Statenvertaling.nl

sample header image

Openbaring 3 – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

Openbaring 3

Dit hoofdstuk voorgelezen (m):

 

Brief aan Sardis. Gij hebt den naam dat gij leeft, en gij zijt dood
1 EN schrijf aan den engel der gemeente die te Sardis is: Dit zegt Die ade zeven Geesten Gods heeft, en bde zeven sterren: Ik weet uw werken, dat gij den naam hebt dat gij leeft, en gij zijt dood. a Openb. 1:4. b Openb. 1:16. verwijsteksten
2 Zijt wakende, en versterk het overige, dat sterven zou; want Ik heb uw werken niet vol gevonden voor God.
3 Gedenk dan hoe gij het ontvangen en gehoord hebt, en bewaar het, en cbekeer u. Indien gij dan niet waakt, zo zal Ik over u komen dals een dief, en gij zult niet weten op wat ure Ik over u komen zal. c vers 19. d Matth. 24:43. 1 Thess. 5:2. 2 Petr. 3:10. Openb. 16:15. verwijsteksten
4 Doch gij hebt enige weinige namen ook te Sardis, die hun klederen niet bevlekt hebben, en zij zullen met Mij wandelen in witte klederen, overmits zij het waardig zijn.
5 Die overwint, die zal bekleed worden met witte klederen; en Ik zal zijn naam geenszins uitdoen euit het boek des levens, en fIk zal zijn naam belijden voor Mijn Vader en voor Zijn engelen. e Ex. 32:32. Ps. 69:29. Filipp. 4:3. Openb. 20:12; 21:27. f Matth. 10:32. Luk. 12:8. verwijsteksten
6 Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de gemeenten zegt.
 
Brief aan Filadélfia. Een geopende deur
7 En schrijf aan den engel der gemeente die in Filadélfia is: Dit zegt de Heilige, gde Waarachtige, hDie den sleutel Davids heeft; Die opent en niemand sluit, en Hij sluit en niemand opent: g vers 14. h Job 12:14. Jes. 22:22. Openb. 1:18. verwijsteksten
8 Ik weet uw werken; zie, Ik heb een geopende deur voor u gegeven, en niemand kan die sluiten; want gij hebt kleine kracht, en gij hebt Mijn Woord bewaard en hebt Mijn Naam niet verloochend.
9 Zie, Ik geef u enigen iuit de synagoge des satans, dergenen die zeggen dat zij Joden zijn, en zijn het niet, maar liegen; zie, Ik zal maken dat zij zullen komen en aanbidden voor uw voeten, en bekennen dat Ik u liefheb. i Openb. 2:9. verwijsteksten
10 Omdat gij het woord Mijner lijdzaamheid bewaard hebt, zo zal Ik ook u bewaren uit de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken die op de aarde wonen.
11 Zie, Ik kom haastelijk; khoudt wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme. k Openb. 2:25. verwijsteksten
12 Die overwint, Ik zal hem maken ltot een pilaar in den tempel Mijns Gods, en hij zal niet meer daaruit gaan; en Ik zal op hem schrijven mden Naam Mijns Gods, en den naam der stad Mijns Gods, namelijk ndes nieuwen Jeruzalems, dat uit den hemel van Mijn God afdaalt, en ook Mijn nieuwen Naam. l 1 Kon. 7:21. m Openb. 22:4. n Openb. 21:2, 10. verwijsteksten
13 Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de gemeenten zegt.
 
Brief aan Laodicéa. Noch koud noch heet
14 En schrijf aan den engel van de gemeente der Laodicenzen: Dit zegt ode Amen, de trouwe en waarachtige Getuige, phet Begin der schepping Gods: o Openb. 1:5, 6. p Kol. 1:15. verwijsteksten
15 Ik weet uw werken, dat gij noch koud zijt, noch heet; och, of gij koud waart of heet!
16 Zo dan, omdat gij lauw zijt, en noch koud noch heet, Ik zal u uit Mijn mond spuwen.
17 Want gij zegt: Ik ben rijk, en verrijkt geworden, en heb geens dings gebrek; en gij weet niet dat gij zijt ellendig en jammerlijk en arm en blind en naakt.
18 Ik raad u dat gij van Mij koopt goud, beproefd komende uit het vuur, opdat gij rijk moogt worden; en qwitte klederen, opdat gij moogt bekleed worden en de schande uwer naaktheid niet geopenbaard worde; en zalf uw ogen met ogenzalf, opdat gij zien moogt. q 2 Kor. 5:3. Openb. 7:13; 16:15; 19:8. verwijsteksten
19 rZo wie Ik liefheb, die bestraf en kastijd Ik; wees dan ijverig en bekeer u. r Job 5:17. Spr. 3:12. Hebr. 12:5. verwijsteksten
20 Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop; indien iemand Mijn stem zal horen en de deur opendoen, Ik zal tot hem inkomen, en Ik zal met hem avondmaal houden, en hij met Mij.
21 Die overwint, Ik szal hem geven met Mij te zitten in Mijn troon, gelijk als Ik overwonnen heb en ben gezeten met Mijn Vader in Zijn troon. s Matth. 19:28. 1 Kor. 6:2. verwijsteksten
22 Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de gemeenten zegt.

Einde Openbaring 3