Statenvertaling.nl

sample header image

Openbaring 6 – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

Openbaring 6

Dit hoofdstuk voorgelezen (m):

 

De eerste vier zegelen. De vier paarden met hun ruiters
1 EN ik zag, toen het Lam een van de zegelen geopend had, en ik hoorde een uit de vier dieren zeggen, als een stem van een donderslag: Kom en zie.
2 En ik zag, en zie, aeen wit paard, en Die daarop zat, had een boog; en Hem is een kroon gegeven, en Hij ging uit overwinnende, en opdat Hij overwon. a Openb. 19:11. verwijsteksten
3 En toen Het het tweede zegel geopend had, hoorde ik het tweede dier zeggen: Kom en zie.
4 En een ander paard ging uit, dat rood was; en dien die daarop zat, werd macht gegeven den vrede te nemen van de aarde, en dat zij elkander zouden doden; en hem werd een groot zwaard gegeven.
5 En toen Het het derde zegel geopend had, hoorde ik het derde dier zeggen: Kom en zie. En ik zag, en zie, een zwart paard, en die daarop zat, had een weegschaal in zijn hand.
6 En ik hoorde een stem in het midden van de vier dieren, die zeide: Een maatje tarwe voor een penning, en drie maatjes gerst voor een penning; en bbeschadig de olie en den wijn niet. b Openb. 9:4. verwijsteksten
7 En toen Het het vierde zegel geopend had, hoorde ik een stem van het vierde dier, die zeide: Kom en zie.
8 En ik zag, en zie, een vaal paard, en die daarop zat, zijn naam was de dood, en de hel volgde hem na. En hun werd macht gegeven om te doden tot het vierde deel der aarde, met zwaard en met honger en met den dood en door de wilde beesten der aarde.
 
Het vijfde zegel. De zielen onder het altaar
9 En toen Het het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar cde zielen dergenen die gedood waren om het Woord Gods, en dom de getuigenis die zij hadden. c Openb. 20:4. d Openb. 19:10. verwijsteksten
10 En zij riepen met grote stem, zeggende: Hoelang, o heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt Gij ons bloed niet van degenen die op de aarde wonen?
11 En aan een iegelijk werden lange witte klederen gegeven, en hun werd gezegd dat zij nog een kleinen tijd rusten zouden, totdat ook hun mededienstknechten en hun broeders zouden vervuld zijn, die gedood zouden worden gelijk als zij.
 
Het zesde zegel. Hemel en aarde aangetast
12 En ik zag, toen Het het zesde zegel geopend had, en zie, er werd een grote aardbeving; een de zon werd zwart als een haren zak, en de maan werd als bloed. e Hand. 2:20. verwijsteksten
13 En de sterren des hemels vielen op de aarde, gelijk een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt, als hij van een groten wind geschud wordt.
14 En de hemel is weggeweken, als een boek dat toegerold wordt; en alle bergen en eilanden zijn bewogen uit hun plaatsen.
15 En de koningen der aarde, en de groten, en de rijken, en de oversten over duizend, en de machtigen, en alle dienstknechten, en alle vrijen verborgen zichzelven in de spelonken en in de steenrotsen der bergen,
16 En zeiden tot de bergen en tot de steenrotsen: fValt op ons, en verbergt ons van het aangezicht Desgenen Die op den troon zit, en van den toorn des Lams; f Jes. 2:19. Hos. 10:8. Luk. 23:30. Openb. 9:6. verwijsteksten
17 Want de grote dag Zijns toorns is gekomen, en wie kan bestaan?

Einde Openbaring 6