Statenvertaling.nl

sample header image

Jozua 6 – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

Jozua 6

Dit hoofdstuk voorgelezen (m):

 

De HEERE geeft Jozua de stad van Jericho in zijn hand, vs. 1, enz. Doch eerst doet Hij de krijgslieden, alsook de ark en zeven priesters, zeven dagen lang rondom de stad gaan, 3. Op den zevenden dag wordt de stad ingenomen, de muur invallende, 20. De Israëlieten vallen van alle kanten daarin, en zij vernielen met het zwaard beide mensen en vee, 21. Doch zij verschonen Rachab, met alles wat zij heeft, 22. De stad, en al wat daarin is, wordt verbrand, uitgezonderd het goud, zilver, koper, en ijzeren vaten, 24. Jozua vervloekt dien man die Jericho zou herbouwen, 26. God is met Jozua, 27.
 
1 JERICHO nu sloot de poorten toe en was gesloten 1voor het aangezicht van de kinderen Israëls; er ging niemand uit en er ging niemand in.1 Te weten, uit vreze voor de kinderen Israëls.
2 Toen zeide 2de HEERE tot Jozua: Zie, Ik heb Jericho met haar koning en strijdbare helden in uw hand gegeven.2 Joz. 5:13 wordt Hij een Man genoemd. verwijsteksten
3 Gij dan allen die krijgslieden zijt, zult rondom de stad gaan, de stad omringende eenmaal; alzo zult gij doen zes dagen lang.
4 En zeven priesters zullen zeven 3ramsbazuinen dragen voor de ark, en gijlieden zult op den zevenden dag de stad zevenmaal omgaan; en de priesters zullen met de bazuinen blazen.3 Dat is, bazuinen van ramshoornen gemaakt.
5 En het zal geschieden als men langzaam met den ramshoorn blaast, als gijlieden het geluid der bazuin hoort, zo zal al het volk juichen met een groot gejuich; dan zal de 4stadsmuur 5onder zich vallen en het volk zal er inklimmen, een iegelijk tegenover zich.4 Versta dit van een deel van den muur; ware de hele muur gevallen, zo moest ook Rachabs huis gevallen zijn, want het stond op den muur, Joz. 2:15. verwijsteksten
5 Hebr. aan zijn plaats.
 
Val van Jericho. Rachab gespaard
6 Toen riep Jozua, de zoon van Nun, de priesters en zeide tot hen: Draagt de ark des verbonds, en dat zeven priesters zeven ramsbazuinen dragen vóór de ark des HEEREN.
7 En tot het volk zeide hij: Trekt door en gaat rondom deze stad; en wie 6toegerust is, die ga door vóór de ark des HEEREN.6 Dat is, gewapend.
8 En het geschiedde, gelijk Jozua tot het volk gesproken had, zo gingen de zeven priesters, dragende zeven ramsbazuinen 7voor het aangezicht des HEEREN; zij trokken door en bliezen met de bazuinen; en 8de ark des verbonds des HEEREN volgde hen na.7 Zie de aant. op Joz. 4:13. verwijsteksten
8 Dat is, de ark in dewelke lagen de twee tafelen, waarop het verbond geschreven was.
9 En wie toegerust was, ging voor het aangezicht der priesters die de bazuinen bliezen; en de 9achtertocht volgde de ark na, terwijl men ging en blies met de bazuinen.9 Zie Num. 10 op vers 25. verwijsteksten
10 Jozua nu had het volk geboden, zeggende: Gij zult niet juichen, ja, gij zult uw stem niet laten horen en geen woord zal er uit uw mond uitgaan, tot op den dag wanneer ik tot ulieden zeggen zal: Juicht; dan zult gij juichen.
11 En hij deed de ark des HEEREN rondom de stad gaan, omringende dezelve eenmaal; toen kwamen zij weder in het leger en vernachtten in het leger.
12 Daarna stond Jozua des morgens vroeg op, en de priesters droegen de ark des HEEREN.
13 En de zeven priesters dragende de zeven ramsbazuinen vóór de ark des HEEREN, gingen voort en bliezen met de bazuinen; en de toegerusten gingen voor hun aangezichten en de achtertocht volgde de ark des HEEREN na, terwijl men ging en blies met de bazuinen.
14 Alzo gingen zij eenmaal rondom de stad op den tweeden dag en zij keerden weder in het leger. Alzo deden zij zes dagen lang.
15 En het geschiedde op den zevenden dag, dat zij zich vroeg opmaakten, met het opgaan des dageraads, en zij gingen rondom de stad naar dezelfde wijze, zevenmaal; alleenlijk op dien dag gingen zij zevenmaal rondom de stad.
16 En het geschiedde ten zevenden male als de priesters met de bazuinen bliezen, dat Jozua tot het volk sprak: Juicht, want de HEERE heeft ulieden de stad gegeven.
17 10Doch deze stad zal den HEERE verbannen zijn, zij en al wat daarin is; alleenlijk zal de hoer Rachab levend blijven, zij en allen die met haar in het huis zijn, omdat zij de boden die 11wij uitgezonden hadden, 12verborgen heeft.10 Zie Deut. 2:34. verwijsteksten
11 Te weten, ik en de oversten, zonder kennis van het volk, Joz. 2:1, 4, 6. verwijsteksten
12 Sommigen: wel, of naarstiglijk verborgen heeft.
18 Alleenlijk dat gijlieden u wacht van het verbannene, opdat gij u misschien niet 13verbant, mits nemende van het verbannene, en het leger Israëls niet stelt tot een ban, noch datzelve beroert.13 Dat is, geen oorzaak zijt dat gij zelven verdelgd wordt.
19 aMaar al het zilver en goud en de koperen en ijzeren vaten zullen den HEERE 14heilig zijn; tot den schat des HEEREN zullen zij komen.a Num. 31:54. verwijsteksten
14 Hebr. heiligheid.
20 Het volk dan juichte als 15zij met de bazuinen bliezen; en het geschiedde als het volk het geluid der bazuin hoorde, zo juichte het volk met een groot gejuich, ben de muur viel onder zich en het volk klom in de stad, eenieder tegenover zich, en zij namen de stad in.15 Te weten de zeven priesters.
b Hebr. 11:30. verwijsteksten
21 En 16zij verbanden alles wat in de stad was, van den man tot de vrouw toe, van het kind tot den oude, en tot den os en het kleinvee en den ezel, door 17de scherpte des zwaards.16 Dat is, zij vernielden alles, gelijk men de verbannen dingen pleegt te doen. Zie Deut. 2 op vers 34. verwijsteksten
17 Hebr. den mond.
22 Jozua nu zeide tot de twee mannen, de verspieders des lands: Gaat in het huis der vrouw, der hoer, en brengt die vrouw vandaar uit, met al wat zij heeft, cgelijk als gij haar gezworen hebt.c Joz. 2:14. Hebr. 11:31. verwijsteksten
23 Toen gingen de jongelingen, de verspieders, daarin en brachten er Rachab uit, en haar vader en haar moeder, en haar broederen en al wat zij had; ook brachten zij uit 18al haar huisgezinnen, en zij 19stelden hen buiten het leger Israëls.18 Of: geslachten, of maagschappen, te weten die haar aangingen.
19 Te weten zo lang, totdat zij in de religie der Israëlieten wel onderwezen, en alzo in de gemeente Gods aangenomen waren. Zie Deut. 21:10. verwijsteksten
24 De stad nu verbrandden zij met vuur en alles wat daarin was; alleenlijk het zilver en goud, mitsgaders de koperen en ijzeren vaten, gaven zij tot den schat van het 20huis des HEEREN.20 Dat is, den tabernakel. Zie vers 19. Num. 31:54. verwijsteksten
25 Dus liet Jozua de hoer Rachab leven, en het huisgezin haars vaders en al wat zij had, 21en zij heeft gewoond in het midden van Israël 22tot op dezen dag; omdat zij de boden verborgen had, die Jozua gezonden had om Jericho te verspieden.21 Ja, zij is naderhand getrouwd in den stam van Juda, aan Salmon, den zoon van Nahesson, Matth. 1:5. verwijsteksten
22 Dit sluit niet uit, dat Rachab en haar nakomelingen ook niet na den tijd zouden gewoond hebben onder de Israëlieten.
26 En terzelfder tijd 23bezwoer hen Jozua, zeggende: Vervloekt zij die man voor het aangezicht des HEEREN, die zich opmaken en deze stad Jericho bouwen zal; dat hij ze grondveste 24op zijn eerstgeboren zoon en haar poorten stelle op zijn jongsten zoon.23 Te weten door het ingeven des Heiligen Geestes.
24 Of: om, voor, dat is, dat het hem zijn eerstgeboren zoon koste. Zie de vervulling hiervan aan Hiël en zijn zonen, 1 Kon. 16:34. verwijsteksten
27 Alzo was de HEERE met Jozua; en zijn gerucht 25liep door het ganse land.25 Hebr. was, dat is, men sprak van hem in alle omliggende landen.

Einde Jozua 6