Statenvertaling.nl

sample header image

Openbaring 20 – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

Openbaring 20

Dit hoofdstuk voorgelezen (m):

 

De satan voor duizend jaar gebonden
1 EN ik zag een Engel afkomen uit den hemel, ahebbende den sleutel des afgronds en een grote keten in Zijn hand. a Openb. 1:18. verwijsteksten
2 bEn Hij greep den draak, de oude slang, welke is de duivel en satanas, en bond hem duizend jaren; b 2 Petr. 2:4. Openb. 12:9. verwijsteksten
3 En wierp hem in den afgrond, en sloot hem daarin, en verzegelde dien boven hem, copdat hij de volken niet meer verleiden zou, totdat de duizend jaren zouden geëindigd zijn. En daarna moet hij een kleinen tijd ontbonden worden. c vers 8. Openb. 16:14, 16. verwijsteksten
4 En ik zag tronen, en zij zaten op dezelve; den het oordeel werd hun gegeven; en ik zag ede zielen dergenen die onthoofd waren om de getuigenis van Jezus, en om het Woord Gods, en die fhet beest en gdeszelfs beeld niet aangebeden hadden, en die hhet merkteken niet ontvangen hadden aan hun voorhoofd en aan hun hand; ien zij leefden en heersten als koningen met Christus, de duizend jaren. d Openb. 6:10. e Openb. 6:9. f Openb. 13:12. g Openb. 13:15. h Openb. 13:16. i Openb. 6:11. verwijsteksten
5 Maar de overigen der doden werden niet weder levend, totdat de duizend jaren geëindigd waren. Deze is de eerste opstanding.
6 Zalig en heilig is hij die deel heeft in de eerste opstanding; over dezen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen kpriesters van God en Christus zijn, en zij zullen met Hem als koningen heersen duizend jaren. k Jes. 61:6. 1 Petr. 2:9. Openb. 1:6; 5:10. verwijsteksten
 
De satan geheel overwonnen
7 En wanneer de duizend jaren zullen geëindigd zijn, zal de satan uit zijn gevangenis ontbonden worden;
8 En hij zal uitgaan om de volken te verleiden, die in de vier hoeken der aarde zijn, lden Gog en den Magog, om hen mte vergaderen tot den krijg; welker getal is als het zand aan de zee. l Ez. 38:2; 39:1. m Openb. 16:14. verwijsteksten
9 En zij zijn opgekomen op de breedte der aarde, en omringden de legerplaats der heiligen en de geliefde stad; en er kwam vuur neder van God uit den hemel, en heeft hen verslonden.
10 En de duivel, die hen verleidde, nwerd geworpen in den poel des vuurs en sulfers, alwaar ohet beest en de valse profeet zijn; en zij zullen pgepijnigd worden dag en nacht in alle eeuwigheid. n Dan. 7:11. Openb. 19:20. o Openb. 19:20. p Openb. 14:10. verwijsteksten
 
Het laatste oordeel
11 En ik zag een groten witten troon, en Dengene Die daarop zat, van Wiens aangezicht de aarde en de hemel wegvlood, en geen plaats is voor die gevonden.
12 En ik zag de doden, klein en groot, staande voor God; en de boeken werden geopend; en een ander boek werd geopend, qdat des levens is; en de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was, rnaar hun werken. q Ex. 32:32. Ps. 69:29. Filipp. 4:3. Openb. 3:5; 21:27. r Ps. 62:13. Jer. 17:10; 32:19. Matth. 16:27. Rom. 2:6; 14:12. 2 Kor. 5:10. Gal. 6:5. Openb. 2:23. verwijsteksten
13 En de zee gaf de doden die in haar waren; en de dood en de hel gaven de doden die in hen waren; en zij werden geoordeeld, een iegelijk naar hun werken.
14 En de dood en de hel werden geworpen in den poel des vuurs; dit is de tweede dood.
15 En zo iemand niet gevonden werd geschreven in het boek des levens, die werd geworpen in den poel des vuurs.

Einde Openbaring 20