Statenvertaling.nl

sample header image

Inleiding Jozua – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

Het boek Jozua

Inhoud van dit boek

IN dit boek worden verhaald de wonderlijke werken des Heeren, die Hij, tot bewijs van de waarheid en trouw Zijner beloften, gedaan heeft, sedert den dood van Mozes tot het overlijden van Jozua, namelijk, hoe Hij de kinderen Israëls in het beloofde land Kanaän heeft gebracht, dezelve droogvoets leidende door de Jordaan, en hun in handen leverende al de koningen der Kanaänieten, met hun landen en steden; die Jozua uitgedeeld heeft onder negen stammen en een halven. De vrijsteden, mitsgaders die steden die de Levieten zouden bewonen, worden ook verordend. Eindelijk wordt in dit boek verhaald de dood van Jozua, toen hij honderd en tien jaren was oud geworden, nadat hij den Israëlieten Gods vloek had voorgesteld, indien zij zouden afwijken van het verbond hetwelk de Heere met hen had opgericht. Jozua is geweest, beide in naam en in ambt, een bijzonder voorbeeld van onzen Heere JEZUS CHRISTUS, Die de gelovigen in de ware rustplaats, namelijk in het hemelse Kanaän, is brengende, Hebr. 4:8, enz. Deze historie begrijpt den tijd van meer dan zeventien jaren, en zij draagt den naam van Jozua, omdat in dezelve van zijn treffelijke daden meest gehandeld wordt. Van wien deze historie beschreven is, is onzeker. Enigen menen dat zij van een profeet die enige jaren hierna geleefd heeft, beschreven is. Zij kan bekwamelijk in drie delen afgedeeld worden; want in de eerste twaalf hoofdstukken wordt gesproken van de bovenmate grote victories, welke Jozua, door de kracht Gods, bevochten heeft. In het tweede deel, van hoofdstuk 13 tot het 22ste hoofdstuk, wordt gehandeld van de afdeling des lands onder de stammen. In het derde deel wordt beschreven de wegzending van de twee stammen en van den halven; insgelijks de ernstige vermaning van Jozua aan het volk van Israël, en eindelijk het overlijden van Jozua en Eleazar.

Einde inleiding Jozua