Statenvertaling.nl

sample header image

Openbaring 17 – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

Openbaring 17

Dit hoofdstuk voorgelezen (m):

 

Het gericht over Babylon
1 EN een uit de zeven engelen, die de zeven fiolen hadden, kwam en sprak met mij, en zeide tot mij: Kom herwaarts, ik zal u tonen het oordeel der grote hoer, die daar zit op vele wateren;
2 aMet welke de koningen der aarde gehoereerd hebben, en die de aarde bewonen zijn dronken geworden van den wijn harer hoererij. a Openb. 18:3. verwijsteksten
3 En hij bracht mij weg in een woestijn, in den geest; en ik zag een vrouw, zittende op een scharlakenrood bbeest, dat vol was van namen der godslastering, en had zeven hoofden en tien hoornen. b vers 8. Openb. 13:1. verwijsteksten
4 En de vrouw was cbekleed met purper en scharlaken, en versierd met goud en kostelijk gesteente en parelen, en had in haar hand een gouden drinkbeker, vol van gruwelen en van onreinheid harer hoererij. c Openb. 18:16. verwijsteksten
5 En op haar voorhoofd was een naam geschreven, namelijk dVerborgenheid, het grote Babylon, de moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde. d 2 Thess. 2:7. verwijsteksten
6 En ik zag dat de vrouw dronken was van ehet bloed der heiligen en van het bloed der getuigen van Jezus. En ik verwonderde mij, als ik haar zag, met grote verwondering. e Openb. 18:24. verwijsteksten
7 En de engel zeide tot mij: Waarom verwondert gij u? Ik zal u zeggen de verborgenheid van de vrouw en van het beest dat haar draagt, hetwelk de zeven hoofden heeft en de tien hoornen.
8 Het beest dat gij gezien hebt, was en is niet; en het zal opkomen uit den afgrond, en ten verderve gaan; en die op de aarde wonen, zullen verwonderd zijn (fwelker namen niet zijn geschreven in het boek des levens van de grondlegging der wereld), ziende het beest dat was en niet is, hoewel het is. f Ex. 32:32. Filipp. 4:3. Openb. 13:8. verwijsteksten
9 Hier is het verstand gdat wijsheid heeft. hDe zeven hoofden zijn zeven bergen, op welke de vrouw zit, g Openb. 13:18. h Openb. 13:1. verwijsteksten
10 En zijn ook zeven koningen: de vijf zijn gevallen, en de een is; de ander is nog niet gekomen, en wanneer hij zal gekomen zijn, moet hij een weinig tijds blijven.
11 En het beest, dat was en niet is, die is ook de achtste koning, en is uit de zeven, en gaat ten verderve.
12 En ide tien hoornen die gij gezien hebt, zijn tien koningen, die het koninkrijk nog niet hebben ontvangen, maar als koningen macht ontvangen op één ure met het beest. i Dan. 7:20. Openb. 13:1. verwijsteksten
13 Dezen hebben enerlei mening, en zullen hun kracht en macht het beest overgeven.
14 Dezen kzullen tegen het Lam krijgen, en het Lam zal hen overwinnen (lwant Het is een Heere der heren en een Koning der koningen), en die met Hem zijn, de geroepenen en uitverkorenen en gelovigen. k Openb. 16:14. l 1 Tim. 6:15. Openb. 19:16. verwijsteksten
15 En hij zeide tot mij: mDe wateren die gij gezien hebt, waar de hoer zit, zijn volken en scharen en natiën en tongen. m Jes. 8:7. verwijsteksten
16 En de tien hoornen die gij gezien hebt op het beest, die zullen de hoer haten, en zullen haar woest maken en naakt, en zij zullen haar vlees eten, en zullen haar nmet vuur verbranden. n Openb. 18:8. verwijsteksten
17 Want God heeft hun in hun harten gegeven, dat zij Zijn mening doen, en dat zij enerlei mening doen, en dat zij hun koninkrijk het beest geven, totdat de woorden Gods voleindigd zullen zijn.
18 En de vrouw die gij gezien hebt, is ode grote stad, die het koninkrijk heeft over de koningen der aarde. o Openb. 16:19. verwijsteksten

Einde Openbaring 17