Statenvertaling.nl

sample header image

Inleiding Hebreeën – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

De zendbrief van den apostel Paulus aan de Hebreeën

Inhoud van dezen zendbrief

DEZE zendbrief is een zeer treffelijk geschrift des Nieuwen Testaments, waarin de uitnemendheid van den Persoon en van de ambten van JEZUS CHRISTUS, onzen Zaligmaker, met een orde, den apostel Paulus in meest al zijn brieven gebruikelijk, en met een zeer Goddelijken stijl wordt beschreven, tot aan het 19de vers van het tiende hoofdstuk. Vanwaar verder tot het einde des briefs verscheidene vermaningen worden voorgesteld, dienende tot versterking in het geloof en in den christelijken wandel. Wat den Persoon van CHRISTUS aangaat, daarvan handelt hij in de eerste twee hoofdstukken. In het eerste hoofdstuk bewijst hij Zijn waarachtige en eeuwige Godheid, met een verklaring van Zijn uitnemendheid boven alle engelen. In het tweede hoofdstuk bewijst hij Zijn ware menselijke natuur, die Hij uit het zaad Abrahams heeft aangenomen tot onze verlossing. In het derde en vierde hoofdstuk spreekt hij van Zijn Profetisch ambt, en verheft dat ver boven het ambt van den profeet Mozes, en bewijst dat Zijn leer waardiger en krachtiger is, en derhalve nog met meerdere zorgvuldigheid moet worden waargenomen. In het vijfde hoofdstuk begint hij te spreken van CHRISTUS’ beroeping tot het Priesterlijk ambt, en nadat hij een tussenrede gebruikt had van het elfde vers af van het vijfde hoofdstuk tot aan het einde van het zesde hoofdstuk, dienende om hen tot aandacht en zorgvuldigheid in het vasthouden van deze leer te verwekken, zo komt hij in het zevende hoofdstuk en verklaart de eigenschap van het Koninklijk en Priesterlijk ambt van CHRISTUS, door een gedurige vergelijking van Melchizedek en zijn ambten, tot het einde van het hoofdstuk. In het achtste hoofdstuk stelt hij de voortreffelijkheid van het Priesterlijk ambt van CHRISTUS voor ogen, door de vergelijking van het oude verbond met de voortreffelijkheid des nieuwen verbonds; en eindelijk van het begin van het negende hoofdstuk tot het 19de vers van het tiende hoofdstuk verklaart hij de eigenschappen en uitnemendheid van het Priesterlijk ambt van CHRISTUS, door een vergelijking met het ambt der priesters des Ouden Testaments, en inzonderheid met het ambt des hogepriesters, zo in zijn andere bedieningen, als in zijn jaarlijksen ingang in het heilige der heiligen; en besluit daarmede de handelingen van het eerste deel des zendbriefs. In het 19de vers van het tiende hoofdstuk komt hij tot het tweede deel des briefs, en vermaant hen in het gemeen tot gehoorzaamheid en standvastigheid in deze voorgestelde leer, niettegenstaande hun verdrukkingen en zijn banden. Daarna handelt hij van het geloof en de eigenschappen des geloofs door het gehele elfde hoofdstuk, en van de eigenschappen der christelijke hoop en lijdzaamheid in het twaalfde hoofdstuk, en van verscheidene plichten der liefde tot het 20ste vers van het dertiende hoofdstuk, en vandaar tot het einde toe besluit hij den brief met een ernstig gebed tot God voor hen, met een korte vermaning en verhaal van Timotheüs’ verlossing, en met den gewoonlijken groet.

Einde inleiding Hebreeën