Statenvertaling.nl

sample header image

Hebreeën 3 – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

Hebreeën 3

Dit hoofdstuk voorgelezen (v):

 

Christus hoger dan Mozes
1 HIEROM, heilige broeders, die der hemelse roeping deelachtig zijt, aanmerkt den Apostel en aHogepriester onzer belijdenis, Christus Jezus, a Hebr. 4:14; 6:20; 8:1; 9:11. verwijsteksten
2 Die getrouw is Dengene Die Hem gesteld heeft, bgelijk ook Mozes in geheel Zijn huis was. b Num. 12:7. verwijsteksten
3 Want Deze is zoveel meerder heerlijkheid waardig geacht dan Mozes, als degene die het huis gebouwd heeft, meerder eer heeft dan het huis.
4 Want een ieder huis wordt van iemand gebouwd; cmaar Die dit alles gebouwd heeft, is God. c 2 Kor. 5:17, 18. Ef. 2:10. verwijsteksten
5 En Mozes is wel getrouw geweest in geheel Zijn huis als een dienaar, dtot getuiging der dingen die daarna gesproken zouden worden, d Deut. 18:15, 18. verwijsteksten
6 Maar Christus als de Zoon over Zijn eigen huis; eWiens huis wij zijn, findien wij maar de vrijmoedigheid en den roem der hoop tot het einde toe vast behouden. e 1 Kor. 3:16; 6:19. 2 Kor. 6:16. 1 Petr. 2:5. f Rom. 5:2. verwijsteksten
 
Waarschuwing tegen afval
7 Daarom, gelijk de Heilige Geest zegt: gHeden, indien gij Zijn stem hoort, g Ps. 95:7. Hebr. 4:7. verwijsteksten
8 Zo verhardt uw harten niet, hgelijk het geschied is in de verbittering ten dage der verzoeking in de woestijn, h Ex. 17:2. verwijsteksten
9 Alwaar Mij uw vaders verzocht hebben; zij hebben Mij beproefd, en hebben Mijn werken gezien, veertig jaren lang.
10 Daarom was Ik vertoornd over dat geslacht, en sprak: Altijd dwalen zij met het hart, en zij hebben Mijn wegen niet gekend.
11 iZo heb Ik dan gezworen in Mijn toorn: Indien zij in Mijn rust zullen ingaan! i Num. 14:21. Deut. 1:34. verwijsteksten
12 Ziet toe, broeders, dat niet te eniger tijd in iemand van u zij een boos ongelovig hart, om af te wijken van den levenden God;
13 Maar vermaant elkander allen dag, zolang als het heden genaamd wordt, opdat niet iemand uit u verhard worde door de verleiding der zonde.
14 Want wij zijn Christus deelachtig geworden, zo wij anders het beginsel van dezen vasten grond tot het einde toe vast behouden;
15 Terwijl er gezegd wordt: kHeden, indien gij Zijn stem hoort, zo verhardt uw harten niet, gelijk in de verbittering geschied is. k vers 7. verwijsteksten
16 Want sommigen, als zij die gehoord hadden, hebben Hem verbitterd, doch niet allen die uit Egypte door Mozes uitgegaan zijn.
17 Over welke nu is Hij vertoornd geweest veertig jaren? Was het niet over degenen die gezondigd hadden, lwelker lichamen gevallen zijn in de woestijn? l Num. 14:36. Ps. 106:26. 1 Kor. 10:10. Jud. vs. 5. verwijsteksten
18 mEn welken heeft Hij gezworen dat zij in Zijn rust niet zouden ingaan, anders dan dengenen die ongehoorzaam geweest waren? m Deut. 1:34. verwijsteksten
19 En wij zien dat zij niet hebben kunnen ingaan vanwege hun ongeloof.

Einde Hebreeën 3