en onberispelijk gevoegd worden, en verstaan van onze liefde jegens God en den naaste, waarin zich deze heiligheid voornamelijk openbaart. Zie 1 Kor. 13:1, enz. Gal. 5:6. verwijsteksten
   
5 προορίσας ἡμᾶς εἰς υἱοθεσίαν διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς αὐτόν, κατὰ τὴν εὐδοκίαν τοῦ θελήματος αὐτοῦ, 5 Die ons 14tevoren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen, door Jezus Christus 15in Zichzelven, 16naar het welbehagen van Zijn wil;
14 Namelijk van eeuwigheid, gelijk in het voorgaande vers. Hier wordt ten aanzien van ons het opperste einde van onze verkiezing tot heerlijkheid nader uitgedrukt, namelijk onze aanneming tot kinderen en erfgenamen Gods, en mede-erfgenamen van Christus, waarvan wij hier wel de beginselen en verwachting hebben, Joh. 1:12. Rom. 8:15, maar de volle bezitting van dit kindschap en deze erve zullen wij hiernamaals eerst ontvangen. Zie Rom. 8:23. Gal. 4:5. Hebr. 9:15. 1 Joh. 3:2. verwijsteksten
15 Of: tot Zichzelven, dat is, tot Zijn eer, om Zijns Zelfs wil, voor Zichzelven, aan Zichzelven. Want God de Vader heeft ons in Christus tot Zijn kinderen en erfgenamen verordineerd, Rom. 8:17. verwijsteksten
16 Dat is, niet uit enige verdienste of waardigheid onzerzijds, maar alleen naar Zijn onverdiende gunst, genade, en believen. Zie Rom. 9:11, 12, 15, 16; 11:6. 2 Tim. 1:9. Gelijk in het navolgende vers ook verklaard wordt. verwijsteksten
   
6 εἰς ἔπαινον δόξης τῆς χάριτος αὐτοῦ, ἐν ᾗ ἐχαρίτωσεν ἡμᾶς ἐν τῷ ἠγαπημένῳ· 6 17Tot prijs der heerlijkheid Zijner genade, door welke Hij ons 18begenadigd heeft fin den 19Geliefde;
17 Dat is, opdat deze Zijn heerlijke genade van ons geloofd en geprezen worde; hetwelk is het opperste einde van deze eeuwige en genadige verkiezing Gods, Rom. 9:23. verwijsteksten
18 Of: aangenaam heeft gemaakt, namelijk voor Zich; gelijk dit woord Luk. 1:28 van de maagd Maria ook gebruikt wordt. verwijsteksten
f Matth. 3:17. verwijsteksten
19 Namelijk Christus, Zijn geliefden Zoon, Matth. 3:17. verwijsteksten
   
7 ἐν ᾧ ἔχομεν τὴν ἀπολύτρωσιν διὰ τοῦ αἵματος αὐτοῦ, τὴν ἄφεσιν τῶν παραπτωμάτων, κατὰ τὸν πλοῦτον τῆς χάριτος αὐτοῦ, 7 g20In Welken wij hebben 21de verlossing 22door Zijn bloed, namelijk 23de vergeving der misdaden, naar 24den rijkdom Zijner genade,
g Hand. 20:28. Kol. 1:14. Hebr. 9:12. 1 Petr. 1:18. verwijsteksten
20 Namelijk geliefden Zoon Jezus Christus. Want gelijk wij van eeuwigheid in Hem zijn uitverkoren tot de zaligheid en tot de middelen der zaligheid, gelijk in de drie voorgaande verzen gezegd is, alzo is ook de uitvoering van dit eeuwig voornemen Gods in Hem en door Hem te zijner tijd volbracht.
21 Het Griekse woord betekent eigenlijk: een verlossing die door betaling van rantsoen of prijs geschiedt. Zie Matth. 20:28. 1 Kor. 6:20. 1 Petr. 1:18, enz. verwijsteksten
22 Dat is, Zijn bloedige offerande aan het kruis volbracht, Hebr. 9:12, enz. verwijsteksten
23 Namelijk welke de eerste vrucht is van deze verlossing voor degenen die dezelve door het geloof zich toe-eigenen, Rom. 3:24, 25, waarop de eeuwige zaligheid volgt, Rom. 8:30. verwijsteksten
24 Dat is, Zijn overgrote en overvloedige genade, Rom. 2:4. Ef. 2:7. verwijsteksten
   
8 ἧς ἐπερίσσευσεν εἰς ἡμᾶς ἐν πάσῃ σοφίᾳ καὶ φρονήσει, 8 Met welke Hij 25overvloedig is geweest over ons 26in alle wijsheid en 27voorzichtigheid;
25 Namelijk wanneer Hij ons door Zijn Evangelie en door Zijn Geest zulks heeft geopenbaard, gelijk in het 9de vers verklaard wordt.
26 Dit verstaan sommigen van de wijsheid Gods die Hij gebruikt in het uitdelen van deze weldaden, maar wordt bekwamelijker genomen voor de wijsheid waarmede ons God begiftigt door het Evangelie, namelijk de kennis van Hem en van Jezus Christus, onzen Middelaar. Zie Joh. 17:3. 1 Kor. 1:24; 2:6, 7. verwijsteksten
27 Of: wetenschap, welke is een deugd waardoor deze wijsheid met beleid gebruikt wordt tot Gods eer en des naasten stichting.
   
9 γνωρίσας ἡμῖν τὸ μυστήριον τοῦ θελήματος αὐτοῦ, κατὰ τὴν εὐδοκίαν αὐτοῦ, ἣν προέθετο ἐν αὐτῷ 9 Ons bekendgemaakt hebbende h28de verborgenheid van Zijn wil, naar Zijn welbehagen, hetwelk Hij 29voorgenomen had in Zichzelven;
h Rom. 16:25. Ef. 3:9. Kol. 1:26. 2 Tim. 1:9. Tit. 1:2. 1 Petr. 1:20. verwijsteksten
28 Dat is, den heimelijken raad Gods van onze verlossing door Christus, die geen mens van nature bekend is; gelijk ook een deel daarvan is hetgeen in het navolgende vers wordt verhaald. Zie 1 Kor. 2:8. Ef. 3:9. Kol. 1:26. 1 Tim. 3:16, enz. verwijsteksten
29 Of: voorgesteld, dat is, zonder daartoe door iets buiten Zich bewogen te zijn, of iets in de mensen voorzien te hebben, dat Hem daartoe zou hebben kunnen bewegen, maar heeft dezen raad alleen genomen uit Zijn eigen wijsheid, genade en barmhartigheid, Rom. 11:34, 35, 36. verwijsteksten
   
10 εἰς οἰκονομίαν τοῦ πληρώματος τῶν καιρῶν, ἀνακεφαλαιώσασθαι τὰ πάντα ἐν τῷ Χριστῷ, τά τε ἐν τοῖς οὐρανοῖς καὶ τὰ ἐπὶ τῆς γῆς· 10 Om 30in de bedeling 31van ide volheid der tijden wederom alles 32tot één te vergaderen in Christus, 33beide wat in den hemel is en wat op de aarde is;
30 Dat is, in of tegen den tijd der bedeling. Het Griekse woord betekent zulk een bedeling als een huishouder gebruikt in het regeren van zijn huis, tot elke zaak en nooddruft den tijd, personen en wijzen van doen ordinerende. Alzo heeft God ook in Zijn huis, dat is, in Zijn gemeente, van den beginne der wereld, zekere personen, wijzen van doen en tijden geordineerd, op dewelke en door dewelke alles alzo moest verricht en geopenbaard worden.
31 Dat is, van den bestemden tijd op welken God besloten had Zijn Zoon te zenden, en door Zijn Evangelie ook de heidenen tot de gemeenschap Zijns Zoons te roepen, zowel als de Joden. Zie Gal. 4:4. verwijsteksten
i Gen. 49:10. Dan. 9:24. Gal. 4:4. verwijsteksten
32 Gr. tot één Hoofd, of tot één hoofdsom bijeen te brengen.
33 Daardoor verstaan sommigen de gelovigen die alrede in den hemel zijn, en die nog op de aarde zijn. Anderen vergelijken deze plaats met Kol. 1:16, 20, en menen dat door degenen die in den hemel zijn, verstaan moeten worden de engelen in den hemel, die met de gelovigen op aarde van alle tijden door Christus onder Hem als een Hoofd zijn vergaderd, en met elkander bevredigd, en alzo tot één lichaam zijn geworden, die door de zonden der mensen tevoren van elkander als afgescheurd waren, Hebr. 12:22, 23. Openb. 19:10. verwijsteksten
   
11 ἐν αὐτῷ, ἐν ᾧ καὶ ἐκληρώθημεν, προορισθέντες κατὰ πρόθεσιν τοῦ τὰ πάντα ἐνεργοῦντος κατὰ τὴν βουλὴν τοῦ θελήματος αὐτοῦ, 11 34In Hem, in Welken 35wij ook keen 36erfdeel geworden zijn, wij, 37die tevoren verordineerd waren 38naar het voornemen Desgenen Die 39alle dingen werkt naar den raad van Zijn wil;
34 Namelijk Christus, als ons Hoofd, gelijk tevoren verklaard is.
35 Namelijk die uit de Joden tot Christus bekeerd zijn, gelijk ook in het volgende vers verklaard wordt.
k Rom. 8:17. verwijsteksten
36 Of: een lot verkregen hebben, namelijk des Heeren in Zijn gemeente. Hier schijnt de apostel te zien op de uitdeling van de erve van het land Kanaän door het lot onder de twaalf stammen Israëls, die een schaduw was en voorbeeld van deze eeuwige erve door onzen rechten Jozua verkregen. Zie Num. 26:55, enz.; 33:53. Joz. 13:6. verwijsteksten
37 Dat is, niet allen die het vleselijk zaad Abrahams waren, maar de kinderen der belofte, Rom. 9:8, en die Hij tevoren uit genade had verkoren onder dit volk, Rom. 11:2, 5, 6, 7. verwijsteksten
38 Dat is, niet om enige waardigheid in ons, of om enige werken onzerzijds, maar uit enkel genade, 2 Tim. 1:9. Dit doet de apostel daarbij, opdat de gelovigen uit de Joden niet zouden menen dat iets in hen was geweest, meer dan in de heidenen, waarom zij deze verordinering of voorbeschikking tot deze erve waardig waren. Zie Rom. 8:29, enz. verwijsteksten
39 Namelijk die de zaligheid van Joden of heidenen aangaan, van dewelke hij hier spreekt. Zie Filipp. 2:13. Hoewel het ook in het gemeen waar is van alle andere dingen, Ps. 115:3. verwijsteksten
   
12 εἰς τὸ εἶναι ἡμᾶς εἰς ἔπαινον τῆς δόξης αὐτοῦ, τοὺς προηλπικότας ἐν τῷ Χριστῷ· 12 Opdat wij zouden zijn tot prijs Zijner heerlijkheid, wij 40die eerst in Christus 41gehoopt hebben.
40 Namelijk uit de Joden, aan wie deze voorrang van God was beloofd. Zie Hand. 13:46. Rom. 15:8. verwijsteksten
41 Namelijk door het geloof in Hem. Want het geloof neemt de beloften aan, waarvan de hoop de vervulling verwacht, Rom. 8:24, 25. Hebr. 11:1. verwijsteksten
   
13 ἐν ᾧ καὶ ὑμεῖς, ἀκούσαντες τὸν λόγον τῆς ἀληθείας, τὸ εὐαγγέλιον τῆς σωτηρίας ὑμῶν, ἐν ᾧ καὶ πιστεύσαντες ἐσφραγίσθητε τῷ Πνεύματι τῆς ἐπαγγελίας τῷ Ἁγίῳ, 13 42In Welken 43ook gij zijt, nadat gij 44het Woord der waarheid, namelijk het Evangelie uwer zaligheid, gehoord hebt; in Welken gij ook, 45nadat gij geloofd hebt, lzijt 46verzegeld geworden met den Heiligen Geest 47der belofte,
42 Namelijk Christus Jezus, gelijk tevoren.
43 Of: ook gij zijt tot een erfdeel geworden. Want gelijk hij van de gelovigen uit de Joden gesproken heeft, vers 11, alzo spreekt hij nu van de heidenen, die mede een lot aan het erfdeel verkregen hebben. Zie Hand. 26:17, 18. verwijsteksten
44 Alzo wordt het Evangelie genaamd, niet alleen omdat het de enkele waarheid Gods is, ons extraordinairlijk van God tot onze zaligheid geopenbaard, Joh. 17:17, maar ook omdat de waarheid van al de schaduwen des Ouden Testaments daarin vervuld is. Zie Joh. 1:17. verwijsteksten
45 Of: als gij geloofd hebt. Want deze verzegeling des Geestes geschiedt door het geloof, en op het geloof, Gal. 3:2. verwijsteksten
l Rom. 8:15. 2 Kor. 1:22; 5:5. Ef. 4:30. verwijsteksten
46 Deze wijze van spreken is genomen van de mensen, die tot versterking van enige beloften verzegelde brieven plegen te geven, en dat menigmaal met opdrukking van hun eigen wapen of beeld. De beloften van de vergeving onzer zonden, van onze aanneming tot kinderen en onze eeuwige erve, worden ons gedaan door het Evangelie, en worden door het geloof ons toegeëigend. De verzegeling des Geestes, die daarbij gevoegd wordt, is de wedergeboorte of vernieuwing van Gods beeld in ons, waarmede Hij onze zielen begiftigt en daarop drukt, als wij in Christus geloven, om ons meer en meer te verzekeren van de uitvoering van deze Zijn beloften, 2 Kor. 1:21, 22; 3:18. En betuigt bovendien hetzelve aan ons gemoed, als met een Goddelijke inspraak, waarover wij ook God als onzen Vader durven aanroepen, Rom. 8:15. Gal. 4:6, en roemen op de hoop der heerlijkheid Gods, Rom. 5:2; 8:38, 39. verwijsteksten
47 Dat is, Die ons beloofd is. Of: waardoor de beloften Gods in ons worden verzekerd.
   
14 ὅς ἐστιν ἀρραβὼν τῆς κληρονομίας ἡμῶν, εἰς ἀπολύτρωσιν τῆς περιποιήσεως, εἰς ἔπαινον τῆς δόξης αὐτοῦ. 14 Die 48het onderpand is van onze erfenis, 49tot mde verkregen verlossing, tot prijs Zijner heerlijkheid.
48 Gr. arrhabon, van welk woord zie 2 Kor. 1:22; 5:5. Zie ook Rom. 8:23. Ef. 4:30. verwijsteksten
49 Gr. tot op de verlossing der verkrijging, dat is, tot de volle genieting der verlossing, die Christus ons verkregen heeft. Of: tot de volle verlossing van Zijn verkregen of eigen volk, 1 Petr. 2:9. verwijsteksten
m Ex. 19:5. Deut. 7:6; 14:2; 26:18. Rom. 8:23. 1 Petr. 2:9. verwijsteksten
  
Christus het Hoofd der gemeente
15 Διὰ τοῦτο κἀγώ, ἀκούσας τὴν καθ’ ὑμᾶς πίστιν ἐν τῷ Κυρίῳ Ἰησοῦ καὶ τὴν ἀγάπην τὴν εἰς πάντας τοὺς ἁγίους, 15 nDaarom ook 50ik, gehoord hebbende het geloof in den Heere Jezus, dat onder u is, en de liefde tot al de heiligen,
n Filipp. 1:3. Kol. 1:3. 1 Thess. 1:2. 2 Thess. 1:3. verwijsteksten
50 Namelijk niet alleen bij u tegenwoordig zijnde, maar ook nu afwezig zijnde van u in deze mijn banden, Ef. 6:20. verwijsteksten
   
16 οὐ παύομαι εὐχαριστῶν ὑπὲρ ὑμῶν, μνείαν ὑμῶν ποιούμενος ἐπὶ τῶν προσευχῶν μου· 16 Houd niet op voor u te danken, gedenkende uwer in mijn gebeden;
17 ἵνα ὁ Θεὸς τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ Πατὴρ τῆς δόξης, δῴη ὑμῖν Πνεῦμα σοφίας καὶ ἀποκαλύψεως, ἐν ἐπιγνώσει αὐτοῦ· 17 Opdat de God van onzen Heere Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, 51u geve den Geest der wijsheid en der openbaring 52in Zijn kennis;
51 Dat is, u geve dat gij meer en meer toeneemt in de wijsheid door den Heiligen Geest.
52 Of: met Zijn kennis, of: in Zijn erkentenis. Want de rechte wijsheid bestaat niet alleen in de kennis van God, maar ook in de erkentenis van Zijn genade en majesteit.
   
18 πεφωτισμένους τοὺς ὀφθαλμοὺς τῆς διανοίας ὑμῶν, εἰς τὸ εἰδέναι ὑμᾶς τίς ἐστιν ἡ ἐλπὶς τῆς κλήσεως αὐτοῦ, καὶ τίς ὁ πλοῦτος τῆς δόξης τῆς κληρονομίας αὐτοῦ ἐν τοῖς ἁγίοις, 18 Namelijk 53verlichte ogen uws verstands, opdat gij moogt weten welke is 54de hoop van Zijn roeping, en welke 55de rijkdom is der heerlijkheid van Zijn erfenis 56in de heiligen;
53 Dit ziet op het voorgaande woord u geve. Anderen lezen: verlicht te zijn naar de ogen uws verstands.
54 Dat is, de gehoopte zaak, die in de volgende woorden wordt verklaard. Zie 1 Petr. 1:3, 4. verwijsteksten
55 Dat is, de overvloedigheid, gelijk vers 7. verwijsteksten
56 Dat is, ware gelovigen. Want den anderen gaat deze erve niet aan.
   
19 καὶ τί τὸ ὑπερβάλλον μέγεθος τῆς δυνάμεως αὐτοῦ εἰς ἡμᾶς τοὺς πιστεύοντας, κατὰ τὴν ἐνέργειαν τοῦ κράτους τῆς ἰσχύος αὐτοῦ 19 En welke de uitnemende grootheid 57Zijner kracht is aan ons, die geloven, onaar de werking der sterkte Zijner macht,
57 Namelijk waardoor wij nu zijn wedergeboren, en waarin wij meer en meer worden gesterkt, totdat wij door dezelve kracht naar ziel en lichaam hiernamaals ten volle zullen verlost en verheerlijkt worden. Want de apostel begeert niet alleen dat zij dit weten, maar ook dat zij naar zijn voorbeeld God bidden dat die kracht in hen meer en meer geopenbaard mag worden, welke kracht van hem met zeer treffelijke woorden wordt verheven.
o Kol. 2:12. verwijsteksten
   
20 ἣν ἐνήργησεν ἐν τῷ Χριστῷ, ἐγείρας αὐτὸν ἐκ νεκρῶν, καὶ ἐκάθισεν ἐν δεξιᾷ αὐτοῦ ἐν τοῖς ἐπουρανίοις, 20 58Die Hij gewrocht heeft in Christus, als Hij Hem uit de doden heeft opgewekt, pen heeft Hem 59gezet tot Zijn rechterhand in den hemel,
58 Dit voegt de apostel daarbij, omdat van de opstanding en verheerlijking van Christus onze wedergeboorte en verheerlijking ook hangt; en omdat dezelfde macht die in Christus als ons Hoofd dit werk gewrocht heeft, in ons als Zijn lidmaten ook werkt, niet alleen de toekomende opwekking uit de doden, maar ook de opwekking uit den geestelijken dood der zonden, gelijk verklaard wordt Ef. 2:1, 4. Zie ook Rom. 6:4; 8:11. Filipp. 3:21. 1 Petr. 1:3. 2 Petr. 1:3. verwijsteksten
p Ps. 110:1. Hand. 2:34. 1 Kor. 15:25. Kol. 3:1. Hebr. 1:3; 10:12. 1 Petr. 3:22. verwijsteksten
59 Door het zetten tot de rechterhand Gods wordt verstaan, dat God Hem verhoogd heeft tot de hoogste macht en heerlijkheid; bij gelijkenis genomen van prinsen en koningen, die op hun troon zitten, en aan hun rechterhand zetten die de machtigste en grootste naast hen is in het rijk. Zie Ps. 45:10. Matth. 20:21. Gelijk dit alzo verklaard wordt Hebr. 1:3; 8:1. 1 Kor. 15:25, vergeleken met Ps. 110:1. verwijsteksten
   
21 ὑπεράνω πάσης ἀρχῆς καὶ ἐξουσίας καὶ δυνάμεως καὶ κυριότητος, καὶ παντὸς ὀνόματος ὀνομαζομένου οὐ μόνον ἐν τῷ αἰῶνι τούτῳ, ἀλλὰ καὶ ἐν τῷ μέλλοντι· 21 60Ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij, en 61allen naam die genaamd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook 62in de toekomende;
60 Deze titels worden niet alleen den oversten en machten in deze wereld gegeven, maar ook den engelen in den hemel, Kol. 1:16, boven alle welke Christus, zelfs naar Zijn menselijke natuur, ver is verheven. verwijsteksten
61 Namelijk van hoogheid en heerlijkheid.
62 Dit verstaan sommigen van het Rijk der hemelen, of van den staat der hemelse schepselen; doch dewijl deze staat nu ook tegenwoordig is, zo wordt het beter genomen voor den staat aller schepselen ook na de voleinding dezer wereld, wanneer de gelovigen zullen verheerlijkt worden, en Christus nochtans, ook naar Zijn menselijke natuur, als het Hoofd, ver boven alle schepselen zal verheven blijven. Zie Luk. 1:32, 33. Openb. 5:13, en doorgaans. verwijsteksten
   
22 καὶ πάντα ὑπέταξεν ὑπὸ τοὺς πόδας αὐτοῦ, καὶ αὐτὸν ἔδωκε κεφαλὴν ὑπὲρ πάντα τῇ ἐκκλησίᾳ, 22 qEn heeft 63alle dingen 64Zijn voeten onderworpen, en heeft Hem der gemeente gegeven 65tot een Hoofd boven alle dingen;
q Ps. 8:7. Matth. 28:18. 1 Kor. 15:27. Hebr. 2:8. verwijsteksten
63 Dat is, ook zelfs die vreemd zijn, ja, vijanden zijn van Zijn gemeente, 1 Kor. 15:25, 26. verwijsteksten
64 Dat is, onder Zijn macht en gezag, Matth. 28:18. verwijsteksten
65 Namelijk niet alleen om die te regeren, maar ook om hen te beschermen, en hun het geestelijke leven en beweging te geven, gelijk het hoofd aan de leden doet. Zie Ef. 4:8, 10, enz. Kol. 2:10, 19. verwijsteksten
   
23 ἥτις ἐστὶ τὸ σῶμα αὐτοῦ, τὸ πλήρωμα τοῦ πάντα ἐν πᾶσι πληρουμένου. 23 rWelke Zijn lichaam is, en de 66vervulling Desgenen Die alles in allen vervult.
r Rom. 12:5. 1 Kor. 12:27. Ef. 4:16; 5:23. verwijsteksten
66 Dat is, waardoor Christus als een volmaakt Persoon gesteld wordt, bestaande uit het Hoofd en Zijn lichaam; gelijk het woord Christus voor beide somwijlen wordt genomen, zie 1 Kor. 12:12, 13, om deze nauwe vereniging die tussen beiden is. verwijsteksten

Einde Efeze 1