Statenvertaling.nl

sample header image

Inleiding Judas – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

De algemene zendbrief van den apostel Judas

Inhoud van dezen zendbrief

DE apostel Judas, navolgende het voorbeeld en ook de voetstappen van den apostel Petrus in zijn tweeden zendbrief, heeft dezen brief geschreven om de gelovige Christenen te vermanen tot standvastigheid in het ware geloof, en te dien einde te waarschuwen voor de valse leraars en spotters, om van hen niet verleid te worden. 1 En eerstelijk na het opschrift en de groetenis, 3 Stelt hij deze vermaning voor, en wijst aan hoe nodig dezelve is, alzo vele goddeloze mensen onder de Christenen waren ingeslopen. 5 Verklaart dat zulken eeuwiglijk van God zullen gestraft worden, en bewijst het met gelijke voorbeelden der Israëlieten in de woestijn, 6 Der afvallige engelen, 7 En der inwoners van Sodom en Gomorra. 8 Beschrijft hen dat zij de overheden lasteren, hetwelk zelfs de archangel Michaël tegen den duivel niet heeft durven doen. 11 Dat zij de voetstappen volgen van Kaïn, Bileam en Korach. 12 Dat zij vlekken zijn der christelijke vergaderingen, huichelaars, ongestadigen, en dat zij zekerlijk zullen verdoemd worden. 14 Hetwelk hij bevestigt met een profetie van Henoch. 16 En beschrijft verder hun gebreken. 17 En zegt dat het die lieden zijn van wie de apostelen hen gewaarschuwd hebben. 20 Daarna herhaalt hij wederom dezelfde vermaning tot standvastigheid, met belofte des eeuwigen levens. 22 Vermaant hen dat zij hun naaste ook zoeken te behouden, sommigen met zoetigheid, anderen met hardigheid. 24 Eindelijk besluit hij met een lof- en dankzegging tot God.

Einde inleiding Judas