Statenvertaling.nl

sample header image

2 Petrus 3 – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

2 Petrus 3

Dit hoofdstuk voorgelezen (m):

 

Spotters met den jongsten dag
1 DEZEN tweeden zendbrief, geliefden, schrijf ik nu aan u, in welke beide ik adoor vermaning uw oprecht gemoed opwek; a 2 Petr. 1:13. verwijsteksten
2 Opdat gij gedachtig zijt aan de woorden die van de heilige profeten tevoren gesproken zijn, en aan ons gebod, wij die des Heeren en Zaligmakers apostelen zijn;
3 bDit eerst wetende, dat in het laatste der dagen spotters komen zullen, die naar hun eigen begeerlijkheden zullen wandelen, b 1 Tim. 4:1. 2 Tim. 3:1. Jud. vs. 18. verwijsteksten
4 En zeggen: cWaar is de belofte Zijner toekomst? Want van dien dag dat de vaders ontslapen zijn, blijven alle dingen alzo gelijk van het begin der schepping. c Ez. 12:22. verwijsteksten
5 Want willens is dit hun onbekend, dat door het woord Gods de hemelen van overlang geweest zijn, den de aarde uit het water en in het water bestaande; d Gen. 1:9. Ps. 24:2. verwijsteksten
6 eDoor welke de wereld die toen was, met het water van den zondvloed bedekt zijnde, vergaan is. e Gen. 7:10, 21. verwijsteksten
7 fMaar de hemelen die nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd, gen worden ten vure bewaard tegen den dag des oordeels en der verderving der goddeloze mensen. f vers 10. Ps. 102:27. Jes. 51:6. Hebr. 1:11. g 2 Thess. 1:8. verwijsteksten
8 Doch deze ene zaak zij u niet onbekend, geliefden, hdat één dag bij den Heere is als duizend jaren, en duizend jaren als één dag. h Ps. 90:4. verwijsteksten
9 iDe Heere vertraagt de belofte niet (kgelijk enigen dat traagheid achten), lmaar is lankmoedig over ons, mniet willende dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen. i Hab. 2:3. k vers 15. 1 Petr. 3:20. l Jes. 30:18. Rom. 2:4. m Ez. 18:32; 33:11. 1 Tim. 2:4. verwijsteksten
10 Maar de dag des Heeren zal komen nals een dief in den nacht, in welken de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan, en de elementen branden zullen en vergaan, en de aarde en de werken die daarin zijn, zullen verbranden. n Matth. 24:43, 44. 1 Thess. 5:2. Openb. 3:3; 16:15. verwijsteksten
 
Uitzien naar den jongsten dag
11 Dewijl dan deze dingen alle vergaan, hoedanigen behoort gij te zijn in heiligen wandel en godzaligheid,
12 Verwachtende en haastende tot de toekomst van den dag Gods, oin welken de hemelen, door vuur ontstoken zijnde, zullen vergaan, en de elementen brandende zullen versmelten! o Ps. 50:3. 2 Thess. 1:8. verwijsteksten
13 Maar wij verwachten, pnaar Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, in dewelke gerechtigheid woont. p Jes. 65:17; 66:22. Openb. 21:1. verwijsteksten
14 Daarom, geliefden, verwachtende deze dingen, benaarstigt u dat gij onbevlekt en onbestraffelijk van Hem bevonden moogt worden in vrede;
15 qEn acht de lankmoedigheid onzes Heeren voor zaligheid; gelijkerwijs ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, ulieden geschreven heeft, q Rom. 2:4. verwijsteksten
16 Gelijk ook rin alle zendbrieven, daarin van deze dingen sprekende; in welke dingen sommige zwaar zijn om te verstaan, die de ongeleerde en onvaste mensen verdraaien, gelijk ook de andere Schriften, tot hun eigen verderf. r Rom. 8:19. 1 Kor. 15:24. 1 Thess. 4:15. verwijsteksten
17 Gij dan, geliefden, zulks tevoren wetende, wacht u dat gij niet door de verleiding der gruwelijke mensen medeafgerukt wordt, en uitvalt van uw vastigheid;
18 Maar wast op in de genade en kennis van onzen Heere en Zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, beide nu en in den dag der eeuwigheid. Amen.

Einde 2 Petrus 3