Statenvertaling.nl

sample header image

Titus 3 – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

Titus 3

Dit hoofdstuk voorgelezen (v):

 

Plichten jegens overheid en naasten
1 VERMAANa hen dat zij den overheden en machten onderdanig zijn, dat zij hun gehoorzaam zijn, dat zij tot alle goed werk bereid zijn; a Rom. 13:1, enz. 1 Petr. 2:13. verwijsteksten
2 Dat zij niemand lasteren, geen vechters zijn, maar bbescheiden zijn, calle zachtmoedigheid bewijzende jegens alle mensen. b Filipp. 4:5. c 2 Tim. 2:24, 25. verwijsteksten
3 dWant ook wij waren eertijds onwijs, ongehoorzaam, dwalende, menigerlei begeerlijkheden en wellusten dienende, in boosheid en nijdigheid levende, hatelijk zijnde en elkander hatende. d 1 Kor. 6:11. Ef. 2:1. Kol. 3:7. 1 Petr. 4:3. verwijsteksten
4 Maar wanneer de goedertierenheid van God onzen Zaligmaker, en Zijn liefde tot de mensen verschenen is,
5 eHeeft Hij ons zalig gemaakt, fniet uit de werken der rechtvaardigheid die wij gedaan hadden, gmaar naar Zijn barmhartigheid, door het bad der wedergeboorte en vernieuwing des Heiligen Geestes; e Ef. 1:4. 2 Tim. 1:9. f Rom. 3:20, 28; 4:2, 6; 9:11; 11:6. Gal. 2:16. Ef. 2:9. g Hand. 15:11. Ef. 2:4. verwijsteksten
6 hDenwelken Hij over ons rijkelijk heeft uitgegoten door Jezus Christus, onzen Zaligmaker; h Ez. 36:25. verwijsteksten
7 Opdat wij gerechtvaardigd zijnde door Zijn genade, erfgenamen zouden worden naar de hope des eeuwigen levens.
8 Dit is een getrouw woord, en deze dingen wil ik dat gij ernstiglijk bevestigt, opdat degenen die aan God geloven, zorg dragen om goede werken voor te staan. Deze dingen zijn het die goed en nuttig zijn den mensen.
9 iMaar wedersta de dwaze vragen en geslachtsrekeningen en twistingen en strijdingen over de wet; want zij zijn onnut en ijdel. i 1 Tim. 1:4; 4:7; 6:20. Tit. 1:14. verwijsteksten
10 kVerwerp een ketters mens na de eerste en tweede vermaning, k Matth. 18:17. Rom. 16:17. 2 Thess. 3:6. 2 Tim. 3:5. 2 Joh. vs. 10. verwijsteksten
11 Wetende dat de zodanige verkeerd is en zondigt, zijnde bij zichzelven veroordeeld.
 
Opdrachten, groet en zegenbede
12 Als ik Ártemas tot u zal zenden of lTýchikus, zo benaarstig u tot mij te komen te Nikópolis, want aldaar heb ik voorgenomen te overwinteren. l Hand. 20:4. Ef. 6:21. 2 Tim. 4:12. verwijsteksten
13 Geleid Zenas, den wetgeleerde, en mApollos zorgvuldiglijk, opdat hun niets ontbreke. m Hand. 18:24. 1 Kor. 1:12. verwijsteksten
14 En dat ook de onzen leren goede werken voor te staan tot nodig gebruik, opdat zij niet onvruchtbaar zijn.
15 Die met mij zijn, groeten u allen. Groet hen die ons liefhebben in het geloof. De genade zij met u allen. Amen.

Einde Titus 3