Statenvertaling.nl

sample header image

Openbaring 13 – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

Openbaring 13

Dit hoofdstuk voorgelezen (m):

 

Het beest uit de zee
1 EN ik zag uit de zee aeen beest opkomen, hebbende zeven hoofden en tien hoornen; en op zijn hoornen waren tien koninklijke hoeden, en op zijn hoofden was een naam van godslastering. a Dan. 7:20. Openb. 17:3. verwijsteksten
2 En het beest dat ik zag, was een pardel gelijk, en zijn voeten als eens beers voeten, en zijn mond als de mond eens leeuws. En de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht.
3 En ik zag een van zijn hoofden als tot den dood gewond, en zijn dodelijke wond werd genezen; en de gehele aarde verwonderde zich achter het beest.
4 En zij aanbaden den draak, die het beest macht gegeven had; en zij aanbaden het beest, zeggende: Wie is dit beest bgelijk? Wie kan krijg voeren tegen hetzelve? b Openb. 18:18. verwijsteksten
5 En hetzelve werd een mond gegeven om grote dingen en godslasteringen te spreken; en hetzelve werd macht gegeven om zulks te doen ctwee en veertig maanden. c Openb. 11:2. verwijsteksten
6 En het opende zijn mond tot lastering tegen God, om Zijn Naam te lasteren, en Zijn tabernakel, en die in den hemel wonen.
7 En dhetzelve werd macht gegeven om den heiligen krijg aan te doen, en om die te overwinnen; en hetzelve werd macht gegeven over alle geslacht en taal en volk. d Dan. 7:21. Openb. 11:7. verwijsteksten
8 En allen die op de aarde wonen, zullen hetzelve aanbidden, ewelker namen niet zijn geschreven in het boek des levens, des Lams Dat geslacht is, fvan de grondlegging der wereld. e Ex. 32:33. Filipp. 4:3. Openb. 3:5; 20:12; 21:27. f Openb. 17:8. verwijsteksten
9 Indien iemand oren heeft, die hore.
10 Indien iemand in de gevangenis leidt, die gaat zelf in de gevangenis; gindien iemand met het zwaard zal doden, die moet zelf met het zwaard gedood worden. hHier is de lijdzaamheid en het geloof der heiligen. g Gen. 9:6. Matth. 26:52. h Openb. 14:12. verwijsteksten
 
Het beest uit de aarde
11 En ik zag een ander beest iuit de aarde opkomen, en het had twee hoornen, des Lams hoornen gelijk, en het sprak als de draak. i Openb. 11:7. verwijsteksten
12 En het oefent al de macht van het eerste beest kin tegenwoordigheid van hetzelve, en het maakt dat de aarde en die daarin wonen, het eerste beest aanbidden, welks ldodelijke wond genezen was. k Openb. 19:20. l vers 3. verwijsteksten
13 En het doet mgrote tekenen, zodat het ook vuur uit den hemel doet afkomen op de aarde voor de mensen; m 2 Thess. 2:9. Openb. 16:14. verwijsteksten
14 En nverleidt degenen die op de aarde wonen, door de tekenen die aan hetzelve te doen gegeven zijn in de tegenwoordigheid van het beest; zeggende tot degenen die op de aarde wonen, dat zij voor het beest, dat de wond des zwaards had en weder leefde, een beeld zouden maken. n Deut. 13:1. Matth. 24:24. Openb. 16:14; 19:20. verwijsteksten
15 En hetzelve werd macht gegeven om het beeld van het beest een geest te geven, opdat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken dat allen die ohet beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden. o Openb. 19:20. verwijsteksten
16 En het maakt dat het aan allen, kleinen en groten, en rijken en armen, en vrijen en dienstknechten, peen merkteken geeft aan hun rechterhand of aan hun voorhoofden, p Openb. 19:20. verwijsteksten
17 En dat niemand mag kopen of verkopen dan die dat merkteken heeft, qof den naam van het beest, of het getal zijns naams. q Openb. 14:11. verwijsteksten
18 Hier is rde wijsheid: die het verstand heeft, rekene het getal van het beest; want het is een getal eens mensen, en zijn getal is zeshonderd zes en zestig. r Openb. 17:9. verwijsteksten

Einde Openbaring 13