Statenvertaling.nl

sample header image

Openbaring 15 – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

Openbaring 15

Dit hoofdstuk voorgelezen (m):

 

De engelen met de laatste plagen
1 EN ik zag een ander groot en wonderlijk teken in den hemel, namelijk zeven engelen, hebbende ade zeven laatste plagen; want in deze is de toorn Gods geëindigd. a Openb. 11:14. verwijsteksten
2 En ik zag bals een glazen zee met vuur gemengd, en die de overwinning hadden van het beest en van zijn beeld, en van zijn merkteken en van het getal zijns naams, welke stonden aan de glazen zee, hebbende de citers Gods. b Openb. 4:6. verwijsteksten
3 En zij zongen het gezang van Mozes, den dienstknecht Gods, en het gezang des Lams, zeggende: cGroot en wonderlijk zijn Uw werken, Heere, Gij almachtige God; drechtvaardig en waarachtig zijn Uw wegen, Gij Koning der heiligen. c Ps. 111:2; 139:14. d Ps. 145:17. verwijsteksten
4 eWie zou U niet vrezen, Heere, en Uw Naam niet verheerlijken? Want Gij zijt alleen heilig; want alle volken zullen komen en voor U aanbidden; want Uw oordelen zijn openbaar geworden. e Jer. 10:7. verwijsteksten
5 En na dezen zag ik, en zie, fde tempel van den tabernakel der getuigenis in den hemel werd geopend. f Openb. 11:19. verwijsteksten
6 En de zeven engelen, die de zeven plagen hadden, kwamen uit den tempel, bekleed met rein en blinkend lijnwaad, en gomgord om de borst met gouden gordels. g Openb. 1:13. verwijsteksten
7 En een van de vier dieren gaf den zeven engelen zeven gouden fiolen, vol van den toorn Gods, Die in alle eeuwigheid leeft.
8 En de tempel werd hvervuld met rook uit de heerlijkheid Gods, en uit Zijn kracht; en niemand kon in den tempel ingaan, totdat de zeven plagen der zeven engelen geëindigd waren. h Ex. 40:34. 1 Kon. 8:10. Jes. 6:4. verwijsteksten

Einde Openbaring 15