Statenvertaling.nl

sample header image

1 Petrus 5 – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

1 Petrus 5

Dit hoofdstuk voorgelezen (m):

 

De kudde Gods
1 DE ouderlingen die onder u zijn, vermaan ik, die een medeouderling en getuige van het lijden van Christus ben, en deelachtig der heerlijkheid die geopenbaard zal worden:
2 aWeidt de kudde Gods die onder u is, hebbende opzicht daarover, niet uit bedwang, maar gewilliglijk, bnoch om vuil gewin, maar met een volvaardig gemoed; a Hand. 20:28. b 1 Tim. 3:3. Tit. 1:7. verwijsteksten
3 cNoch als heerschappij voerende over het erfdeel des Heeren, dmaar als voorbeelden der kudde geworden zijnde. c 2 Kor. 1:24. d Filipp. 3:17. 1 Tim. 4:12. Tit. 2:7. verwijsteksten
4 En als ede overste Herder verschenen zal zijn, fzo zult gij de onverwelkelijke kroon der heerlijkheid behalen. e Jes. 40:11. Ez. 34:23. Joh. 10:11. Hebr. 13:20. 1 Petr. 2:25. f 1 Kor. 9:25. 2 Tim. 4:8. Jak. 1:12. 1 Petr. 1:4. verwijsteksten
5 Desgelijks gij jongen, zijt den ouden onderdanig; gen zijt allen elkander onderdanig; zijt met de ootmoedigheid bekleed; hwant God wederstaat de hovaardigen, maar den nederigen geeft Hij genade. g Rom. 12:10. Filipp. 2:3. h Spr. 3:34. Jak. 4:6. verwijsteksten
6 iVernedert u dan onder de krachtige hand Gods, opdat Hij u verhoge te zijner tijd. i Job 22:29. Spr. 29:23. Matth. 23:12. Luk. 14:11. Jak. 4:10. verwijsteksten
7 kWerpt al uw bekommernis op Hem, lwant Hij zorgt voor u. k Ps. 55:23. Matth. 6:25. Luk. 12:22. Filipp. 4:6. 1 Tim. 6:8. l 1 Kor. 9:9. Hebr. 13:5. verwijsteksten
8 mZijt nuchter en waakt; nwant uw tegenpartij, de duivel, gaat om als een briesende leeuw, zoekende wien hij zou mogen verslinden; m 1 Thess. 5:6. 1 Petr. 1:13; 4:7. n Job 1:7. Luk. 22:31. verwijsteksten
9 oDenwelken wederstaat, vast zijnde in het geloof, wetende dat hetzelfde lijden aan uw broederschap die in de wereld is, volbracht wordt. o Ef. 4:27. Jak. 4:7. verwijsteksten
 
Groeten en zegenbede
10 De God nu aller genade, Die ons geroepen heeft tot Zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, nadat wij peen weinig tijds zullen geleden hebben, Dezelve volmake, bevestige, versterke en fundere ulieden. p Hebr. 10:37. 1 Petr. 1:6. verwijsteksten
11 Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen.
12 Door Silvánus, die u een getrouw broeder is, zo ik acht, heb ik met weinige woorden geschreven, vermanende en betuigende, dat deze is de waarachtige genade Gods, in welke gij staat.
13 U groet de medeuitverkoren gemeente die in Babylon is, en Markus, mijn zoon.
14 Groet elkander qmet een kus der liefde. Vrede zij u allen die in Christus Jezus zijt. Amen. q Rom. 16:16. 1 Kor. 16:20. 2 Kor. 13:12. 1 Thess. 5:26. verwijsteksten

Einde 1 Petrus 5