Statenvertaling.nl

sample header image

1 Johannes 5 – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

1 Johannes 5

Dit hoofdstuk voorgelezen (v):

 

Het geloof en zijn vruchten
1 EENa iegelijk die gelooft dat Jezus is de Christus, die is uit God geboren; en een iegelijk die liefheeft Dengene Die geboren heeft, die heeft ook lief dengene die uit Hem geboren is. a Joh. 1:12. verwijsteksten
2 Hieraan kennen wij dat wij de kinderen Gods liefhebben, wanneer wij God liefhebben en Zijn geboden bewaren.
3 bWant dit is de liefde Gods, dat wij Zijn geboden bewaren; cen Zijn geboden zijn niet zwaar. b Joh. 14:15; 15:10. c Matth. 11:29, 30. verwijsteksten
4 Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; den dit is de overwinning die de wereld overwint, namelijk ons geloof. d Joh. 16:33. verwijsteksten
5 eWie is het die de wereld overwint, fdan die gelooft dat Jezus is de Zone Gods? e 1 Kor. 15:57. f 1 Joh. 4:15. verwijsteksten
6 Deze is het Die gekomen is door water en bloed, namelijk Jezus, de Christus; niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. En de Geest is het Die getuigt dat de geest de waarheid is.
7 Want Drie zijn er Die getuigen in den hemel: de Vader, het Woord en de Heilige Geest; en deze Drie zijn één.
8 En drie zijn er die getuigen op de aarde: de Geest, en het water, en het bloed; en die drie zijn tot één.
9 gIndien wij de getuigenis der mensen aannemen, de getuigenis Gods is meerder; want dit is de getuigenis Gods, welke Hij van Zijn Zoon getuigd heeft. g Joh. 5:37. verwijsteksten
10 hDie in den Zone Gods gelooft, heeft de getuigenis in zichzelven; die God niet gelooft, heeft Hem tot een leugenaar gemaakt, dewijl hij niet geloofd heeft de getuigenis die God getuigd heeft van Zijn Zoon. h Joh. 3:36. Rom. 8:16. Gal. 4:6. verwijsteksten
11 En dit is de getuigenis, namelijk dat ons God het eeuwige leven gegeven heeft; ien ditzelve leven is in Zijn Zoon. i Joh. 1:4. verwijsteksten
12 Die den Zoon heeft, die heeft het leven; die den Zone Gods niet heeft, die heeft het leven niet.
13 kDeze dingen heb ik u geschreven, die gelooft in den Naam van den Zone Gods; opdat gij weet dat gij het eeuwige leven hebt, en opdat gij gelooft in den Naam des Zoons van God. k Joh. 20:31. verwijsteksten
 
De kracht van het gebed
14 En dit is de vrijmoedigheid die wij tot Hem hebben, ldat zo wij iets bidden naar Zijn wil, Hij ons verhoort. l Jer. 29:12. Matth. 7:8; 21:22. Mark. 11:24. Luk. 11:9. Joh. 14:13; 15:7; 16:24. Jak. 1:5. 1 Joh. 3:22. verwijsteksten
15 En indien wij weten dat Hij ons verhoort, wat wij ook bidden, zo weten wij dat wij de beden verkrijgen die wij van Hem gebeden hebben.
16 Indien iemand zijn broeder ziet zondigen een zonde niet tot den dood, die zal God bidden, en Hij zal hem het leven geven, dengenen, zeg ik, die zondigen niet tot den dood. mEr is een zonde tot den dood; voor dezelve zonde zeg ik niet dat hij zal bidden. m Num. 15:30. 1 Sam. 2:25. Matth. 12:31. Mark. 3:29. Luk. 12:10. Hebr. 6:4; 10:26. 2 Petr. 2:20. verwijsteksten
17 nAlle ongerechtigheid is zonde, en er is zonde niet tot den dood. n 1 Joh. 3:4. verwijsteksten
18 oWij weten dat een iegelijk die uit God geboren is, niet zondigt; maar die uit God geboren is, bewaart zichzelven, en de boze vat hem niet. o 1 Joh. 3:9. verwijsteksten
19 Wij weten dat wij uit God zijn, en dat de gehele wereld ligt in het boze.
20 Doch wij weten dat de Zone Gods gekomen is, pen heeft ons het verstand gegeven, dat wij den Waarachtige kennen; en wij zijn in den Waarachtige, namelijk in Zijn Zoon Jezus Christus. qDeze is de waarachtige God en het eeuwige Leven. p Luk. 24:45. q Jes. 9:5; 44:6; 54:5. Joh. 20:28. Rom. 9:5. 1 Tim. 3:16. verwijsteksten
21 Kinderkens, bewaart uzelven van de afgoden. Amen.

Einde 1 Johannes 5