Statenvertaling.nl

sample header image

Jakobus 5 – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

Jakobus 5

Dit hoofdstuk voorgelezen (m):

 

Wee over de onbarmhartige rijken
1 WELAANa nu, gij rijken, weent en huilt over uw ellendigheden, die over u komen. a Spr. 11:28. Amos 6:1. Luk. 6:24. 1 Tim. 6:9. verwijsteksten
2 Uw rijkdom is verrot, en uw klederen zijn van de motten gegeten geworden;
3 Uw goud en uw zilver is verroest, en hun roest zal u zijn tot een getuigenis, en zal uw vlees als een vuur verteren; bgij hebt schatten vergaderd in de laatste dagen. b Matth. 6:19. Rom. 2:5. verwijsteksten
4 Zie, chet loon der werklieden die uw landen gemaaid hebben, hetwelk van u verkort is, roept; en het geschrei dergenen die geoogst hebben, is gekomen tot in de oren des Heeren Zebaoth. c Lev. 19:13. Deut. 24:14. verwijsteksten
5 dGij hebt lekkerlijk geleefd op de aarde en wellusten gevolgd; gij hebt uw harten gevoed als in een dag der slachting. d Job 21:13. Luk. 16:19, 25. verwijsteksten
6 Gij hebt veroordeeld, gij hebt gedood den rechtvaardige, en hij wederstaat u niet.
 
Opwekking tot geduld
7 Zo zijt dan lankmoedig, broeders, tot de toekomst des Heeren. Zie, de landman verwacht de kostelijke vrucht des lands, lankmoedig zijnde over dezelve, totdat het den vroegen en spaden regen zal hebben ontvangen.
8 Weest gij ook lankmoedig, versterkt uw harten; want de toekomst des Heeren genaakt.
9 Zucht niet tegen elkander, broeders, opdat gij niet veroordeeld wordt. Zie, de Rechter staat voor de deur.
10 Mijne broeders, neemt tot een voorbeeld des lijdens en der lankmoedigheid de profeten, die in den Naam des Heeren gesproken hebben.
11 Zie, ewij houden hen gelukzalig die verdragen. Gij hebt fde verdraagzaamheid van Job gehoord, en gij hebt het einde des Heeren gezien, gdat de Heere zeer barmhartig is en een Ontfermer. e Matth. 5:11. f Job 1:21, 22. g Num. 14:18. Ps. 103:8. verwijsteksten
12 Doch vóór alle dingen, mijne broeders, hzweert niet, noch bij den hemel, noch bij de aarde, noch enigen anderen eed; maar uw ja zij ja, en het neen neen, opdat gij in geen oordeel valt. h Matth. 5:34. 2 Kor. 1:17, 18. verwijsteksten
 
De kracht van het gebed
13 Is iemand onder u in lijden? Dat hij bidde. Is iemand goedsmoeds? iDat hij psalmzinge. i Ef. 5:19. Kol. 3:16. verwijsteksten
14 Is iemand krank onder u? Dat hij tot zich roepe de ouderlingen der gemeente, en dat zij over hem bidden, khem zalvende met olie in den Naam des Heeren; k Mark. 6:13. verwijsteksten
15 En het gebed des geloofs zal den zieke behouden, en de Heere zal hem oprichten, en zo hij zonden gedaan zal hebben, het zal hem vergeven worden.
16 Belijdt elkander de misdaden, en bidt voor elkander, opdat gij gezond wordt. Een krachtig gebed des rechtvaardigen vermag veel.
17 lElía was een mens van gelijke bewegingen als wij; en hij bad een gebed, dat het niet zou regenen; en het regende niet op de aarde in drie jaren en zes maanden. l 1 Kon. 17:1. Luk. 4:25. verwijsteksten
18 mEn hij bad wederom, en de hemel gaf regen, en de aarde bracht haar vrucht voort. m 1 Kon. 18:45. verwijsteksten
19 Broeders, nindien iemand onder u van de waarheid is afgedwaald, en hem iemand bekeert, n Matth. 18:15. verwijsteksten
20 Die wete dat degene die een zondaar van de dwaling zijns wegs bekeert, een ziel van den dood zal behouden oen menigte der zonden zal bedekken. o Spr. 10:12. 1 Petr. 4:8. verwijsteksten

Einde Jakobus 5